JESUS FÖR VÄRLDEN

Kära medtroende på Herren Jesus Kristus !
Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre, mig giv …

”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga”
(Kol. 1:22)
”Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva.”
(Joh. 6:51)
”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle åt dem båda förenade i en enda KROPP skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.”
(Ef. 2: 13 – 16)
”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.”
(Hebr. 10: 9 – 10)
Kärnan i den kristna tron är:
Tron på Jesus som Kristus – Gud i köttet, dvs i en mänsklig ande/själ och kropp – Guds fullhet lekamligen i en person – sann Gud och sann människa – Jesus är Kristus. Inkarnationens under.

Tron på att Jesus är människans ställföreträdare som i hennes ställe uppfyller Guds lag och vilja, så att därmed försoning sker mellan Gud och människa i Kristi person och jordiska kropp och Gud fördenskull dömer människan rättfärdig, utan egen förtjänst, av nåd, för Kristi rättfärdighets skull och räknas rättfärdig med förlåten synd. En fri gåva som blir den enskildes personliga ägodel vid förtröstan till den Jesus är och har gjort.

Tron på att Jesus är människans rättfärdiga ställföreträdare som tillräknas mänsklighetens synd och blir föremål för straffet som sonar skulden: att bära fram ett av synden obefläckat, rent, felfritt offer bestående av Kristi kropp och blod.

Tron på att offret av Kristi syndfria, rättfärdiga kropp och blod är det giltiga och tillräckliga offret (det handlar alltså inte om en andlig död) som avvänt Guds vrede över synd och syndare, så att relationen mellan Gud och människa är återupprättad för Kristi skull.

Tron på att Kristus återförenas med sin jordiska kropp, som får liv igen och uppstår. När han dör, blir han inte skild från Gud vilket trosförkunnelsen påstår, utan från sin kropp. Det är KRISTI kropp och blod, som är det giltiga offret, som därmed förlorar sina livsfunktioner, dör och får liv igen i uppståndelsen.

Därpå skall ni känna igen Guds Ande: Var och en ande, som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande, som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud. Den anden är Antikrists ande …
1 Joh. 4:2-3