Vem är Jesus för femtielfte gången.

HaFo Dec 2, 2013 – 10:12PM
Inlägg 1

Under all den tid som jag skrivit under 15 års tid på hemsidan och även ute på debatt sidor på nätet, så har hela mitt fokus alltid varit att peka på vem Jesus ÄR. Jag har även alltid velat peka på betydelsen av offret av KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET, som hänger intimt samman med vem Jesus ÄR.
Jag har försökt peka på hur detta snart sagt i alla sammanhang idag på den andliga arenan, blir förvanskat på något sätt, så att Jesus inte längre är Gud på korset, eller att vad som sker på korset, inte förmedlas i direkt kontakt via den levande uppståndne Frälsaren själv, utan genom ceremonier och bokstäver på papper.

Ceremonier och bokstäver på papper har enbart till uppgift att peka på vem Jesus ÄR och därmed peka på betydelsen av OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!
——

Förvanskning av evangeliet sker t.ex. i trosförkunnelsen, där Jesus inte längre är Gud och människa [“Ty I honom bor Gudomens hela fullhet lekamligen” (Kol. 2:9)] förenade i Kristi person, utan där Jesus blir till en från Gud skild människa, synd till sitt väsen och i behov av pånyttfödelse.

Där sägs att Jesus skulle bli allt vad den fallne Adam var för att återlösa människan. Det är inget annat än ett antievangelium. Blev Jesus lika misslyckad som Adam och skildes från Gud, så har vi ingen ställföreträdare, som gick in och i vårt ställe och förenade oss med Gud i Hans syndfria rättfärdighet och Gudomlighet!

Då hade vi ingen ställföreträdare som i vårt ställe, när vårt straff lades på Honom, detroniserade syndens konsekvenser och åtskillnaden från Gud i Hans person, enär åtskillnaden från Gud aldrig kan ske i Hans syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

Då hade ingen i vårt ställe kunnat bära fram offret av “Guds rena offerlammets” kropp och blod på korset. “Kristi blod för Dig utgjutet. Kristi lekamen för Dig utgiven”, hade då bara varit tomma ord utan verklig betydelse.
—-

Dessa ord bejakas å ena sidan i allehanda sammanhang, men förvanskas i en “sakramentslära”, så att det inte längre ÄR PÅ KORSET, som det sker, att Jesus ger sin kropp och sitt blod till försoning och att Han förmedlar denna seger, som uppstånden levande person i personlig umgängelse med var enskild, på Honom rätt troende person.

Nej detta förvanskas i vissa sammanhang (Läs bl.a LBK) till att Jesus “förmedlar sig enbart via ord och sakrament”. Jesus stängs här in i ord på papper och i ceremonier, istället för att fokusera på vem Jesus ÄR och vad därmed den levande frälsaren UTFÖRDE PÅ KORSET!

Upprepar:

Ceremonierna och Skriften, har som enda uppgift att peka på vem Jesus ÄR och betydelsen av OFFRET PÅ KORSET AV KRISTI PERSONS (Gud och människa försonade/förenade) KROPP OCH BLOD och varken Skrift eller ceremonier är inte bärare och förmedlare av andligt liv i sig själva.

Endast Kristi person är i sig själv bärare av och förmedlare av andligt liv! “Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör…” (Joh. 11:25).. “Den som kommer till MIG (= personlig umgängelse = inget om Skrift och ceremonier!), ska jag sannerligen inte kasta ut” ( Joh. 6:37).
—–

I katolicismen så flyttas fokus bort från Kristus till Maria, så att hon egentligen i dess läror blir den egenlige frälsaren.

Mariadogmerna och ikonlärorna leder till Spiritism och ockultism.

Dessutom finns här i katolicismen, en vilsen lära om påven som Kristi ställföreträdare på Jorden och en framställning om KK som varandes företrädare för den Helige Ande med sin verksamhet (Naturligtvis ett annat vokabolär, men det är vad som egentligen blir kontentan av katolicismens lära).

Vad som gör det ännu mer knepigt, är att det idag finns företeelser, som menar sig vara renläriga och som på många sätt, så riktigt avslöjar trosförkunnelsen, katolicismen etc. som falska.

Jag syftar då bl.a på Apolegeten i Norge (som bara har en annan form av JDS, fast man säger sig gå emot JDS – se på min hemsida under ”Kan Gud dö – Jesu Kristi person – den stora stötestenen) och så Sola scriptura, som har en väldigt bra undervisning kring det falska i tiden, men som samtidigt lanserar villfarelsen i Calvinismen och dess utkorelselära.
——

HUR BEMÖTER MAN DÅ ALLA DESSA FALSARIER SOM IDAG RÅDER PÅ DEN ANDLIGA ARENAN, där jag här bara nuddat vid några få. Dessutom har vi ju hela skalan av förförelse via Jehovas Vittnen, Mormonerna, Islam, liberalteologin etc.etc. i all oändlighet!??

Det är ju så svårt idag, att man inte kan uppmana sina egna barn och barnbarn att uppsöka andliga sammanhang, eftersom det är galet i snart sagt överallt. Men kunde Jesus finna igen mig, bångstyrige man, så ska han väl även mitt i röran, hitta in till mina barns och barnbarns hjärtan och sinnen!
Liksom Han via sin Ande och sin Andes ljus över Skriftens ord kan nå fram till, av Honom skapade sökande hjärtan, som genom Guds nåd, kan se bortom och förbi all falskhet på den andliga arenan och inte låta sig bedras.

Upprepar:

HUR BEMÖTER MAN DÅ ALLA DESSA FALSARIER SOM IDAG RÅDER PÅ DEN ANDLIGA ARENAN SOM VILSELEDER MÄNNISKOR!??
——

Kanske kan man börja med att studera de skarpaste ord som Jesus uttalade och som drar den knivvassaste skilnaden mellan all form av religiositet, fromhet, andlig aktivitet, sakramentalism (tro på att sakramenten i sig själva, inte enbart pekar på vem Jesus är och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade kropp och blod PÅ KORSET), utan skulle i sig själva som ceremoni, vara bära och vara förmedlare av andligt liv. Lika vilset som att ikoner skulle vara förmedlare och bärare av andligt liv (OCKULTISM)! etc. etc. – Detta är villfarelse och inte sann kristen tro!
—-

OBS! JESUS PROKLAMERAR SJÄLV VAD SOM ÄR SANN KRISTEN TRO! OBS!

Joh 8 och 24

Han sade till dem: ”Ni hör hemma här nere, jag är ovanifrån. Ni tillhör denna världen, jag tillhör inte denna världen. Därför sade jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni INTE TROR ATT JAG ÄR DEN JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”

Jesus proklamerar vem Han ÄR! Dels genom att säga att han ”är ovanifrån”. Alltså inte enbart att Gud blivit människa och är ”nedanifrån”. Utan att Han i likhet med Gud har samma namn: ”Jag ÄR”, och likt Gud är kommen ”ovanifrån”.

Vilket bekräftas i Ordet från Kol. Kol. 2:9. Alltså att Han är fullt ut Gud kommen i kroppslig gestalt. Alltså att Han inte enbart ÄR Gud blivit människa, utan att Han är fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt!! – förenade i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet!

Detta bekräftas även i ( 1 Joh. 4:2).

”Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus är från Gud, men var och en ande som inte så bekänner Jesus är av antikrist”.

Vad innebär det att Jesus är Kristus? Jo, att enligt 2 Kor. 5: 17 – 21 så, ”VAR GUD I KRISTUS och försonade världen med sig själv..”. Jesus och Gud är alltså oupplösligt förenade i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet!

(Läs Joh. 14 – 17 och se ”treenigheten” i Kristi person!!)

Han besegrar därmed både den andliga döden (åtskillnaden från Gud) och kan därmed inte heller behållas av den kroppsliga döden, utan kroppsligen uppstår Han som Gud och människa förenade/försonade.
—–

Upprepar allvaret i Jesu Ord:

”Ty om ni INTE TROR ATT JAG ÄR DEN JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”

Vem är Jesus för Dig!? Enligt Jesu ord härovan, så är det en evighetens livsfråga. Detta att i Andens och Ordets ljus i en personlig gemenskap med Frälsaren själv, ha fått tro på vem Jesus ÄR:

”Ty om ni INTE TROR ATT JAG ÄR DEN JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”

Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

HaFo
h HaFo Dec 2, 2013 – 10:28PM Re: Vem är Jesus för femtielfte gången.


Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

Inlägg 2

Jesus proklamerar flera gånger att Han ÄR = ATT Han utger sig för att vara Gud själv.

Då Herren uppenbarade sig för Mose i en ängels skepnad i en brinnande törnbuske, fick han veta att han som bodde i busken var Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och att platsen där han stod var helig.

När Mose frågade efter namnet på deras fäders Gud fick han svaret: ”JAG ÄR DEN JAG ÄR.” Och Gud sade vidare: ”Så skall du säga till Israels barn: JAG ÄR har sänt mig till er.

Jahvéh är Gamla testamentets Kristus – Förbundsguden – som åtföljde Israels barn i moln- och eldstoden. ”De drack ur en andlig klippa som följde dem och DEN KLIPPAN VAR KRISTUS” (2 Mos 3:1-14; 1 Kor 10:4).
—-

Jesus var ofta i dispyt med de skriftlärda. Vid ett tillfälle sade Jesus till dem: Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden. Jesus menade den andliga döden – att vara skild från Gud, men judarna svarade med en motfråga: Är du större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna är döda.
Jesus svarade:

Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Judarna sade: Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!

Jesus svarade: Amen, amen säger jag er: JAG ÄR, redan innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Judarna menade att Jesus hädade och gjorde sig själv till Gud när han använde orden ”Jag ÄR” på det sättet, vilket fick samma betydelse som gudsnamnet Jahvé.

I Skriften kan man se hur Jesus flera gånger kommer tillbaka till bekännelsen som sig själv som Gud kommen i kroppslig gestalt.

1.
JAG ÄR livets bröd.

Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen.

Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom, skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. – Jag ÄR livets bröd. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. OCH BRÖDET JAG GER ÄR MITT KÖTT = “Kristi lekamen för Dig utgiven” (Utdrag från Joh 6: 35-40; 48-51).

2.
JAG ÄR världens ljus.

Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. (Joh 8:12). Johannes döparen kom som ett vittne för att vittna om ljuset för att alla skulle komma till tro genom honom. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma i världen.

Fariseerna menade att Jesus vittnade om sig själv och att hans vittnesbörd därför inte var giltigt. Jesus sade: Själv har jag ett vittnesbörd som är förmer än Johannes vittnesbörd, de gärningar som Fadern har gett mig att fullborda. Fadern som har sänt mig har vittnat om mig.

Ljuset var sanningen om människans absoluta behov av frälsning och att Jesus kom som Världens Frälsare. Om ni inte tror att Jag ÄR, skall ni dö i era synder. Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. När ni upphöjt Människosonen, skall ni förstå att Jag ÄR och att jag inte gör något av mig själv utan talar vad Fadern har lärt mig. (Utdrag från Joh 1:7-9; 5:36-37; 8:23-28,)

3.
JAG ÄR dörren.

Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och ut och finna bete. Tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. (Joh 10: 9-10)

4.
JAG ÄR den gode herden.

Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom min Fader känner mig och jag känner Fadern och jag ger mitt liv för fåren. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka.

Det budet har jag fått av min Fader. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett.” (Från Joh 10:11-18; 6:27-30 ).
———

I HERDEPSALMEN finns gudsnamnet Jahvé i sju sammansatta former av vilka hela psalmen är uppbyggd: (Jahvé är det troliga uttalet av konsonanterna JHVH som judarna inte fick uttala. De sade Herren (=Adonaj, vilket uttrycker en tjänares förhållande till sin Mästare. Eftersom JHVH avslutas med ett H, skrives det: Jahvé. )

• Jahvé-ra-ah = Herren är min herde.
• Jahvé-jireh = Herren förser. Mig skall intet fattas.
• Jahvé-shalom = Herren är min frid. Han för mig till vatten där jag finner ro.
• Jahvé-rapha = Herren är min läkare. Han vederkvicker – återställer – min själ.
• Jahvé-tsidkenu = Herren är min rättfärdighet. Han leder mig på rätta vägar.
• Jahvé-nissi = Herren är mitt banér. För sitt namns skull.
• Jahvé-shammah = Herren är närvarande. Ty du är med mig. (Ps 23)

Det är alltså detta anspråk på att vara Gud själv kommen i kroppslig gestalt “all/Guds fullhet lekamligen” som Jesus gör anspråk på att vara, med sina uttalanden om att “jag Är”!! Var Han då tokig, helt vilsen med storhetsvansinne, eller var Han verkligen den Han utgav sig för att vara och att vi måste ta Hans ord på allvar:

Ty om ni INTE TROR ATT JAG ÄR DEN JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”

Jesus proklamerar vem Han ÄR! Att Han i likhet med Gud har samma namn: ”Jag ÄR”, och likt Gud är kommen ”ovanifrån”.
——

5.
Jesus fortsätter denna proklamation av att vara Gud själv kommen i kroppslig gestalt:

JAG ÄR uppståndelsen och livet.

Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. (Joh 11:25-26,40).

Jesus har återställt alla syndafallets följder. Jesus krossade ormens huvud och tog nycklarna till döden och dödsriket. Synden är utplånad i försoningen. Döden är besegrad i uppståndelsen. – Vår Frälsare Kristus Jesus har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. (2 Tim 1:10).

6.
Jesus fortsätter denna proklamation av att vara Gud själv kommen i kroppslig gestalt:

JAG ÄR vägen, sanningen och livet.

”Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh 14:6). Det finns en väg att vandra på, en Sanning att tro på och ett överflödande liv att leva. Jesus är allt för oss – vårt eviga väl – vår Frälsare.

7.
Jesus fortsätter denna proklamation av att vara Gud själv kommen i kroppslig gestalt i Joh. Kap. 15:

JAG ÄR vinstocken, ni är grenarna.

Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så bed om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

– Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning (Gal 5:22-23). – Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig.
Detta är mitt bud att ni skall älska varandra, så som jag har älskat er. – Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er, att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ger er vad ni än ber om i mitt namn.” (Från Joh 15:5-17)

Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

HaFo
h HaFo Dec 2, 2013 – 10:43PM Re: Vem är Jesus för femtielfte gången.


Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.
Inlägg 3

8. JAG ÄR.

I de hebreiska talvärdena är åtta talvärdet för Messias – Kristus. Talvärdet för Jesus på grekiska ”IHEOYE” är 888. Det finns tillfällen då Jesus använder Jahvé -formen ”Jag ÄR” utan någon kombination med andra ord. Det händer vid det mest kritiska ögonblicket i Jesu liv, då översteprästen själv frågade honom om han var Messias.

Översteprästen frågade Jesus: Är du Messias, den Välsignades son? Jesus svarade: Jag ÄR. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.

Då rev översteprästen sönder sina kläder (vilket var förbjudet i lagen) och sade: Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. (Mark 14:61-63). Jesus blev korsfäst för att han sade sanningen om att
Han är Messias, Guds eviga: JAG ÄR.

Mose fick se Herren i en brinnande törnbuske, vi får se honom med en törnekrona, brinnande av kärlek för att frälsa oss. Han gav sitt liv för fåren, han har betalat priset för vår återlösning och kunde utropa ”tetelestai” – det är fullbordat! Det kunde Han göra som fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt [“All (Guds) fullhet lekamligen”]
————————–

Så är vi då framme vid det knepiga kring Treenigheten och Kristi Gudom
Läran om Treenigheten och Kristi Gudom går ”hand i hand”.

Förnekar man den treenige Guden förnekar man även Kristi Gudom. Bibeln har klara belägg för att Jesus var Gud kommen i människogestalt. Han är evig Gud liksom både Fadern och Anden. Förnekar man Sonen och treenigheten, förnekar man även att Anden är en gudomsperson. (”Tvåenighet” finns inte.)

Treenigheten finns inbyggd i det högsta budet. Bibeln högsta och första bud lyder: ”Hör Israel! Herren vår Gud är EN”. I Bibeln är talvärdet för Gud = EN (ETT). I hebreiskan finns det två ord för EN nämligen ECHAD = en, en enhet (lat unus) = sammansatt enhet; och YACHEED = endast EN (lat unicus) = absolut EN.

Det ord som används i uttrycket ”Gud är en” är ECHAD, vilket betyder att det är en (sammansatt) enhet och demonstrerar Guds treenighet. I det högsta budet nämns Guds namn tre gånger i den hebreiska texten (Anden – Fadern – Kristus), men samtidigt uttrycker meningen en enhet genom ECHAD.

”Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en!”

Den hebreiska texten med romerska bokstäver:

”Shema Israel, Jahvé, Elohenu, Jahvé, Echad”
———

Kristi Gudom.

Tron på Kristi Gudom är grundläggande för den kristna tron. Om Jesus inte var Gud kommen i människogestalt kunde han inte frälsa oss, ty då vore han endast en människa med samma syndiga natur som vi alla har. Läran om Kristi Gudom hänger samman med tron på Treenigheten.

Om Bibeln lär att Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt, så följer därav att läran om den Treenige Guden också är sann. Ty Bibeln lär också att Anden är en person, skild från Fadern och Sonen. Treenigheten bekräftas av Bibelns ord.

Bibeln har klara vittnesbörd på sju nivåer om Kristi Gudom:

1.
GT vittnar om både Treenigheten och Kristi Gudom. Citat som visar att det var en Treenig Gud som skapade:

I begynnelsen skapade Gud (Elohim = en trepluralform av Eloham, Gud). – Guds Ande svävade över vattnet. • Låt oss(helaTreenigheten var involverad) göra människor. • Herren Gud (Jahvé, en singular form på Gud – Sonen) vandrade i lustgården”. 1 Mos 1:1, 2, 26.

Om Herren Jesus som Skaparen:

Allt har skapats genom honom och till honom. Kol 1:16. En evig Gud har skapat detta. Jes 40:28.

Herrens namn finns upprepat tre gånger i den aronitiska välsignelsen. 4 Mos 6:24.

Ordet helig finns tre gånger i uttrycket Helig, helig, helig är Herren Sebaot (Jes 6:3) och i Psalm 99: Den trefalt helige.

I Jesaja 63 finns uttrycken: Vår Fader av evighet (v16), De bedrövade hans helige Ande (v10), och Hans ansiktes ängel frälste dem. (v9) Ängeln är klippan, Kristus, i GT, 1 Kor 10:4.

Kristi Gudom i GT:s profetior: Jesaja profeterar om Messias:
Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given… Hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Jes 9:6. Den profetian säger oss att barnet blir fött åt oss alla, sonen blir given åt oss alla – hela mänskligheten – och att han, som föds med en mänsklig gestalt, är Mäktig Gud och kommer att vara en Fader för oss i all evighet.

2.
Fadern vittnade om att Jesus är Gud.

Vid tre tillfällen fick lärjungarna höra Faderns vittnesbörd om att Jesus vara hans son.

Vid dopet:

Och en röst från himlen sade:Detta är min älskade son, han är min utvalde. Matt 3:17.

På förklaringsberget:

Och ur molnet kom en röst som sade:Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom. Matt 17:5.

Då vandringen mot korsdöden började bad Jesus: Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen:

Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt.Joh 12:28.

3.
När Jesus kallade Natanael och sade till honom att han sett honom under fikonträdet svarade han: Rabbi du är Guds son, du är Israels konung. Jesus motsade inte honom.

Till kvinnan vid Sykarsbrunnen: Kvinnan sade: ”När Messias kommer skall han låta oss veta allt. Jesus sade till henne: Det är jag – JAG ÄR (Jahvéh, hebr = ”ani ho” = jag han.), den som talar till dig.

Vid rannsakningen: Är du messias… Jesus svarade:

”Det är jag (Jahvé) och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma med himlens moln. Mark 14:62. Jesus säger: Jag och Fadern är ett. Joh 10:30.

Paulus säger: Han ägde Guds gestalt” – jämlik med Gud. Fil 2:6.

I missionsbefallningen framställde Jesus Treenigheten: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Matt 28.19.

4.
Anden vittnar om att Jesus är Gud. Jesus sade om Anden, sanningens ande:

Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta. Joh 16:14. Detta visar att även Anden är en person, (den tredje personen i Gudomen) och att han förhärligar Jesus därför att han är en gudomsperson i Treenigheten.

5.

Lärjungarna tillbad Jesus som Gud efter uppståndelsen: Lärjungarna visste om budet att inte tillbe någon annan än den sanne Guden.

Vid uppståndelsen:

Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. Matt 28:9.

Vid himmelsfärden:

Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Luk 24:51-52.För ”tillbedja” används här samma grekiska ord pros-kuneo, som finns i det första budet.

Tomas bekännelse:

Tvivla inte utan tro! Tomas svarade honom: Min herre och min Gud! Jesus sade till honom: Därför att du ser mig tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser. Joh 20:27-28.

6.
NT undervisar om att Jesus är Gud.

“I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. OchOrdet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet… Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. Joh 1:1,14,18.
Jesu blod kallas för Guds blod: Ni skall var herdar för Guds församling som han har vunnit med sitt eget (Guds) blod. Apg 20:28.

Johannes skriver:

Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds son (förnekar Kristi Gudom –
) har inte livet. 1 Joh 5:12. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. Joh 5:20.

Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp. 1 Pet 1:3. Anden själv vittnar med vår Ande att vi är Guds barn. Rom 8:16. Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. 2 Kor 13:5.

Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 1 Kor 3:10. Denna sanning har uppenbarats för hans heliga: För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp. Kol 1:27.

Detta är pånyttfödelsens hemlighet eller den inneboende Kristushärlighetens hemlighet. Kristus skulle inte kunna bo i oss genom Anden om han inte var Gud.

Vem är Jesus för Dig?

Ty om ni INTE TROR ATT JAG ÄR DEN JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”

Jesus proklamerar vem Han ÄR! Dels genom att säga att han ”är ovanifrån”. Alltså inte enbart att Gud blivit människa och är ”nedanifrån”. Utan att Han i likhet med Gud har samma namn: ”Jag ÄR”, och likt Gud är kommen ”ovanifrån”.

Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

HaFo
————————————————————–

h HaFo Dec 2, 2013 – 10:54PM Re: Vem är Jesus för femtielfte gången.


Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

Inlägg 4

De monoteistiska religionerna, judendom och islam, förnekar både Treenigheten och Kristi Gudom. Även inom kyrkan har det funnits, och finns det, sekter (Jehovas vittnen) som förnekar Kristi Gudom. Arianismen är en gammal villfarelse som prästen Arius i Alexandria agiterade för.

Men kyrkomötet i Nicaea fastslog år 325 tron på Jesus som sann Gud och sann människa samt tron på Treenigheten. Genom den nicaeanska trosbekännelsen fastställde och bevarade man den tro som i nära 300 år hade omfattats av de kristna och som är grundläggande för genuin kristendom.

GT välsignelsen:

Herren (Fadern) välsigne dig och bevare dig. Herren (Sonen) låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. (Nåden kom genom Jesus.) Herren (Anden) vände sitt ansikte till dig och give dig frid. (Friden förmedlas genom Anden.)

Den apostoliska välsignelsen:

Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla. 2 Kor 13:13.
——

Evangeliet uttrycker att det finns där hemligheter att lära känna. Jag har lite svårt med att Gud å ena sidan är så påtaglig och uppenbar, samtidigt som Han är så dold obegriplig och svår att få tag på och begripa sig på.

Evangeliet talar om inte mindre än sju hemligheter (eller mysterier). Vad betyder detta med Guds hemligheter (gr musterion = mysterium, hemlighet)? Varför talade Jesus i liknelser? Varför talar inte Gud klarspråk? Varför denna hemlighetens slöja över budskapet?

Vi får fatta detta med hemligheter på följande sätt. Guds hemligheter är uppenbara för dem som tror, men är fördolda hemligheter för dem som inte vill tro. Deras sinnen är förmörkade av denna tidsålders gud och kan inte fatta sanningen om Gud och hans plan därför att de älskar mörkret mer än ljuset.

Men för dem som tror på vem Jesus ÄR – GUD SJÄLV KOMMEN I KROPPSLIG GESTALT OCH DÄRMED BEJAKAR BETYDELSEN AV OFFRET AV KRISTI PERSONS – Gud och människa förenade/försonade, KROPP OCH BLOD PÅ KORSET, blir Guds hemligheter uppenbara sanningar, som man kan bygga sitt liv och evigheten på.

Ty om ni INTE TROR ATT JAG ÄR DEN JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”

Jesus proklamerar vem Han ÄR! Dels genom att säga att han ”är ovanifrån”. Alltså inte enbart att Gud blivit människa och är ”nedanifrån”. Utan att Han i likhet med Gud har samma namn: ”Jag ÄR”, och likt Gud är kommen ”ovanifrån”.

Detta förblir en hemlighet för dem som går förlorade därför att ”de inte gav kärleken till sanningen rum i sina hjärtan

”Varje förkunnare av evangelium är en förvaltare av Guds hemligheter”(1 Kor 4:1). Paulus bad de troende i Korint om förbön för att Gud skulle ”öppna en dörr för ordet för att predika Kristi hemlighet, (Kol 4:3) och att de troende skulle få rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus, ty i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda” (Kol 2:2-3).

1.
MÄNNISKOBLIVANDETS HEMLIGHET.

Den första stora sanningen om ”hemligheten med Kristus” är”inkarnationens hemlighet”. Paulus: ”Stor är gudsfruktans (gr eu-sébeia. B2: vår religions = vår tros)hemlighet: Han (Theos: Gud) uppenbarades som jordisk varelse, Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten (1 Tim 3:16).

Egentligen borde inkarnationen inte vara en hemlighet för judarna ty Skriften har en tydlig profetia om Messias människoblivande: – Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste (Jes 9:6). Men de ledande judarna kunde inte inse att Jesus var Gud kommen i mänsklig gestalt och därför ”korsfäste de Härlighetens Herre”.

Johannes säger i prologen till sitt evangelium: ”Ordet var Gud – Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.”(Joh 1:14). Ängeln Gabriel: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son” (Luk 1.35). Petrus säger att de var ögonvittnen till Jesu majestät och fick se hans gudomshärlighetpå det heliga berget (1 Petr 1:16f).

Jesus sade: ”Ni hör hemma här nere, jag är ovanifrån. Ni tillhör denna världen, jag tillhör inte denna världen. Därför sade jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är, (Messias – Världens Frälsare) skall ni dö i era synder” (Joh 8:23-24). ”Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares skepnad då han blev som en av oss” (Fil 2:6).

Sanningen om att Jesus är en uppenbarelse av Gud i mänsklig gestalt är grundläggande för vår tro på honom som Frälsare. Om Jesus varit en människa som du och jag skulle han vara delaktig i Adams fallna natur och skulle inte kunna frälsa oss. Ordet lär att ”det heliga” som var fött var Guds Son. Han kom till jorden med samma rena natur som Adam hade före fallet (Den andre Adam). ”Han har uppenbarats för att ta bort synderna, ty synd fanns inte i honom”(1 Joh 3:4).

Ja än mer! Han var inte bara en utan synd och ren fullt ut människa. Han var “all/Guds fullhet lekamligen”. Han var fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt. Han var Kristus! I vars person Gud och människa förenades/försonades i Hans syndfria rättfärdighet (som människa – “Han hade ingen synd gjort och inget svek fanns i Hans mun”) och Gudomlighet. Han var jag ÄR kommen i kroppslig gestalt!

Ty om ni INTE TROR ATT JAG ÄR DEN JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”
Jesus proklamerar vem Han ÄR! Dels genom att säga att han ”är ovanifrån”. Alltså inte enbart att Gud blivit människa och är ”nedanifrån”. Utan att Han i likhet med Gud har samma namn: ”Jag ÄR”, och likt Gud är kommen ”ovanifrån”.
—–

2.
FÖRSONINGENS HEMLIGHET.

Nästa stora hemlighet i Kristus möter vi i försoningen. Utan blodsutgjutelse – ingen försoning och ingen förlåtelse – är ett tema i hela GT (Hebr 9:22). Även den hemligheten kan vi finna klart utsagd i Jesajas profetior, nämligen att Messias skulle bli ett försoningsoffer – ett skuldoffer – för hela världens synder, när han oskyldig dör som Guds offerlamm. Här möter vi försoningens hemlighet eller blodets hemlighet.

”Ty talet om korset är en dårskap (hemlighet) för världen, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft” (1 Kor 1:18).

”Kristus är försoningen för våra synder. En har dött i allas ställe, och därför har alla dött” ( 2 Kor 5:14).

Världen kan inte fatta det, för dem är det en dårskap. Men Gud beslöt att ”genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors” (Kol 1:19).

Det är ett ”mysterium” att det finns en sådan kraft i Jesu blod, men en verklighet för oss som blir frälsta. ”Jesus gick en gång för alla in i det allra heligaste… med sitt eget blod och vann en evig återlösning (befrielse).” Hebr 9:12.
——–

3.
PÅNYTTFÖDELENS HEMLIGHET.

Den tredje stora hemligheten är den, att de som tar emot Jesus, Guds son, som sin Frälsare blir födda på nytt och får erfara, att deras ande blir ett tempel åt Kristi ande. Denna upplevelse av Kristi inneboende i människans hjärta ger alla på Kristus troende en orubblig förvissning om frälsningen och det eviga livets härlighet.

Denna sanning har uppenbarats för hans heliga:

”För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp” (Kol 1:27). Detta är pånyttfödelsens hemlighet eller den inneboende Kristushärlighetens hemlighet. ”Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp” (1 Petr 1:3).
——-

4.
FÖRSAMLINGENS HEMLIGHET.

Den fjärde hemligheten är församlingens hemlighet. Alla som kommer till tro, både judar och hedningar, över hela världen oberoende av folkslag, ras och hudfärg, kommer att bilda en församling av troende – en skara av utkallade och frälsta. Denna hemlighet finns det ingen direkt profetia om i GT.

Paulus skriver: ”Ni kan förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter.

Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp (församlingen)som vi och har del i samma löfte” (Ef 3:4b-6). Vi som levde utan Gud och utan hopp i världen har nu ”kommit nära genom Kristi blod” (Ef 2:13b).
——-

5.
FÖRVANDLINGENS HEMLIGHET.

Den femte hemligheten är förvandlingens hemlighet, att den utkallade församlingen ska lyftas upp till himmelen, när skaran av frälsta hedningar blivit fulltalig. Först ska de som dött i tron uppstå från de döda. Därefter kommer de då levande kristna bekännarna att förvandlas i ett nu och får eviga härlighetskroppar med vilka de kan träda in i själva himlen där Gud bor. Detta kommer att ske i de yttersta dagarna.

Paulus skriver:

”Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas”(1 Kor 15:51-52).
——–

6.
LAGLÖSHETENS HEMLIGHET.

Den sjätte hemligheten är laglöshetens hemlighet (Matt 24:12, 2 Thess 2:7). Den innebär att Gud drar nytta av Satans onda verksamhet för att pröva och luttra sitt folk. Gud förgör inte den onde eller de onda människorna, förrän deras tid är ute. Innan dess begränsar han bara deras makt som svar på bön. Det är många som har svårt för att förstå, hur en allsmäktig och kärleksfull Gud kan tillåta ondskan i världen. (Teodicéproblemet)

Hemligheten med att Gud låter laglösheten råda och de onda människorna hållas, åtminstone för en tid, är att han drar nytta av dem för att fostra sitt folk, som när man slipar en diamant.

En annan sida av saken är ju den, att om Gud tar bort de onda människorna, förlorar de möjligheterna att bli frälsta. Jesus gav ett vist svar i liknelsen om ogräset. De onda och de goda människorna får växa tillsammans till skördetiden, Det är omöjligt att ta bort ogräs i en veteåker, ty då skadar man vetet också (Matt 13: 24-30).
—-

7.
FÖRSTOCKELSENS HEMLIGHET.

Den sjunde hemligheten är ”förstockelsens hemlighet” och handlar om Israel. Världen kan inte se att Israel är Guds utvalda folk. Judarna å sin sida kan inte se att Jesus är deras Messias. Eftersom de judiska ledarna lämnade ut Jesus till att korsfästas har de blivit straffade sjufallt. Under hela den tid hedningarna får tillfälle att söka frälsningen genom Jesus, kommer större delen av judarna att vara andligt förblindade.

Deras hjärtan är förstockade.

Paulus skriver: Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in (Rom 11 :25). Detta är ”förstockelsens hemlighet”.
Vid Messias återkomst till jorden ska denna blindhet upphöra och ”hela Israel bli frälst på en enda dag”. När hedningarna i fulltalig skara kommit in i Guds rike, ska judarnas ögon öppnas och de ”ska se honom som de har stungit” och omvända sig. Detta sker när Messias kommer åter i makt och härlighet.

Men här behöver vi vara på vakt och inte låta oss luras av det falska plagiatet från fienden av Kristi tillkommelse, som kommer att föregå den sanne Kristi tillkommelse. Det plagiatet ser vi nu förberedas på alla plan – det andliga där man kallar avfall för väckelse och vad Gud gör i dag. Där alltmer dras samman i en falsk ekumenik och religionsblandning in under “samma tak”.

Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

HaFo
h HaFo Dec 2, 2013 – 11:06PM Re: Vem är Jesus för femtielfte gången.


Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

Inlägg 5

Låt oss se från Skriften på Faderns vittnesbörd om sin Son:

Johannes var en man sänd av Gud. Han var ett vittne om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. När Jesus kom, pekade Johannes på honom och sade : ”Se Guds lamm, som borttager världens synd. Han är den som döper i den helige Ande… han är Guds son.”

– Fariseerna menade att Jesus vittnade om sig själv och därför var hans vittnesbörd inte giltigt. Jesus hänvisade då till Johannes och sade att han hade vittnat för sanningen. ”Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli frälsta.

Själv har jag ett vittnesbörd som är förmer än Johannes vittnesbörd: de gärningar som Fadern har gett mig att fullborda… Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett, och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt.”Joh 5:34-37 SFB.

– Vid åtta särskilda tillfällen vittnade Fadern om Jesus, som ett bevis på att han var Guds son, evig Gud och världens Frälsare. Åtta-talet är talvärdet för Messias och finns i alla titlar som handlar om Jesus som Frälsaren, Immanuel, Herren, Sonen etc. Jesus på grekiska har talvärdet 888. – I denna tid då vi är omgivna av förnekelser om vem Jesus verkligen är, blir det viktigt för oss att studera vad Bibeln lär om Kristi gudom.

Vid följande tillfällen har Fadern förklarat att Jesus är hans Son:

1.
VID BEBÅDELSEN. Ängeln Gabriel säger i sitt budskap till Maria: ”Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son… Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son” (Luk 1:31, 32a, 35).

–Tron på jungfrufödelsen och att Jesus blev till genom den helige Ande är grundläggande för vår tro på Kristi gudom. Matteus skriver två gånger i sitt evangelium om att Maria ”var havande genom den helig Ande” och att profetian i Jesaja ”Se, jungfrun skall bli havande och föda en son..” gick i uppfyllelse då barnet blev till genom helig Ande (Jes 7:14; Matt 1:18b, 20b, 23).

Därför säger Ordet i Kol 2:9 att ”I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt” (SFB); ”..har hela den gudomliga fullheten förkroppligats och tagit sin boning” (B2000). Jesusbarnet i krubban utstrålade en sådan gudsnärvaro att både herdarna och de vise männen, både fattiga och rika, böjde knä och tillbad.

2.
VID FÖDELSEN.

Vid Kristi födelse gav Fadern flera mäktiga vittnesbörd om att Jesus var Guds son. Änglarna som uppenbarade sig för herdarna hade med sig Faderns hälsning till hela världen:

”Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje till hela folket. I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad; han är Messias, Herren” (Jahvéh).Uttalandet att Frälsaren var Messias, Herren, är Faderns vittnesbörd om att Jesus var Gud kommen i människogestalt.

– Stjärnan, som de vise männen såg, var ett annat mäktigt och övernaturligt vittnesbörd om att Jesus var en ”kungason” sänd av Fadern. Augustus fick ingen stjärna att stråla på himlen när han föddes, inte heller Napoleon eller någon annan människa. Stjärnan var troligen en ängel som med stor lyskraft ledde herdarna till platsen för den nyfödde kungasonen.

3.
VID DOPET.

När Jesus blev döpt öppnade sig himlen och Anden kom över honom i skepnad av en duva. Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.” Här vittnar Fadern hörbart för alla att Jesus är Guds son. Anden som kom över Jesus var ytterligare ett vittnesbörd. Johannes fick budskapet:

”Den du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son”(Joh 1:33-34).

4.
VID FÖRKLARINGEN.

Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset…Mose och Elia visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda (gr tetelestai) i Jerusalem. Medan de ännu talade, sänkte sig ett lysande moln över dem och ur molnet kom en röst som sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom!”

– Jesus visade ej sin härlighet för världen – inte ens alla lärjungarna fick se den, utan endast Petrus, Jakob och Johannes. Inför deras ögon bröt gudomshärligheten igenom och Jesus strålade som ljuset – ett oförglömligt ögonblick som Petrus refererade till i slutet av sin levnad: Vi såg ”med egna ögon hans majestät… rösten hörde jag själv”.

– Var det inte Petrus största upplevelse i livet? (2 Petr 1:16-19)

5.
VID INVIGNINGEN TILL KORSLIDANDET.

Strax efter Jesu segertåg in i Jerusalem kom det greker som gärna ville se Jesus. Vi vet inte om deras önskan gick i uppfyllelse. Jesus tänkte på de miljoner som skulle få del av hans frälsning och svarade dem: ”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas.” Jesus bad: ”Fader, förhärliga ditt namn.”

Då hördes en röst från himlen: ”Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt.” Det var tredje gången Faderns röst hördes. Jesus kunde säga:

”Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra.”

Jesus talar sedan om sin förestående bortgång. ”Vetekornet måste falla i jorden och dö, annars blir det ett ensamt korn. – Nu går en dom över världen, nu skall denna världens furste kastas ut. – När jag blivit upphöjd från jorden, skall jag draga alla människor till mig” (Joh 12:20-33). Därefter renade Jesus åter templet och avslutade sin offentliga verksamhet med att utropa ve över de judiska ledarna och be för sjuka. Han grät över Jerusalem.

6.
VID KORSET.

När Jesus dog gav Fadern flera speciella vittnesbörd:

Vid sjätte timmen (kl 12) då det var som ljusast kom ett mörker som varade till den tredje timmen. I sex timmar – människans tal – led Jesus för att försona och borttaga världens synd. När han dog brast förhänget inne i templet uppifrån och ned. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnade sig. Många avlidnas heliga kroppar uppväcktes och visade sig i Jerusalem efter Jesu uppståndelse.

7.
VID UPPSTÅNDELSEN.

Kristi uppståndelse blev det största beviset på att han var Guds son: ”…som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda” (Rom 1:4 SFB). Kristus förhärligade Fadern genom sin död och Fadern förhärligade Sonen genom uppståndelsen.

8. VID HIMMELSFÄRDEN.

”Medan han välsignade dem”, lyftes han upp i himlen och fördes bort bland molnen. Det var Faderns slutliga, mäktiga vittnesbörd om att Jesus är Guds son. Efter dessa himmelska vittnesbörd vill jag avsluta med ett mänskligt vittnesbörd om Jesus från hans samtid: ”Ingen har talat som den mannen har talat. Ingen har gjort sådana underbara gärningar som den mannen. Ingen har älskat människorna som den mannen har älskat.”

Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

HaFo
h HaFo Dec 2, 2013 – 11:13PM Re: Vem är Jesus för femtielfte gången.


Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

Inlägg 6

Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa

Den kristna tron är något alldeles enastående! Ingen av oss har sett Herren Jesus, likväl ”älskar vi honom och tror på honom och kan jubla över honom i en outsäglig och himmelsk glädje”.

Om denna frälsning sökte och forskade de gamla profeterna och ville utröna vilken och vad slags tid Kristi ande i dem syftade på när:

”Den förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa.” Och detta önskar änglarna att få blicka in i (1 Petr 1:6-12).

Guds offerlamm. Jesus visste att för att frälsa världen och borttaga världens synd, måste han bli hela världens offerlamm. Han nämnde flera gånger i förväg för lärjungarna att han skulle lida och dö i Jerusalem under den kommande påsken. Petrus gick emot honom men då sa Jesus att hans tankar inte var Guds tankar utan människotankar.

När Jesus mötte de modslagna emmauslärjungarna sade han:

”Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?” Sedan gick han igenom Skrifterna som förutsade att ”Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas med början i Jerusalem” och i hela världen.

Vad hände när Jesus hade fullbordat försoningsverket på Golgata? Vad syftade Petrus på när han talade om härligheten som skulle följa?

Vi kan särskilja minst tre stora följder av Kristi försoningslidande. Först:
Paradisets härlighet

Även om Jesus under de mörka timmarna på korset måste utropa ”Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig”, tvivlade inte Jesus på sin uppgift att frälsa världen. Till den botfärdige rövaren kunde han säga: ”Redan i dag skall du vara med mig i Paradiset”.

”Så led Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud.” När Jesus utropade: ”Det är fullbordat”, (gr tetelestai: Jag har betalat priset), rämnade förlåten i templet uppifrån och ned vilket betydde att ”en ny och levande väg” hade öppnats till det himmelska paradiset.

Jesus som segrare till dödsriket. Efter sin död gick Jesus ”levande i Anden” som den första syndfria människan ned i dödsriket och proklamerade sin seger. Han hade nycklarna till döden och dödsriket. Det var uppdelat i två avdelningar. De troende var samlade vid Abrahams sida och de icke troende eller ogudaktiga människorna var i en annan avdelning i väntan på den yttersta domen. Under GT gick alla döda till dödsriket (Hades).

Denna världens furste skall kastas ut. Efter sin försoningsdöd kastade Jesus ut Satan från dödsriket i enlighet med ordet: ”Nu går en dom över världen. Nu skall denna världens furste kastas ut” (Joh 12:31). Jesus dog inte andligen (JDS) utan när han kom som segrare till Hades, blev alla de, som hade Abrahams tro på den väntade Messias, fria att tåga in i det himmelska paradiset.

Jesus skulle ”genom sin död göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla de troende” som var under hans våld (Hebr 2:14b). När den botfärdige rövaren några timmar senare dog, då soldaten slog sönder hans revben, kunde han gå direkt till paradiset där Jesus välkomnade honom.

Den första härligheten – en frukt av Jesu försoningslidande – är paradisets härlighet och den gäller alla troende i dag. Vi behöver inte gå till dödsriket utan får gå direkt in i den himmelska härligheten när Herren kallar oss hem.

Uppståndelsens härlighet

Jesus talade inte endast om sitt lidande och sin död på korset. I samma mening sade han även att han skulle uppstå på den tredje dagen. Men lärjungarna fattade det inte. När Jesus uppenbarade sig för sina lamslagna och förskräckta lärjungar, blev uppståndelsens härlighet synlig.

Men Jesus visade sig inte för världen utan endast för dem som han i förväg hade valt ut till vittnen (Apg 10:41) – och vid ett tillfälle för mer än 500 bröder på en gång (1 Kor 15:6), troligen då han gav missionsbefallningen. Jesus har vunnit uppståndelsens härlighet åt oss.

Vid Kristi återkomst skall först de i Kristus döda uppstå och få del av samma härlighetskropp som Jesus själv fick. Någon kanske undrar: varför behöver kroppen uppstå, räcker det inte att själen får komma till paradisets underbara värld? Men Gud har bestämt att besegra alla fallets följder, även kroppens död.

Tronhimlen. Med den nya härlighetskroppen ska vi få tåga in i själva himlen – till tronhimlen – och där ska vi få se och uppleva:

”Vad ögat inte har sett, och örat inte har hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom” (1 Kor 2:9).

Jesus sade: ”Ty detta är min Faders vilja, att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv och jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen” (Joh 6: 40).

”Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen” (Upp 20:6a).
Andedopets härlighet

Vi har visat på paradisets härlighet och uppståndelsens härlighet. Men det finns ytterligare en härlighet som en direkt följd av Kristi försoningslidande, och det är Andens härlighet. Den helige Ande skulle nu komma till jorden.

Hjälparen. Jesus sade att det var nyttigt att han gick bort, ty då skulle han sända Hjälparen till oss, som för alltid ska vara hos oss. På den sista dagen i högtiden ropade Jesus:

”Är någon törstig, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad” (Joh 7:37-39).

Efter Kristi lidande och fullbordade försoningsverk för synden kunde Fadern sända Anden på den 50:de dagen efter korset. Då började församlingens jubelår.

Ty när Anden kom till jorden föddes församlingen och Anden tog sin boning i den. Härligheten som förut varit uppenbarad mellan keruberna i templets allra heligaste, kom nu över församlingen som blev en Guds boning i Anden, där vi alla är tempel åt den helige Ande. Nu kan vi få leva i Guds härlighet, uppenbarad i Kristi kropp – församlingen.

Guds eld. Den helige Ande var verksam under hela GT, men när Anden föll över lärjungarna på Pingstdagen, fick de troende uppleva Anden på ett nytt sätt. De fick ett dop i ande och eld. Johannes predikade om Jesus: Jag döper i vatten men han skall döpa i ande och eld.

Elden föll på Jesu fullkomliga offer. Under GT föll elden från himlen flera gånger men alltid på fullkomliga offer enligt Lagen. På pingstdagen föll elden på Jesu fullkomliga offer på dessa lärjungar som trodde på Jesus och var renade i Jesu blod.

Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

HaFo
h HaFo Dec 2, 2013 – 11:32PM Re: Vem är Jesus för femtielfte gången.


Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

Inlägg 7

Jesu sju ord på korset

Om Kristi lidanden och den härlighet som därefter skulle följa. 1 Petr 1:11. Han som var rik, blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. 2 Kor 8:9.

Jesu sista ord är innehållsrika och betydelsefulla. Att det just blir sju meningar gör Jesu sista ord mycket meningsfulla. Varje ord speglar Kristi lidanden men också den härlighet som skulle följa och komma oss till del.

TEMA: Jesus fick förbannelse och lidande – vi får frälsning och välsignelse.
(Detta låter som ett eko från trosförkunnelsen – men vänta – det kommer mera! HaFo)

Jesus tog på sig ett oerhört lidande för att vi skulle bli välsignade.

1. ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör” Luk 23:34.

Vid 9-tiden (den 3:e timmen) på förmiddagen satte soldaterna de stora spikarna i Jesu händer då korset låg på marken – inte i handlederna ty då skulle han dött mycket snart av blodförlust och benen i handleden skulle blivit krossade. Man band ett rep kring handlederna för att avlasta trycket på handflatan. Jesus bad för bödlarna. Jes 53:12.

Syndernas förlåtelse:

”Jag skriver till er, mina barn: ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull.”

1 Joh 12.Jesus började med att förlåta. Hela hans liv gick i försoningens och förlåtelsen tecken. När han botade den lame mannen som kom ner genom taket, sade han allra först:

”Dina synder förlåtas dig.” Syndernas förlåtelse är den största gåva vi kan mottaga, ty när vi ber om det får vi gemenskap med Gud och evigt liv. Jesus bad Fadern förlåta soldaterna den hemska gärningen de gjorde när de spikade Jesus på korset. Jesus ber till Fadern för oss.

Fast oskyldig, korsfäst han bliver, och smärtorna tar han på sig.
Sitt liv som ett offer han giver. O, tänk, det var allt gjort för mig”.
—-

Vi blir Guds barn. ”Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.” 1 Joh 3:1a. När vi mottagit förlåtelse får vi en ny relation, vi blir Guds barn. Är vi barn, är vi också arvingar till ett omätligt och rikt arv som aldrig kan förstöras och som är förvarat åt oss i himlen. 1 Petr 1:4.

3.”Sannerligen, redan idag skall du vara med mig i paradiset” Luk 23:43.

Jesus visste att när han fullbordat försoningslidandet skulle han redan samma dag – levande i anden – gå in i paradiset!

Paradiset stängdes på fallets dag. Jesus har öppnat paradiset på nytt. ”Han har banat en ny och levande väg dit genom den öppna förlåten.” Hebr 10: 20.
Den botfärdige rövaren behövde aldrig gå till dödsriket, när han dog några timmar senare kunde han gå direkt till de rättfärdigas boningar. Han bad om en tanke – han fick ett paradis.
—-

4. ”Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?” Matt 27:46.
Vid den 6:e timmen, från kl 12 till 3 på eftermiddagen kom det ett stort mörker över hela världen – försoningen gällde hela världen. Då lämnade de allra flesta platsen med de tre korsen. Under de mörka timmarna på korset var Jesus övergiven av sin Fader därför att han var en ställföreträdare för oss och ”bar våra synder i sin kropp på korsets trä”. 1 Petr 2:24. Till själen var Jesus övergiven och kontakten med Fadern blev bruten därför att Gud inte kan ha gemenskap med synd. Detta var det svåraste, han som hade haft ständig kontakt med sin himmelske Fader. Men Jesus dog inte andligen (skildes från Gud), utan hans eviga ande var bevarad i Gud. ”… i kraft av evig ande har (Kristus) framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud”. Hebr 9:14.

HaFo: wow vilket härligt sätt att frambära vad jag hela TIDEN FÖRSÖKT SÄGA!

”Min Gud Min Gud varför har Du övergivit mig”

Det finns idag krafter i rörelse, som vill tolka detta nödrop av Jesus, som ett bevis för att Jesus dog andligen på korset.

Bibelns definition på andlig död är klar. Det är att inte äga delaktighet av Gudomlig natur i sin natur, äga delaktighet av en syndig natur i sin natur, vara Gudsfrånvänd, förlorad och i behov av pånyttfödelse.

Därmed innebär en andlig död av Jesus att:

Han har en syndig natur. Han är inte sann människa längre.
Det upplöser väsensenheten i Gudomen mellan Fadern och Sonen. Jesus är inte Guds Son längre.

Det upplöser enheten av Gud och människa (den enhet som gör Honom till Kristus – Guds fullhet lekamligen) i den enda personen Kristus. Han är inte längre Kristus.

Det innebär att Jesus inte är den människans ställföreträdare i vilken den andliga döden (åtskillnaden från Gud) aldrig sker och övervinnes.
Det innebär att det inte sker försoning mellan Gud och människa i Jesu jordiska kropp.

Det innebär att det inte finns en Kristi rättfärdighet att tillräkna människan.

Det innebär att Jesus inte är Kristus (Gud och människa förenade) längre och Han kan därmed inte bära fram ett rent offer av Kristi kropp och blod.

Frågan är då om Jesu nödrop på korset verkligen innebär att Jesus är andligt död?

En del menar att, eftersom människan sägs vara andligt död i överträdelser och synder, så är det naturligt att Jesus därmed dör den andliga döden i människans ställe.

Medan Bibeln inte har någon sådan framställning, utan visar att den död Jesus dör i människans ställe, är att bära fram det av Gud bestämda försoningsoffret, som avvänder Guds vrede över synd och syndare. Det är ett offer ingen syndig människa kan bära fram: det rena offret av Kristi (en ren och Gudsförenad människas – Gudamänniskans) kropp och blod.

Andra vill stödja tanken på en andlig död av Jesus med att Han skulle bli mänsklighetens synd i sin natur, för att ta straffet i människans ställe. Medan Bibeln visar att världens synd tillräknades Jesus, utan att Han i sin egen person som Kristus är denna synd, men oskyldigt blir föremål för straffet, blir behandlad som om Han vore syndaren som för att sona sina brott, ska bära fram det offer Gud bestämt: ett rent offer av Kristi (Gud och människa förenade) kropp och blod.
——

5. ”Jag är törstig” Joh 19:28.

”Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han: ”Jag är törstig.” Jesus var noga med att allt skriftens ord skulle fullbordas. När han utropade ”Jag är törstig”, fick han ättikvin att dricka, men han drack det inte. Nej, orden hade en djupare innebörd. Han törstade efter att frälsa världen och rädda människor från syndens straff och släcka deras evighetstörst med sin nåd och kärlek.

När grekerna kom och ville se Jesus, sade han:”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. – När jag blir upphöjd från jorden, skall jag dra alla till mig.”Jesus såg grekerna, han såg människornas nöd och längtade efter att ge dem frälsning.

”Jag törstar!” han ropar i smärta. ”Jag törstar!”, – O, tänk hur han led.
I kärlek hans bristande hjärta nu längtar att frälsningen ge. Han glömde sig själv mitt i döden, han glömde den törniga krans. och såg blott den mänskliga nöden. O tänk, att min synd då blev tillräknad honom och jag blev tillräknad hans syndfria rättfärdighet.
—–

Vi behöver aldrig törsta. Jesus är källan med livets vatten: ”Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv” (Joh 4:14). Välsignelsen av den helige Ande: ”Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har utgjutits i våra hjärtan genom att han gett oss den heliga Anden” (Rom 5:5).

6. ”Det är fullbordat” Joh 19:30.

Vid tretiden (den 9:e timmen) på eftermiddagen blev det åter ljust, då hade Jesus hängt på korset i 6 timmar. 6-talet är människans tal. Jesus hade då fullbordat försoningsverket ”för våra synder, ja, för hela världens” (1 Joh 2:2). Då uttalade Jesus SEGERORDEN: ”DET ÄR FULLBORDAT”, gr Tetelestai, som också kan översättas med: ”Jag har betalat priset – skulden.” Jesus var Guds oskyldiga och syndfria offerlamm som tog bort världens synder.

Vi kan se tillbaka på ett fullbordat försoningsverk. Alla som tror och tar emot nåden blir frälsta och befriade. ”Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet” (2 Kor 5:21). ”Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för orättfärdiga för att leda oss till Gud” (1 Petr 3:18).
—–

Ren till sin natur och syndfri tillräknas Jesus all världens samlade synd och skuld.Gud ser den som uppsamlad i Jesu jordiska kropp. Guds vrede över synden, drabbar där människans representant på korset. Gud vräker där vreden över människans synder. Alla människors synder, före och därefter, ses i Guds ögon, vara uppsamlade i Jesus.

Men när Jesus där blir ” gjord ” till synd, innebär det inte, att Han i sig själv, då lever i liering med syndanaturen. Utan helt oskyldig och syndfri i sig själv, tillräknas Han, i Guds ögon, all mänsklighetens synd. Han blir oskyldig, föremål för straffet för mänsklighetens synder. Det syndfria heliga och rena skuldoffret i form av Jesu blod framburet ur Hans syndfria, jordiska kropp. Syndfri och ren till hela sitt inkarnerade mänskliga väsen, till ande själ och kropp, är Han syndaoffret som bringar försoning mellan Gud och människa.

Oskyldig och ren blir Jesus föremål för Guds vrede och straff över synden.Naturligtvis upplever Jesus smärtan av den andliga döden (människans skilsmässa från Fadern). Men det sker där i Hans jordiska kropp och innebär inte en väsensförändring, så att Han mister sin Gudomlighet. Då blir det inte enhet och helhet av Bibelns beskrivning av försoningen.

Om jag slår mina barn sönder och samman. Åker till USA, medan de ligger här och förblöder. Så upplever de en smärta av att deras far överger dem. Men det ändrar inte det faktum att de är mina biologiska barn. På, samma sätt upplever sig Jesus övergiven av sin Far, när Han kroppsligen slaktas som ett oskyldigt offer. Men det upplöser inte den från evighet till evighet väsensförening och enhet, som råder i Gudomen mellan Fadern och Sonen. Inte heller upplöser det enheten mellan Gud och människa i personen Kristus – Guds fullhet lekamligen.

Gud har ju löst denna gåta med försoningen mellan Gud och människa, just genom inkarnationen av Jesus in i människogestalt. För att där lösa detta mysterium och kunna försona allt med sig själv, där i Jesu Jordiska kropp på korset. Det är ju därför den fallna människan blev underlagd den kroppsliga döden. För att det skulle gå rädda henne. Just genom en kroppslig död.
Gud kommen i köttet underställdes där i Jesu jordiska kropp (sann människa), den kroppsliga döden. Han dog den. Rättfärdig dog Han den kroppsliga döden. Men även besegrade den andliga döden (åtskillnaden från Gud) genom sin lydnad till Fadern igenom den kroppsliga döden på korset.

Detta eftersom han hela tiden samtidigt var sann Gudamänniska (”all fullhet, Gudomens hela fullhet (Guds fullhet) går Jesus via sin döda jordiska kropp och uppstår och ingår, uppgår, övergår sedan in i den härlighetskropp Han hade före inkarnationen och går in i den härlighet Han hade hos Fadern och varifrån Han kom (Läs Joh. Kap 17).

Dessa tre sidor som skriften tecknar av Jesu försonargärning behöver betonas lika starkt. Eljest blir det slagsida. Som i trosförkunnelsen där konsekvensen av Jesu identifikation med människans syndiga natur går utanför Skriftens ram. Jesus fråntas sin sanna Gudomlighet och även sin sanna mänsklighet. Segern över den andliga döden i Jesu jordiska kropp missas och leder till en konsekvens att Jesus behöver pånyttfödelse och att människan i sin pånyttfödelse blir identisk med Jesus.

Det är tre meningar som är viktiga om Jesus i Trosförkunnelsen: Min Gud varför har Du övergivit mig … gjord till synd … levandegjord i anden. Tolkad som en faktisk skilsmässa från Fadern, en faktisk förändring till liering med syndanaturen och en pånyttfödelse av Jesu ande i dödsriket till en ny gudomlig Ande. Detta är falskt och ett antievangelium med en annan Jesus och en annan ande.
——-

”Dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande.” Jesus blir i det kroppsliga dödsögonblicket, när Han överlämnar sin ande i Faderns händer,levandegjord i anden, genom att enheten av Gud och människa i personen Kristus BESTÅR vid kroppens död. Ett tillstånd som i uppståndelsen övervinner den kroppsliga döden i människans ställe. Han går sedan in i den härlighet Han hade hos Fadern från evighet före inkarnationen in i den naturliga skapade människans konstitution.

Därmed är Han ”såsom helig andevarelse, med kraft bevisad vara Guds Son, alltifrån uppståndelsen från de döda.”
(Rom.1:3-4)

Jesus fick fullt ut, som sann människa, uppleva smärtan av att Gud, vänder sitt ansikte ifrån Honom. Som sann människa, har Han där ingen förnimmelse eller vetskap om Guds närvaro. Som sann människa upplever Han sig helt förkastad av Gud och förtappad. Upplever där i sin jordiska kropp, *******ts alla bittra kval. Där i sin jordiska kropp upplever Jesus, dödsrikets vånda av Guds frånvaro, i full kraft. Gud hade vänt sitt ansikte från Jesus, men ändå var Gudomen i Honom. Jesus var samtidigt i sig själv sann Gud. Detta är undret!

Jesu nödrop på korset var inte något som skilde honom från Gud. Men ett uttryck för den våldsamma kamp han genomled när Han som sann människa, utan understöd av sin egen Gudomlighet och Fadern inte sparade eller lindrade Hans vånda, vid offrandet av Hans kött och blod . Samtidigt förenade i tro till Gud. Han säger MIN GUD och FADER I DINA HÄNDER överlämnar jag min ande. Det är inte i liering med syndanaturen han tillber och överlämnar sin ande till djävulen och dödsriket!
—–

Ser vi på profetian i Psalt. 22:2-4 om Jesu nödrop så finns där en fortsättning:”dock är Du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger.” Jesus är mitt i sin nöd förenad med Fadern och tillber Honom som den Helige.
Det står vidare i Psaltaren 13:2: ”Hur länge, Herre, ska Du så alldeles förgäta mig? Huru länge ska Du fördölja Ditt ansikte för mig”. 17:15 säger: ”Men jag ska skåda Ditt ansikte i rättfärdighet, när jag uppvaknar, vill jag mätta mig av Din åsyn”. Och 22:25: ”Ty Han föraktade inte den betrycktes elände och höll det inte för en styggelse, Han fördolde inte sitt ansikte för honom, och när Han ropade, lyssnade Han till Honom.”

Jesus fick, som sann människa, uppleva Gudsövergivenheten. Att Gud deltog i det mörkaste skedet med ”frånvänt” ansikte. Alltså inget understöd i lidandet som sann människa.

Men enligt Skriften, så det är ju ingen åtskillnad i de facto mening, väsensmässigt, mellan Fadern och Gudomen i Jesus eller att Jesus i sig själv är syndig och en styggelse.

Utan upplevelse av Guds närvaro, ber ändå Jesus till sin Far. I rättfärdighet beder Han och undrar hur länge Fadern ska fördölja sitt ansikte. Bedyrar inför Fadern sin trohet och tillit: ”Jag ska skåda Ditt ansikte när jag uppvaknar”.

Kan tänka mig att det är i ögonblicket i 22:25 när Gud inte längre fördolde sitt ansikte, utan lyssnade till nödropet, som Jesus säger att det är fullbordat och i Dina händer överlämnar jag min ande.

Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

HaFo
h HaFo Dec 3, 2013 – 6:52PM Re: Vem är Jesus för femtielfte gången.

Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

Inlägg 8

Lite om konsekvenserna om betydelsen av Jesu seger på korset:

”Om en har dött för alla, då har alla dött.” (2 Kor 5:14b). ”Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom.” (1 Joh 3:5). Segerorden! ”Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.” Hebr 7:25.

När vi blir försonade med Gud blir han vår far:

”Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud” (Joh 20:17).

Ingen fruktan för döden:

”för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv.” Hebr 2:14. ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör.” Joh 11: 25.

Jesu testamente till oss:

”Den härlighet du har gett mig har jag gett åt dem… och du har älskat dem såsom du har älskat mig. Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig eftersom du har älskat mig före världens skapelse.” Joh 17:22-24.

Ett av Bibelns mäktigaste budskap

”Var inte rädd! Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.” Upp 1:18.

Segerfursten från Golgata!

Aposteln Johannes fick se den förhärligade Kristus i en syn. Han såg inte endast den uppståndne Jesus – förhärligad, utan fick även samtidigt ett underbart budskap som har fått namn om sig att vara ”Bibelns mäktigaste budskap”. Endast Jesus – segerfursten från Golgata kunde uttala de orden: ”Jag var död, men se jag lever i evigheters evigheter!” Jes 40:28. Den som uttalade de segerorden är en evig Gud. Jesus citerade Jesaja: ”Jag är den förste, och den siste, och förutom mig finns ingen Gud.” Jes 44:6.

Jag var död!

Varför dog Jesus? Och hur kunde Gud dö? Hur kunde han som är ”Den förste och den siste” (Alfa och Omega) dö? Hur kan den som är allsmäktig dö? Det finns somliga som velat göra gällande att Jesus inte var Gud i dess egentliga bemärkelse just därför att han dog.

Vad sade Jesus själv om sin död?:

”Ingen tager mitt liv ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka.” Joh 10:18. Endast den som är allsmäktig kan säga detta.

Innan Du läser vidare vill jag att Du läser igenom på min hemsida under Häften:

Kan Gud dö – Jesu Kristi person – Den stora stötestenen
——

När Du är klar med den frågeställningen så fyller det en funktion att läsa vidare:

Jesus dog för vår skull

Jesu död måste ses som ett led i hans mänskliga utblottelse för vår skull:

”Han ägde Guds gestalt, men vakade inte översin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit en människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.” Fil 2:6-7.

Han är jämställd med Fadern, men utblottade sig själv och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss, och slutligen gav han sitt liv till lösen för oss.

Den kroppsliga döden var den yttersta utblottelsen, men den var nödvändig för att han i vårt ställe skulle kunna försona synden, ty syndens lön är döden.

Petrus skriver:

”Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. RÄTTFÄRDIG dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud.” 1 Petr 3:18.

Jesus hade aldrig behövt att dö för egen skull, han dog för vår skull därför att syndens lön är döden. När Jesus var på förklaringsberget kunde han ha gått direkt därifrån till himlen. Men istället talade han med Mose och Elia om ”hans uttåg ur världen (bortgång) som han skulle fullborda i Jerusalem”, – om hans försoningsdöd på korset. Det var för vår skull han måste smaka döden.

Jesus upprättar oss från syndafallets alla följder

Johannes skriver: ”Ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synderna och att någon synd inte finns i honom… Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk.” 1 Joh 3:5,8.

Jesus har kommit för att utplåna djävulens verk och upprätta oss från syndafallets alla följder: Han krossar satans makt, utplånar synden, tar bort domen och straffet för synden och besegrar slutligen även döden och ger oss evigt liv.

Här i tiden tillräknas vi för Kristi skull SOM VÅR STÄLLFÖRETRÄDARE HANS RÄTTFÄRDIGHET INFÖR GUD. Vi får här i tiden leva av nåd – efterskänkt skuld och förlåtelse.

Se gärna hem.spray.se/harry.forsgren/H4Bok.htm Den troendes tre naturer.

Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

HaFo
h HaFo Dec 3, 2013 – 7:43PM Re: Vem är Jesus för femtielfte gången.


Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

Inlägg 9

”Någon synd finns inte i honom.”

Eftersom Jesus själv var utan synd kunde han besegra satan och utplåna hans verk.Jesus föddes helig, han kom till jorden genom den helige Ande.

Matteus skriver: ”Maria… var havande genom helig Ande.” –
”Barnet i henne har blivit till genom helig Ande.”
Matt 1:18, 20.

Lukas skriver:

”Ängeln Gabriel: ”Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.” Luk 1:35.

Till det yttre kom Jesus i den syndfria ställning som Adam hade före fallet, till det inre fanns ”hela gudomens fullhet i honom”. Kol 1:19.

Se gärna här:

hem.spray.se/harry.forsgren/H3Bok.htm Var Adam en Gud

När dessa spörsmål är utredda så kan man förstå:

Jesus tog vår dom på sig!

Det var inte av tvång utan av fri vilja som Jesu utgav sitt liv i döden: Ingen tog hans liv – ”han utgav sitt liv i döden”.(Jes 53:12). Han kunde ha kallat på legioner av änglar till sin hjälp och räddat sig undan bödlarna (Matt 26:53). Av kärlek till oss och för att rädda oss stod han istället tyst och till synes försvarslös inför alla anklagelser. Han tog allt på sig, ty han stod där i vårt ställe – ”som ett lamm som förs bort till att slaktas”. Jes 53:7.

Jag har nycklarna till döden och dödsriket!

Jesus gick som segrare ned i dödsriket – ”Jag har nycklarna till döden och dödsriket.” Djävulen har aldrig haft några nycklar till döden och dödsriket. Dem har Jesus alltid ägt och aldrig lämnat dem ifrån sig.

När Jesus blev dödad till köttet – ”till kroppen dödad”, så berörde inte det hans eviga ande. Jesus var utan synd och därför kunde inte döden behålla honom. Apg 2:24.

Levandegjord till anden från begynnelsen, som varandes ”ett med Fadern” i Gudomens sammansatta enhet – treenighet – gick han efter sin kroppsliga död ned i dödsriket och proklamerade där sin seger.

”Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse.” 1 Pet 3:18-19; 4:6.

Fram till korset hade Satan makten över alla Adams fallna barn

Men när Jesus, bildligt talat, trampade på ormens huvud, då vred Han om nycklarna till döden och dödsriket. De som kroppsligen dött i tron på löftet om Jesus kom till avdelningen Paradiset eller ”Abrahams sköte”. I väntan på kroppens uppståndelse och ingången i den himmelska världen.

De som inte kroppsligen avsomnat i tron på Jesus blir kvar i dödsriket – ”Hades” i väntan på sin kroppsliga uppståndelse och ingång i ”Gehenna”.

Jesus kastade ut Satan i enlighet med det ord han själv profeterade före korset:

”Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas (kastas ut).” Joh 12:31.

Abraham, de troendes fader, fick löftet: ”Din säd (avkomma) skall inta sina fienders portar. Och i din säd skall alla folk på jorden välsigna sig.. (1 Mos 22:17b-18a).

Paulus skriver: ”Men nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Och det heter inte: ”och åt dina avkomlingar”, som om det gällde många, utan det talas om en enda: och åt din avkomma,och det är Kristus. Gal 3:16.

Jesus refererade till löftet Abraham fick när han sade: ”Och på denna klippa (Kristus) skall jag bygga min församling, och dödsrikets (gr Hades) portar skall aldrig få makt över den.” Matt 16:18.

Jesus sade till Petrus: ”Jag skall ge dig himmelrikets nycklar.” Jesus har nycklarna till döden och dödsriket och han har även öppnat pärle-porten till Paradiset.

Petrus (och församlingen) har fått himmelrikets nycklar, för att genom evangelium lösa själar från syndens och dödens makt – för alla dem som lyssnar och tror, men till dom för dem som inte tror evangelium.

Jesus kom som en befriare till dödsriket

Som en segerfurste gick Jesus ned i dödsriket och släppte alla dem fria som dött i tron på löftet om Jesus. Jesus öppnade porten till den avdelning i dödsriket där alla GT:s heliga var samlade vid Abrahams sida och lät dem komma ut ur sitt fängelse för att i sällskap med honom få tåga in i Paradisets värld, himlens förgård i väntan på kroppens uppståndelse och ingången till den himmelska världen.

”Då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli delaktig därav, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv.” Hebr 2:14-15.

Jesaja profeterade om Jesus:

”Han skall för alltid göra döden om intet.” Jes 25:8a. Men den andra porten i dödsriket, där de ogudaktiga förvaras, lät han vara stängd. På den yttersta domens dag skall han öppna den porten också, då de människorna skall uppstå, men då till dom.

Till den botfärdige rövaren sade Jesus:

”I dag skall du vara med mig i Paradiset.” Redan samma dag som Jesus utropade segern på korset med orden: ”Det är fullbordat”, öppnade han ”en ny och levande väg” till det himmelska Paradiset.

Rövaren som mottog frälsning, behövde aldrig gå ned till dödsriket, utan kunde gå direkt till Paradiset, där Jesus välkomnade honom. Han behövde heller ingen församlingsgemenskap, sakrament eller någon form av mellanhänder.

Han mötte Jesus personligen och insåg vem Jesus var:

“Tänk på mig när Du kommer i Ditt rike”. Han insåg i mötet med Jesus att Jesus var Gud själv kommen i kroppslig gestalt.

Han insåg i mötet med Jesus, att Jesus var syndfri:

“denne man har inget ont gjort”. Även det var en bekännelse av att Jesus var Gud själv i kroppslig gestalt. För endast Gud är syndfri.

Han bekände sin synd:

“oss vederfares detta (korsfärstningen) med all rätt”.

Vad händer? Jo, denna tro på vem Jesus ÄR leder till en evighet I Jesu gemenskap: “Sannerligen säger jag dig, idag ska du vara med mig i Paradiset”

Alltså:

OBS! JESUS PROKLAMERAR SJÄLV VAD SOM ÄR SANN KRISTEN TRO! OBS!

Joh 8 och 24

Han sade till dem: ”Ni hör hemma här nere, jag är ovanifrån. Ni tillhör denna världen, jag tillhör inte denna världen. Därför sade jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni INTE TROR ATT JAG ÄR DEN JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”

Jesus proklamerar vem Han ÄR! Dels genom att säga att han ”är ovanifrån”. Alltså inte enbart att Gud blivit människa och är ”nedanifrån”. Utan att Han i likhet med Gud har samma namn: ”Jag ÄR”, och likt Gud är kommen ”ovanifrån”.

Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

HaFo
h HaFo Dec 3, 2013 – 8:22PM Re: Vem är Jesus för femtielfte gången.


Forts Vem är Jesus för femtielfte gången.

Inlägg 10

“Se, jag lever i evigheters evighet”

Det eviga livets gåva

Jesus säger flera gånger: ”Den som tror på mig har evigt liv.” Då talar Han inte enbart om en tro på Hans existens. Även satan tror på Jesu existens. Men inte blir han räddad för det. Vad som ligger Jesu ord är som sagt:

Han sade till dem: ”Ni hör hemma här nere, jag är ovanifrån. Ni tillhör denna världen, jag tillhör inte denna världen. Därför sade jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni INTE TROR ATT JAG ÄR DEN JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”

När Jesus talar om evigt liv är det inte enbart en fråga om en evig existens, utan om ett evigt liv i härlighet och glädje tillsammans med levande Gud sin skapare Frälsare och Herre. Detta löfte om evigt liv är den största gåva som vi kan få mottaga på jorden.

Inget är större än detta, varken rikedom, eller ett ärat namn, upphöjelse och framgång i livet, allt detta kan inte på något sätt mätas mot detta att få det eviga livet som Jesus erbjuder. (Om jag ägde allt, men inte Jesus…)

Jesus drar alla till sig genom evangelium

”Och när jag blir upphöjd från jorden (på korset), skall jag dra alla till mig.” Joh 12:32. Det eviga livets gåva erbjuds alla människor genom evangelium:

”Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium.”2 Tim 1:10.

Att ta emot denna gåva är livets absolut viktigaste händelse. Det är inget tomt löfte. Han som ”lever i evigheters evigheter” lovade alla som tror:
”Jag lever, ni skall också leva!”

”Sannerligen , jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet.” Joh 5:24.

”Ty detta är min Faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen.” Joh 6:40.

Att ta emot Jesus är ingen prestation, utan snarare ett kapitulerande inför insikten om vem Han ÄR i Andens ljus över Ordet, där man blott kan utbrista med Tomas:

“Min Herre och min Gud”!
—–

Ty om ni INTE TROR ATT JAG ÄR DEN JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”

Jesus proklamerar vem Han är. Dels genom att säga att han ”är ovanifrån”. Alltså inte enbart att Gud blivit människa och är ”nedanifrån”. Utan att Han i likhet med Gud har samma namn: ”Jag ÄR”, och likt Gud är kommen ”ovanifrån”.

Han ÄR alltså fullt ut Gud kommen i kroppslig gestalt. Alltså inte enbart att Gud blivit människa, utan att Han ÄR fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt – förenade i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

”Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus är från Gud, men var och en ande som inte så bekänner Jesus är av antikrist”.

Vad innebär det att Jesus är Kristus?

Jo, att enligt 2 Kor. 5: 17 – 21 så, ”var Gud i Kristus och försonade världen med sig själv..”. Jesus och Gud är alltså oupplösligt förenade i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet! (Läs Joh. 14 – 17 och se ”treenigheten” i Kristi person!!)

Han besegrar därmed både den andliga döden (åtskillnaden från Gud) och kan därmed inte heller behållas av den kroppsliga döden, utan kroppsligen uppstår som Gud och människa förenade/försonade.

Upprepar så till “tjatgränsen” igen allvaret i Jesu Ord:

”Ty om ni INTE TROR ATT JAG ÄR DEN JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”
Hoppas att jag här lyckats peka på vem Jesus Är, så att Du kan leva i Hans personliga umgängelse med Gud själv kommen i kroppslig gestalt (“Kristus kommen i köttet”) och äga Hans eviga liv i Hans gemenskap:

Jesus:

“Den som tror på mig, han ska leva om han än dör” Vem menar Du Dig tro att Jesus Är, så att Du “ska leva även om Du dör”? Enligt Skriften så är det en livsfråga!!
—–

Vill också än en gång upprepa:

Man talar i kristna sammang så riktigt om att vi väntar på Kristi tillkommelse. Men här behöver vi vara på vakt och inte låta oss luras av det falska plagiatet från fienden av Kristi tillkommelse, som kommer att föregå den sanne Kristi tillkommelse!

Det plagiatet ser vi nu förberedas på alla plan – det andliga där man kallar avfall för väckelse och vad Gud gör i dag. Där man uppövas till att “känna igen Guds Ande”, fast det egentligen handlar om vad Jesus och även Paulus varnade för:

“en annan Jesus och ett annat evangelium och en annan ande”.

Detta sker bl.a. idag under en falsk ekumenik och religionsblandning in under “samma tak”.
—-

Se t.ex. vidare här på “Din Åsikt” under ämnena:

Är det rätt Messiasas som här förbereds.

Den falska ekumeniken

Falsk enhet och falsk ekumenik

Falska andar invaderar kyrkan

Religionssynkretism som hotar kristenheten

Den avfallna kristenheten sluter sig samman

Falsk världsfrälsare

Kristen eller antikristen enhet
—–

Läs även med fördel igenom hela hemsidan och kontakta mig gärna via mail med synpunkter!

HaFo