Ellen G White och Adventismen 1

HaFo Feb 7, 2012 – 4:46PM Ellen G White och Adventismen

Inlägg 1 kring Ellen G White och Adventismen som tidigare har ventilerats på Min Åsikt på denna länk.

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=985572&cmd=show

Hade funderat lite vidare kring att de har ju egentligen ett annat evangelium, om man menar att man för att vara en rätt troende, måste fira vilodagen på ett visst datum i almanackan.

Då säger man ju egentligen att Jesu försoning inte räcker till, utan att människan själv måste hjälpa till med att fira Sabbaten på rätt dag. Ungefär samma förvillelse som i ”nyjudianismen”. Därmed så har man ju även en ”annan Jesus och en annan ande”!

Samtidigt fick jag mig då tillsänt en del info, som styrker de funderingar som jag haft. Jag återger längre ner delar av infon och ger en del HaFo kommentarer därtill.

Men först, för att åter få en grund att gå ut ifrån, så återger jag en del av innehållet på ovanstående länk. Jag bejakar där först på denna länk, en stor del av innehållet på en hemsida från Adventisterna:

http://www.endtime.net

http://www.endtime.net/svensk/okumene.htm

som jag samtidigt pekar på som uppenbarligen vilseför människor, mitt i all den sanning, som man också förmedlar (Det är ju vad som är signum för villfarelse, att det utgör en blandning av lögn och sanning!):
————–

Bitvis verkar det så riktigt kring den grundläggande tron i Adventismen. Men sen så smyger det sig in ngn form av lagiskhet och speciellt då kring att helga vilodagen på Lördag och att de som har vilodagen på Söndag, därmed tar vilddjurets märke.

Annat jag reagerade på, om jag uppfattat det rätt, var att ”tusenårsriket” är i himmelen och att Israel tydligen inte har ngn speciell uppgift i ändtiden.

Efter de tusen åren i himlen, så kommer Jesus med sina heliga och blir kung på jorden. Det finns inga eviga straff, utan satan och alla förlorade tillintetgörs av elden.

Nog synes det här, på en hemsida från Adventismen, vara en blandning av sanning och lögn, som i slutändan vilseleder!

Säkert finns där mycket sanning kring katolicismen och Katolska Kyrkan och även kring skeendet på den politiska och andliga arenan.

Men är inte detta ”betet”, som ska göra att människor som inser dessa riktiga saker, ska dras till hemsidan och Adventismen och missa ”kroken”, som även finns där bakom?
——

Drog mig till minnes, att jag med avsändare från företrädare för Adventismen, för ca 10 år sedan fick i min postlåda en traktat med namnet ”Det finns en framtid”, som jag då kommenterade tillbaka till avsändaren.

Jag återger här delar av min kommentar:


Där står en del mycket sanna saker i denna traktat som:

”Jesus är världens frälsare. Han dog för våra synder…genom Jesu död på Golgata kors kan var och en som tror på Honom få sina synder förlåtna och därigenom få evigt liv… Frälsningen är fortfarande en fri gåva från Gud genom Jesus Kristus.”

HaFo:

Mycket goda ord som fortsätter:

”Genom tron på Jesus kan vi få del av den Helige Ande och därmed kraft till att hålla Guds Bud”.

HaFo:

Javisst erbjuder Gud den troende genom en Livets Andes lag, att Han vill själv genom en ”nådens fostran” och Hans egen Ande, sträva efter att framskapa i människans sinne och hjärta en längtan efter att efterfölja Guds lag och vilja.

Men så fortsätter Traktaten:

”Den tredje ängeln i Guds sista budskap fortsätter med en fruktansvärd varning för vad som skall hända dem som inte har ställt sig på Guds sida omedelbart före Jesu återkomst:

Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tager dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall och han få dricka av Guds vredesvin … Snart skall alla ställas inför valet mellan att tillbe vilddjuret och ta dess märke eller att tillbe Gud…

Det fjärde budet i Bibeln säger att vi skall helga sabbatsdagen, den sjunde veckodagen, som ett minnesmärke av skapelsen…Bibelns sjunde veckodag är vår lördag… En sann kristen kommer alltså även att helga sabbatsdagen, då hon förstått det fjärde budets krav.

”Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är han skyldig till allt” …

…”Guds tjänare” skall tecknas med Guds insegel på sina pannor. Detta innebär att de kommer att `hålla Guds bud och bevara tron på Jesus`. Därför kommer de att överleva de sista sju plågorna och bli frälsta…

… Mänskligheten kommer alldeles före Jesu återkomst att ställas inför valet mellan att ta Guds insegel eller vilddjurets märke. Därigenom skall det visa sig vem som har tagit emot Jesus som sin personlige Frälsare …

… Guds insegel finns i Guds lag. Det är emellertid endast ett av buden som uppfyller kraven på ett sigill. Det är det fjärde budet, vilket handlar om sabbatsdagen… Guds sigill, som är tecknet på Hans auktoritet, finns alltså i det fjärde budet …

… Den sista striden kommer att handla om att ta Guds insegel ( = märke, tecken), som är sabbatsdagen/Lördagen, eller att ta vilddjurets märke som är söndagen…

… Slutstriden kommer att handla om att tillbe Skaparen eller att tillbe vilddjuret, vilket skall visa sig genom valet av sabbatsdagen eller söndagen som vilodag.”


HaFo:

När man läst traktaten till slut så har den riktiga början förbytts. Frälsningen är inte längre ett erbjudande utan fylld med krav:

”Den som inte firar sabbaten på lördag tar därmed vilddjurets märke och går förlorad. Medan den som firar sabbaten på lördag uppfyller det viktigaste i lagen, SOM INSEGLAR DE SANT TROENDE MED GUDS MÄRKE. DEN SOM SJÄLV UPPFYLLER DET VIKTIGASTE I LAGEN BLIR RÄDDAD!”


Min fråga:

Är då nåd, nåd längre? Är krav och nåd förenbara?
Vad hjälper det Dig, om Du nu skulle hålla sabbaten på rätt dag. Men som här så riktigt citerades:

”Den som felar i ett, felar i allt”. När Du å ena sidan säger att allt är av nåd, men samtidigt gör frågan om vad som är rätt vilodag, till en fråga som har med Din rättfärdighet inför Gud att göra och som beseglar Dig med Guds godkännande ”märke ”, Andens sigill, så har Du därmed ställt Dig under lagen som frälsningsväg och är förpliktad att själv uppfylla hela lagen.

Felar Du aldrig ens i tanken? Eller menar Du att nåden gäller för det ena, men inte för det andra?

Solen går upp och ned lika alla dagar i naturen. Hur vet Du att det vi idag kallar lördag, just är den dag, som går tillbaka till den dag, när Gud vilade efter sin skapelse?

Hur vet Du att det inte är vad vi idag t.ex. kallar tisdag eller onsdag som var den dag Gud vilade? Framgår det att Adam och Eva hade veckokalender, vilade och helgade sabbaten på samma dag, som vi idag har lördag?

Tillkom inte sabbatsbudet, med att Moses fick lagen från Gud? Uttrycker inte Jesus att lagen är för människorna och skapelsen och inte tvärtom? Alltså att detta bud var av rent ”praktisk natur”:

Alltså att människorna behöver var sjunde dag att vila på och ha mer tid med sin skapare? Mer än vad det har att göra med vilken viss veckodag, som denna vila sker!!??


Guds märke och sigill – äganderättsstämpel – på den troende är ju Guds egen Ande som underpant, integrerad i den troendes väsen, vid den tillräknade rättfärdigheten från Gud, genom tro på och umgängelse med personen Jesus Kristus.

Och inte beroende av vilken veckodag som man firar Sabbat! Hur är det möjligt att så krångla till det och förvanska Guds nåd i Jesus Kristus, där det i praktiken istället lärs att,

”Medan den som firar sabbaten på lördag uppfyller det viktigaste i lagen, SOM INSEGLAR DE SANT TROENDE MED GUDS MÄRKE. DEN SOM SJÄLV UPPFYLLER DET VIKTIGASTE I LAGEN BLIR RÄDDAD!”
——-

Menar Du, att det är tron på att sabbaten är på lördag och efterlevandet av det, som ger Andens sigill – Guds märke? Helt galet enligt min mening utifrån Skriften.


Kring vilddjurets märke talas det om att den som inte tar det på sig i pannan eller på handen inte kan köpa eller sälja.

Talar det inte mer för att det handlar om, den nu aktuella förlängningen av kontokortets funktion, till inopererade datachips i pannan eller på handen. I det kontantlösa samhälle vi nu går emot? Mer om än huruvida vilken dag i almanackan som vi firar vilodagen!?

Alltså att det handlar om en rent fysisk överlevnadsfråga, kombinerad med en andlig överlevnadsfråga, eftersom det kommer att bli sammanknippat med att avsvära sig tron på den sanne Jesus Kristus, att inte ta på sig märket, som hindrar mig från att ”köpa och sälja”?


Traktaten säger vidare att ” vilddjuret är påvemakten” . Med en lång utläggning som bevisföring för att Påven är antikrist, som slutar med att påvens titel på latin har talvärdet 666.


Visst finns det förförelseläror i Katolska Kyrkan. Men det finns även öppningar och ansatser till förförelseläror i snart sagt alla sammanhang. I Trosförkunnelsen finns läror som utgör en ” surdeg som syrar hela degen”.

Det finns ändlösa spekulationer om vad/vem antikrist, skökan, den falske profeten är och spekulationer kring talet 666.

Allt från koden på en planerad gemensam världsvaluta, till nu talvärdet på påvens titel. Alla mer eller mindre, lika litet eller lika mycket trovärdiga.

Från att antikrist bara är en andemakt eller ett visst politiskt system till konkreta utpekanden av människor. T.ex. Påven, Nero, Hitler eller Saddam Hussein.

Ibland är den falske profeten en utpekad människa. Ibland detsamma som ett avfallet skökosystem. Som sägs vara allt från Katolska Kyrkan till alla avfallna troende, utom från det egna sammanhanget.
——

Personligen är jag långt ifrån färdig med just dessa frågor. Men anar att sanningen, som så ofta ligger nånstans i mitten. Med flera både och än antingen eller.

Uttrycker inte Bibeln att den slutliga personifieringen av laglösheten och de antikristliga politiska, världsliga systemen kommer att vara en politisk ledargestalt?

Uttrycker inte Bibeln att den slutliga personifieringen av avfallna skökosystem och det avfall som ska möjliggöra antikrists inträde på arenan, sker genom en falsk profet vid antikrists/en annan/ en istället för Kristus sida, som ska förmå människorna att tillbe denne falske Kristus?

Är inte de antikristliga politiska systemen och det avfall, som vi idag ser på den andliga arenan, något som skapar en grogrund i människornas hjärtan och sinnen, i samspel med ekonomiska överlevnadshinder, lidanden och kaos på alla områden, som är det som öppnar för mottagandet av den, som till synes löser alla problem? Den till synes varandes världsfrälsaren ”Kristus”?

Men som i verkligheten, i detta skede, blir till ”inkarnationen” ( besatt av ) satan –antikrist – en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare!?

Är inte det politiska livets och andliga livets avsaknad av riktiga ledargestalter, en förberedelse för välkomnandet av den store politiske ledaren antikrist och den falske profeten vid hans sida, företrädandes en avfallen kristenhet, som dessutom ”genom dialog”, samordnar all religion in under samma tak?

Är inte det förenade Europa den politiska arena, som blir språngbrädan för antikrist fram till världsherravälde? Är inte Nero och Hitler etc. bara förelöpare till den slutlige antikrist?

Kommer inte satan, att även köra med en treenig karikatyr av Gudomen och Hans verk, där satan framstår som Fadern och antikrist/en annan/ en istället för Kristus, framstår som Sonen och den falske profeten, som ärar ”Sonen” antikrist, framträder som ”Anden”?


Är det inte alla förförelseläror i alla sammanhang, möjligen tydligast framträdande idag i Katolska Kyrkan och trosförkunnelsen, som tillsammans med den världsliga ”andliga” väckelsen New Age och ”dialoger mellan alla religioner”, som skapar en grogrund i människornas hjärtan och sinnen för samgående in i ett slutligt konstitutionellt, världsvitt kyrkligt system, under den falske profeten?

Är inte upplägget med Katolska Kyrkan och Påven för enkelt och förutsägbart, för att vara det slutliga upplägget från fiendens sida, med det slutliga skökosystemet och den falske profeten?

Är inte Katolska Kyrkans lärosystem, Trosförkunnelsens lärosystem och alla andra vilseförande lärosystem, bara föregångare till den slutliga skökan?

Är inte påven, amerikanska trosförkunnare och i Sverige Ulf Ekman, bara förelöpare till den slutlige falske profeten?

Är inte det totala andliga kaos vi är på väg in i, på grund av bristande andligt ledarskap, en förberedelse, för välkomnandet av den stora andliga ledargestalten? Den falske profeten? Och därmed senare ett välkomnande av den politiske och andlige världsledaren – en istället för Kristus intåg på världsarenan.


Det har spekulerats mycket kring Judarnas plats i frälsningshistorien. Allt från att de är Guds tillhörighet och har en annan frälsningsväg än hedningarna, till att de inte längre finns med i Guds plan, utan att de kristna är det nya Israel. Med olika diskussioner hur missionen bland Judar ska se ut.

Ska inte även Judarna på något sätt vara i någon form av samarbete eller liering med både skökan och det politiska systemet med den falske Messias som ledare?

Fram till dess att den falske Kristus, ämnar ta säte i ett återuppbyggt tempel i Jerusalem och föregiva sig vara Gud?

Startar inte då den största judeförföljelse vi någonsin skådat? Som slutar med deras uppvaknande vid den sanne Kristus tillkommelse?

Föregås inte detta av en falsk väckelse, såväl i kristenheten, såväl som en falsk Messias – väckelse i Israel!?. Bringat till dem genom en falsk kristenhet!?

Eller handlar det ”sataniska framträdandet i Guds tempel”, om att antikrists ande beretts rum i människors hjärtan, (som Guds tempel) genom alla villfarelser?

Ska de sant troende evakueras genom ett övernaturligt ingripande innan de värsta sakerna som ligger nära förestående, går över vår värld? Eller är de med i tid och rum fram till Jesu nedstigande på Oljeberget, för att upprätta det synliga Gudsriket för tusen år?
Är det inte då tidpunkten för den Sanne Kristi återkomst är inne? Är det inte då de kristna och Judarna blir en hjord?


Eller är det som Adventisterna menar att de ”tusen åren” sker i himlen? Finns det inget verkligt andligt skeende i ändtiden, med Israel som den ledande nationen och regerande med Kristus tillsammans med ” förstlingsskörden ” från ” hedningarnas tidsålder”, de sant Jesustroende kristna?

Är vi inte först då framme vid den eviga himmelska tillvaron vid det tusenåriga rikets slut? Är det inte olika domsakter och uppståndelser inbakade under detta skeende?

Kristi domstol utan fördömelse och uppståndelse för alla heliga vid Jesu återkomst och ingång i den eviga himmelska världen först efter de tusen åren? Och uppståndelse och dom till evigt fördärv för de icke – troende efter de tusen åren?

Jag är ännu inte klar över ”detaljerna” i detta slutliga skeende i ändtiden och kan ta mycket fel i mina funderingar kring dessa frågor kring eskatoloigi – ändtiden och Kristi tillkommelse.

Men inte tror jag att ”tusenårsriket”, från Bibelns vokabulär, handlar om en tidsrymd i himlen ala Adventismen!


Jesus undrar om Han ska finna tro när Han kommer. Är det en luttrad, hårt trängd församlingsskara, som Bibeln tecknar i den sista tiden?

Där utsmyckningen av bruden är den inre ”skatten, pärlan, renheten och rättfärdigheten”? Tillräknad rättfärdighet från Gud vid tro på vem Jesus ÄR och vid tro på betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) kropp och blod på korset.

I vart fall, tror jag inte det handlar om den typ av väckelse med pompa, ståt och rikedom som Trosförkunnelsen talar om!


Den förenkling och utläggning som denna traktat från Adventisterna, lägger fram kring Påven som antikrist synes ohållbar. Kanske kommer den slutlige ”påven” i ändtiden, att vara ”den falske profet”, som får människor att dyrka den falske ”världsfrälsaren”, en istället för Kristus – antikrist?

Jag anar, att avfallet som föregår antikrists inträde på arenan, omfattar så mycket mer än katolicismen och trosförkunnelsen, men att dessa företeelser, är starka förberedare, av människors sinnen och hjärtan, till att man ska hälsa en annan/en i stället för Kristus välkommen.

Hälsa välkommen en politisk och andlig världsfrälsare och förenare av allt och alla sammanhang till ett ”harmoniskt ”fridsrike” med fred och frid på alla områden, såväl ekonomiskt, andligt som politiskt, med fred, frid och sämja mellan allt och alla på alla områden.

Ett till synes verkligt ”frids” – eller ”Gudsrike”, men ändå, så utgör det bara ett plagiat från fienden! Där vi behöver vara förberedda på, att hälsa rätt Kristus välkommen! Och inte det plagiat som fienden kommer att försöka ställa fram före Kristi sanna återkomst.


Frälsningsfrågan är hur vi ser på vem Jesus ÄR OCH BETYDELSEN AV OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET.

Dock, när man som i denna traktat, som företrädare för Adventismen, använder spekulationer kring detta, för att införa en förförelse kring kärnan, den tillräknade rättfärdigheten från Gud, genom tro på Jesus, är allvarligt!

Resonera gärna om vilken veckodag som är rätt vilodag. Men gör det inte till en frälsningsfråga på detta bedrägliga sätt!

Vad som är ”frälsningsfrågan”, är att man ser, att Jesus ÄR Gud själv, som är kommen i mänsklig kropp och bär fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) kropp och blod på korset, då när ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv”.

Därtill behövs inga tillägg, som vilken vilodag, som är rätt vilodag, eller att tillfullo inse alla detaljer kring eskatologin, ändtiden, Israels funktion som nation och Kristi tillkommelse.

Att i Andens ljus över Ordet se, vem Jesus ÄR och betydelsen av det försonade blodsoffret på korset av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET, är nog för vår räddning. Det visar Gud, när förlåten i templet DÅ brister och vägen in till Gud DÅ är öppen när Jesus utropar att ”det är fullbordat”.

Därtill behöver vi inte lägga ”ngt av våra egna verk”. ”DET ÄR FULLBORDAT”, utan några som helst om och men eller tillägg av olika slag!

HaFo

Forts inlägg kring Ellen White och Adventismen h HaFo Feb 7, 2012 – 5:04PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 2 kring Ellen White och Adventismen

Från mailskribentens info som styrker mitt avståndstagande till Ellen White och Adventismen:

Adventisternas försonings syn är ännu mer invecklad och konstig än jag först trodde. De tror tydligen egentligen på något slags ”tvåstegsrening” av helgedomen i himlen!

Citat från Wikipedia

http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_stora_besvikelsen

Den stora besvikelsen är en period bland vissa kristna församlingar i USA som inföll efter den 22 oktober 1844, då man förutspått att Kristi återkomst skulle ske vid detta datum. Baptistpastorn William Miller hade sedan 1831 startat en stor
väckelserörelse i USA och förutspått att Jesus skulle återvända mellan 21 mars 1843 och samma datum 1844.

När detta inte inträffade ändrade han datumet till 22 oktober 1844. När Jesus inte återkom denna dag ledde det till vad som kallas den stora besvikelsen och de flesta av Millers anhängare lämnade honom.

En kvarvarande grupp av Millers anhängare kom så småningom att tolka om 1844 års händelser till att Jesus år 1844 hade gått in i det himmelska templets allra heligaste, och snart skulle komma ut igen, vid vilket tillfälle basunerna skulle börja ljuda och tiden ta slut. Ur denna grupp växte så småningom Sjundedagsadventisterna fram.

Slut citat
—–

Mailskribentens kommentar:

Adventisterna tycks alltså ha tillkommit på grund av den stora besvikelsen efter Baptistpastorn William Miller falska profetia om att Jesus skulle komma tillbaka mellan den 21 mars 1843 och samma datum 1844. Pga av denna besvikelse så blir vissa människor öppna och mottagliga för ett som det verkar omfattande ”koncept” av andlig förvillelse.

Ellen G._White var tydligen en nyckelperson, när det gäller adventisternas lärosatser och därefter kommande förförelse.

Citat

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ellen_G._White

Ellen Gould White, född 26 november 1827 i Gorham, Maine, död 16 juli 1915 i St. Helena, Kalifornien, har varit och är enligt Adventistsamfundets officiella auktoritet profetissa och religiös ledare.

Hon var med och grundade sjundedagsadventisterna. Hon har skrivit flera böcker som är översatta till en mängd språk.

Ellen White var endast 17 år när hon under ett bönemöte, likt andra unga kvinnor inom den metodistiska rörelsen vid denna tid, föll i trans och upplevde att hon fick en syn från Gud.

Den lilla skara av troende omkring henne kom snart att uppskatta hennes syner och drömmar, för de bekräftade på många sätt de bibelstudier man hade och utmanade till att studera vissa frågor djupare i Bibeln.

Bland dessa frågor fanns sabbaten, människans tillstånd i döden, människans ansvar och uppgift att förvalta skapelsen, inklusive kroppen och hälsan med en sund vegetarisk livsföring, vikten av utbildning och fostran att tänka och välja självständigt.
——-

Mailskribentens kommentar:

Adventisterna tycks faktiskt tro att Jesus efter sin himmelfärd först gick in i ”den första avdelningen i helgedomen” med sitt blod och stannade där i 1800 år och först år 1844 så gick han sedan i i det allra heligaste för att rena också detta med sitt blod!

De menar också att det finns en felöversättning i Hebr. i denna text:

11. Men Kristus kom såsom överstepräst för det tillkommande goda; och genom det större och fullkomligare tabernakel som icke är gjort med händer, det är, som icke tillhör den skapelse som nu är,

12. gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning.

Så här ser Adventisternas version ut:

”Han gick icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i HELGEDOMEN/HELIGA PLATSEN och vann en evig förlossning.”

(Hebr. 9: 12, KJV.)”den heliga platsen”, ordagrant översatt. Här har 1917 Års Översättning det felaktiga uttrycket ”det allraheligaste”.

Adventisterna hävdar alltså att ”det allraheligaste” är en felöversättning och att det egentligen ordagrant istället ska vara ”den heliga platsen”.

Och genom att Adventisterna gör denna omtolkning av texten i Hebreerbrevet, så öppnar man upp för något, som jag skulle vilja kalla för ett slags ”tvåstegs försoning”, med 1800 år mellan de olika stegen.

Där Kristus först bär in blodet på korset till ”den heliga platsen”, men där det då inte försoningen var fullbordad, utan först när Kristus 1800 år senare vid avslutningen av sin tjänst frambar blodet in till det allra heligaste.

Citat

”I 1.800 år fortsatte denna tjänst i den första avdelningen i helgedomen. Kristi blod tillförsäkrar de ångrande troende förlåtelse för synd och godtagande hos Fadern”.

”Trots detta kvarstod deras synder ännu i himmelens böcker. Liksom det i den symboliska tabernakeltjänsten gjordes en rening vid årets slut kommer det också, innan Kristus har avslutat sitt återlösningsverk för människorna, att ske ett avlägsnande av synden från helgedomen.

Det är den tjänsten som började då de 2.300 dagarna utlöpte. I överensstämmelse med profeten Daniels förutsägelse gick vår överstepräst vid den tidpunkten in i det allraheligaste för, att utföra den sista delen av sin högtidliga gärning – att rena helgedomen”.

Slut citat

Mailskribentens kommentar:

På det här sättet så får Adventisterna det till att Jesus bär fram sitt blod ”i två olika steg” så att säga med en tidsrymd av 1800 år mellan de olika stegen.

Citat

”Han invigdes som vår överstepräst och började sin medlartjänst när han återvände till himlen. När den profetiska tidsperioden 2300 kvällar och morgnar avslutades år 1844, började han sin andra och avslutande del i tjänsten som medlare.

Den delen är en förundersökning inför syndens slutliga utplåning, och symboliserades av reningen av israeliternas helgedom på den stora försoningsdagen.

Då renades helgedomen med blodet från offerdjur, men helgedomen i himlen renas av det fullkomliga offret som är Jesus blod.

Slut citat

Mailskribentens kommentar:

Kan det bli så mycket värre än så här!


HaFo kommentar:

Nej, så mycket värre än så här, kan det knappast bli!
Här, precis som i en del andra sammanhang, så omintetgörs Jesu Ord på korset, om att det DÄR är fullbordat! Vilket bekräftas med att förlåten rämnade in till det ”allra Heligaste”, gemenskapen med Gud var nu öppen i och genom offerblodet PÅ KORSET.

Att försoningen och frambärandet av Krist blod inte var avslutad på korset, är en helt befängd och icke Biblisk tanke och framskapar verkligen i människors sinnen och hjärtan, en tro på en ”annan Jesus, ett annat evangelium och en annan ande”.

HaFo

Forts. inlägg kring Ellen White och Adventismen h HaFo Feb 7, 2012 – 5:16PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 3 kring Ellen White och Adventismen

Från mailskribentens info som styrker mitt avståndstagande till Ellen White och Adventismen:

Lite ur Ellen Whites skumma undervisning:

1. ”E.G. White is quoted as saying: ”The man Christ Jesus was not the Lord God Almighty, yet Christ and the Father are one.”

2. Ellen menade att Ängeln Michael och Kristus är en och samma person ”on several occasions Ellen White refers to Christ as ”Michael the Archangel”

3. Ellen menade att Ärkeängeln Michael är Guds Evige Son ”For her, Michael was the Eternal Son of God,
the great prince who will deliver His people”

4. Ellen menade att Kristus lämnade kvar sin uppståndna jordiska kropp vid himmelsfärden:
”Ellen was asked how about Christ’s body which was raised. She said he dropped it all when he ascended”

5. Ellen förnekade den kroppsliga uppståndelsen så som vi förstår den.

”Dr. Kellogg and Ellen G White both denied the future bodily resurrection of the saints when Jesus Christ comes again. Notice they said that the dead body would not be raised, but rather a new body of new material will be formed”

6. Ellen menade att ta ”söndagen som sabbat” är detsamma som ”vilddjurets märke”. ”Here we find the mark of the beast.

The very act of changing the Sabbath into Sunday, on the part of the Catholic church, without any authority from the Bible.”

(Ellen G. White, The Mark of the Beast, page 23)”

7. Ellen menade att planeten Jupiter var befolkad med ett högväxt majestätiskt folk ”In her infamous ”solar system” vision Mrs. White not only saw Jupiter as having only four moons, but she also saw it inhabited by ”a tall, majestic people, so unlike the inhabitants of eartht”

8. Ellen menade att det finns en ”Orion Stargate” ”on December 16, 1848, Mrs. White took the Orion theory one step further. She had another vision in which she saw the functioning of the Orion stargate:

”Dark, heavy clouds came up and clashed against each other. The atmosphere parted and rolled back; then we could look up through the open space in Orion, whence came the voice of God. The Holy City will come down through that open space.”

Slut citat
——

http://crossbearer-brian.tripod.com/id246.htm

E.G. White is quoted as saying:

”The man Christ Jesus was not the Lord God Almighty, yet Christ and the Father are one.”

HaFo kommentar:

Här ser vi nu villfarelsen hos E.G. White väldigt klart. Hon förnekar här att Jesus är Gud själv kommen i kroppslig gestalt. Förnekar därmed att Jesus är enligt Skriften ”Guds fullhet lekamligen”, hon förnekar därmed, att Jesus är ”Kristus kommen i köttet”, hon förnekar därmed Johannes ord om att Jesus ”var Ordet som var hos Gud och var Gud och som vart kött” (Joh. Kap. 1). Hon förnekar själva fundamenten i sann kristen tro!
——

Mailskribenten fortsätter:

Sedan är det också en annan sak där jag numera blir alltmer klar över är att Ellen tydligen menar att Kristus och Ängeln Michael är samma person. Detta vill ju dagens Adventister nog helst slinka undan.

Nu tar jag med citat från en sida som faktiskt träder upp till försvar för Ellen White och här erkänner man också att Ellen ibland sätter likhetstecken mellan Kristus och Ängeln Michael

http://ellenwhiteanswers.org/answers/mischarges/egwandarianism

”on several occasions Ellen White refers to Christ as ”Michael the Archangel”

Mailskribentens kommentar:

Så jag tror att man lugnt kan slå fast att Ellen faktiskt inte alls så noga skiljde mellan Kristus och Ängeln Michael!

Citat klipp

”Matthew Henry, like Ellen White, interprets Michael as a divine being. Henry is not bringing Christ down to the level of a great angel” ”He is placing Michael on the level with Christ as a divine being”

”Ellen White’s view of Michael is vastly different from the view of those who teach that Michael is merely a created, angelic being”

”For her, Michael was the Eternal Son of God, the great prince who will deliver His people”

Slut citat

Mailskribenten kommenterar:

Här är det frågan om flera stycken grova villfarelser! Visst ser man ett mycket tydligt andligt släktskap till Jehovas vittnen här

Citat från

Jehovas vittnens officiella webbplats
http://www.watchtower.org/z/bh/appendix_11.htm

”Eftersom Guds ord inte på något ställe antyder att det finns två härar av trogna änglar i himlen – den ena anförd av Mikael och den andra anförd av Jesus – är det logiskt att dra slutsatsen att Mikael inte är någon annan än Jesus Kristus i hans himmelska ställning”

Slut citat

HaFo kommentar:

Detta är ju bara så tokigt som det någonsin kan bli! Bibeln talar om Mikael, som en ängel skapad av Gud.

Medan Ordet uttrycker att Sonen är ”född av Gud”. Att försöka få dessa personer som varandes desamma, är bara ett sätt i förförelsen från fienden, att förvanska vem Jesus ÄR, Gud själv kommen i kroppslig gestalt.

Lyckas man med den lögnen, så är det inte då heller långt till att lyckas med ngn variant av lögnen, att offret av Kristi persons kropp och blod på korset inte var tillräckligt, utan att därtill behövdes ngt mer.

HaFo

Forts. inlägg kring Ellen White och Adventismen h HaFo Feb 7, 2012 – 5:26PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 4 kring Ellen White och Adventismen

Från mailskribentens info som styrker mitt avståndstagande till Ellen White och Adventismen:

Vidare mera konstigheter av Ellen White

http://www.lifeassuranceministries.org/studies/adventistjesus.html

Citat

Ellen was asked how about Christ’s body which was raised. She said he dropped it all when he ascended. As the Lord had settled it, no one dared say no more, though not convinced.

Then she went before the conference and made the same positive statements as to what the Lord had ”shown” her.

Slut citat

Mailskribentens kommentar:

Om jag förstår den Engelska texten rätt, så menar Ellen White att Jesus lämnade kvar sin uppståndna jordiska kropp vid Himmelsfärden!

”Ellen was asked how about Christ’s body which was raised. She said he dropped it all when he ascended”

Och det allra värsta av allt. Ellen menar faktiskt att hon fått denna info från Gud! Ellen tycks också ha förnekat uppståndelsen som i den form som vi brukar förstå den, dvs att den döda kroppen rent konkret uppstår.

Ellen tycks istället stå för en uppfattning som istället innebär ett slags ”återskapande” av en ny kropp av nytt material

Citat

Dr. Kellogg and Ellen G White both denied the future bodily resurrection of the saints when Jesus Christ comes again.

Notice they said that the dead body would not be raised, but rather a new body of new material will be formed. This is not a resurrection, but rather a re-creation.

Slut citat

HaFo kommentar:

Här blir det nu uppenbart, att White inte bara förnekar försoningen på korset, utan även förnekar Kristi kroppsliga uppståndelse! Tala om ”en annan Jesus, ett annat evangelium och en annan ande”, som Adventismen bär med sig i bagaget!!
———–

Mailskribenten fortsätter:

Jag kan inte riktigt förstå varför jag inte hittat någon genomgripande analys på Svenska av vad Ellen White egentligen höll på med. Varför har ingen här på våra breddgrader avslöjat henne, när nu Ellens undervisning faktiskt är så pass viktig för Adventisterna?

När man söker på Engelska, så ser man att Ellen till exempel påstod sig att ha blivit förd upp till ”Himlen” och att ”Jesus” där hade släppt in henne till det ”allra Heligaste i Templet” varvid Ellen White där fick se att ”sabbatsbudet” inte var fastspikat på Korset!
—–

Så här skriver Ellen White om sina upplevelser i ”Himlen” i ”A Word to the ”Little Flock”.

”After viewing the glory of the Holy, Jesus raised the second veil, and I passed into the Holy of Holies” ”I saw that the Sabbath was not nailed to the cross”.

HaFo kommentar:

Den ende som ännu ”gått ända in i himlen”, är Jesus. Alla andra väntar på kroppens uppståndelse, likaväl som Maria, eller alla andra, endera i ”Abrahams sköte – paradiset”, eller så i ”hades!! Så inte var det i himlen, som White hade sina upplevelser! Och lika falskt är allt annat som hon framför!
—–

Mailskribeneten fortsätter med lika mycket falska Citat klipp från vad White egentligen stod för och förmedlade. Vilket även då är vad Adventismen egentligen står för!!

http://www.earlysda.com/flock/lflock-egwhite.html

”This page has all 4 of Ellen White’s correspondences found in A Word to the ”Little Flock”.

Citat av Ellen

Dear Brother Bates: – Last Sabbath we met with the dear brethren and sisters here, who meet at Bro. Howland’s. We felt an unusual spirit of prayer. And as we prayed, the Holy Ghost fell upon us.

We were very happy. Soon I was lost to earthly things, and was wrapped up in a vision of God’s glory. I saw an angel swiftly flying to me. He quickly carried me from the earth to the Holy City.

In the city I saw a temple, which I entered. I passed through a door before I came to the first vail. This vail was raised, and I passed into the Holy Place.

Here I saw the Altar of Incense, the candlestick with seven lamps, and the table on which was the showbread, etc. After viewing the glory of the Holy, Jesus raised the second veil, and I passed into the Holy of Holies.

In the Holiest I saw an ark; on the top and sides of it was purest gold. On each end of the ark was a lovely Cherub, with their wings spread out over it. Their faces were turned towards each other, and they looked downwards.

Between the angels was a golden censor. Above the ark, where the angels stood, was an exceeding bright glory, that appeared like a throne where God dwelt.

Jesus stood by the ark. And as the saints’ prayers came up to Jesus, the incense in the censor would smoke, and He offered up the prayers of the saints with the smoke of the incense to His Father.

In the ark, was the golden pot of manna, Aaron’s rod that budded, and the tables of stone which folded together like a book.e Jesus opened them, and I saw the ten commandments written on them with the finger of God.

On one table was four, and on the other six. The four on the first table shone brighter than the other six. But the fourth (the Sabbath commandment,) shone above them all; for the Sabbath was set apart to be kept in honor of God’s holy name.

The holy Sabbath looked glorious – a halo of glory was all around it. I saw that the Sabbath was not nailed to the cross.

If it was, the other nine commandments were; and we are at liberty to go forth and break them all, as well as to break the fourth.I saw that God had not changed the Sabbath, for He never changes.

But the Pope had changed it from the seventh to the first day of the week; for he was to change times and laws.

Slut citat

Forts. inlägg kring Ellen White och Adventismen h HaFo Feb 7, 2012 – 5:42PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 5 kring Ellen White och Adventismen

Från mailskribentens info som styrker mitt avståndstagande till Ellen White och Adventismen:

När det gäller Adventisterna så har jag av vad jag hittills läst fått känslan av att man på något vis har dubbla’ budskap.

Man vill kanske på något vis släta över det mest extrema för att på så sätt smälta in i Kristna sammanhang. Jag tror att om man för en Adventist skulle peka på konstigheterna i Ellen Whites undervisning, så skulle det bli en hel del undanslingrande svar.
—–

Försoning enligt Ellen White:

”De som följde ljuset i det profetiska ordet såg nu, att i stället för att komma tillbaka till jorden vid slutet av de 2.300 dagarna år 1844, gick Kristus in i det allraheligaste i den himmelska helgedomen för att där utföra sin avslutande tjänst som en förberedelse för sin återkomst”

”De förstod också att bocken var en bild på Satan, syndens upphovsman. Han måste till sist stå till ansvar för de synder som han har förfört de ångrande troende att begå.

När översteprästen i kraft av syndoffrets blod avlägsnade synden från helgedomen lade han dem på bocken. I kraft av sitt eget blod tar Kristus bort sitt folks synder från den himmelska helgedomen vid avslutningen av sin tjänst.”

”Satan får det slutliga straffet när domen blir verkställd. Bocken sändes bort till ett öde land för att aldrig mer komma in i Israels församling.”

HaFo kommentar:

Här ligger White snubblande nära trosförkunnelsens lära om att Jesus är synd och satans natur som sänds ned i dödsriket.

Det finns här en annan likhet också. I
trosförkunnelsen bär inte heller Jesus fram försoningsblodet på korset, utan först efter sin himmelsfärd.

Snarlikt när här hävdas ”I kraft av sitt eget blod tar Kristus bort sitt folks synder från den himmelska helgedomen VID AVSLUTNINGEN AV SIN TJÄNST.” Vilket alltså enligt White, var ngt som hände 1844!

All försoningslära som flyttar försoningen och offret av Kristi blod till ngn annan plats och tidpunkt än på korset är vilset!

Det är en typisk villfarelse som går igen i många olika former och olika sammanhang.

På Korset var Jesu försoningstjänst avslutad! Människans gemenskap med Gud var HÄR PÅ KORSET öppnad/segern, över människans andliga död/åtskillnad från Gud var DÄR PÅ KORSET övervunnen, vid offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) kropp och blod PÅ KORSET!

Det är DÄR SOM förlåten rämnar och vägen in till Gud är öppen vid 0FFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET PÅ KORSET! OCH INTE VID NGT SENARE TILLFÄLLE!!

Därav som följd, sker så också en naturlig seger, även över den kroppsliga döden i människans ställe, i Kristi, människans ställföreträdares, kroppsliga uppståndelse.
—–

Mailskribenten fortsätter:

För den som vill studera lite mer kring förförelse från Ellen White, så finns det en sida

www.effatha.se

av Henning Pedersen, där det finns mycket undervisning av Ellen White

http://effata.se/ellenwhite/

http://effata.dk/egwdb/se-opslag.asp?bog=DSS&kap=24

———

Mailskribenten fortsätter:

Tänkte försöka ta upp varför Ellen Whites hade en vision om en ”Stargate i Orion”. Jag tror nämligen att den demoniska ande och andlighet som influerade Ellen White faktiskt mycket väl kan vara av samma art som tex låg bakom som inspirationskälla till hedniska religioner som tex den gammal Egyptiska.

Där fanns tydligen också en fascination för Orion
New Age har också tydligen ett visst intresse för just Orion.

Under alltsammans ligger där demoniska krafter, Guds motståndare, fallna änglars lömska verksamhet, som influerat och ännu idag influerar människan här på jorden, med som det verkar en ständigt ökande verksamhet ju närmare slutet vi kommer.

Hos just tex Adventisterna så finns något av detta demoniska utsäde inbyggt i själva grunden till deras verksamhet.

Paulus talade om ”ondskans andemakter i himlarymderna”
”… är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna”

Citat från

http://www.ellenwhiteexposed.com/orion.htm

Orion figured prominently in the ancient pagan religions such as that of the Egyptians. New Age author Barry Martin describes the importance of Orion:

”It is through the gateway in Orion that we receive the higher light… we will understand why the ancient Egyptian texts refer to Ihm-’sk and why the Great Pyramid was aligned with Mintaka (delta), Alnilam (epsilon), and Alnitak (zeta) in Tak-Orion (Orionis).

These are the central threshold controls for the region of ’positive programming’ used by the Elohim Lords of Light to connect the many galaxies to our Father Universe.

Within our galactic quadrant, these threshold controls are necessary in coordinating celestial navigation between universes. Through the energies of Orion, the Central Threshold Control, the higher beings of Light moved across the waters of the deep.”

Slut citat

HaFo Kommentar:

Ellen Whites vision om en ”Stargate i Orion”, är ju bara så vilset ute, som det någonsin går att komma! Varför inser inte hennes efterföljare4 i Adventismen detta fakta kring falsariet i vad Ellen White egentligen stod för och förmedlade!?

Forts. inlägg kring Ellen White och Adventismen h HaFo Feb 7, 2012 – 6:07PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 6 kring Ellen White och Adventismen

Från mailskribentens info som styrker mitt avståndstagande till Ellen White och Adventismen:

I det här mailet så har jag skickat med bland annat citat från Sjundedags Adventistsamfundets hemsida i Sverige

http://www.adventist.se/

Det är så mycket i deras lära som ser helt riktigt och bra ut. Men sedan så lyser plötsligt något helt annat igenom, som är av rent demoniskt ursprung.

Skulle man plocka bort allt, som är följden av Ellen Whites influens på denna rörelse, så skulle det se väldigt normalt ut tror jag.

Men den andlighet som drev och förvillande henne sitter så att säga inbyggt i själva grunden till Adventismen. Ellen White var tror jag, ett slags ”medium”.

Adventisterna ser också ut att ha missat att de Kristna faktiskt lever i ett nytt förbund. På något vis lyser ett slags konstig kärlek till lagen, lagiskhet igenom. Skulle kunna tänka mig att tex MFS skulle kunna känna sig lite hemma här i dessa sammanhang.

Jag markerar med röd understruken text, vad jag finner vara spekulativt, påverkat av White och även bitvis riktigt galet i Adventismens eget material:

—–

Historia

http://www.adventist.se/sida/68/historia-.aspx

Adventistsamfundet i Sverige har många rötter, bl.a. hos reformerta protestanter, Wesleys metodism och i 1800-talets bibelforskning och väckelserörelse, då främst baptismen.

I Sverige predikade roparna på 1840-talet samma budskap om en annalkande dom som William Miller (baptist) gjorde vid samma tid i USA.

Hans efterföljare kallades adventister därför att de trodde att profetiorna i Daniels bok pekade fram mot Jesu andra ankomst 1844.

När besvikelsen över att detta inte skedde hade lagt sig, började en liten grupp av dessa ’adventister’ (som kom från många olika samfund) att närmare studera Bibelns profetior.

Det man kom fram till var att det istället var domen i himmelen profetiorna hänvisade till, och att man efter 1844 levde i den sista tiden. Man satte efter det inget nytt datum för Jesu återkomst.

Till det ivriga bibelstudiet kom också synen på de tio buden som oföränderliga och Uppenbarelsebokens 14:s texter om de tre änglarnas budskap där Gud skall tillbedjas som Skapare.

Betoningen på den bibliska skapelsen ledde till helighållandet av den sjunde dagen, sabbaten, men också till en helhetssyn på människan som skapelsens förvaltare: att ta vara på hela livet, hela människan kropp, själ och ande – och att förvalta det mänskliga livet såväl som naturens resurser.

1885-1887 kom Ellen G. White på besök till Sverige. Hon och hennes man James kom från USA, Michigan, och var två av samfundets grundare. Adventister ser henne som en profet både p.g.a. de visioner hon fick under sitt liv, men också för det ledarskap hon genom otaliga skrifter utövade under sin livstid (1827-1916).

(HaFo kommentar:

Här gör man nu misstaget i Adventismen, att bejaka en falsk profet och falsk lärare, som varandes en profet från Gud och drar så in surdegen från White, som syrar hela degen i Adventismen!)

I Stockholm predikade hon för 1000-tals människor i ett mötestält satt upp vid Karlberg (1887). Ellen White betonade Kristus som den enda vägen till frälsning, men också helgelsen i Jesu efterföljd.

Hon framhöll tydligt att hennes skrifter var råd till församlingen och inte fick jämställas med Bibeln. De skulle i allt visa vägen till Guds Ord.

( HaFo kommentar:

Vilket dubbelt budskap! Whites skrifter skulle inte jämställas med Bibeln, men ändå ”skulle de i allt visa vägen till Guds Ord”! Var ligger skillnaden!? Det handlar ju bara om ordvrängeri!)
—-

Mailskribenten fortsätter:

Citat från

http://www.adventist.se/sida/6/om-oss.aspx

Om oss adventister

Vi väntar på Jesu återkomst. Vi adventister väntar på att Jesus snart ska komma tillbaka som profeterna sagt och som han själv har lovat. När Jesus kommer tillbaka tas denna världens ondska på bar gärning och stoppas. Ingen kommer att missa Jesus återkomst eftersom den kommer att bli både synlig och hörbar för alla som lever på jorden.

De som dött i tro på Jesus väcks upp till evigt liv och tas tillsammans med de levande upp för att möta Jesus i rymden.

Under tusen år kommer jorden att ligga öde och tom med Satan som sin ende levande fånge. Under tiden kommer de som fått evigt liv att tillsammans med Jesus i himlen avsluta domen över de orättfärdiga.

Sedan kommer jorden och alla som allierat sig mot Gud att förintas för tid och evighet. Gud har därefter lovat att skapa en ny jord och själv bo bland människorna.

( HaFo kommentar OBS OBS OBS!:

Här blandas sanning och lögn! Visst satan sägs vara bunden för 1000 år. Men var står det att jorden under denna tid samtidigt ska vara öde och tom?

Visst, de som hör Kristus till ska regera med Kristus för 1000 år! Men var står det att detta sker i himlen med en dom där över alla orättfärdiga?

Visst Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor och ska själv bo bland människorna! Men var står det att alla ”som allierat sig mot Gud ska förintas för tid och evighet”?)

Mailskribenten fortsätter:

Citat från

http://www.adventist.se/sida/66/tro–lara.aspx
Tro & Lära

Profetian är en av den helige Andes gåvor. Den är en egenskap som kännetecknar församlingen i den sista tiden och visade sig i Ellen G. Whites tjänst. Hon var Guds budbärare och det hon skrev är en hållbar och pålitlig källa till sanning som tröstar, leder, undervisar och tillrättavisar församlingen.

(HaFo kommentar:

Här visar det sig igen vad som blev Adventismens fall in i avfall! Ellen Whites tjänst!

Hennes blandning av lögn och sanning, har helt infekterat Adventismen, till en avfallsrörelse, som bidrar till att förvränga människors sinnen och hjärtan, till att hälsa en annan, en istället för Kristus, en falsk messias och falsk världsfrälsare välkommen in på arenan!)
——

Forts från Adventismens sida:

Guds lag

De viktiga principerna i Guds lag finns i de tio buden och visades i Kristus liv. De uttrycker Guds kärlek, vilja och syfte med människors liv och relationer och de gäller för alla människor i alla tider.

Dessa rättesnören är grunden till Guds avtal med sitt folk och måttstocken när Gud dömer människan.

( OBS OBS OBS HaFo kommentar:

Detta ”avtal”, att bli rättfärdig inför Gud, genom att uppfylla lagen, gällde ”gamla avtalet/förbundet”.

Nu har vi ett nytt avtal/förbund i Kristi blod, där vi av nåd för Kristi skull, där Gud INTE TILLRÄKNAR OSS VÅR SYND [ 2 Kor. 5: 17 – 21], utan vi RÄKNAS som rättfärdiga för Kristi, vår ställföreträdares skull och dennes frambärande av Kristi persons [Gud och människa förenade/försonade] kropp och blod PÅ KORSET! DET ÄR VAD SOM GÄLLER I DET NYA FÖRBUNDET I KRISTI BLOD!

Det är också den måttstock varmed Gud idag dömer människan:

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus” [ Rom. 5: 1] Här blandar nu Adventisterna äpplen och päron och under tal om nåd, så leder man människor in under lagisk träldom! Denna förförelse blir så maskerad genom nedanstående riktiga utsaga: )
—-

Forts från Adventismens sida:

Genom den helige Andes ledning visar lagen vad synd är och får oss att känna behov av en räddare. Det är bara nåd och inte det vi gör som räddar oss, men vi följer buden som ett resultat av att vi blivit räddade. När vi lever så växer en kristen karaktär fram och gör att vi mår bra. Det är ett tecken på att vi älskar Gud och bryr oss om våra medmänniskor.

Lydnad i tro visar att Kristus kraft kan förändra liv och på så sätt stärks det kristna budskapet.
Källa: 2 Mos 20:1-17; Ps 40:7, 8; Matt 22:36-40; 5 Mos 28:1-14; Matt 5:17-20; Heb 8:8-10; Joh 15:7-10; Ef 2:8-10; 1 Joh 5:3; Rom 8:3, 4; Ps 19:7-14.

(HaFo kommentar:

Vem kan bestrida dessa ovanstående sanningar. Men ser man till budskapet där ovanför, så har vi här ett dubbelt budskap, som gjort det andra om intet, till att det idag är att hålla lagen och Sabbatsbudet som är måttstocken när Gud dömer människan.

Är det vad som är evangeliet och som pekar av Guds Ande och Ord, på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!?)
—–

Forts från Adventismens sida:

Sabbaten

Efter att ha skapat i sex dagar vilade Skaparen på den sjunde dagen och gjorde sabbaten till ett minnesmärke över skapelsen för alla människor.

(HaFo kommentar:

Var står den andra delen av denna mening i Skriften, att Sabbaten är ett minnesmärke över skapelsen för alla människor? )
—-

Forts från Adventismens sida:

Sabbaten är en dag för skön gemenskap med Gud och med varandra. Den är en bild på vår räddning i Kristus, ett tecken på att han gör oss heliga och ett uttryck för vår lojalitet.

(HaFo kommentar:

Var står det i Skriften att Sabbaten är en ”bild på vår räddning i Kristus, ett tecken på att han gör oss heliga och ett uttryck för vår lojalitet”. En blandning av lögn och sanning som här sker är förödande för sann kristen tro! )
——–

Forts från Adventismens sida om Sabbaten:

Den ger en försmak av vår eviga framtid i Guds rike. Sabbaten är Guds bestående tecken på det eviga förbundet mellan honom och hans folk. När vi firar denna heliga tid med glädje från fredag kväll till lördag kväll, från solnedgång till solnedgång, hyllar vi Guds skapande och räddande gärningar. Källa: 1 Mos 2:1-3; 2 Mos 20:8-11; Luk 4:16; Jes 56:5, 6; 58:13, 14; Matt 12:1-12; 2 Mos 31:13-17; Hes 20:12, 20; 5 Mos 5:12-15; Heb 4:1-11; 3 Mos 23:32; Mark 1:32.

( HaFo kommetar:

Var står det att Sabbaten är ”Guds bestående tecken på det eviga förbundet mellan honom och hans folk”?

Lever vi inte nu i ”det nya förbundet i Kristi blod”, där Gud inte längre tillräknar människan hennes synder, utan tillräknar henne av nåd för Kristi skull, hennes ställföreträdares syndfria rättfärdighet. – Kristi rättfärdighet, vid tro på vem Jesus ÄR och vid förtröstan till offret av Kristi persons [Gud och människa försonade/förenade] kropp och blod PÅ KORSET?

Var framgår det i Skriften att Sabbaten i kalendern, är dagens Fredag – till Lördagkväll i dagens tideräkning?

Är ”Guds skapande och räddande gärningar”, enligt Adventismen härovan, att inrätta en dag för människan för vila och umgängelse med Gud?

Eller är ”Guds räddande gärningar”, vad Han utför i Kristus Jesus, när Han som Gud själv, i sin person av ”Guds fullhet lekamligen”, Kristi person, förenar/försonar Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet och som därmed kan bära fram det RENA offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET!!??)
——-

Forts från Adventismens sida:

Jesus är överstepräst i himlens helgedom Det finns en helgedom i himlen, det verkliga förbundstältet som Gud och inte människan har byggt.

Där tjänstgör Kristus för oss. Han låter alla troende få tillgång till den nåd som kom av att han en gång för alla dog på korset för att vi skulle försonas med Gud.

Han invigdes som vår överstepräst och började sin medlartjänst när han återvände till himlen. När den profetiska tidsperioden 2300 kvällar och morgnar avslutades år 1844, började han sin andra och avslutande del i tjänsten som medlare.

( HaFo kommentar:

Här strömmar nu förförelsen från White obehindrat fram! Se tidigare kommentarer ovan! Jag tycker detta räcker för att den som är en ärlig och sann kristen, ska inse att Adventisterna i spåren av Ellen White, förmedlar en villfarelse i likhet med den katolicism och trosförkunnelse, som de samtidigt säger sig ta avstånd ifrån.

Kan förförelsen bli mer sofistikerad och lömsk, än vad den framgår i Advetismen i deras färgning av den falska förförerskan Ellen G. White!?

Undrar HaFo h HaFo Mar 6, 2012 – 5:41PM Re: Ellen G White och Adventismen

Fick ett brev från en person som tycker att infon ovan

Se Min Åsikt

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=992606&cmd=show

kring Ellen Whites påverkan av Adventismen inte är saklig i dess helhet. Jag återger mitt brevsvar, som även visar på vad brevskrivaren var missnöjd med. Jag gör det till två inlägg.
———-

Inlägg 1 av ett brevsvar till missnöjd person av infon kring Ellen White och Adventismen:

HaFosvar till brevskrivaren:

Innan jag kommer in på själva sakfrågan, som Du undrar över och menar det vara ”gripet ur luften” med återgivet citat av Ellen White, så vill jag kommentera 2 meningar från Dig:

Du säger:

”din syn på Adventister”

HaFo:

Jag skriver inte om synen på AdventisTER. Utan om AdvenTISMEN och visar på vad den förmedlar. Om Du för ett ögonblick lämnar ”Din hang upp” kring i Dina ögon ”felaktig rapportering” av ett citat från Ellen White (Det återkommer jag till längre fram här), så vad anser Du om innehållet för övrigt?

Menar Du faktiskt att AdvenTISMEN i spåren efter Ellen White, faktiskt förmedlar ett sant Evangelium och sann undervisning om vem Jesus ÄR och sann undervisning framsprungen av Guds Ande?
——

Du säger:

”Ni ( du hafo & din CO) har bara gripit detta ur luften för att gynna era syften!”

HaFo:

Jag är jag och har ingen CO utan arbetar ensam med min hemsida. Sen finns det då människor som följer med på hemsidans innehåll. En del hör så av sig via mail ibland och vill visa på förförelse i tiden som behöver pekas på.

När jag då finner det vara adekvat och befogat, så vidarebefordrar jag så dessa infon. Så var fallet med detta inlägg kring Ellen White och Adventismen.

Ngt som jag själv redan tidigare noterat och delvis redan tagit avstånd ifrån. Det blev nu bara så mer klart och uppenbart, hur vilset ute som AdvenTISMEN befinner sig i spåren efter Ellen White!


Och vad skulle enligt Dig, ”era – mina syften” vara som skulle gagnas av inlägget om Adventismen?

Mitt enda syfte med hemsidan, är att människor ska bli uppmärksamma över det avfall, som idag drar fram under kristen täckmantel, men som egentligen förbereder människors sinnen och hjärtan till att hälsa en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare välkommen!

Mitt enda syfte med hemsidan är, att som kontrast till villfarelse i tiden peka på:

VEM JESUS ÄR (GUD SJÄLV KOMMEN I KROPPSLIG GESTALT – ”GUDS/ ALL FULLHET LEKAMLIGEN” – ”KRISTUS KOMMEN I KÖTTET”) OCH BETYDELSEN AV OFFRET AV KRISTI PERSONS (GUD OCH MÄNNISKA FÖRSONADE/FÖRENADE) KROPP OCH BLOD PÅ KORSET.

Vem anser Du att Jesus ÄR och vilken betydelse för Dig har offret av Kristi persons kropp och blod på korset?

Anser Du att därtill behövs tillägg kring att fira Sabbat på rätt veckodag, för att vara räddad och att det därmed inte var nog vad Jesus utförde på korset för människans räddning?
———–

Så till Ditt påstående att följade är gripet ur luften kring ett citat av Ellen White:

Vad jag förstår så åsyftar Du följande info på Min Åsikt:

4. Ellen menade att Kristus lämnade kvar sin uppståndna jordiska kropp vid himmelsfärden:
”Ellen was asked how about Christ’s body which was raised. She said he dropped it all when he ascended”

http://www.lifeassuranceministries.org/studies/adventistjesus.html

Citat

Ellen was asked how about Christ’s body which was raised. She said he dropped it all when he ascended. As the Lord had settled it, no one dared say no more, though not convinced.

Then she went before the conference and made the same positive statements as to what the Lord had ”shown” her.

Slut citat

Mailskribentens kommentar:

Om jag förstår den Engelska texten rätt, så menar Ellen White att Jesus lämnade kvar sin uppståndna jordiska kropp vid Himmelsfärden!

”Ellen was asked how about Christ’s body which was raised. She said he dropped it all when he ascended”
—–

Och Du skrev då så här:

Undrar varför du inte använder bättre källor?!

Ex. på sid 14 (så blev det för mig när jag skrev ut en pdf fil av din syn på Adventister):

Ja, i alla fall på punkt 4 ang Ellen White:

4. Ellen menade att Kristus lämnade kvar sin uppståndna jordiska kropp vid himmelsfärden:

”Ellen was asked how about Christ’s body which was raised. She said he dropped it all when he ascended”
—-

Men tittade på länken där står det ej heller – var i, i vilken bok Ellen har skrivit detta? Ni ( du hafo & din CO) har bara gripit detta ur luften för att gynna era syften!

MEN I VILKEN BOK SKRIVER ELLEN G WHITE OM DETTA?
I vändpunkten, (boken om Jesu liv) eller vad då???

Kan du inte be din skribent om en konkret sida tack!

Tacksam för svar!
———

HaFo:

Jo, här ska Du tacksamt och synnerligen få ett svar på Din så befogade undran och påstående om att detta citat av Ellen White är påhittat och gripet ur luften:

”Ellen menade att Kristus lämnade kvar sin uppståndna jordiska kropp vid himmelsfärden:

”Ellen was asked how about Christ’s body which was raised. She said he dropped it all when he ascended”.

HaFo igen:

Nej helt gripet ur luften är detta faktiskt inte att Ellen White gjort detta uttalande. En person vid namn Dudly Canright skriver i sin bok ”Life of Mrs. E.G. White – Her Claims Refuted”, tex om detta yttrande.

http://members.tripod.com/~Help_for_SDAs/LifeofEGWHerClaimsRefutedCanright.html

”Life of Mrs. E.G. White – Her Claims Refuted” by D.M. Canright, 1919

Denne Dudley Marvin Canright (1840–1919) var pastor Seventh-day Adventist Church i 22 år.

Det är även så, att det är flera olika sidor på nätet som hänvisar till dessa uppgifter om Ellen Whites uttalande.

Tex detta sammanhang

http://www.macgregorministries.org/seventh_day_adventists/egw_othergods.html

D.Canright showed how Ellen synthesized the risen Jesus with her view of him as the angel Michael.

In Life of Mrs. E.G.White, ch 17, p.31 he tells of Dr. Kellogg’s theory that the dead body wouldn’t be raised, but all that was left of a person at death was a record of his life kept in heaven, and a new body of new matter was raised and made to think that it was the same person as the old one.

When asked if she had light on this, Ellen declared the Lord shew her not a particle of the old body would ever be raised, but a new body of new material would be formed. Canright asked ”How about Christ’s body which was raised?”

She responded ”He dropped it all when he ascended”. She failed to recognize him as ’the man Christ Jesus’ (1 Tim 2:5 & Heb 7:24+25); and that ’in Him dwells all the fullness of the Godhead in bodily form’ (Col 2:9).

Slut citat
——

http://en.wikipedia.org/wiki/D._M._Canright

citat

Dudley Marvin Canright (1840–1919) was a pastor in the Seventh-day Adventist Church for 22 years, who later left the church and became one of its severest critics.

He joined the church in 1859, at the age of 19, and rose through the ministry to a position of prominence on the General Conference, a committee of Seventh-day Adventist Church leaders.

Slut citat

Forts inlägg av ett brevsvar till missnöjd person av infon kring Ellen White och Adventismen h HaFo Mar 6, 2012 – 5:54PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 2 av ett brevsvar till missnöjd person av infon kring Ellen White och Adventismen

http://members.tripod.com/~Help_for_SDAs/LifeofEGWHerClaimsRefutedCanright.html

Citat

In 1878, Dr. Kellogg advocated the theory that the dead body would never be raised, but that all that was left of a person at death was a record of his life kept in heaven.

At the resurrection an entirely new body of new matter would be formed like the old one, and made to think that he was the same person as the old one! Dr. Kellogg influenced Elder James White to advocate this new view.

Kellogg presented his new theory before the General Conference, Oct. 8, 1878, and later published it in a book called ”Soul Resurrection.”

It met with strong opposition; but Elder White used all his influence for it. He invited Elder J.N. Andrews and myself to a private conference with himself and wife, hoping to win us to his side.

But he failed to answer our objections. Then he asked his wife is she had any ”light” on the subject. She promptly declared that the Lord had showed her that not a particle of the old body would ever be raised, but that a new body of new material would be formed.

I asked her how about Christ’s body which was raised. She said he dropped it all when he ascended.

Then she went before the conference and made the same positive statements as to what the Lord had ”shown” her.

Slut citat
—–

Den James White som här omtalas är Ellen Whites man. Det är han som frågar sin fru följande :

”Then he asked his wife is she had any ”light” on the subject. She promptly declared that the Lord had showed her that not a particle of the old body would ever be raised, but that a new body of new material would be formed.

Sedan kommer då alltså detta från Ellen white på sin makes fråga:

”I asked her how about Christ’s body which was raised. She said he dropped it all when he ascended”

Slut citat
——-

Se även

http://www.lifeassuranceministries.org/studies/adventistjesus.html

Citat:

Former SDA, Dudly Canright, in his Life of E.G. White… on p162 tells Dr. Kellogg theorized all that was left of a person at death was a record of his life kept in heaven, and at the resurrection a new body of new matter would be formed like the old one and made to think he was the same person.

James White who accepted this also asked Ellen for her “light” on it. She said God had shown this to her.

When Canright asked “How about Christ’s body which was raised?” she answered, “He dropped it all when he ascended”.

Slut citat
———

http://www.macgregorministries.org/seventh_day_adventists/egw_othergods.html

Citat:

D.Canright showed how Ellen synthesized the risen Jesus with her view of him as the angel Michael.

In Life of Mrs. E.G.White, ch 17, p.31 he tells of Dr. Kellogg’s theory that the dead body wouldn’t be raised, but all that was left of a person at death was a record of his life kept in heaven, and a new body of new matter was raised and made to think that it was the same person as the old one.

When asked if she had light on this, Ellen declared the Lord shew her not a particle of the old body would ever be raised, but a new body of new material would be formed.

Canright asked ”How about Christ’s body which was raised?” She responded ”He dropped it all when he ascended”.

She failed to recognize him as ’the man Christ Jesus’ (1 Tim 2:5 & Heb 7:24+25); and that ’in Him dwells all the fullness of the Godhead in bodily form’

(Col 2:9).

Slut citat
——-

http://crossbearer-brian.tripod.com/id246.htm

Citat:

Former SDA, Dudly Canright, in his Life of E.G.White— on p.162 tells us that Dr. Kellogg theorized all that was left of a person (Jesus) at death was a record of his life kept in heaven, and at the resurrection a new body of new matter would be formed like the old one and made to think he was the same person.

James White who accepted this also asked Ellen for her ”light” on it. She said God had shown this to her. When Canright asked ”How about Christ’s body which was raised?” she answered, ”He dropped it all when he ascended”.

Here, Mr’s White declares that Jesus’ dropped off His resurrected body, allowed Him to be the Spirit-being, Michael the Archangel, who she recorded as winging his way with her around in heaven, in A Word to the Little Flock, in 1847.

Slut citat
——

Om man tar del av ovan angivna bok av Canright, så är det intressant att ta del av hur Adventismen först påverkade hans liv. Om hur han först börjar tro på undervisningen om sabbaten , tills han så småningom börjar tro på alltsammans.

Det är intressant att se, hur han i sin tidiga tjänst tror på sjundedagsadventisternas läror, hur han skriver och starkt försvarar Ellen White. Canright var verkligen vad man kan kalla för en insider i fallet med SDA och Ellen Whites påverkan av denna sekt.

Canright börjar småningom att kämpa med tvivel , men han försöker att undertrycka dem. Men till slut går det inte längre vilket till slut leder till att han lämnar Adventisterna och blir istället en stor kritiker av deras verksamhet

Vilket ju naturligvis leder till att han blir förkastad av SDA. De förkastar vad han skrivit och hävdar att han ”är en förlorad man”.

Canright skriver :

”Jag förväntar mig att de kommer att påstå att jag tog tillbaka vad jag skrivit på min dödsbädd. Allt detta görs för att förhindra påverkan av mina böcker”

Kommentar:

Detta kunde ju vara en ”modern” beskrivning av en före detta sektmedlem från Livets Ord , eller en avhoppare från någon annan konstig sekt, som vet sig ha varit utsatt för ett bedrägeri och som sedan efteråt känner sig manad att berätta vad man varit med om för att varna andra !
——

Canright skriver:

På den tiden jag skrev till försvar av Mrs White, för fyrtio år sedan, hade jag aldrig sett en kopia av hennes tidiga visioner som finns i ”A Word Lilla Flock,” 1847, och i Present Sanning, 1849 och 1850, och inte heller Elder Bates ”broschyrer” på samma datum. De hade så effektivt undertrycks, att jag inte vet att de någonsin existerat.

Dessa innehåller de mest skadliga bevis mot hennes inspiration. Alla dessa kom i mina händer senare. Eftersom åren gick, hölls andra bevis gradvis ackumulering, tills jag var tvungen att ändra mig.
——-

Canright skriver vidare:

”Jag trodde på de andra lärorna så hårt att jag svalde visionerna med resten, och att det är vad alla gör.

När jag började få misstankar om visioner jag hittade, som jag fruktade att uttrycka, eller ens erkänna dem för mig själv, så tänkte jag på hur alla sagt att sådana tvivel var av djävulen och skulle leda till ett förkastande av sanningen och sedan förstöra.

Så jag vågade inte fundera över mina misstankar eller undersöka saken. Jag såg att alla som uttryckt några tvivel om dessa visioner direkt stämplades som ”rebeller”, som ”i mörkret”, ”leds av Satan”, ”otrogna” etc”
——

HaFo kommentar:

Kan det bättre uttryckas, hur man hamnat under inflytande av en villfarande sekt om man följer Adventismen under inflytande av Ellen White!?
———

Jag hoppas, att Du efter denna faktiska info, kan vara lite mindre upprörd, mindre anklagande och verkligen fundera igenom vad som egentligen är JUST DIN andliga grund att stå på, som leder till ett evigt liv i Guds gemenskap FÖR JUST DIG!

Sköt riktigt om Dig, ha det så gott och hör gärna av Dig igen!

Slut på mitt brevsvar till missnöjd person av infon kring Ellen White och Adventismen.

HaFo h HaFo Mar 21, 2012 – 7:46PM Re: Ellen G White och Adventismen

Den som retar sig på vad jag lagt in på Min Åsikt kring Ellen White

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=992606&cmd=show

och som försvarar Adventismen skrev brev igen.

Läs även gärna igen igenom hela innehållet på

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=991998&cmd=show

Som jag tror även är gällande kring den förvillelse som Adventismen förmedelar.

Denne som retar sig på vad jag förmedlat kring White och Adventismen på Min Åsikt, sände även med en hel del material som jag ska försöka hinna med att gå igenom. Det är en bok av White, Vägen till Kristus och ett häfte, Kärlekens beröring.

Vet Du om detta även kan finnas ute på nätet? Det skulle göra det enklare att kommentera om man bara kunde kopiera ned citat istället för att först skriva av dem.

Vägen till Kristus heter i original, Steps to Christ. Boken är nu utgiven av SDA media i Gävle och tryckt hos Grindeldruck, Hamburg 20007. ISBN: 91 – 7256 – 237 – 4

Kärlekens beröring är översatt från The Touch of Love – Family Heritage Books. Det är ett utdrag från Whites bok Vändpunkten. Den är utgiven av Stiftelsen Internayional Institute of Health & Education, Stenshult 1, 511 95 Öxabäck. www.stenshult.org

Fick mig också tillsänt utdragna papper från nätet:

Adventist defense league: Ellen White och Orion Nebula

Vidare papper från

http://www.ellenwhite.info/50-contradictions-satan-bears-sins.htm

http://www.ellenwhite.info/50-contradictions-divinity-died.htm

http://www.ellenwhite.info/criticisms.htm

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080213142045AAPnJGW

————

Om Du hinner och orkar med och får inspiration för det, så kanske Du kunde hjälpa mig att kommentera innehållet i dessa material som tillsändes mig. Kommer att ta lite tid att gå igenom allt detta!
—–

Så länge återger jag svaret som jag tillsände den som irriterat sig på vad jag skrivit kring White och Adventismen:
—–

Tack för Ditt brev till försvar för Elen White och Adventismen!

Och tack för allt av material med böcker och utdrag från nätet som Du tillsänt mig kring ämnet.

Du synes ju ha tillgång till dator, där Du är ute på nätet och läser och även drar ut från nätet, papper som Du så sänder via vanligt brev.

Det skulle ju vara så mycket enklare, snabbare och billigare att kommunicera, om Du skaffade en e – mail och där via mail kompletterade med word- dokument, vad Du nu sände till mig via vanlig post.

Det skulle också då göra det så mycket enklare att kommentera, när man inte behöver först skriva av, vad Du sänt för att sen kommentera, utan man bara kunde kopiera in vad Du förmedlar och så ge kommentar till det.
——-

Nå, jag ska här först ge några kommentarer till vad Du själv skrivit och även en del kommentarer till vad Du själv återciterat av White och Adventismen.

Jag återkommer så längre fram, när jag hunnit med att studera böcker och material som Du sände mig, med en kommentar till det innehållet. Det kan ta lite tid att gå igenom allt.
——–

Du menar att Whites uttalanden rycks ur sitt sammanhang, så att inget blir kvar av vad hon egentligen säger. Du menar också att Wiberg och Canright, kan man inte lyssna till som kritiker av Ellen White och Adventismen, på grund av deras POLEMISKA KARAKTÄR.

HaFo:

Det säger väl sig självt, att om man upptäcker att något är galet, att när man då framför kritik gentemot det man erfar är galet, då också blir POLEMISK!!

Du verkar inte riktigt ha tagit del av fakta kring att Ellen White (hon och ingen annan!), har deklarerat att Kristus lämnade kvar sin jordiska kropp efter uppståndelsen och himmelsfärden. Detta är inte ryckt ur sitt sammanhang, utan något som hon faktiskt om och om igen deklarerar:

http://members.tripod.com/~Help_for_SDAs/LifeofEGWHerClaimsRefutedCanright.html

Citat

In 1878, Dr. Kellogg advocated the theory that the dead body would never be raised, but that all that was left of a person at death was a record of his life kept in heaven.

At the resurrection an entirely new body of new matter would be formed like the old one, and made to think that he was the same person as the old one! Dr. Kellogg influenced Elder James White to advocate this new view.

Kellogg presented his new theory before the General Conference, Oct. 8, 1878, and later published it in a book called ”Soul Resurrection.”

It met with strong opposition; but Elder White used all his influence for it. He invited Elder J.N. Andrews and myself to a private conference with himself and wife, hoping to win us to his side.

But he failed to answer our objections. Then he asked his wife is she had any ”light” on the subject. She promptly declared that the Lord had showed her that not a particle of the old body would ever be raised, but that a new body of new material would be formed.

I asked her how about Christ’s body which was raised. She said he dropped it all when he ascended.

Then she went before the conference and made the same positive statements as to what the Lord had ”shown” her.

Slut citat
—–

Den James White som här omtalas är Ellen Whites man. Det är han som frågar sin fru följande :

”Then he asked his wife is she had any ”light” on the subject. She promptly declared that the Lord had showed her that not a particle of the old body would ever be raised, but that a new body of new material would be formed.

Sedan kommer då alltså detta från Ellen white på sin makes fråga:

”I asked her how about Christ’s body which was raised. She said he dropped it all when he ascended”

Slut citat
——-

Se även

http://www.lifeassuranceministries.org/studies/adventistjesus.html

Citat:

Former SDA, Dudly Canright, in his Life of E.G. White… on p162 tells Dr. Kellogg theorized all that was left of a person at death was a record of his life kept in heaven, and at the resurrection a new body of new matter would be formed like the old one and made to think he was the same person.

James White who accepted this also asked Ellen for her “light” on it. She said God had shown this to her.

When Canright asked “How about Christ’s body which was raised?” she answered, “He dropped it all when he ascended”.

Slut citat
———

http://www.macgregorministries.org/seventh_day_adventists/egw_othergods.html

Citat:

D.Canright showed how Ellen synthesized the risen Jesus with her view of him as the angel Michael.

In Life of Mrs. E.G.White, ch 17, p.31 he tells of Dr. Kellogg’s theory that the dead body wouldn’t be raised, but all that was left of a person at death was a record of his life kept in heaven, and a new body of new matter was raised and made to think that it was the same person as the old one.

When asked if she had light on this, Ellen declared the Lord shew her not a particle of the old body would ever be raised, but a new body of new material would be formed.

Canright asked ”How about Christ’s body which was raised?” She responded ”He dropped it all when he ascended”.

She failed to recognize him as ’the man Christ Jesus’ (1 Tim 2:5 & Heb 7:24+25); and that ’in Him dwells all the fullness of the Godhead in bodily form’

Slut citat
——-

http://crossbearer-brian.tripod.com/id246.htm

Citat:

Former SDA, Dudly Canright, in his Life of E.G.White— on p.162 tells us that Dr. Kellogg theorized all that was left of a person (Jesus) at death was a record of his life kept in heaven, and at the resurrection a new body of new matter would be formed like the old one and made to think he was the same person.

James White who accepted this also asked Ellen for her ”light” on it. She said God had shown this to her. When Canright asked ”How about Christ’s body which was raised?” she answered, ”He dropped it all when he ascended”.

Here, Mr’s White declares that Jesus’ dropped off His resurrected body, allowed Him to be the Spirit-being, Michael the Archangel, who she recorded as winging his way with her around in heaven, in A Word to the Little Flock, in 1847.

Slut citat
———–

Har Du läst Whites ”Little Flock”? Som gör att Canright får sina ögon öppnade inför vad hon egentligen framför!
——

Du citerar White:

”När detta evangelium om riket i sin fullhet blir framställt för Judarna, ska många av dem anamma Kristus som Messias.”

HaFo:

Vad vi idag ser ske, är att Judarna ”evangeliseras” av en avfallen kristenhet, vilket leder till även en falsk Messias – väckelse bland Judarna. Ett falskt plagiat av väckelse där, liksom inom kristenheten, som istället förbereder ankomsten av en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare.

”Hela Israel” blir frälst, när den sanne Kristus kommer tillbaka och inte vid ankomsten av hans plagiat eller via ”evangelisering” av en avfallen falsk kristenhet!
———

Vill ge några ex. på dubbla budskap som återfinns i vad Du återciterade:

”Allt som hände i helgedomstjänsterna pekade på Jesus Kristus som blev det sanna offret. När han dog på korset hade alla offer i den jordiska helgedomenstjänsten fått sin definitiva uppfyllning. Från det ögonblick när Jesus for upp från jorden var han hos Gud i himlen och blev överstepräst i den himmelska helgedomen.”
——

HaFo:

Så manipulerande talas här om Jesus som ”det sanna offret”. Men Han är inte enligt Bibeln, här det FULLBORDADE offret, där vägen in till Guds gemenskap öppnades DÄR PÅ KORSET och att Jesus därmed PÅ KORSET, som människans ställföreträdare och överstepräst DÄR, bar fram det försonande försoningsblodet!

Läs igen igenom hela innehållet på

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=991998&cmd=show

Läs även igen igenom, där även detta falska blir återspeglat, hela innehållet på

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=992606&cmd=show
———

Mer ex. på dubbla budskap från vad Du återciterar:

Dels sägs att Adventisterna INTE tror, ”att du genom att hålla sabbatsdagen… skulle förtjäna evigt liv”

HaFo:

Samtidigt sägs, att om du inte firar Sabbat på Lördag, utan på Söndag, så tar du på Dig vilddjurets märke. Kan man få evigt liv med vilddjurets märke på sig? Naturligtvis inte! TALA OM DUBBLA BUDSKAP! Dubbla budskap är det mest kännetecknande för förförelsen i tiden!
——–

Mer ex. på dubbla budskap från vad Du återciterar:

”Måste du då kunna skriva under varje enskild lärosats för att kunna upptas som medlem i Adventistsamfundet? …Nej så är det inte”

HaFo:

Stämmer detta? Knappast, när man så tar del av kravet för att få bli döpt i Adventistsamfundet:

”Tror Du på bibelns undervisning, SÅ SOM DEN UTTRYCKS I SJUNDEDAGSSAMFUNDETS TRO OCH LÄRA OCH VILL DU GENOM GUDS NÅD LEVA I HARMONI MED DENNA UNDERVISNING?

TALA OM DUBBLA MANIPULERANDE BUDSKAP!!
———

Du undrar så varför jag skriver om Adventismen. Du undrar om jag menar att de ska lämna sina församlingar och vilka jag då menar att de ska söka sig till. Du undrar vilken församling jag tillhör och Du har även pekat på att Pingst verkar vara vilset ute.

HaFo:

Jag varnar för Adventismen, likaväl som för trosförkunnelsen, katolicismen, Jehovas Vittnen etc. etc. eftersom jag erfar samma obehag över lära ande och liv i dessa sammanhang idag och där jag är viss om, att om människor som blir intagna, bejakandes och fångna i dessa förförelser med sin hjärtans tro, så går de förlorade!

Jag är själv fortfarande med på en matrikel i Pingst. Men jag håller med Dig, att de som rörelse, är vilset ute och idag förmedlar förförelse på den andliga arenan.

Men jag tror att där, precis som inom Adventismen och många andra sammanhang, så finns där enskilda kristna, som inte låtit sig fångas av förförelsen i tiden i sitt sammanhang, som förbereder människors sinnen och hjärtan till att hälsa välkommen den falske världsfrälsaren.

Jag tror att Gud i sin omsorg, om de som hör Honom till och som inte fastnat i fiendens garn, utan som, oavsett vilket sammanhang som de tillhör, vid en sann tro på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET, ser till att de blir varandra ”lemmar till tjänst, varning, förmaning, uppbyggelse och tröst”!

Jag återkommer som sagt till innehållet på det material som Du sände mig! I väntan på en kommentar till detta innehåll, kanske Du kan ta del av en helhet av vad jag förmedlat på hemsidan och därtill vore det intressant om Du ger en kommentar till hela innehållet och inte enbart hakar upp Dig på ifrågasättandet av White och Adventismen!

Vem ÄR Jesus för Dig och vad betyder offret av Kristi persons kropp och blod på korset för Dig!?

HaFo h HaFo Mar 22, 2012 – 9:47PM Re: Ellen G White och Adventismen

Hallå !

[Den som ifrågasätter vad jag lagt in på Min Åsikt kring Ellen White,

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=992606&cmd=show

och som försvarar Adventismen.

(Läs även gärna igen igenom hela innehållet på

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=991998&cmd=show

Som jag tror även är gällande kring den förvillelse som Adventismen förmedelar.)

har nu en mailadress, som gör det så mycket lättare att kommunicera]

Här mitt svar till dennes mail:

Vad fint att vi nu kan snabbt och enkelt kommunicera via mail!

Du säger:

Min uppfattning av CANRIGHT är att han lämnade Advetisterna FÖRE Ellen. G. White Blev mer evangelisk det kan man klart se att hon blev efter 1888 ca det var då hon skrev mer Kristus och så………..

HaFo:

Frågan är ju om hon verkligen blev ”omvänd” från den antikristliga lära (förnekelse av vem Jesus ÄR och förnekelsen av betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET), som hon uppenbarligen tidigare förmedlade, om att det inte var fullbordat på korset, utan att Jesus först efter sin himmelsfärd blev överstepräst och då först bar fram försoningsblodet.

Har hon någonstans proklamerat att försoningen var fullbordad på korset?

Du säger:

Forfarande kan jag INTE förstå vad i från CANRIGHT har fått ifrån med en kvar lämnad kropp
inget som hittar i hennes böcker eller skrifter i alla fall så det verkar ju inte ha blivit någon lära
precis inom Adventismen.

HaFo:

Vad jag kan förstå, så var detta ett uttalande som hon gjorde (bla. tydligen i boken The little flock), som man så reagerade på och därför upprepat frågan till henne vad hon menade och alltid återgav hon samma svar:

”He dropped it all when he ascended”.

Återger igen ett (bland många) av de citat som klart pekar på detta:

Citat:

Former SDA, Dudly Canright, in his Life of E.G.White— on p.162 tells us that Dr. Kellogg theorized all that was left of a person (Jesus) at death was a record of his life kept in heaven, and at the resurrection a new body of new matter would be formed like the old one and made to think he was the same person.

James White who accepted this also asked Ellen for her ”light” on it. She said God had shown this to her. When Canright asked ”How about Christ’s body which was raised?” she answered, ”He dropped it all when he ascended”.

Here, Mr’s White declares that Jesus’ dropped off His resurrected body, allowed Him to be the Spirit-being, Michael the Archangel, who she recorded as winging his way with her around in heaven, in A Word to the Little Flock, in 1847.

Du säger:

Det finns sk EVANGELISKA ADVENTISTER som tror att allt blev fullbordat på korset, jag tillhör dem, att blevfullbordat där.

Det är fint, att Du tydligen inte därvidlag anammat förförelse från White!! Det är vad jag menar med att det i alla sammanhang, finns människor som äger en sann tro på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod PÅ KORSET.

Och som inte låtit sig fångas av förförelse som presenteras i sitt sammanhang. Dessa människor utgör ”Guds församling”, ”vetet” som växer tillsammans med ”ogräset” och kommer i mindre och större sammanhang att bli ”varandra lemmar till tjänst, varning, förmaning, uppbyggelse och tröst”.

Ej att förväxla med plagiatet av sann väckelse, som idag ses på den andliga arenan, med väldiga skaror vajandes med sina kroppar i en slags trance och där fienden proklamerar sig med ”tecken och under som ska bedra jämväl de utvalda”, där de ligger sprattlandes på golvet under fiendens kraft.

Vilket man då manipulativt så kallar Guds kraft. Så övas människors sinnen och hjärtan till att kalla fiendens verk för ett Guds verk.

Människor som blir fångade i detta narrspel bejakandes antikrists ande som varandes Guds Ande, är beredda att välkomna en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världfrälsare välkommen, som varandes Kristus som kommit tillbaka.

Jag ska nu försöka koncentrera mig på att gå igenom det material som Du tillsände mig, för att därtill kunna ge en kommentar till innehållet där. Som sagt så kan det ta lite tid. Hav tålamod med mig!

HaFo h HaFo Apr 4, 2012 – 7:59PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 1 kring Vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar.
——–

Har nu läst igenom det material som tillsändes mig kring Ellen White.

Bl.a Boken Vägen till Kristus (steps to Christ) och Kärlekens Beröring, som är ett utdrag från Whites bok Vändpunkten.

Mycket av innehållet är på sedvanligt maner väldigt riktigt och bra som kristet material. Det var väntat och inte alls förvånande.

Men så finns där sådant, som ger frågetecken på grund av dubbeltydighet och vad som förvånade mig mest är, att här finns öppningar för i stort sett hela trosförkunnelsens lärosystem, eljest förmedlat av trosrörelsen, men nu tydligen även här via White och Adventismen!

Till och med finns här en annan variant av JDS – lära inbakad (att Gud och människa är åtskilda i Kristi person, så att Kristus inte längre är Gud och människa förenade).

Detta hade jag inte förväntat mig!
——-

Jag återger citat och ger därtill kommentarer. Varefter jag gör en summering av vad som INTE här tagits upp, men som White PÅ ANNAT SÄTT FÖRMEDLAT PÅ ANNAN PLATS, än just i dessa material.
——-

Vägen Till Kristus

Whites syn på Adam och Eva sammanfaller eller påminner i vart med Trosförkunnelsens lära.

Sammanfattat så säger hon på Sid 1 o 20:

“Gud skapade Adam och Eva…han gjorde dem fullkommliga…hela deras väsen var samstämt med Gud.”

HaFo kommentar:

Bara Gud är fullkommlig. Här sägs att de första människorna var fullkommliga. Alltså som Gud! Här sammanfattas väldigt väl, samma förförande utgångspunkt som trosförkunnelsen har, att Adam är av samma klass som Gud. Där i Trosförkunnelsen hävdas att:

”Adam var en ande, fullt jämställd och lik Gud. Såsom en Gud. Denna tidsålders Gud.

Att Adam som ande dog. Dog andligen och fick en djävulsk natur i sin ande.”

Trosförkunnelsen hävdar att Jesus också dog denna andliga död (skildes från Gud) och att Jesus genom en nyfödelse, åter är i Adams ursprungliga ställning och konstitutionella sammansättning.

Trosförkunnelsen hävdar att den pånyttfödda människan, i sin egen ande, i deras lära människans egentliga personlighet också, äger denna position och konstitution.

(lägg märke här till vad Trosförkunnelsen lär i fortsättningen, när vi jämför med dess lärosystem och när vi så tittar på vad White och Adventismen lär).

Med anledning av att White, liksom trosförkunnelsen lär att Adam var fullkomlig, alltså lik Gud, så
Läs: Var Adam en Gud:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/H3Bok.htm
——-

Vem är Jesus för White?

Det är först lite futtigt för henne på sid 12 vem Jesus är:

“Han blev en människa för att kunna hjälpa människorna.”

HaFo kommentar:

GUD BLEV INTE ENBART MÄNNISKA! JESUS ÄR GUD SJÄLV KOMMEN I KROPPSLIG GESTALT. FULLT UT GUD OCH FULLT UT MÄNNISKA SAMTIDIGT. GUD OCH MÄNNISKA FÖRENADE:
”GUDS (ALL) FULLHET LEKAMLIGEN”. ”KRISTUS (NÅGON SOM VAR NÅGOT ANNAT ÄN MÄNNISKA = GUD SJÄLV – SE JOH. KAP. 1) KOMMEN I KÖTTET”

ENBART SOM GUD OCH MÄNNISKA FÖRENADE/ FÖRSONADE (”GUDS FULLHET LEKAMLIGEN”) KAN JESUS BÄRA FRAM ETT RENT OFFER AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET.
——-

Vem är då egentligen Jesus för White?

När hon kommenterar Joh. 1:18; Matt 11:27 och Joh. 14: 8 – 9, så synes ju allt vara i sin ordning.
Men innan vi är färdiga med vad White framför, så ska vi se att dessa ord längre inte är gångbara och giltiga, utan att det är människan Jesus som dör och Gud Jesus som lever:

Citat från

http://www.ellenwhite.info/50-contradictions-divinity-died.htm

“När Kristus korsfästes, var det hans mänskliga natur som dog och inte gudomens natur”

Detta uttalande från White innebär att Jesus inte alls på korset längre är “Guds fullhet lekamligen”, inte är “Kristus kommen i köttet”, utan att han är, en från Gud skild människa ( = andligt död, skild från Gud ala trosförkunnelsen! Som därmed behöver pånyttfödelse = åter ska förenas med Gud).

Detta sker i trosförkunnelsen genom en “andlig pånyttfödelse av Jesus i dödsriket”. Medan det här i denna variant av JDS hos Adventismen, sker vid den kroppsliga uppståndelsen!

Det är denna variant av JDS, som uppstår, om man falskt hävdar att människan inte har en evigt levande själ, utan upphör att existera vid den kroppsliga döden, men åter blir levande vid den kroppsliga uppståndelsen ( kan liknas vid en nyfödelse).

Läs om dessa olika varianter (har ingen fungerande länk), på hemsidan

http://hem.se/harry.forsgren/

Där då under Häften och där så på “Kan Gud dö, Jesu Kristi person, Den stora stötestenen”.

Där avhandlas ju så mycket mer, men forsök att få tag i där, vad som gäller just kring de olika varianterna av JDS – lära och att där ingår även Whites och därmed även Advetismens variant av JDS och som gör dem till en villfarelsens rörelse, precis som idag Pingst, trosrörelsen etc.etc utgör..

Men obs! I alla dessa sammanhang finns människor som inte fångats av förförelsen i sitt sammanhang, utan som kommer att nå gemenskap med andra sanna kristna och bli varandra “lemmar till tjänst, varning, förmaning, uppbyggelse och tröst”!! Medan avfallet drar vidare vid sidan om!! Under sken av och under namn av väckelse!!

Människor blir krampaktiga vid denna insikt om avfallet som idag sker mitt framför våra ögon och det under falskt nam av väckelse. Men detta är ngt. som måste ske, för att människors sinnen och hjärtan ska bli förberedda till att hälsa en annan,en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare välkommen.

Må alla som genomskådat detta skeende inte gripas av vanmakt, utan istället enbart fullgöra, vad de personligen upplever liggger just på deras hjärtan, till “varning, förmaning, uppbyggelse och tröst” för sina medsyskon i tron, förenade genom den Helige Ande vid en sann tro på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blor PÅ KORSET!

Forts Inlägg kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar. h HaFo Apr 4, 2012 – 8:06PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 2 kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar.

Fortsätter med frågan:

Vem är Jesus för White?

I likhet med trosförkunnelsens representanter så säger White (sid. 15):

“på korset fick han uppleva hur fruktansvärt det är att vara skild från Gud. Den skillsmäsan är syndens orsak…’Min Gud min Gud varför har du övergivit mig’ Matt. 27:46”

HaFo kommentar:

Här är alltså Jesus enligt White skild från och övergiven av Gud, alltså inte längre “Guds fullhet lekamligen”, utan en från Gud skild människa där människan Jesus dör enligt White!

Medan sanningen är denna:

Det är faktiskt inte så att Bibeln lämnat oss i ovisshet kring Jesu nödrop. Det var inget segerrop, det var ett rop i förtvivlan, var är Guds välbehag över mitt liv, är jag Guds Son? Vid Jesu nödrop på korset prövas trosrelationen mellan Gud och människa i Kristi person till det yttersta.

Han frestas att inte vara lydig intill döden. Han hånas att nu minsann, Du är ju inte Guds Son som kan behandlas så här, Du är ju en syndare och Han frestas testa om Han som Guds Son bara kan kliva ned och slippa lidandet, eller har Han kanske missuppfattat allt och själv inbillat sig vara Guds Son.

Var är Guds välbehag. Allt är bara mörker och lidande i ett helvetiskt kval över den syndabörda av tillräknad mänsklighetens synd, som ligger lagd på Honom. Gud är bara först tyst och Han upplever i sin själ våndan av Gudsövergivenhet och livskraften rinner ut. Åtminstone ge mig lite lindring!

Utan förnimmelse eller synlig bekräftelse på en levande Gudsrelation i personen Kristus och bevarad enhet av Fader, Son och Ande i den ende Guden, jag ÄR Herren, när Han blir behandlad som syndaren som ska sona sitt brott, SÅ ÅBEROPAR JESUS PS. 22!

DÄR VET HAN FORTSÄTTNINGEN! Det är det halmstrå av förtröstan till Gud, som Han kan få ur sig och där framgår det då, att mitt i Jesu nödrop, så är Gud och människa dock förenade i tro:

”Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom” (Ps. 22:25).

Eller som Jesaja uttrycker det enligt Folkbibelns fotnot i 53 vers 11:

”Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli tillfreds. Genom Messias syndfria gemenskap med Gud

(Jesus är fortfarande Kristi person – Gud och människa förenade) förklarar min rättfärdige tjänare alla människor rättfärdiga (segern över människans andliga död) och deras skulder är det som han bär (han är inte skulden utan bär den och betalar priset för den: offret av Kristi kropp och blod).”

Jesus lider där på korset den andliga dödens vånda, när Gud i Kristi person är tyst och allt verkar som Han vore andligt död och övergiven av Gud. Men det står inte att han dog den andliga döden! (skildes från Gud).

Nej, det står ”Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom…Genom Messias syndfria gemenskap med Gud…” Alltså en proklamation om att mitt igenom detta trauma, så var Gud och människa, andligt levande = förenade i Kristi person.

När Han ropade svarade Gud och Jesus blir tagen ur den andliga dödens vånda, som Han där lider och Jesus kan utropa: Det är fullbordat.

Han kan där nu som Kristi person (Gud och människa förenade) bära fram det RENA offret av KRISTI PERSONS RENA kropp och blod. Då överlämnar Han sitt liv, sin
Livsande som gjort Honom till en levande själ och kropp till Gud och dör den kroppsliga döden.

Han ger upp andan, men som andligt levande (Gud och människa förenade), som Kristi person i den kroppsliga döden.

Där framgår inget tidsglapp mellan att Han överlämnar sitt liv, sin livsande åt Gud och att de tillsammans, Guds identitet och Jesu mänskliga identitet i Kristi person i levande gemenskap, andligt levande, genom Anden och i Anden (driven av Anden) går och åstad och predikar för ”andarna i fängelset”, medan Kristi persons jordiska kropp ligger offrad och död i graven…
——-

Kristus led även den kroppsliga dödens vånda. Han inte bara lider den kroppsliga dödens vånda. Han blir kroppsligen slaktad och dödad.

Men Han blir även, tack vare att Han aldrig dog den andliga döden, aldrig skildes från Gud, men led dess vånda och tagen ur våndan, utan att dö andligen, utan att skiljas från Gud, så blir Han även tagen ur den vånda Han led i den kroppsliga döden, när Han kroppsligen väcks till liv igen och kroppsligen uppstår.

(Se om skillnaden mellan andlig och kroppslig död i Häftet på min hemsida: Kan Gud dö – Jesu Kristi person – den stora stötestenen”

Det är inte en nyfödelse av Kristi person ( att Gud och människa åter förenad som sker, eftersom de aldrig varit åtskilda), utan en kroppens uppståndelse av Kristi person – Gud och människa förenade är vad som sker!

Därmed vanns segern över både den andliga döden och den kroppsliga döden i Kristi person. Den vanns över den andliga döden (åtskillnad från Gud), genom att den aldrig sker i Kristi person och Han kan därmed ge OFFRET med en REN kropp och ett RENT blod och därmed så kan KRISTI PERSONS kropp väckas till liv av Anden och där vinns segern även över den kroppsliga döden.
——

Var Jesus en andligt från Gud skild, död människa hade djävulen segrat och vi har ingen frälsning. Därför är det så viktigt att vi som kristna verkligen ser detta klart och kan vederlägga alla läror, som i sitt antikristliga, Gudsförnekande och antiförsoningsbudskap, vill åstadkomma en JDS – en åtskillnad mellan Gud och människa i Kristi person. Det är vad som också sker i Whites och därmed även i Adventismens lära!!

Jesus är inte en andligt död människa på korset (människan Jesus död åtskild från Gud Jesus). Han vore då inte längre Kristi person. Offret vore en andligt död människas kropp och blod och inte ett offer av KRISTI (Gud och människa förenade) kropp och blod!!
Enheten i den ende Gudens person av Fader son och Ande vore då upplöst, människans ställföreträdare vore därmed lika misslyckad som Adam och Jesus är då inte längre Gud kommen i köttet. Hörnstenen Kristi person blir då till en stötesten som leder till fall i en sådan lära!

Där i ställföreträdaren är en andlig död (åtskillnad från Gud) omöjlig, genom att enheten mellan Gud och människa i personen Kristus, inte kan upplösas,

så länge Jesus är syndfri och rättfärdig. Därmed blir den andliga döden övervunnen i människans ställföreträdare och Kristi person, genom att den ALDRIG SKER ( andlig död – åtskillnad från Gud)!
——-

Den juridiska delen i försoningen med att straffet ska vara utdelat över synden och syndaren, ordnar Gud genom att Jesus tillräknas mänsklighetens synd, behandlas som syndaren och upplever smärtan som om Han vore skild från Gud. Han BEHANDLAS OCH SES som Han vore andligt död och skild från livsgemenskapen med Gud.

Hur Gud rent tekniskt ordnar med att detta ställföreträdande lidande av *******ts kval går tvärsigenom hela Kristi väsen, samtidigt som Han i sitt väsen ändå aldrig i faktisk mening är skild från det Gudomliga livet och fortfarande är Kristi person, begriper sig bara Gud på.

Men ett faktum enligt Ordet är, att SAMTIDIGT VAR GUD I KRISTUS OCH FÖRSONADE – 2Kor. 5: 17 21, ( = alltså ingen andlig död och åtskiljande mellan Gud och människa i Kristi person i faktisk väsensmässig mening, utan de var förenade).

Och ställföreträdaren, kan då samtidigt besegra den andliga döden (åtskillnaden från Gud), i sin person, Kristi person, genom sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, så att ett åtskiljande mellan Gud och människa i Kristi person (andlig död) i faktisk mening aldrig sker.
——

Därigenom kan Gud tillräkna människan ställföreträdarens rättfärdighet och Kristus kan samtidigt, just genom att han samtidigt är KRISTI PERSON (Gud och människa förenade/försonade), bära fram ett RENT offer av KRISTI kropp och blod, som det giltiga och tillräckliga offret för världens synd PÅ KORSET!

Forts inlägg kring Vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar. h HaFo Apr 4, 2012 – 8:10PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 3 kring Vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar.

Whites lära om att människan inte har en odödlig själ och inte är en evighetsvarelse

White säger på Sid 28:

”Vi kan läsa om hur synden fördärvar karaktären. Den leder till förintelse och evig död”

HaFo kommentar:

Här blandas sanning och lögn. När Bibeln talar om evig död, så talar den inte om förintelse, utan om att för evigt, vara skild från Guds gemenskap!

Bibeln talar om att de som går förlorade ska plågas i evigheterna evigheter i den sjö dit vilddjuret (den falske världsfrälsaren) och den falske profeten och även satan blir kastade.

Det nämns inget om att dessa ska upphöra att existera eller förintas! Orden evigheternas evighet, är desamma som när det talas om Guds evighet.

Det är om man anammar läran om att människan inte har någon evig själ, utan upphör att existera vid kroppens död och som får liv igen vid kroppens uppståndelse, som man hamnar i läror likt ovanstående, att det är människan Jesus som dör och Gud Jesus som lever vidare som White förmedlar.

Man ser då inte, att det är Gud och människa förenade, Guds identitet och människans identitet tillsammans, som lever vidare med Kristi persons kropp och blod offrat på korset och Kristi persons kropp död och begraven.

Medan Kristi person och identitet, Gud och människa förenade, samtidigt ”predikar för andarna i fängelset”.
——-

I 1 Petr. 3:18 – 20 ligger svaret.

[Om man inte är låst vare sig av Trosförkunnelsens JDS (då ser man i texten en andlig pånyttfödelse av Jesu ande – som skilts från Gud redan innan den kroppsliga döden sker),

eller är låst vid ”själens, personlighetens oupplösliga bindning till kroppen och därmed upphörande av personligheten vid kroppens död JDS”,

(en lära som uppstår om man menar att människan inte har en evig själ, ett evigt liv oavsett var man hamnar, innanför eller utanför Guds gemenskap.

Då ser man bara orden död och levande som kroppens död och kroppens uppståndelse och då blir detta i praktiken till en andlig död – åtskillnad från Gud – av Jesus vid kroppens död och blir till en andlig nyfödelse – förening med Gud av Jesus vid kroppens uppståndelse)]
——

1917: ”Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande, i anden gick han och åstad och predikade..”

1981: Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ned och predika för andarna i deras fängelse…

Folkbibeln: Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden, I Anden gick han bort och utropade ett budskap…

Det står att Jesus är till kroppen dödad som rak kontrast till fortsättningen av texten. Kristi kropp är inte enbart frånskild jordelivet utan verkligen frånskild livet och kroppen är inte slumrande i kroppens ben utan Han är till kroppen dödad.

Var är då Kristi person?

Jo, i den fortsatta kontrasten till att kroppen är dödad finner vi Kristi person. Det står inte att Kristi person är andligt (livsgemenskapen med Gud = Gud och människa förenade) är död med den döda kroppen eller tillsammans med den från livet frånskilda kroppen är andligt död (att Kristi person i likhet med kroppen är frånskild livet och död).

Nej, som kontrast till kroppens död, så står det att Kristi person är andligt (Gud och människa därmed förenade i livsgemenskapen med Gud) levande
(gjord andligt levande från evighet) genom Anden.

Alltså fastän Kristi kropp är frånskild livet och död, så är Kristi person andligt levande (Gud och människa förenade), levande i livsgemenskapen med den odödlige Guden och inte andligt död (bruten livsgemenskap mellan Gud och människa i Kristi person).
——–

Var är Kristi person om Han är andligt levande (Gud och människa förenade) och inte är andligt andligt död (skild från Gud) i den från livet frånskilda kroppen, som är verkligt död?

Jo, i Anden (driven av Anden) gick han (Kristi person – Gud och människa förenade) och åstad och predikade står det.

I läran om att själen och personligheten är bunden oupplösligt till kroppen , så menar man att Kristi predikande, inte kan ske här i sammanhanget, där det står att det sker, utan att det måste syfta på något, som sker efter hans kroppsliga uppståndelse.

Så måste det bli där, för eljest håller inte lärokonstruktionen i denna förförelse, som bl.a. White står för.

Men naturligtvis sker Kristi predikande precis i det sammanhang, som det står att det sker och det står där, för att visa att Kristi person, fortfarande är Kristi person och andligt levande (Gud och människa förenade), även om Kristi kropp ligger frånskild, död och livlös i graven.

Kristi kropp vore inte verkligt frånskild livet och död eljest. Det vore då inget verkligt offer av Kristi kropp och blod. Vore inte Kristi kropp frånskild allt liv, vore den inte verkligt offrad och död och i behov av att väckas till liv igen.

Är man i tanken bunden av att personen är oupplösligt knuten till kroppen och inte ser att Gud är mäktig att åtskilja ande själ märg och ben och bevara personligheten i ett mellantillstånd mellan kroppens död och kroppens uppståndelse, med kroppen verkligt åtskild och död, så blir detta i tanken en gnostisk lära där man skiljer Kristi person från Kristi kropp.
—-

Vad som skiljer Jesu Gudom ifrån försoningen är ett åtskiljande mellan Gud och människa i Kristi person! Här i tiden kan inte Kristi person skiljas från Kristi kropp. Då är Han inte längre Kristi person, eftersom personligheten här i tiden är allt vad personen är till kropp och själ.

Detta är dock vad Trosförkunnelsens JDS åstadkommer, när man tillvitar Honom människans andliga död (åtskillnad från Gud), så att Han är en vanlig andligt död människa och Gud och människa är åtskilda i Kristi person. Det tar bort Jesu Gudom i försoningen.

Samma sak händer om personligheten är oupplösligt knuten till kroppen, på ett sätt som gör att personligheten upphör att finnas vid kroppens död (inte har en evig själ). Då är Kristi person inte längre Kristi person (Gud och människa förenade) vid kroppens död.

Detta tar även bort Jesu Gudom i försoningen! Det är vad som sker i Whites och Adventismens lära!!
——–

Men när offret av Kristi kropp och blod ges och kroppen frånskiljs livet (kroppen vore inte verkligen offrad, frånskild livet och död om den inte helt skilts från allt liv).

Men så upphör inte Kristi person fördenskull att finnas till! Han är fortfarande Guds fullhet i människogestalt, och som Kristi person, Gud och människa förenade, som enligt Skriften, ”går och förkunnar ett budskap”, med den livlösa kroppen fortfarande i graven!

Kristi person är inte död = upphört att existera med den döda kroppen. Därför blir det inte heller rätt om man i en iver att fokusera att Jesus är Gud, säger att Gud dör i Kristus eller dör med Kristus och skulle mena att Kristi person därmed upphör att finnas till vid kroppens död!

Kristi person är i livgivande gemenskap genom Anden, fastän kroppen är livlös i graven! Det är vad detta Bibelsammanhang vill visa oss! Eljest hade både Guds person och Kristi person upphört att finnas vid Kristi kroppsliga död!

Gud vore då verkligen åtskild från sitt eget Gudomliga liv och verkligen död i bemärkelsen att Han inte är Gud längre, utan död i dess yttersta konsekvens, andligt död och kroppsligt död.

Inget skulle då längre finnas, om uppehållaren av allt liv, själv vore andligt död och inte längre den evigt odödlige och andligt levande Guden, utan var död i bemärkelsen upphört att existera.
——–

Till kroppen dödad, men andligt levande (fortfarande Kristi person = Gud och människa förenade), genom Anden i livgivande gemenskap, gjord levande från evighet.

Från evighet andligt levande (förenad med Gud och Gud själv genom Anden (=segern över den andliga döden i Kristi person), vid kroppens frånskiljande och död.

Driven av Anden (i Anden) går han ock åstad och predikar…medan kroppen ligger livlös i graven.
——-

Det är inte frågan om att Gud ska skiljas från sig själv och försonas med sig själv. Det är frågan om att Gud och människa ska försonas i Kristi person genom att aldrig skiljas åt!!!! Tvärtemot all form av JDS – lära!!!

Detta att Gud och människa aldrig skiljs åt i Kristi person, människans ställföreträdare, sker tack vare Jesu lydnad, syndfrihet, rättfärdighet och Gudomlighet!

Det är frågan om, att när all syndens konsekvens och andlig död tillräknas och kastas på Kristi person, så blir all syndens konsekvens och andlig död, detroniserad och omintetgjord i Kristi persons eviga andliga liv i den odödlige Guds försonade personen – ”Gud med oss”.

Det är ytterst i Guds egen odödliga, eviga person, som den andliga döden övervinns, genom att den aldrig kan ske i ”Gud och människa förenade” – ”Gud med oss” – Kristi person.
——-

Offret är Kristi kropp och blod

Det är Guds jordiska kropp, Kristi kropp och blod som är offret. Offret är inte en andlig död av Jesus ( d.v.s. att Kristi person upphör att vara Kristi person – upphör att vara Gud och människa förenade – upphör att varaGuds fullhet i mänsklig gestalt och att Gud dör i bemärkelsen, upphör att vara Guds person) !!

Segern över den andliga döden sker i Kristi person genom att den aldrig, på grund av Hans lydnad, syndfrihet och rättfärdighet, sker i Hans person. Gud och människa försonas, förenas i Kristi person, genom att den andliga döden (åtskillnaden från Gud) aldrig sker i människans ställföreträdare!

Tvärtemot all förförisk lära om att Gud och människa är åtskilda på korset eller att det är människan Jesus som dör medan ”Gud Jesus lever vidare”. Det är bara olika varianter, som fienden kör med för att ta bort vem Jesus ÄR och förvanska betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.
——

Skulle den andliga döden ske i Kristi person, människans ställföreträdare, vore ställföreträdaren lika misslyckad som Adam och människan vore kvar i sin andliga död (åtskillnaden från Gud).

Den kroppsliga döden besegras i Guds jordiska kropps, Kristi kropps uppståndelse. Hade Jesus varit andligt död, skild från Gud, med en död av människan Jesus och Gud Jesus fortfarande levande, så hade det inte funnits en KRISTI persons (Gud och människa förenade) kropp att väcka till liv.

Det hade varit en vanlig andligt död människas kropp. Då hade ingen haft någon kroppslig uppståndelse att se fram emot. Det är bara Kristi persons kropp som kan väckas till liv, såsom förstlingen av de kroppsligt avsomnade, eftersom Han hela tiden är andligt levande (förenad med Gud). Hela tiden är Guds person. Hela tiden är Kristi person, Gud och människa förenade, Guds fullhet i mänsklig gestalt.

Jesu Gudom är då hela tiden knuten till Kristi person av Gud och människa förenade igenom hela skeendet. Jesus är då hela tiden Gud. Jesus är hela tiden Kristi person. Här framgår på vilket sätt Gud dör med Kristus. Det är Guds jordiska kropp, Kristi kroppsliga död som Gud dör med Kristus.

Det är inte en andlig död (åtskillnad från livet) av vare sig Guds person eller Kristi (Gud och människa förenade) person, så att de upphör att vara Guds person och Kristi person, så att vare sig Gud eller Kristus finns och är döda med Kristi frånskilda och döda kropp, utan existens av Guds person och Kristi person, med den döda kroppen i graven.

Det är Kristi kropp, som frånskilts människans egen livsande/själ och det Gudomliga livet, eljest vore inte Kristi kropp verkligen död och offrad. Guds jordiska kropp, Kristi kropp är verkligen offrad och död,

men Gud som kan ”åtskilja själ ande märg och ben”, bevarar Kristi person (Gud och människa förenade – Guds och människans identitet tillsammans) igenom den kroppsliga döden och de är samtidigt, genom Anden i livgivande gemenskap (andligt levande), både Guds person och Kristi person (Gud och människa förenade).

Driven av Anden går Han ock åstad…och Anden väcker så Guds jordiska kropp, Kristi kropp till liv igen i Kristi kropps uppståndelse. Både den andliga döden (åtskillnaden från Gud) och den kroppsliga döden är därmed besegrade genom att Jesus igenom hela skeendet är både Gud och Kristi (Gud och människa förenade) person. OCH DETTA UTAN AVBROTT!

Forts inlägg kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar. h HaFo Apr 4, 2012 – 8:16PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 4 kring Vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar.

Med anledning av Whites lärotes att människan inte har en odödlig själ och inte är en evighetsvarelse, utan ska förintas om hon inte är en sant troende på Jesus,

så vill jag peka på när Jesus i Lukas pekar på tillståndet mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen för ”Lasarus och den rike mannen”.

Man kan där ställa sig följande frågor:

Är det en skillnad mellan Paradiset – ”Abrahams sköte” – de troendes vistelse till uppståndelsen och Himlen? Är det en skillnad mellan hades – dödsrikets avdelning för de kroppsligt döda icke – troende och *******t?

Enligt Jesu beskrivning synes ”pinorummet” i hades vara den nuvarande boningen för de kroppsligt döda, icke – troende, orättfärdiga.

Det slutliga *******t skiljs klart i Bibeln från de ogudaktigas nuvarande boning i mellantillståndet av den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen.

Gehenna eller eldsjön synes beteckna ett kommande slutligt evigt ******* efter en kroppslig uppståndelse och dom.

Enligt Jesu beskrivning, så precis som det finns ett nuvarande Paradis för de rättfärdiga, tills de erhåller sin uppståndelsekroppar och en slutlig himmel att ingå i, så finns det en nuvarande boning för de orättfärdiga att taga i besittning, tills de får sina uppståndelsekroppar och ett slutligt ******* att komma till.

De ska inte förbli i det nuvarande hades för att tillbringa evigheten i ett okroppsligt tillstånd. De ska erhålla uppståndelsekroppar som är anpassade för att tillbringa evigheten i det slutliga *******t som beskrivs lika evigt med samma ord som att Gud är evig.

Väntan i medveten varande existens mellan kroppens död och kroppens uppståndelse är för den troende en väntan i ofullkomnat tillstånd, men i Guds närhet.

Vid den kroppsliga uppståndelsen blir åter identiteten och personligheten sammankopplat med helheten av allt vad människan är inklusive kroppen, med en förvandling av hela människan.

Den kroppsliga uppståndelsen innebär för den troende, som redan innan den kroppsliga uppståndelsen är andligt levande (lever i gemenskap med Gud) en förvandling av hela människan inklusive kroppen till vad Johannes säger: ”Vad vi ska bli är ännu inte uppenbart, men ett vet vi ska bli Honom lika.”

För den icke – troende innebär det en uppståndelse, där hon redan innan den kroppsliga uppståndelsen är andligt död (skild från Gudsgemenskapen), där hon med kropp och själ kastas i den ”brinnande sjön” av evigt varande tillstånd. Det är inte bara ”den brinnande sjön” som är evig. De som förpassas dit säges existera av samma eviga ord, som att Gud är evig.

——–

Vid den kroppsliga döden har alltså inte de sanna kristna nått fulländningen – den slutliga himlen.

Alla kroppsligt avsomnade rättfärdiga (som dött i tron på och umgängelsen med Kristus) är i Paradiset, som en ofullkomnad väntan på kroppens uppståndelse. En väntan på sina uppståndelsekroppar på förlossningens dag.

Paradiset är inte den slutliga himlen för evigt. Den eviga Himlen, som de heliga ska besitta, sedan de har fått sina uppståndelsekroppar, beskrivs i de sista kap. av Upp. och ska inte sammanblandas med det nuvarande Paradiset, som de rättfärdiga tar i besittning fram till uppståndelsen!
—–

White menar att Jesus överprästerliga tjänst inte var avslutad på korset.

Hon menar att Jesus senare även var överstepräst likt Aron och förde över synden på satan som likt en syndabock skulle lida syndens konsekvenser under 1000 årsriket där jorden då är öde och tom, om jag förstått det rätt vad hon säger på:

http://www.ellenwhite.info/50-contradictions-satan-bears-sins.htm

White menar inte att satan är en syndabärare i likhet med frälsaren – utan att satan ska få bära synden och dess konsekvenser som en syndabock, efter att frälsaren som syndabärare avslutat försoningen.

HaFo komentar:

Här är det dock ngt som inte stämmer. Det går ju inte att lägga mer synd på satan, än den han är i sig sjäv, som syndens upphov och väsen i sin egen person!

Visst är det Jesus som är den syndabock varpå synden läggs, utan att han själv är synden, och är den som därmed bär den bort från den egentligen skyldiga syndfulla människan, när han som hennes ställföreträdare, i sin person, Kristi person av Gud och människa förenade, bär fram det RENA offret av Kristi persons kropp och blod på korset!

Och därmed inte bara fullbordar försoningen/föreningen mellan Gud och människa i sin person. Utan även där på korset fullbordar all form av ÖVERSTEPRÄSTERLIG TJÄNST!

PÅ KORSET ÄR ALLT FULLBORDAT OCH DET UTAN TILLÄGG PUNKT SLUT!

HÄREFTER BEHÖVS INGEN VIDARE TJÄNST AV NGN ÖVERSTEPRÄST EFTER VAD JESUS UTFÖRDE PÅ KORSET!!

Antagligen är det detta, som är villfarelsens angrepp även här via White och Adventismen, där vad Jesus utför på korset, att det inte är tillräckligt, utan att därtill behövs ngt mer i form av ”översteprästerlig tjänst”!
——-

Samma förförelse att det inte var fullbordat på korset och att det blod, som Jesus där bar fram på korset inte var tillräckligt, utan att Han vid senare tillfälle skulle bära fram sitt blod återfinns i ovanstående redan tidigare nämnt under detta ämne:

”Adventisterna tycks faktiskt tro att Jesus efter sin himmelfärd först gick in i ”den första avdelningen i helgedomen” med sitt blod och stannade där i 1800 år och först år 1844 så gick han sedan i i det allra heligaste för att rena också detta med sitt blod!

De menar också att det finns en felöversättning i Hebr. i denna text:

11. Men Kristus kom såsom överstepräst för det tillkommande goda; och genom det större och fullkomligare tabernakel som icke är gjort med händer, det är, som icke tillhör den skapelse som nu är,

12. gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning.

Så här ser Adventisternas version ut:

”Han gick icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i HELGEDOMEN/HELIGA PLATSEN och vann en evig förlossning.”

(Hebr. 9: 12, KJV.)”den heliga platsen”, ordagrant översatt. Här har 1917 Års Översättning det felaktiga uttrycket ”det allraheligaste”.

Adventisterna hävdar alltså att ”det allraheligaste” är en felöversättning och att det egentligen ordagrant istället ska vara ”den heliga platsen”.

Och genom att Adventisterna gör denna omtolkning av texten i Hebreerbrevet, så öppnar man upp för något, som jag skulle vilja kalla för ett slags ”tvåstegs försoning”, med 1800 år mellan de olika stegen.

Där Kristus först bär in blodet på korset till ”den heliga platsen”, men där det då inte försoningen var fullbordad, utan först när Kristus 1800 år senare vid avslutningen av sin tjänst frambar blodet in till det allra heligaste.

Citat

”I 1.800 år fortsatte denna tjänst i den första avdelningen i helgedomen. Kristi blod tillförsäkrar de ångrande troende förlåtelse för synd och godtagande hos Fadern”.

”Trots detta kvarstod deras synder ännu i himmelens böcker. Liksom det i den symboliska tabernakeltjänsten gjordes en rening vid årets slut kommer det också, innan Kristus har avslutat sitt återlösningsverk för människorna, att ske ett avlägsnande av synden från helgedomen.

Det är den tjänsten som började då de 2.300 dagarna utlöpte. I överensstämmelse med profeten Daniels förutsägelse gick vår överstepräst vid den tidpunkten in i det allraheligaste för, att utföra den sista delen av sin högtidliga gärning – att rena helgedomen”.

Slut citat

HaFo kommentar:

På det här sättet så får Adventisterna det till via White, att Jesus bär fram sitt blod ”i två olika steg” så att säga med en tidsrymd av 1800 år mellan de olika stegen.

Citat

”Han invigdes som vår överstepräst och började sin medlartjänst när han återvände till himlen. När den profetiska tidsperioden 2300 kvällar och morgnar avslutades år 1844, började han sin andra och avslutande del i tjänsten som medlare.

Den delen är en förundersökning inför syndens slutliga utplåning, och symboliserades av reningen av israeliternas helgedom på den stora försoningsdagen.

Då renades helgedomen med blodet från offerdjur, men helgedomen i himlen renas av det fullkomliga offret som är Jesus blod.”
—–
Kan det bli mer förföriskt hur Kristi försoning inte var avslutad på korset!!??

Forts inlägg kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar. h HaFo Apr 4, 2012 – 8:31PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 5 kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar.

Jag fortsätter citera från Whites bok Vägen till Kristus och fortsätter med kommentarer till vad hon förmedlar och finner mycken likhet med Trosförkunnelsens vi är gudar – lära och att ”Du var en syndare, men är nu verkligt rättfärdig”:

Sid 30, 39, 40, 42, 43, 56, 59, 74, 103:

”Bara Jesus kan göra oss heliga …Det är bara han som kan skapa nya hjärtan i oss så att vi blir lika honom…. Bara genom Jesu rättfärdighet kan han få ett rent hjärta som står i harmoni med Guds lag…

Anden verkade i honom så att han blev fri från syndens makt…

Vi kan bara bli fria från syndens makt om vi lämnar oss helt åt Jesus. Då kan vi hoppas på ett högre liv….

Den som bekänner sin synd kommer Jesus att göra rättfärdiga… om vi inte lämnar oss helt till honom, kan han inte förvandla oss så att vi blir honom lika…

tvättar han oss rena från all orenhet i vårt inre… när han bor i oss blir hela vår natur förvandlad”
——

HaFo undran:

Vad menas här? Att Jesus gör oss heliga, med ett rent hjärta som står i harmoni med Guds lag, i den här tiden (?) eller handlar det om att vi här i tiden, inför Gud räknas som heliga, genom TILLRÄKNAD rättfärdighet av nåd för Kristi skull och blir verkligt rättfärdiga, heliga i real mening, först i evighetens värld?

Menas här i likhet med trosförkunnelsen, att vi i nyfödelsen, i vår egentliga personlighet (enligt den läran – vår egen ande) blivit ”skapade till likhet med Gud”. Alltså en variant av ”vi är gudar – läran”!?

Vad menas här med ”ett högre liv” och att vi ”blivit fria från syndens makt” och att vi blir honom lika och fria från all orenhet med en helt förvandlad natur?

Menas detta ske redan här i tiden eller i evighetens värld!!?? Det framgår inte!!
———-

Kring dessa spörsmål ovan, i dess olika varianter, så för att undgå missförstånd, för vad som utifrån Bibeln gäller, kring de dubbla budskap och den förvirring som White otvetydigt här förmedlar, så läs för att få en bättre bild av vad Hes. 36:26, säger om att vi ska få ett nytt hjärta och en ny ande och 2 Kor. 5:17 om att vi är en ny skapelse och något nytt har kommit på:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/H4Bok.htm

————-

White lär i likhet med trosförkunnelsen att Jesus är gjord till synd i verklig bemärkelse och inte som ett syndoffer.

White säger på sid 64:

”blev han gjord till synd för människosläktet”

HaFo kommentar:

Detta är ju precis vad trosfökunnelsen lär! Men Jesus är inte alls gjord till synd i sitt väsen!

Där det står att Jesus blev ”gjord till synd” så kan det likaväl översättas från grundtexten, som att Han blev gjord till syndoffer,

vilket stämmer bättre med Bibelns övriga budskap om att Jesus TILLRÄKNAS mänsklighetens synd, att Han rättfärdig DÖR BORT från synden och INTE DÖR IN I SYNDEN, så att synden vore Hans natur.

Det heter i Rom. kap. 8 att ”Jesus föddes i syndigt kötts gestalt”, men ”fördömde synden i köttet”.

Vad jag förstår så innebär det att Jesus i arvet från Maria var född i syndigt kötts gestalt, men att detta ”arv”, aldrig fick ta över i Kristi person AV ”SYNDIG NATUR”, utan att Han i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet ”fördömde synden i köttet” och därmed, stängde synden ute från den människa, som Han kommit för att representera och rädda!

Slutresultatet av detta ser vi inte i denna tidsålder, utan här i tiden dras vi fortfarande med att likt vad Paulus säger i Rom. kap. 7:

”vad jag vill gör jag inte, så är det då inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig”

Jag uppmanar igen att läsa vad jag här vill peka på med att läsa igenom:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/H4Bok.htm

Lägger man samman vad som sägs, t.ex. ur Jes. 53: …slagen för våra missgärningar…lät allas vår missgärning drabba honom…så blev han ett skuldoffer…han bär deras missgärningar…blev räknad bland överträdare…, så träder bilden fram av vad som sker.

Den bild Bibeln ger är att Jesus tillräknades människans synd, ”bar den i sin kropp”(en bild av skeendet i Guds ögon), var identifierad med den, utan att vara den eller ha den i sig själv och blev därmed oskyldigt föremål för straffet,

som inte är att dö den andliga döden, skiljas från Gud och bli synd i människans ställe.

Hans uppgift är att igenom smärtan, förbli lydig i sin uppgift, att i sin person, Kristi person genom sin rättfärdighet och syndfrihet försona Gud och människa och besegra den andliga döden i sin person, Kristi person!

Och därigenom, som Kristi person kan Han bära fram det offer, som avvänder straffet andlig död (åtskillnaden från Gud) över människan och betala syndaskulden med ett rent offer:

Kristi kropp och blod, rent och Gudsförenat i enlighet med GT:s förebilder till offren i tredje Mosebok.
—–

Är Jesus synd till sin natur och som Trosförkunnelsens JDS faktiskt menar, att Jesus är gjord till synd i sin natur och till sitt väsen inte är Gud, utan en vanlig andligt död människa som behöver pånyttfödelse igen för att vara Kristi person, kan inte Jesus bära fram ett rent offer.

Det är överhuvudtaget inte ett offer av KRISTI kropp, utan en vanlig syndig och andligt död människa som då där dör. Hur kan det finas så många andliga ledare idag som bekräftar en sådan förförelse!?
—–

The Quest Study Bible, förklarar versen 2 Kor 5:21 så här:

”Hur blev Jesus synd? Gud gjorde inte den syndfrie Jesus till en syndare. Men Han gjorde så att Jesus tog på sig själv våra synder. Bibeln förklarar att där det står att Han gjorde Honom till synd, så kan det översättas med att Han gjorde Honom till ett syndoffer.”

Dakes Reference Bible, stadfäster också tanken om skuldoffer och Believers Bible Commentary säger:

”Vi måste avvisa varje tanke att Jesus Kristus på korset blir gjord till synd i faktisk bemärkelse till naturen. En sådan tanke är falsk. Våra synder lades på Honom, men de var inte i Honom. Det som skedde var att Gud gjorde Honom till ett syndoffer för oss.”

Albert Barnes i Notes on the New Testament:

”På grekiska står det, Han som inte visste av synd har Han gjort till ett syndoffer för oss. Om det var så att Jesus förtjänade straff, vilket Han skulle ha gjort, om Han var syndig till naturen, så skulle det inte ha varit till någon vinning med Hans lidanden. Om kungörelsen att Han blev gjord till synd, inte innebär att Han hade synd i sig själv och skyldig, så innebär det att Han var ett syndoffer. Ett offer för våra synder.”
——-

HaFo kommentar:

Den senare delen av 2 Kor.5:21, visar vad som menas med att Jesus blev till ett med synden.

”för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.”

Vi vet utifrån Rom. 3 – 5 kap. att den troende inte får en faktisk rättfärdighet i sig själv, till sin egen natur, utan att det handlar om en tillräknad rättfärdighet från Gud, av nåd, genom tro, på grund av Jesu förtjänst. Människan räknas rättfärdig.

Genom vilken förtjänst? Jo, som människans representant uppfyllde Jesus lagen och Guds vilja i människans ställe. Gud kunde fälla en rättfärdiggörelsedom över människan. Räknad rättfärdig för Kristi skull, av nåd, genom tro. Hur? Jo, ”så ska ock genom en endas lydnad de många stå som rättfärdiga.” (5:19)

Vi blir i den här tiden som troende tillräknade Kristi rättfärdighet i en domsakt utanför människan på grund av ställföreträdarens Kristi rättfärdighet.

Men det stannar inte där med rättfärdiggörelsen. Det finns en verklig rättfärdiggörelse av hela människan vid kroppens uppståndelse att vänta, så att människan till hela sin natur blir rättfärdig.

Det står att Kristus blev uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull (Rom.4:25). Där handlar det då inte längre om tillräknad rättfärdighet, utan att vi tack vare Kristi kroppsliga uppståndelse, även i vår kroppsliga uppståndelse blir heltigenom rättfärdiga. Vi ska då bli Honom lika i Hans rättfärdighet.

Då lever vi inte enbart i Guds gemenskap på grund av nåd, med tillräknad rättfärdighet för Kristi rättfärdighets skull, som vår ställföreträdare vunnit åt oss i den här tiden.

Då lever vi i Guds gemenskap därigenom att vi på grund av Kristi kroppsliga uppståndelse, blir i vår kroppsliga uppståndelse, verkligen till vårt väsen helt igenom rättfärdiggjorda.

Segern över den andliga döden för människan, sker alltså genom Jesu lydnad och rättfärdighet i människans ställe och inte genom en andlig död av Jesus (åtskillnad mellan Gud och människa i Kristi person).

Segern över den andliga döden vinns i Kristi person genom att där aldrig sker en till väsendet andlig död i Kristi person (åtskillnad från Gud). Därigenom förenades, försonades Gud och människa där i Kristi person och den andliga döden besegrades.
——-

”En förbannelse för vår skull”

Gal. 3:13 ska inte tolkas utifrån tanken att ”Jesus miste sin Gudastatus för att människan skulle få tillbaka sin Gudastatus” (JDS). Det är en tanke, som inges av samme orm, som på fallets dag i förtäckta ord och med en blandning av sant och falskt av vad Gud hade sagt, lockade med att ni kan bli såsom Gud redan nu.

”Lagens förbannelse” är att den inte kan rädda oss till gemenskap med Gud därför att vi aldrig som ”syndens slavar” kan uppfylla dess krav.

Kristus friköpte oss från denna förbannelse, genom att i människans ställe uppfylla lagen, så att Gud kunde fälla en rättfärdiggörelsedom över människan och tillräkna henne Kristi rättfärdighet på grund av ställföreträdarens uppfyllelse av lagen.

”Kristus är slutet på lagen som frälsningsväg” när Han förenar, försonar Gud och människa i sin jordiska kropp.

Tack vare lydnaden miste Han aldrig sin Gudastatus annat än i rättslig juridisk mening och därmed besegrade vår ställföreträdare Kristus människans andliga död, därigenom att den aldrig sker i Honom som Kristi (Gud och människa förenade) person och jordiska kropp.

Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när Han aldrig mister sin Gudastatus till sin natur och därmed kan bära fram det rena offret av Kristi kropp och blod som Gud krävde som betalning för världens synd.

Jesus ”blev en förbannelse” och räddade människan till gemenskap med Gud, när Han tillräknas människans synd och blir behandlad som om Han vore syndaren som ska sona sitt brott.

Mitt genom ”denna förbannelse” står det att ”Gud var i Kristus och försonade”. Alltså att Gud och människa fortfarande är förenade!!

Forts inlägg kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar. h HaFo Apr 4, 2012 – 8:35PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 6 kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar.

Whites troslära påminner om trosförkunnelsens troslära!

White verkar också ”vara lite för sin tid”, när det gäller ”trosläran”, så att även den stämmer överens med trosförkunnelsens falska troslära.

Sid 71:

”Om du tror att du blivit förlåten och renad så gör Gud det till en verklighet. Du blir helad…Om du tror så är det så”.

HaFo kommentar:

När det gäller tilliten till tro och bekännelse som ”verksamma instrument” och var den tanken egentligen har sitt ursprung, som White här förmedlar, så läs:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/NewAge.htm
———

Tro är ingenting människan kan prestera själv. Jag kan sitta i timmar och försöka tro på Jesus. Det händer ingenting. Jesus är trons hövding och fullkomnare står det. Han är tron i sig själv. Han är också föremålet för vår tro.

Tron är alltid kopplad till Jesus. När Jesus blir föremålet för vår tro och vi sätter vår förtröstan till Hans person och verk för oss och vi börjar umgås med Honom.

Då börjar Hans tro att strömma över oss, så att vår vetskap om Honom växer till en förvissning. Tron blir till en övertygelse om ting, som vi inte ser. Ändå vet vi att det är verkligheter. Att Jesus är verklig, påtaglig och reell.

Tron är inte en tro på våra upplevelser. Tron är inte en tro på Guds kraft. Tron är inte en tro på tecken och under. Tron är inte en tro på tron.. Tron är alltid kopplad till Jesus, vars Person, den Han ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, är föremålet för vår tro.

Tro är den avslappnade förtröstan till och relationen, kommunikationen och umgängelsen med Jesus. Inget tal om tro, får föra fokuseringen bort från Jesu Person. Där i umgängelsen med och fokuseringen på Jesu Person och verk, finns upplevelserna, Guds kraft, tecken och under. På rätt sätt och på Guds tid.

Tro och bekännelse, är ingen magisk formel, för att åstadkomma stordåd. När vår tro är riktad till Jesus på korset och Jesus på tronen, kan Han, när det är Hans rätta tid och på Hans rätta sätt, manifestera sin närvaro, genom att göra stordåd.

Det är då inte vår stora tro, som åstadkommit detta. Utan att vår tro, hur liten den än är, var riktad till Honom, som har all makt i himmel och på jord. För Honom finns inga begränsningar.

Han är Herre. Men Han agerar aldrig emot det skrivna Ordet. Som Han själv har sagt skall evigt bestå och gälla. Ingen får dra bort eller lägga något till det skrivna Ordet. Där finns trons referensmall.

”Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Guds Ord”. Skriften och Jesus – det levande Ordet tillsammans, är trons ursprung. ”Summan av Guds Ord är Sanning”. ”Sanningen ska göra er fria”.

Tillsammans med Skriften och tillsammans med Jesus – det levande Ordet, kan den naturliga människan finna sin frihet.

Det finns i Bibeln många namn på Jesus. För att uttrycka vem Han är. Vilken uppgift Han hade då, har idag och i framtiden. Han är alltid densamme Jesus.

Det är densamme Jesus som uppstår, som den Jesus som hängde på korset och även var till innan jordens rund var lagd. Jesus är den Levande Gudens Son, med namnet Jesus, före människoblivandet, under jordevandringen och efter uppståndelsen.

Hans kroppsligen dödliga, jordiska kropp, genomgår i uppståndelsen en förvandling till den odödliga ”härlighetskropp”, som Han hade före sitt människoblivande och transformeras i ”himmelsfärden” till den tillvaro, varifrån Han kom.

Jesus är densamme GudaSonen från evighet till evighet, med namnet Jesus. Inkarnerad för att återlösa människan. Sen transformerad tillbaka. Hela tiden densamme Jesus. Oskiljaktigt förenad med sin Fader. Hela tiden.

Namnet Jesus, som också uttrycker Hans personlighet och uppgift, kan aldrig skiljas, från Hans Person. Hans person och namn följs alltid åt. Det är bara Han som kan ha namnet Jesus. Med den innebörd som Bibeln gett Hans namn.

Det är namnet över alla andra namn. Det namnet, med den innebörden, ger inte Gud till någon annan. Det namnet följer inte med som en egen natur in i den troendes egen ande vid pånyttfödelsen. Namnet Jesus bär bara Jesus själv – med den Bibliska innebörd det namnet har.

Nu tecknar Bibeln emellertid att Jesus kan låna ut sitt namn till den troende. Så att den troende kan agera å Jesu vägnar. I Hans namn. I Jesu namn. Men vi får aldrig förledas att tro, att vi därför, mekaniskt i alla lägen, på ett stereotypt sätt, kan använda Jesusnamnet som en magisk formel.

Vi behöver precis som i Jesu förhållande till Fadern kunna säga: ”Jag gör allenast vad jag ser Fadern göra”. Det är i det underordnade tillståndet till Jesus, där vi bara gör det vi ser Honom göra, som Han kan anförtro oss att verka i Hans namn och det kan ske rätta saker i andevärlden.

När vi i relationen och umgängelsen med Jesus och Hans skrivna Ord, gör det vi ser Jesus göra. Då kan Han låna oss sitt namn. Så att vi kan verka i en annans namn. I Jesu namn. Då kan Han attestera och skriva under med sitt eget namn. Med sin egen auktoritet, verkställer och bekräftar Han då, med sin egen kraft, agerandet.
—–

Jesus har inte delegerat, en egen andlig auktoritet till oss, att använda Hans namn. Det sker idag ett missbruk av Guds namn. Genom ett ofta förekommande mekaniskt rabblande av i Jesu namn. Det är inget, som Han skriver under med sitt namn på.

Att bara se vad Jesus gör och därför använda Hans namn och räkna med att Han själv skriver under agerandet, kan hända oss från stund till stund. Ibland gör vi det. Ibland inte. När vi gör det ska vi agera i Hans namn, i förtröstan på den Han är, på tronen. Inte vad vi är i oss själva.
—–
Vi får som kristna vara beredda på, att fungera, med Jesu Kraft från tronen tillgänglig. Under Hans ledning. På Hans erbjudande. Genom att se upp på Hans auktoritet på tronen. I Hans lånade namn. I Jesu namn få förmedla Hans kraft, hälsa och tillbakadrivande av fienden från Guds territorium.

Men då är det hela tiden Han som verkar utifrån sin tron i himmelen. Ingenting som kommer inifrån oss själva. Vi äger ingen auktoritet att i oss själva agera i den andliga världen. Det finns bara en, med egen himmelsk auktoritet och kraft.

Det är Jesus Kristus själv. Just därför att Gud i uppståndelsen och upphöjelsen av Jesus till tronen, bekräftat att Jesus är Kristus. Med all makt i Himmel och på jord.

När den kristne agerar, i kärlek, i den andliga världen, är det viktigt, att det är Jesus som blir stor, dyrbar och ärad. Att Guds kraft, får fullkommnas i människans svaghet. Att ”lerkärlet” bara låter ”skatten”, återspegla Jesu verkan från tronen i Himlen.

Guds Ord säger, ”att kraften ska befinnas vara Hans och inte något, som kommer från oss själva”. Jesus säger att ”mig förutan, kan ni inget göra”.
Dessa ord är riktade till hela den naturliga människan.

Men även i trosförkunnelsens tankebyggnad borde ju orden ni och oss i dessa bibelord, bli riktade till deras ”ande”. ”Deras egentliga personlighet”. Efter deras människosyn. Att de inte i sin egen ande kan göra någonting!!

Men de invänder säkert att det gäller ju så länge anden är död, eller har satans natur. Nu är de ju Jesu namn, Guds tro, Guds rättfärdighet, Guds kraft i sin egen ande. Alltså kan de inifrån sin egen ande göra allt. För den som riktigt blivit förvrängd i sin tanke, är det nog svårt, att se vad Bibelordet säger.

Men för oss, som är med i triangeldramat, är det Jesu allsmäktiga kraft från tronen i Himlen som verkar. För denna Jesu kraft finns inga begränsningar.

Forts inlägg kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar. h HaFo Apr 4, 2012 – 8:51PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 7 kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar.

Visar igen på att Whites lära kring vad som sker i den troende påminner om Trosförkunnelsens ”vi är gudar – lära”.

White säger på Sid 80, 89, 93:

”Den kraften skapar ett nytt liv inne i människan. Den skapar ett nytt väsen som är Guds avbild… Guds avbild skapas på nytt i henne… Vi blir Guds barn genom en förvandling av hjärtat”

HaFo kommentar:

Detta påminner om trosförkunnelsens lära, om att människan vid pånyttfödelsen, blir en ny människa, som aldrig har funnits förut och som nu är ”skapad till likhet med Gud”.

Och detta då genom att vi i oss själva skulle ha blivit förvandlade!!

Men vår räddning ligger inte i att vi i oss själva skulle ha blivit förvandlade, utan i att Gud för Kristi skull, ser på oss, igenom vår ställföreträdares förtjänst, som tillräknas oss av nåd!

Vi får inget nytt hjärta, där vi i oss själva, är som Gud, men vi får ett upplyst sinne och vetskap, kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Det är vår räddning, tron på vem Jesus ÄR och en hjälplös förtrtöstan till betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset (Vilket hos White blir förvanskat) Det är inte en förvandling av oss själva i någon form, som kan rädda oss ala Whites förförelse!!!
——

Likheten med trosförkunnelsens lära fortsätter vidare kring vad White egentligen förmedlar:

Sid 95, 96:

”Om vi tar emot Guds nåd kommer vi att växa andligt. Då kommer vi att mogna och bli lika Jesus…Då kan himlens ljus lysa på oss så att våra karaktärer utvecklas. Vi kommer att bli lika honom”

HaFo kommentar:

Vad menas här med att vi ska bli lika Jesus? Menas det enligt trosförkunnelsen, att vi i oss själva är ”små jesusar”? Menas det här, att vi faktiskt likt trosförkunnelsen, kan bli Jesus lika redan i den här tiden?

Eller menas det, att vår likhet med Jesus inför Gud, grundar sig på vår ställföreträdares syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, som TILLRÄKNAS OSS, av nåd för Kristi, vår ställföreträdares skull!?

Det är jobbigt med alla tvetydiga och oklara besked som White förmedlar!! Det skapar förvirring och är en grogrund för dubbla och budskap med sanning blandad med lögn. Det är så all förförelse från fienden går till!!
—–

White pekar ofta på nåden utan krav. Men så tvärvänder hon och utrycker måsten och krav:

Sid 98:

”Du måste ge dig åt honom för att göra allt som han ber dig om. Men du måste också ta emot allt”

HaFo kommentar:

Vart tog nu helt plötsligt den oförtjänta nåden vägen som White tidigare pekat på?? Hon har hela tiden ett dubbelt budskap. Ett sant och riktigt, men med tillägg av lögn och förvillelse!
————

White åberopar Gal 2:20 för vad hon framför. Jag vill då passa på med att peka på hur jag uppfattar detta bibelord:

”Jag lever (den naturliga människan) dock inte jag (den naturliga människan i liering med syndanaturen – gamla människan – erbjuden agera som död gentemot syndanaturen), utan nu lever Kristus i mig (den naturliga människan i liering med Guds Ande, nya skapelsen, den nya människan – erbjuden att vara levande gentemot Guds natur, vilja och Ord)”

”I mig” och ”Han som är en ny skapelse”, står här för samma sak. Den nya skapelsen – Den nya människan. Vad Paulus här säger är att, Jag själv(den naturliga människan med egen natur, personlighet och identitet) lever ”I mig” (Den nya skapelsen – Den nya människan) och att nu lever också Kristus ”I mig” – i ” Han som är en ny skapelse” – Den nya människan.

Jesus och Paulus lever alltså åtskilda i natur och identitet ”I mig” – den nya skapelsen. Men de lever ändå tillsammans ”i mig”, i ”Han som är en ny skapelse” – Den nya människan.

Den nya skapelsen är alltså den naturligt skapade människan med egen natur, identitet och personlighet tillsammans med Jesus och hans egna natur, identitet och personlighet.

De lever åtskilda men ändå tillsammans och det är Kristus som är huvudet – Herre i den nya skapelsen – Den nya människan. Den Gudomliga natur som den naturliga människan underordnar sig och följer Hans Ord och vilja.

Häri ligger också den stora skillnaden, mellan den pånyttfödda människan här i tiden och Jesus när Han gick på jorden. Jesus var från evighet född av Gud. Fullständigt ett i väsen och natur med Gudomen. Ett i identitet, personlighet och natur (”Ty i Honom bor Gudomens hela fullhet lekamligen”).

Jesus var fullständigt unik och Hans jordiska tillvaro kan aldrig jämföras med den pånyttfödda människans situation och position här i tiden. Jesus var ett med Gud i natur, identitet och personlighet. Han var Gud. Medan människan här i tiden fått del av Gudomlig natur och först i evighetens värld enligt Johannes blir med Gud.
——-

Jag passar på att vidare peka på 2 Kor. 5 :17 som White förvanskar:

”Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit”

Det står inte, att någon i sig själv är en ny skapelse. Inte heller står det att det är en speciell del i konstitutionen av denne någon, som är en ny skapelse. Människans egen ande nämns överhuvudtaget inte.

Det står, att om någon är i Kristus och att något nytt har kommit in, så är han en ny skapelse. Vem är någon? Vem är han? Är det ett visst ”element” i människans konstitution? Är det människan i liering med syndanaturen? Vad är det nya som kommer in?

Det är inte ett visst ”element” i människans konstitution som är en ny skapelse. Denne någon är den naturligt, ursprungliga människans natur, med egen livsande, som gör henne till en levande personlighet av själ och kropp, som i liering med en ny natur, Guds Ande, tillsammans är den nya skapelsen.

Det nya som kommit in är inte något nytt i människan i sig själv. Det nya som kommit in är att människan nu även fått del av Gudomlig natur.

Det nya som har kommit, är delaktigheten av en tredje natur, Gudomlig natur. Den nya skapelsen, är att den naturliga människan med sin egen identitet och natur, nu lever tillsammans med Kristus och Hans egna identitet och natur.
Förenade men ändå här i tiden åtskilda. Precis som syndens natur och människans egen natur här i tiden var förenade, men ändå åtskilda.

Den nya människan, den nya skapelsen, är här i tiden två naturer. På samma sätt som den gamla människan är två naturer. I båda fallen är här i tiden, den naturliga människans egen natur intakt, utan omgrupperingar i konstitutionen eller naturförändringar av ”elementen” i sig.
—-

Det sker ingen förvandling av människan I SIG SJÄLV!

Det sker ett tronskifte i människan. Från att hennes natur regerats av syndens integrerade natur. Blir hon fri att regeras och ledas av Guds integrerade natur, vilja och Ord.

Det är samma människa, som var andligt död (skild från Gudsgemenskapen) i överträdelser och synder, som nu gjorts andligt levande (förenats med Gud igen).

Det är inte frågan om en människa, som aldrig funnits förut, som flyttat in och I SIG SJÄLV är en ny skapelse, när det talas om att det gamla är förgånget och att något nytt har kommit.

Det förgångna, är syndanaturens obändiga styre över den naturliga människan. Det nya, är möjligheten att som regent för den naturliga människan få ha Gud i sitt liv.
——-

Vad är det som kommit in i den nya skapelsen? Jo, delaktighet av Gudomlig natur. Guds eget liv integreras (det bästa ord som jag tror kan användas för att beskriva bilden från Bibeln) i MÄNNISKAN.

Inte någonstans framgår att det är knutet enbart till hennes egen livsande, utan till en enhet och helhet av allt vad människan är:

MÄNNISKAN, den naturligt skapade, där hennes egen livsande, gör henne till en levande personlighet av själ och kropp.

Där i helheten av människan bor Gud och inte knutet till ett visst ”element” av hennes konstitution.
Den troende har blivit delaktig av Gudomlig natur. Som en integrerad del av hela hennes väsen. Den troende har fått en början till gemenskap med Gud. Blivit lierad med Honom.

På samma sätt träder bilden fram när det gäller syndens natur integrerad i MÄNNISKAN (ingen anknytning till en viss del av henne). Köttet är hennes liering med denna natur.

Men ordet kött används också i översättningar för bara syndens natur och ibland för ordet på enbart kroppen. Vilket kan förvirra.

Forts inlägg kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar. h HaFo Apr 4, 2012 – 8:59PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 7 kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar.

Visar igen på att Whites lära kring vad som sker i den troende påminner om Trosförkunnelsens ”vi är gudar – lära”.

White säger på Sid 80, 89, 93:

”Den kraften skapar ett nytt liv inne i människan. Den skapar ett nytt väsen som är Guds avbild… Guds avbild skapas på nytt i henne… Vi blir Guds barn genom en förvandling av hjärtat”

HaFo kommentar:

Detta påminner om trosförkunnelsens lära, om att människan vid pånyttfödelsen, blir en ny människa, som aldrig har funnits förut och som nu är ”skapad till likhet med Gud”. Och detta då genom att vi i oss själva skulle ha blivit förvandlade!!

Men vår räddning ligger inte i att vi i oss själva skulle ha blivit förvandlade, utan i att Gud för Kristi skull, ser på oss, igenom vår ställföreträdares förtjänst, som tillräknas oss av nåd!

Vi får inget nytt hjärta, där vi i oss själva, är som Gud, men vi får ett upplyst sinne och vetskap, kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Det är vår räddning, tron på vem Jesus ÄR och en hjälplös förtrtöstan till betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset (Vilket hos White blir förvanskat) Det är inte en förvandling av oss själva i någon form, som kan rädda oss ala Whites förförelse!!!
——

Likheten med trosförkunnelsens lära fortsätter vidare kring vad White egentligen förmedlar:

Sid 95, 96:

”Om vi tar emot Guds nåd kommer vi att växa andligt. Då kommer vi att mogna och bli lika Jesus…Då kan himlens ljus lysa på oss så att våra karaktärer utvecklas. Vi kommer att bli lika honom”

HaFo kommentar:

Vad menas här med att vi ska bli lika Jesus? Menas det enligt trosförkunnelsen att vi i oss själva är ”små jesusar”? Menas det här, att vi faktiskt likt trosförkunnelsen, kan bli Jesus lika redan i den här tiden?

Eller menas det, att vår likhet med Jesus inför Gud, grundar sig på vår ställföreträdares syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, som TILLRÄKNAS OSS, av nåd för Kristi, vår ställföreträdares skull!?

Det är jobbigt med alla tvetydiga och oklara besked som White förmedlar!! Det skapar förvirring och är en grogrund för dubbla och budskap med sanning blandad med lögn. Det är så all förförelse från fienden går till!!
—–

White pekar ofta på nåden utan krav. Men så tvärvänder hon och utrycker måsten och krav:

Sid 98:

”Du måste ge dig åt honom för att göra allt som han ber dig om. Men du måste också ta emot allt”

HaFo kommentar:

Vart tog nu helt plötsligt den oförtjänta nåden vägen som White tidigare pekat på?? Hon har hela tiden ett dubbelt budskap. Ett sant och riktigt, men med tillägg av lögn och förvillelse!
————

White åberopar Gal 2:20 för vad hon framför. Jag vill då passa på med att peka på hur jag uppfattar detta bibelord:

”Jag lever (den naturliga människan) dock inte jag (den naturliga människan i liering med syndanaturen – gamla människan – erbjuden agera som död gentemot syndanaturen), utan nu lever Kristus i mig (den naturliga människan i liering med Guds Ande, nya skapelsen, den nya människan – erbjuden att vara levande gentemot Guds natur, vilja och Ord)”

”I mig” och ”Han som är en ny skapelse”, står här för samma sak. Den nya skapelsen – Den nya människan. Vad Paulus här säger är att, Jag själv(den naturliga människan med egen natur, personlighet och identitet) lever ”I mig” (Den nya skapelsen – Den nya människan) och att nu lever också Kristus ”I mig” – i ” Han som är en ny skapelse” – Den nya människan.

Jesus och Paulus lever alltså åtskilda i natur och identitet ”I mig” – den nya skapelsen. Men de lever ändå tillsammans ”i mig”, i ”Han som är en ny skapelse” – Den nya människan.

Den nya skapelsen är alltså den naturligt skapade människan med egen natur, identitet och personlighet tillsammans med Jesus och hans egna natur, identitet och personlighet.

De lever åtskilda men ändå tillsammans och det är Kristus som är huvudet – Herre i den nya skapelsen – Den nya människan. Den Gudomliga natur som den naturliga människan underordnar sig och följer Hans Ord och vilja.

Häri ligger också den stora skillnaden, mellan den pånyttfödda människan här i tiden och Jesus när Han gick på jorden. Jesus var från evighet född av Gud. Fullständigt ett i väsen och natur med Gudomen. Ett i identitet, personlighet och natur (”Ty i Honom bor Gudomens hela fullhet lekamligen”).

Jesus var fullständigt unik och Hans jordiska tillvaro kan aldrig jämföras med den pånyttfödda människans situation och position här i tiden. Jesus var ett med Gud i natur, identitet och personlighet. Han var Gud. Medan människan här i tiden fått del av Gudomlig natur och först i evighetens värld enligt Johannes blir med Gud.
——-

Jag passar på att vidare peka på 2 Kor. 5 :17 som White förvanskar:

”Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit”

Det står inte, att någon i sig själv är en ny skapelse. Inte heller står det att det är en speciell del i konstitutionen av denne någon, som är en ny skapelse. Människans egen ande nämns överhuvudtaget inte.

Det står, att om någon är i Kristus och att något nytt har kommit in, så är han en ny skapelse. Vem är någon? Vem är han? Är det ett visst ”element” i människans konstitution? Är det människan i liering med syndanaturen? Vad är det nya som kommer in?

Det är inte ett visst ”element” i människans konstitution som är en ny skapelse. Denne någon är den naturligt, ursprungliga människans natur, med egen livsande, som gör henne till en levande personlighet av själ och kropp, som i liering med en ny natur, Guds Ande, tillsammans är den nya skapelsen.

Det nya som kommit in är inte något nytt i människan i sig själv. Det nya som kommit in är att människan nu även fått del av Gudomlig natur.

Det nya som har kommit, är delaktigheten av en tredje natur, Gudomlig natur. Den nya skapelsen, är att den naturliga människan med sin egen identitet och natur, nu lever tillsammans med Kristus och Hans egna identitet och natur.

Förenade men ändå här i tiden åtskilda. Precis som syndens natur och människans egen natur här i tiden var förenade, men ändå åtskilda.

Den nya människan, den nya skapelsen, är här i tiden två naturer. På samma sätt som den gamla människan är två naturer. I båda fallen är här i tiden, den naturliga människans egen natur intakt, utan omgrupperingar i konstitutionen eller naturförändringar av ”elementen” i sig.
—-

Det sker ingen förvandling av människan I SIG SJÄLV!

Det sker ett tronskifte i människan. Från att hennes natur regerats av syndens integrerade natur. Blir hon fri att regeras och ledas av Guds integrerade natur, vilja och Ord.

Det är samma människa, som var andligt död (skild från Gudsgemenskapen) i överträdelser och synder, som nu gjorts andligt levande (förenats med Gud igen).

Det är inte frågan om en människa, som aldrig funnits förut, som flyttat in och I SIG SJÄLV är en ny skapelse, när det talas om att det gamla är förgånget och att något nytt har kommit.

Det förgångna, är syndanaturens obändiga styre över den naturliga människan. Det nya, är möjligheten att som regent för den naturliga människan få ha Gud i sitt liv.
——-

Vad är det som kommit in i den nya skapelsen? Jo, delaktighet av Gudomlig natur. Guds eget liv integreras (det bästa ord som jag tror kan användas för att beskriva bilden från Bibeln) i MÄNNISKAN.

Inte någonstans framgår att det är knutet enbart till hennes egen livsande, utan till en enhet och helhet av allt vad människan är:

MÄNNISKAN, den naturligt skapade, där hennes egen livsande, gör henne till en levande personlighet av själ och kropp.

Där i helheten av människan bor Gud och inte knutet till ett visst ”element” av hennes konstitution.

Den troende har blivit delaktig av Gudomlig natur. Som en integrerad del av hela hennes väsen. Den troende har fått en början till gemenskap med Gud. Blivit lierad med Honom.

På samma sätt träder bilden fram när det gäller syndens natur integrerad i MÄNNISKAN (ingen anknytning till en viss del av henne).

Köttet är hennes liering med denna natur. Men ordet kött används också i översättningar för bara syndens natur och ibland för ordet på enbart kroppen. Vilket kan förvirra.

Forts inlägg kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar. h HaFo Apr 4, 2012 – 9:11PM Re: Ellen G White och Adventismen

Jag har lite svårt att hänga med i alla svängar! Vad jag vill peka på är följande så här långt:

Inlägg 7 kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar.

Visar igen på att Whites lära kring vad som sker i den troende påminner om Trosförkunnelsens ”vi är gudar – lära”.

White säger på Sid 80, 89, 93:

”Den kraften skapar ett nytt liv inne i människan. Den skapar ett nytt väsen som är Guds avbild… Guds avbild skapas på nytt i henne… Vi blir Guds barn genom en förvandling av hjärtat”

HaFo kommentar:

Detta påminner om trosförkunnelsens lära, om att människan vid pånyttfödelsen, blir en ny människa, som aldrig har funnits förut och som nu är ”skapad till likhet med Gud”. Och detta då genom att vi i oss själva skulle ha blivit förvandlade!!

Men vår räddning ligger inte i att vi i oss själva skulle ha blivit förvandlade, utan i att Gud för Kristi skull, ser på oss, igenom vår ställföreträdares förtjänst, som tillräknas oss av nåd!

Vi får inget nytt hjärta, där vi i oss själva, är som Gud, men vi får ett upplyst sinne och vetskap, kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!!

Detta är vår räddning, tron på vem Jesus ÄR och en hjälplös förtrtöstan till betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset (Vilket hos White blir förvanskat) Det är inte en förvandling av oss själva i någon form, som kan rädda oss ala Whites förförelse!!!
——

Likheten med trosförkunnelsens lära fortsätter vidare kring vad White egentligen förmedlar:

Sid 95, 96:

”Om vi tar emot Guds nåd kommer vi att växa andligt. Då kommer vi att mogna och bli lika Jesus…Då kan himlens ljus lysa på oss så att våra karaktärer utvecklas. Vi kommer att bli lika honom”

HaFo kommentar:

Vad menas här med att vi ska bli lika Jesus? Menas det enligt trosförkunnelsen, att vi i oss själva är ”små jesusar”? Menas det här, att vi faktiskt likt trosförkunnelsen, kan bli Jesus lika redan i den här tiden?

Eller menas det, att vår likhet med Jesus inför Gud, grundar sig på vår ställföreträdares syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, som TILLRÄKNAS OSS, av nåd för Kristi, vår ställföreträdares skull!?

Det är jobbigt med alla tvetydiga och oklara besked som White förmedlar!! Det skapar förvirring och är en grogrund för dubbla och budskap med sanning blandad med lögn. Det är så all förförelse från fienden går till!!
—–

White pekar ofta på nåden utan krav. Men så tvärvänder hon och utrycker måsten och krav:

Sid 98:

”Du måste ge dig åt honom för att göra allt som han ber dig om. Men du måste också ta emot allt”
HaFo kommentar:
Vart tog nu helt plötsligt den oförtjänta nåden vägen som White tidigare pekat på?? Hon har hela tiden ett dubbelt budskap. Ett sant och riktigt, men med tillägg av lögn och förvillelse!
————

White åberopar Gal 2:20 för vad hon framför. Jag vill då passa på med att peka på hur jag uppfattar detta bibelord:

”Jag lever (den naturliga människan) dock inte jag (den naturliga människan i liering med syndanaturen – gamla människan – erbjuden agera som död gentemot syndanaturen), utan nu lever Kristus i mig (den naturliga människan i liering med Guds Ande, nya skapelsen, den nya människan – erbjuden att vara levande gentemot Guds natur, vilja och Ord)”

”I mig” och ”Han som är en ny skapelse”, står här för samma sak. Den nya skapelsen – Den nya människan. Vad Paulus här säger är att, Jag själv(den naturliga människan med egen natur, personlighet och identitet) lever ”I mig” (Den nya skapelsen – Den nya människan) och att nu lever också Kristus ”I mig” – i ” Han som är en ny skapelse” – Den nya människan.

Jesus och Paulus lever alltså åtskilda i natur och identitet ”I mig” – den nya skapelsen. Men de lever ändå tillsammans ”i mig”, i ”Han som är en ny skapelse” – Den nya människan.

Den nya skapelsen är alltså den naturligt skapade människan med egen natur, identitet och personlighet tillsammans med Jesus och hans egna natur, identitet och personlighet.

De lever åtskilda men ändå tillsammans och det är Kristus som är huvudet – Herre i den nya skapelsen – Den nya människan. Den Gudomliga natur som den naturliga människan underordnar sig och följer Hans Ord och vilja.

Häri ligger också den stora skillnaden, mellan den pånyttfödda människan här i tiden och Jesus när Han gick på jorden. Jesus var från evighet född av Gud. Fullständigt ett i väsen och natur med Gudomen. Ett i identitet, personlighet och natur (”Ty i Honom bor Gudomens hela fullhet lekamligen”).

Jesus var fullständigt unik och Hans jordiska tillvaro kan aldrig jämföras med den pånyttfödda människans situation och position här i tiden. Jesus var ett med Gud i natur, identitet och personlighet. Han var Gud. Medan människan här i tiden fått del av Gudomlig natur och först i evighetens värld enligt Johannes blir med Gud.
——-

Jag passar på att vidare peka på 2 Kor. 5 :17 som White förvanskar:

”Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit”

Det står inte, att någon i sig själv är en ny skapelse. Inte heller står det att det är en speciell del i konstitutionen av denne någon, som är en ny skapelse. Människans egen ande nämns överhuvudtaget inte.

Det står, att om någon är i Kristus och att något nytt har kommit in, så är han en ny skapelse. Vem är någon? Vem är han? Är det ett visst ”element” i människans konstitution? Är det människan i liering med syndanaturen? Vad är det nya som kommer in?

Det är inte ett visst ”element” i människans konstitution som är en ny skapelse. Denne någon är den naturligt, ursprungliga människans natur, med egen livsande, som gör henne till en levande personlighet av själ och kropp, som i liering med en ny natur, Guds Ande, tillsammans är den nya skapelsen.

Det nya som kommit in är inte något nytt i människan i sig själv. Det nya som kommit in är att människan nu även fått del av Gudomlig natur.

Det nya som har kommit, är delaktigheten av en tredje natur, Gudomlig natur. Den nya skapelsen, är att den naturliga människan med sin egen identitet och natur, nu lever tillsammans med Kristus och Hans egna identitet och natur.

Förenade men ändå här i tiden åtskilda. Precis som syndens natur och människans egen natur här i tiden var förenade, men ändå åtskilda.

Den nya människan, den nya skapelsen, är här i tiden två naturer. På samma sätt som den gamla människan är två naturer. I båda fallen är här i tiden, den naturliga människans egen natur intakt, utan omgrupperingar i konstitutionen eller naturförändringar av ”elementen” i sig.
—-

Det sker ingen förvandling av människan I SIG SJÄLV!

Det sker ett tronskifte i människan. Från att hennes natur regerats av syndens integrerade natur. Blir hon fri att regeras och ledas av Guds integrerade natur, vilja och Ord.

Det är samma människa, som var andligt död (skild från Gudsgemenskapen) i överträdelser och synder, som nu gjorts andligt levande (förenats med Gud igen).

Det är inte frågan om en människa, som aldrig funnits förut, som flyttat in och I SIG SJÄLV är en ny skapelse, när det talas om att det gamla är förgånget och att något nytt har kommit.

Det förgångna, är syndanaturens obändiga styre över den naturliga människan. Det nya, är möjligheten att som regent för den naturliga människan få ha Gud i sitt liv.
——-

Vad är det som kommit in i den nya skapelsen? Jo, delaktighet av Gudomlig natur. Guds eget liv integreras (det bästa ord som jag tror kan användas för att beskriva bilden från Bibeln) i MÄNNISKAN.
Inte någonstans framgår att det är knutet enbart till hennes egen livsande, utan till en enhet och helhet av allt vad människan är:

MÄNNISKAN, den naturligt skapade, där hennes egen livsande, gör henne till en levande personlighet av själ och kropp.

Där i helheten av människan bor Gud och inte knutet till ett visst ”element” av hennes konstitution.
Den troende har blivit delaktig av Gudomlig natur. Som en integrerad del av hela hennes väsen. Den troende har fått en början till gemenskap med Gud. Blivit lierad med Honom.

På samma sätt träder bilden fram när det gäller syndens natur integrerad i MÄNNISKAN (ingen anknytning till en viss del av henne). Köttet är hennes liering med denna natur. Men ordet kött används också i översättningar för bara syndens natur och ibland för ordet på enbart kroppen. Vilket kan förvirra.

Forts inlägg kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar. h HaFo Apr 4, 2012 – 11:29PM Re: Ellen G White och Adventismen

Jag försöker ge en adekvat och möjlig kommentar från Adventismen, så att de kan ge sina kommntarer!

Här blir då Kristi kroppsliga uppståndelse till en nyfödelse för att gå in i Guds härlighet. I trosförkunnelsen sker denna pånyttfödelse i dödsriket.

Bägge dessa läror är lika falska och tar bort Jesu Gudom i försoningen, som jag redan tidigare pekat på!

—–

Låt oss se på grundtexten kring Whites påstående om att Jesus var död, inte existerade vid kroppens död och därmed inte kunde möta ”rövaren på korset i paradiset”, den dag som det faktiskt står att det skulle ske.

Strong’s
Transliteration
Greek
English
Morphology

2532 [e]
kai
καὶ
And
Conj

3004 [e]
eipen
εἶπεν
he said
V-AIA-3S

846 [e]
autō
αὐτῷ
to him,
PPro-DM3S

281 [e]
Amēn
Ἀμήν
Truly
Heb

4771 [e]
soi
σοι
to you,
PPro-D2S

3004 [e]
legō
λέγω
I say,
V-PIA-1S

4594 [e]
sēmeron
σήμερον
today
Adv

3326 [e]
met’
μετ’
with
Prep

1473 [e]
emou
ἐμοῦ
me
PPro-G1S

1510 [e]
esē
ἔσῃ
you will be
V-FI-2S

1722 [e]
en
ἐν
in
Prep

3588 [e]

τῷ

Art-DMS

3857 [e]
paradeisō
παραδείσῳ
Paradise.
N-DMS

with Strong’s

And Jesus said unto him Verily I say unto thee To day shalt thou with me in paradise

Grundtexten har inga komman som kan flyttas hit eller dit. Så därom tvistar ”de lärde” om var detta kommatecken skall vara i texten

Version 1

”And he said to him , Truly to you , I say , today with me you will be in Paradise”

Version 2

Här plockar jag bort ett kommatecken

”And he said to him , Truly to you I say , today with me you will be in Paradise”

Version 3

Här plockar jag bort ett kommatecken och flyttar ett till en annan plats i texten:

”And he said to him , Truly to you I say today , with me you will be in Paradise”

Så här enkelt kan man alltså trixa med texten för att försöka finna konsekvens i en vilsen lära om att människan inte har en odödlig själ!

Det går dock aldrig att komma ifrån att ”evigheten är lagd i människans hjärta”! Vare sig hon är räddad till Guds gemenskap, eller står utanför Guds gemenskap och plågas i evigheternas evighet i den sjö som brinner av eld och svavel. Se den senare delen av Uppenbarelseboken, där orden evighternas evigheter är av samma betydelse som att Gud är evig!!!

———–

Citat av Ellen White från The Desire of Ages by Ellen G. White

http://www.ellenwhite.info/books/ellen-g-white-book-desire-of-ages-da-78.htm

I say unto thee today, Thou shalt be with Me in Paradise. Christ did not promise that the thief should be with Him in Paradise that day. He Himself did not go that day to Paradise.

He slept in the tomb, and on the morning of the resurrection He said, ”I am not yet ascended to My Father.” John 20:17.

But on the day of the crucifixion, the day of apparent defeat and darkness, the promise was given. ”Today” while dying upon the cross as a malefactor, Christ assures the poor sinner, Thou shalt be with Me in Paradise.

Slut citat

——-

Mera exempel

http://biblelight.net/JS/Bible%20Errors.pdf

Example #2, The misplaced comma in Luke 23:43.

[NOT] Jesus said unto him, Verily I say unto thee, Today thou shalt be with Me inParadise.

[BUT] Jesus said unto him, Verily I say unto thee today, Shalt thou [var. of Thou shalt] be with Me in Paradise.

Ellen White explains:

Jesus did not promise the penitent thief that he should go with Him, upon the dayof their crucifixion, to Paradise; for He Himself did not ascend to His Father until three days afterward. See John 20:17.

But He declared unto him, “I say unto thee today”—meaning to impress the fact upon his mind, that at that time, while enduring ignominy and persecution, He had the power to save sinners. . . . it was His divine right to promise that day to the repentant, believing malefactor, “Thou shalt be with Me in Paradise.”—3SP 157, 158, with an editorial footnote on p.

157 reading: “By placing the comma after the word today, instead of after the word thee, as in the common versions, the true meaning of the text is more apparent.”

———

A good example of a “common version” in modern times correctly rendering this text is George M. Lamsa, The New Testament According to the Eastern Text Philadelphia: A. J.

Holman Company, 1940). It reads: “Truly I say to you today, You will be with Me in Paradise.”

Other instances in which the author referred to this punctuation problem, here cited with their Ellen G. White Estate book and periodical codes, include PrT 1/21/1886; DA 750,

751; ST 12/8/1898 12/14/1904, 4/26/1905, 10/25/1905; COL 264; 2SAT 297, 300; NPU Gleaner 4/6/1910; NI Rec 8/17/1909; RH 1/14/1909, 8/26/1909, 9/9/1909.

Slut citat

——-

Citat

http://gear.dyndns.org/~spencer/Cults%20&%20Other%20Relgions/whyileftSDA.html

I am not a Seventh-day Adventist because their belief system is built on a combination of truth and error. They deceive people into believing they are God’s exclusive channel of truth. This is undoubtedly a mark of a Cult, but how they accomplish this is interesting.

Extensive interpretations and explanations by Ellen White twist the meaningof Scripture to uphold their denominational claims.

For example, the account of the thief on the cross in Luke 23:43has been altered in their Bible teaching by the shifting of a comma as follows:

A

Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in Paradise.

B

Verily I say unto thee today, shalt thou be with me in Paradise.


Please note how the shifting of the comma gives an entirely different meaning to the sentence.

Note:- “A” being the normal KJV text and “B” being the Adventist alteration. This is done to support their teaching on the state of the dead (Soul Sleep).

As the Mormons have their own Bible (The Book of Mormon) and the J.W.s have theirs (The New World Bible), Seventh-day Adventists have the “Clear Word Bible”where they have added over 300 words.

Adventists accuse Mormons and J.Ws of mutilating the Bible, but what Adventists have done to the Scriptures is incredible.

Slut citat

Forts inlägg kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar.

——–

Inlägg 12 kring vad Ellen White och därmed vad Adventismen lär, eftersom man tar hennes förförelse i försvar.

Citat av Ellen White från The Desire of Ages by Ellen G. White

http://www.ellenwhite.info/books/ellen-g-white-book-desire-of-ages-da-78.htm

I say unto thee today, Thou shalt be with Me in Paradise. Christ did not promise that the thief should be with Him in Paradise that day. He Himself did not go that day to Paradise.

He slept in the tomb, and on the morning of the resurrection He said, ”I am not yet ascended to My Father.” John 20:17.

But on the day of the crucifixion, the day of apparent defeat and darkness, the promise was given. ”Today” while dying upon the cross as a malefactor, Christ assures the poor sinner, Thou shalt be with Me in Paradise.

Slut citat

——-

HaFo kommentar:

Den överväldigande majoriteten av Bibelöversättningar tolkar enligt version A , och så tolkar också jag

http://bible.cc/luke/23-43.htm

New International Version (©1984)

Jesus answered him, ”I tell you the truth, today you will be with me in paradise.”

New Living Translation (©2007)

And Jesus replied, ”I assure you, today you will be with me in paradise.”

English Standard Version (©2001)

And he said to him, “Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise.”

New American Standard Bible (©1995)

And He said to him, ”Truly I say to you, today you shall be with Me in Paradise.”

King James Bible (Cambridge Ed.)

And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.

International Standard Version (©2008)

Jesus said to him, ”I tell you with certainty, today you will be with me in Paradise.”

Aramaic Bible in Plain English (©2010)

But Yeshua said to him, “Amen, I say to you that today you shall be with me in Paradise.”

GOD’S WORD® Translation (©1995)

Jesus said to him, ”I can guarantee this truth: Today you will be with me in paradise.”

King James 2000 Bible (©2003)

And Jesus said unto him, Verily I say unto you, Today shall you be with me in paradise.

American King James Version :

And Jesus said to him, Truly I say to you, To day shall you be with me in paradise.

American Standard Version

And he said unto him, Verily I say unto thee, To-day shalt thou be with me in Paradise.

Douay-Rheims Bible

And Jesus said to him: Amen I say to thee, this day thou shalt be with me in paradise.

Darby Bible Translation

And Jesus said to him, Verily I say to thee, To-day shalt thou be with me in paradise.

English Revised Version

And he said unto him, Verily I say unto thee, Today shalt thou be with me in Paradise.

Webster’s Bible Translation

And Jesus said to him, Verily I say to thee, This day shalt thou be with me in paradise.

Weymouth New Testament

”I tell you in solemn truth,” replied Jesus, ”that this very day you shall be with me in Paradise.”

World English Bible, som går i hennes försvar:

Vaka själ och bed, till att få en sann hjärtats tro på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!

Ja, hur kan det tydligare uttryckas, att väldigt många,som säger sig bejaka Kristus, som samtidigt är Hans förnekare!!

HaFo h HaFo Apr 4, 2012 – 11:40PM Re: Ellen G White och Adventismen

Helt uppenbart är Whites översättning galet! Detta helt oppurtunt med alla andra översättelser. Det märks om inte annat först, när hon så, för att få konsekvens att stämma i sin lära, och samtidigt därmed skapar hon en JDS (!!), med att människan Jesus dör, medan Gud Jesus lever vidare!!

Mer vilset än så kan det inte bli i vad White förmedlar!!

Du som blivit snarad i förförelsen av White och därmed även är vilseförd av den sida av Adventismen, som går i hennes försvar:

Vaka själ och bed, till att få en sann hjärtats tro på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset! h HaFo Apr 8, 2012 – 1:44AM Re: Ellen G White och Adventismen

Jag gör utdrag och sammanfattning av 2 mail som jag fått med anledning av ämnet på Min Åsikt om Ellen White och Adventismen. Jag gör det till 2 inlägg. Ett inlägg för vart mail.

Inlägg 1 med anledning av ämnet på Min Åsikt om Ellen White och Adventismen.

Mailskribenten:

Jag tycker att det var en bra och avslöjande genomgång av EGWs konstigheter som du skrivit ihop. Släktskapen med trosrörelsen syns ju tydligt hos EGW tycker jag.

Mailskribenten citerar så mig Hafo:

”Whites troslära påminner om trosförkunnelsens troslära

White verkar också ’vara lite för sin tid’, när det gäller ’trosläran’,
så att även den stämmer överens med trosförkunnelsens falska troslära.

Sid 71:

’Om du tror att du blivit förlåten och renad så gör Gud det till en verklighet. Du blir helad…Om du tror så är det så’.

HaFo kommentar:

När det gäller tilliten till tro och bekännelse som ’verksamma instrument’ och var den tanken egentligen har sitt ursprung, som White här förmedlar, så läs:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/NewAge.htm

Slut citat

Mailskribenten fortsätter citera mig HaFo:

’White pekar ofta på nåden utan krav. Men så tvärvänder hon och utrycker måsten och krav:

Sid 98:

’Du måste ge dig åt honom för att göra allt som han ber dig om. Men du måste också ta emot allt’.

HaFo kommentar:

Vart tog nu helt plötsligt den oförtjänta nåden vägen som White tidigare pekat på?? Hon har hela tiden ett dubbelt budskap. Ett sant och riktigt, men med tillägg av lögn och förvillelse’!”

Slut citat från mailskribentens citat från mig HaFo
——-

Mailskribentens kommentar

Ja, tala om dubbla budskap hos EGW. Undrar om Luther skulle ha skrattat eller gråtit över EGWs syn på potentialen hos människans vilja?

Ellen G Ws ”evangelium” har egentligen , om man bara helt lite demaskerar det ett alldeles PÅTAGLIGT specifikt fokus på just människans egna förmåga att åstadkomma en ”allt övervinnande vilja”,

som kombinerat ihop med en rätt sorts ”faith” och sedan addat ihop med ”Kristi”vilja blir till ett koncept som sedan helt enkelt inte kan misslyckas

Det gäller enligt EGW bara att upptäcka vilken enorm potential den egna viljan besitter!!

Och visst var ju EGW ”framgångsrik”, dvs i att förmedla förvillelse!

Ingredienserna i detta EGWs framgångsrecept lyder sålunda:

Upptäck först potentialen: hos din vilja, Mixa sedan Rätt vilja + Rätt tro + ”Kristus och hans vilja” = ”Total Success”!
—–

EGW:

”Everything depends on the right action of the will”, ”the true force of the will”. ”Your part is to put your will on the side of Christ. When you yield your will to His, He immediately takes possession of you”.

Mailskribentens kommentar:

Alltså, det gäller tydligen egentligen bara att upptäcka ”the deciding power” , ”the kingly power” hos sin egen inbyggda vilja Med andra ord att upptäcka ”the true force of the will”

Vart tog det totalt livsviktiga fokuset på tron på Jesu fullbordade verk å Golgata vägen ? Så här skriver ju Johannes Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro.
——-

Detta som EGW framför är ett ”falskt evangelium” avsett för en andlig elit , för sådana som verkligen orkar kämpa sig fram till att till att hitta ”the deciding power”, ”the kingly power”, hos sin egen vilja.

Med andra ord, viljesvaga, tvivlande människor, göre sig icke bekymmer att ens alls försöka att komma genom ”denna trånga port”. Och de ska de nog vara väldigt, väldigt glada för att de inte kan.
—–

EGW:

”Your part is to put your will on the side of Christ. When you yield your will to His, He immediately takes possession of you”

Mailskribenten undrar:

En ytterst motiverad fråga är, vem är det egentligen(?), som ”immediately takes possession of you” när man med viljestyrkans hjälp lagt sin vilja ihop med
”Kristi” vilja och upplevt ett där påföljande ”andedop” ??

Den dystra sanningen är den, att om man med viljestyrkans hjälp tränger in genom och penetrerar vissa barriärer till en andlig dimension så kommer man in på samma områden som shamaner och liknande sysslar med!

EGWs undervisning och råd i denna sak liknar mest ett slags maskerad nabbkurs i ockultism, kryddat med Kristna ord och termer för att förleda den oförsiktige till att ramla ner i gropen av falsk lära och andlighet.

Hennes användande av Kristna termer och ordvändningar gör att det ibland kan se bra ut på ytan , men den andlighet som finns bakom nås genom att man förleds till att både skapa och därmed öppnar en ”portal” till en ockult dimension.
——-

EGW:

If you will fight the fight of faith with your will power, there is no doubt that you will conquer.

Mailskribentens kommentar:

Men så här skriver Paulus:

”Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad, du som ock inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen”

Det är mycket, mycket farligt, ja det är alldeles extremt farligt, att under ”Kristen täckmantel” förledas till att försöka att omforma sig själv och försöka att nå samstämmighet med ”Kristus” med hjälp av sin ”egen viljekraft konceptet”
——–

Citat från
http://www.whiteestate.org/devotional/mlt/11_10.asp

The will is the governing power in the nature of man. If the will is set right, all the rest of the being will come under its sway.

If you will fight the fight of faith with your will power, there is no doubt that you will conquer.
——-

Citat från

http://www.ellenwhite.info/books/bk-sc-05.htm

Steps to Christ by Ellen G. White

What you need to understand is the true force of the will. This is the governing power in the nature of man, the power of decision, or of choice. Everything depends on the right action of the will. The power of choice God has given to men; it is theirs to exercise.

Citat

http://www.ellenwhite.info/books/bk-ed-34.htm

Education by Ellen G. White

Every child should understand the true force of the will. He should be led to see how great is the responsibility involved in this gift.

The will is the governing power in the nature of man, the power of decision, or choice. Every human being possessed of reason has power to choose the right.

——–
HaFo kommentar:

Att White här är vilsen kring “tro och bekännelse” och vilsen kring förtröstan till kapaciteten av människans egen förmåga, till att med sin egen vilja komma rätt, är ju helt uppenbar!!

Forts inlägg med anledning av ämnet på Min Åsikt om Ellen White och Adventismen. h HaFo Apr 8, 2012 – 1:54AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 2 med anledning av ämnet på Min Åsikt om Ellen White och Adventismen.

Mailskribenten börjar med att citera mig HaFo:

Citat

Tänker White positivt ala Trosförkunnelsen

Sid.166:

Angående Guds löften säger White:

”Vi ska ha dem i vårt minne och tänka på dem hela tiden. Då får vi välsignelse”

HaFo undran:

Handlar detta om samma sak, som när man i trosförkunnelsen, uppmanas att tänka positivt, visualisera vad man vill ha, så ska man få det!??? I så fall är det helt vilset!!

Slut HaFo citat

———–

Mailskribentens kommentar

Det är verkligen en högst berättigad fråga!! Enligt min mening så bär Ellens teologi faktiskt spår av influenser av något slags visualiserings teknik:

Citerar White:

”Allting beror på det rätta valet hos viljan”. ”Du kommer att vara i ständig fara ända tills du förstått den verkliga kraften hos viljan”

”Viljan är inte smak eller lust, utan det är själva valet, den beslutande makten, det är den konungsliga kraften inom människobarnen som verkar lydnad eller olydnad till Gud”

”Känn inte att du inte kan , utan säg jag kan, jag vill. Och Gud har lovat sin Helige Ande för att hjälpa dig i allt vad du beslutat dig för att göra”

”Om du kämpar trons kamp med din viljastyrka så är det ingen tvekan om att du kommer att segra”

”Din del är att sätta din vilja på Kristi sida När din vilja förenas med hans så tar
han omedelbart kontroll över dig”

Slut citat

Mailskribentens kommentar:

Jag tycker nog att EGWs andliga släktskap med tex Kenneth Copeland syns ganska tydligt!!

När man läser det som Kenneth Copeland påstår, så börjar man faktiskt undra vem som egentligen är själva Guden i Kenneths föreställningsvärld!!

Det ser nog mest ut som det är Kenneths egen ”Gudomliga” vilja som sitter på ”den högstes tron”

Kenneth Copeland:

“Din vilja bestämmer allt det du gör. Den bestämmer din framgång eller ditt misslyckande. Den öppnar upp eller stänger dörren för din ekonomiska framgång.

Den bestämmer allt som du är, allt du har varit och allt du någonsin kommer att bli. Ingen kan bestämma ditt liv och dess resultat utom du själv”

Slut citat
——–

Mailskribentens kommentar:

”Ingen kan bestämma ditt liv och dess resultat utom du själv”, tycker alltså Kenneth Copeland. Var och en är sin egen lyckas smed i så fall!

Det gäller nog bara att hitta fram till själva den inbyggda slumrande udagnistan inom sig själv och sedan lära sig att bygga upp sig själv genom att tex med passliga övningar stärka egot och viljan så att man blir till ”Jag Själv sitter på Guds tron”.

Jag sluter cirkeln med att gå tillbaka till några av Ellen G Whites yttrande :

”Allting beror på det rätta valet hos viljan”

”Viljan är inte smak eller lust, utan det är själva valet, den beslutande makten, det är den konungsliga kraften inom människobarnen som
verkar lydnad eller olydnad till Gud”
——-

Mailskribentens kommentar:

Teologi enligt EGW och Kenneth C, ”bevisar” så att Gud faktiskt har genom den helt alltigenom skapade människan fått en helt jämbördig motståndare i den mänskliga viljan !!!

Jag drar så att säga resonemanget hos EGW och KC ut till sin spets för att visa på vem som ligger bakom dessa idéer:

Inte visste jag att den skapade människans vilja faktiskt Är av samma substans och väsen som Gud själv Är !!

Men när jag läser EGW och KC, så lär jag mig just precis detta !! Och att högmodet och människan kommer i centrum!!

Detta är ”evangelium” enligt SATAN !!
——-

Mailskribenten fortsätter:

Till slut citat av Joakim Förars som skriver om Johanna Michaelsen

Tänkvärt är att Johanna Michaelsen under sin tid som aktiv spiritist använde sig av samma metoder som praktiserades på Livets Ord, visualisering och bekännelse

Citat av Joakim Förars från

http://users.abo.fi/jforars/Swartling.htm

”En av dem som gav Swartling en allvarlig tankeställare var Johanna Michaelsen som varit spiritist innan hon kommit till tro.

Hon har beskrivit hur hon använde samma metoder som praktiseras på Livets Ord, visualisering och bekännelse, för att få det hon ville ha.

Genom att för sitt inre måla upp det man önskar sig samt genom att uttala ord som förväntas påverka omständigheterna kan man frammana både det ena och det andra. Detta är väl kända tekniker inom ockultismen.

Johanna Michaelsen hade under sin tid som spiritist tillbett och fått kontakt med en person som hette Jesus. Han hade kommit till henne som en underbar ljusgestalt och det hade skett stora under och tecken, inklusive mirakulösa helanden. Men han höll sig inte till Bibelns budskap och visade så småningom
upp en ond sida.

Uppenbarligen är det möjligt att genom något som liknar bön få kontakt med en Jesus som inte är den verklige Jesus”

Slut citat
——–

HaFo kommentar:

Det är ju detta som är så tragiskt idag bland kristna ledare, att sker bara övernaturliga saker, så menar man och bejakar att det måste det vara från Gud.

Hur kan man bli så verklighetsfråndvänd och icke lyssnandes till Bibelns budskap, om hur “fienden ska förvilla jämväl de utvalda genom tecken och under”!?

“Kristna” idag bejakar hejvilt ockulta mannifestationer från fienden och sitter gungandens i trance, eller ligger rullandes på golvet och menar dessa plagiat från satan själv, skulle vara ett verk från Gud! Och det påhejat av kristna ledare!!

Varför ser inte kristna ledare idag Bibelns varning för en “annan Jesus, ett annat evangelium förmedlat av en annan ande”?? Det är ju vad vi idag ser ske mitt framför våra ögon och det bejakat och påhejat av de som skulle vara “herdar för hjorden”!!

Det är helt häpnadsväckande. Men samtidigt helt uppenbart, att det måste så ske, om Bibeln ska få rätt kring det avfall som möjliggör, framträdandet av en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare på dels den andliga arenan tillsammans med “den falske profeten”, såväl som på den politiska arenan,

som framträder som den som ordnar upp all världens problem på alla områden. Såväl de ekonomiska, som de miljömässiga problemmen, som de politiska problemen, och likväl problemen i mellanöstern och skapar frid och fred på alla områden och mellan alla människor.

Vem kan motstå ngt sådant och kunna mena, att det handlar om ett bedrägeri från en fiende som vill regera över människan i Guds ställe och som gör allt för att föra människan bort från en sann tro på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) kropp och blod på korset.
—–

Bara Gud kan bevara människor igenom “detta nålsöga” genom sin Ande och sitt Ord. Och det inte genom ngt av hennes egna prestationer, utan sker, där en hjälplös förtröstan, genom Guds Andes och Ords upplysning, råder genom Guds verk, till vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset för sin räddning.

Där kan Guds nåd verka och ge förlåtelse, efterskänkt skuld, för Jesu skull, vid en Andens upplysning utifrån Ordet om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset
( t.ex. 2 Kor. 5: 17 – 21)
—-

Och härtill i innehållet under detta ämne, så har Du inga egna kommentarer eller synpunkter att ge Du läsare av innehållet – eller!?

Snälla var bara inte tyst! Utan ryt till om Du anser att jag är vilset ute! Då behöver jag verkligen Din hjälp att komma till rätta!

Och om Du bejakar vad jag skriver, varför då inte ge lite understöd ute på den andliga arenan??

HaFo h HaFo Apr 11, 2012 – 7:06PM Re: Ellen G White och Adventismen

Har fått två mail med anledning av ämnet kring Ellen White och Adventismen. Gör det till två inlägg enligt antalet mail.

Inlägg 1 med anledning av ämnet kring Ellen White och Adventismen

Från mailet:

Ansåg EGW själv att allt det hon skrev var alldeles helt felfritt teologiskt sett ?

Citat

”There is one straight chain of truth without one heretical sentence in that which I have written.”
Ellen G. White, Letter 329A, 1905.

”Det Ellen skrev var alltså enda kedja av sanning där det inte fanns ett enda heretiskt påstående”

Mailskribentens kommentar:

Men när man gör en helt ”liten” genomgång av en del av hennes påståenden, så känner man sig inte alls lika säker på att hon var allt igenom helt rätt alla
gånger

Alltså!

Jag har här satt upp en lista med 16 punkter där EGW inte alls är så trovärdig i sina utsagor:

Icke Bibliskt 1

Följande av EGW är i alla fall rätt så tänkvärt, och dessutom mycket skrämmande. Här hänvisar EGW tydligen till något slags syn hon har haft

”Satan appeared to be by the throne, trying to carry on the work of God. I saw them (Christians) look up to the throne, and pray, ’Father, give us Thy Spirit.’ Satan would then breathe upon them an unholy influence … ”(Early Writings, p. 56)

Mailskribentens kommentar:

EGW ser alltså att Satan ser ut att sitta på, eller invid tronen och försöker att utföra Guds verk

EGW ser också Kristna som ser upp på tronen och ber: ”Fader ge oss din Ande” och hur då Satan andas då ut ett oheligt inflytande över dem
—–

Icke Bibliskt 2

Enligt EGW så är det en synd att vara sjuk ! Och hon anser dessutom att all sjukdom är ett resultat av överträdelse:

It is a sin to be sick; for all sickness is the result of transgression. Health Reformer, Aug. 1, 1866
——–

Icke Bibliskt 3

Enligt EGW så gick inte Jesus in i det allra Heligaste förrän efter år 1844

”I was shown that … the door was opened in the most holy place in the heavenly sanctuary, where the ark is, in which are contained the ten commandments.

This door was not opened until the mediation of Jesus was finished in the holy place of the sanctuary in l844.

Then Jesus rose up and shut the door of the holy place, and opened the door into the most holy, and passed within the second veil, where he now stands by the ark” (Early Writings, p. 42).
——

Icke Bibliskt 4

EGW påstår att ”Sabbath of the fourth commandment is the seal of the living God”

”The enemies of God’s law, from the ministers down to the least among them, have a new conception of truth and duty.

Too late they see that the Sabbath of the fourth commandment is the seal of the living God” (Great Controversy, p. 640).
——

Mailskribentens kommentar:

Men som vi vet tex. enligt Ef 1 , så är det Den Helige Ande som är Guds insegel och inte att man firar Sabbath på Lördag!!!

13. I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande,

14. vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.

OBS OBS! Säger därtill HaFo!
——-

Icke Bibliskt 5

EGW påstod att Gud i en Helig vision visat henne både datum och klockslag för Jesu återkomst!!

”As God has shown me in holy vision … we heard the voice of God like many waters, which gave us the day and hour of Jesus’ coming” (Early Writings, pp. 15, 34, 285).
——–

Icke Bibliskt 6

EGW påstod att Satan ångrade sig efter sitt fall:

”Then he repented and wished to be reinstated in heaven. He was willing to take his proper place, or any place that might be assigned him….”

”After Satan was shut out of heaven, with those who fell with him, he realized that he lost all the purity and glory of heaven forever.

Then he repented and wished to be reinstated in heaven. He was willing to take his proper place, or any place that might be assigned him. …

He and his follower repented, wept and implored to be taken back into the favor of God.

But no, their sin their hate, their envy and jealousy, had been so great that God could not blot it out. It must remain to receive its final punishment” (Spiritual Gifts, vol. 1, p. 18, 19).
——–

Icke Bibliskt 7

Enligt EGW så måste alla änglar som ska på ”visit” till jorden först visa upp ett ”golden card”

”All angels that are commissioned to visit earth hold a golden card, which they present to the angels at the gates of the city.” (Early Writings p. 39).
——-

Icke Bibliskt 8

Åt hundar av Judas kvarlevor? Ja, enligt EGW så var det så att hundar åt av Judas innan han blev begravd:

His weight had broken the cord by which he had hanged himself to the tree. In falling, his body had been horribly mangled, and dogs were now devouring it.
His remains were immediately buried out of sight;” (Desire of Ages, p. 722).
—-

Icke Bibliskt 9

EGW påstod att Jesus svimmade 3 gånger när han skulle bära sitt Kors

”He was weak and feeble through pain and suffering, caused by the scourging and blows which he had received, yet they laid on him the heavy cross upon which they were soon to nail him.

But Jesus fainted beneath the burden. Three times they laid on him the heavy cross, and three times he fainted” (Spiritual Gifts, vol. 1, p. 57).
——-

Icke Bibliskt 10

EGW påstod att Jesu blod inte här och nu i tiden renar den troende från all synd !!!

”The blood of Christ, while it was to release the repentant sinner from the condemnation of the law, was not to cancel sin … it will stand in the sanctuary until the final atonement” (Patriarchs and Prophets, p. 357).

HaFo Kommentar:

Detta är nog den allvarligaste förförelse som White framför! Hon trampar här ”förbundsblodet under sina fötter som orent”, som inte varandes tillräckligt vid offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET!!!
——–

Icke Bibliskt 11

EGW påstår att våra begångna synder genom Jesu Blod förflyttas till den Himmelska Helgedomen!!

”As the sins of the people were anciently transferred in figure, to the earthly sanctuary by the blood of the sin-offering, so our sins are, in fact, transferred to the heavenly sanctuary by the blood of Christ.” (Great Controversy p. 266 1886 Edition).

” As anciently the sins of the people were by faith placed upon the sin offering and through its blood transferred in figure to the earthly sanctuary so in the new covenant the sins of the repentant are by faith placed upon Christ and ransferred, in fact, to the heavenly sanctuary.” (Great Controversy p. 421 1911 Edition).
——

Jämför med när EGW säger:

”The blood of Christ, while it was to release the repentant sinner from the condemnation of the law, was not to cancel the sin; it would stand on record in the sanctuary until the final atonement. … In the great day of final award, the dead are to be ’judged out of those things which were written in the books, according to their works’ (Patriarchs and Prophets, p. 357).

HaFo kommentar:

Härmed har White gjort blodsoffret på korset för intet gällande! Kan en förförelse bli mer uppenbar!?
———-

Icke Bibliskt 12

Enligt EGW så är det fel att säga att man är frälst

”Those who accept the Saviour, however sincere their conversion, should never be taught to say or feel that they are saved. …

Those who accept Christ, and in their first confidence say, I am saved, are in danger of trusting to themselves” (Christ’s Object Lessons, p. 155).
——

Icke Bibliskt 13

Enligt EGW så frälser föräldrarnas tro också deras barn

”I know that some questioned whether the little children of even believing parents should be saved, because they have had no test of character and all must be tested and their character determined by trial. The question is asked,

’How can little children have this test and trial?’ I answer that the faith of the believing parents covers the children” (Selected Messages, vol. 3, p. 313).
——-

Icke Bibliskt 14

Det är möjligt att leva ett helt syndfritt liv, genom att till fullo hålla lagen:

”To be redeemed means to cease from sin” (Review and Herald, vol. 77, No. 39, p. 1, September 25, 1900).

”To every one who surrenders fully to God is given the privilege of living without sin, in obedience to the law of heaven. … God requires of us perfect obedience.

We are to purify ourselves, even as he is pure. By keeping his commandments, we are to reveal our love for the Supreme Ruler of the universe”
(Review and Herald, September 27, 1906, p. 8).

”Christ died to make it possible for you to cease to sin, and sin is the transgression of the law” (Review and Herald, vol. 71, No. 35, p. 1, August 28, 1894.)

”Those only who through faith in Christ obey all of God’s commandments will reach the condition of sinlessness in which Adam lived before his transgression. They testify to their love of Christ by obeying all his precepts”

(Manuscript 122, 1901, quoted in the Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1118).
———

Icke Bibliskt 15

Enligt EGW så krävs det nog tydligen ”något lite mer” än att tro på Evangelium för att kunna bli frälst

”He must accept the provisions of the gospel; he must be reconciled to God through obedience to his law and faith in Jesus Christ”

”Man, who has defaced the image of God in his soul by a corrupt life, cannot, by mere human effort, effect a radical change in himself. He must accept the provisions of the gospel; he must be reconciled to God through obedience to his law and faith in Jesus Christ” (Testimonies, vol. 4, p. 294).
——–

Till sist, som icke Bibliskt 16 tar jag med något mycket obehagligt:

Nämligen ytterligare en av EGWs visioner av Satan. Vi ser att EGW påstår att Satan också har en fysisk kropp av kött.

”the flesh hung loosely about his hands and face”

Mailskribentens kommentar:

Vi kan ju jämföra med vad som står i Efesierbrevet 6:12:

Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.
——-

http://www.sacred-texts.com/chr/gc/gc04.htm

The Great Controversy, by Ellen G. White, [1858]
CHAPTER 3 The Plan of Salvation I was then shown Satan as he was, a happy, exalted angel. Then I was shown him as he now is.

He still bears a kingly form. His features are still noble, for he is an angel fallen. But the expression of his countenance is full of anxiety, care, unhappiness, malice, hate, mischief, deceit, and every evil.

That brow which was once so noble, I particularly noticed. His forehead commenced from his eyes to recede backward.

I saw that he had demeaned himself so long, that every good quality was debased, and every evil trait was developed. His eyes were cunning, sly, and showed great penetration.

His frame was large, but the flesh hung loosely about his hands and face. As I beheld him, his chin was resting upon his left hand. He appeared to be in deep thought.

A smile was upon his countenance, which made me tremble, it was so full of evil, and Satanic slyness. This smile is the one he wears just before he makes sure of his victim, and as he fastens the victim in his snare, this smile grows horrible.

Slut citat

HaFo kommentar:

White är ju här så vilset ute så att man bara baxnar. Hur kan det komma sig att företrädare för Adventismen, inte på fullt allvar, öppet och genomgripande och offentligt, tar avstånd från den uppenbara förförelse, som de ”ärvt” i spåren av Ellen White!!??

Forts inlägg med anledning av ämnet kring Ellen White och Adventismen h HaFo Apr 11, 2012 – 7:16PM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 2 med anledning av ämnet kring Ellen White och Adventismen

Från mailskribenten:

I detta mail tar jag med citat av en person vid namn ”D. Anderson”, som precis, liksom jag, (förgäves?) försöker att bringa klarhet i Ellen G Whites ”något” förvirrande undervisning!!

EGW får Jesus att upprepade gånger ”flytta” fram och tillbaka mellan det Heliga och det allra Heligaste. Ellen kan så att säga inte riktigt bestämma sig var Jesus egentligen finns.

Citerar D. Anderson:

”Confusion about where Jesus is”

Despite saying that Jesus ”ceased His ministration” in the Holy Place, Mrs. White seems confused about just exactly where He is.

She has Him bouncing back and forth between the Holy Place and the Most Holy Place”. ”Ellen White sees Satan in the Holy Place that Jesus has just recently vacated in 1844, trying to carry on the work of God!”

But in 1888, Jesus has apparently returned to the Holy Place.

The question is, where is Satan? Is he still there in the Holy Place with Christ? Are they working together?

Or did they swap places? Did Satan move into the Most Holy Place when Christ entered the Holy Place? ”Does it get any more confusing than this?”
——

D. Anderson blir här en del ironisk, när det gäller EGWs utsagor och jag förstår honom faktiskt !!

Men ju mer som jag nu ”forskar” om Ellen G White så desto svårare får jag att förstå hur överhuvudtaget, någon kunde ta denna person på allvar ?!
——-

Tillbaka till detta citat av EGW:

”Satan appeared to be by the throne, trying to carry on the work of God. I saw them (Christians) look up to the throne, and pray, ’Father, give us Thy Spirit.’ Satan would then breathe upon them an unholy influence … ”(Early Writings, p. 56)

Mailskribentens kommentar:

Detta handlar egentligen om ett samband med årtalet 1844 och är en del ett av EGW virriga påståenden med tex. om att Jesus då lämnar tronen och det Heliga, och går in i det allra Heligaste, och att vissa av Guds folk då ”följer efter”, ”with God’s people following afterward” dvs. de som är ”förnuftiga” då tydligen.

Men det blir då en grupp av Guds folk, som inte märker av att Jesus lämnat tronen, alltså vissa av Guds folk blir kvar på ”efterkälken”och stannar kvar på den Heliga platsen, dvs de som är ”oförnuftiga” då tydligen.

”But there were still a group who stayed behind in the Holy Place”

Det är sedan dessa som inte märkt att Jesus har lämnat tronen och gått in i det allra Heligaste som blir bedragna av Satan. Och Satan ”andas” sedan ” unholy influence” på dessa bedragna

Enligt EGWs ”vision” så ser Satan ut att ha intagit den tomma tronen efter Jesus och de oförståndiga av Guds folk märker inte detta, utan de ber:

‘Father, give us Thy Spirit.’

”Satan would then breathe upon them an unholy influence; in it there was light and much power, but no sweet love, joy, and peace”
——-

Citat från

http://www.bibleexplorations.com/article7.php

In Ellen White’s book Early Writings, we are shown a most unusual scene.

Describing the events in 1844 and thereafter, Ellen White was shown Christ moving His work from the Holy Place of the heavenly sanctuary to the Most Holy, with God’s people following afterward.

But there were still a group who stayed behind in the Holy Place. What happened next, described on p. 56 of Early Writings, is dramatic:

“I turned to look at the company who were still bowed before the throne; they did not know that Jesus had left it. Satan appeared to be by the throne,
trying to carry on the work of God. I saw them look up to the throne, and pray,

‘Father, give us Thy Spirit.’ Satan would then breathe upon them an unholy influence; in it there was light and much power, but no sweet love, joy, and peace. Satan’s object was to keep them deceived and to draw back and deceive God’s children.”

Slut citat
———

D. Anderson tycker alltså så här :

Does it get any more confusing than this?

http://www.ellenwhiteexposed.com/egw87.htm

Så här skriver D. Anderson:

”Now look what happens to those poor souls who did not realize that Jesus moved from the Holy Place to the Most Holy Place in 1844:”

Här citerar D. Anderson av Ellen G White :

”I turned to look at the company who were still bowed before the throne; they did not know that Jesus had left it. Satan appeared to be by the throne,
trying to carry on the work of God. I saw them look up to the throne, and pray, ”Father, give us Thy Spirit.”

Satan would then breathe upon them an unholy influence… (p. 56)
——-

D. Anderson:

”Ellen White sees Satan in the Holy Place that Jesus has just recently vacated in 1844, trying to carry on the work of God!”

But in 1888, Jesus has apparently returned to the Holy Place.

The question is, where is Satan? Is he still there in the Holy Place with Christ? Are they working together? Or did they swap places?

Did Satan move into the Most Holy Place when Christ entered the Holy Place? Does it get any more confusing than this?

Slut citat

———

HaFo kommentar igen:

Hur kan det komma sig att företrädare för Adventismen, inte på fullt allvar, öppet och genomgripande och offentligt, tar avstånd från den UPPENBARA FÖRFÖRELSE, som de ”ärvt” i spåren av Ellen White!!??

Varför gör de inte ett ordentligt uppgör med vad de i arvet från White bedragit människor med!? Varför går de istället till ett helt omöjligt försvar för vad White förmedlat!?

Är de så fångade i sina sinnen och hjärtan, in under en sektmentalitet, där de bara inte kan annat, än att bejaka vad sektledaren förmedlat av förförelse!!??

HaFo h HaFo Jun 30, 2012 – 1:03AM Re: Ellen G White och Adventismen

En Advententist (samme som jag här tidigare bemött och kommenterat på Min Åsikt), som försvarar Ellen G. White, har sänt mig några mail, med anledning av detta ämne kring Adventismen och Ellen G. White.
—–

Inlägg 1 kring En Advententist som försvarar Ellen G. White och som har sänt mig några mail, med anledning av detta ämne kring Adventismen och Ellen G. White.

Jag återger först innehållet på mailen och ger senare, längre fram mina kommentarer till dess innehåll.

Innan jag ger mina kommentarer, så lät jag först en kristen vän få ta del av innehållet på mailen från denne Adventist som går i försvar för vad Ellen G. White lär. Jag återger dennes kommentar till de mail som jag först återger.

Adventisten som försvarar Ellen G. White sände mig även via vanlig post både en bok och häfte, vars innehåll jag återkommer till, när jag hunnit med att gå igenom det innehållet.
——

Här kommer först kopior från den Advententist som försvarar Ellen G. White:
——-

mail 1:

DE Dödas status

Joh 11:11-14 Sedan han hade sagt detta , tillade han: ”Lasarus, vår vän, har somnat in, men jag går för att väcka honom.” men jag går för att väcka honom. Då sade lärjungarna: ”Herre, om han sover, blir han frisk ingen.” Men Jesus hade talat om hans död, de trodde däremot, att han talade om naturlig sömn. Då sade Jesus rent ut till dem: ”Lasarus är död.”

1 Thess 4:15-16 Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta : vi som är kvar här i livet då Herren kommer skall inte gå före de avlidna.

Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först
Joh 5:28 Var inte förvånande över detta .Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst.
1 Mos 2:7DÅ FORMADE HERREN GUD MÄNNISKAN AV JORD FRÅN MARKEN OCH BLÅSTE IN LIV GENOM HENNES NÄSBORRAR, SÅ ATT HON BLEV EN LEVANDE VARELSE!

pred 12:7 då stoftet återvänder till jorden sitt ursprung (Jesu kropp) och livsanden återvänder till Gud (som har sänt mig säger Jesus) som gav den.

job 27:3 SÅ LÄNGE JAG HAR LIV I MIG OCH GUD LÅTER MIG ANDAS

så länge Jesus andas hade han liv sen återvände hans livs ande till Fadern, på den första vecko dagen återvände som hade gjorde med Jajsodotter och lasarus

ps 146:3-4lita aldrig på mäktiga män människor som ingen hjälp kan ge de ger upp andan (Jesus gjorde på korset!) och blir jord ingen, då går deras planer om intet

Rom 2:7 evigt liv åt dem som uthåligt gör det goda och söker härlighet , ära och oföränglinghet

ps 115:17DE DÖDA PRISAR INTE HERREN DE SOM FARIT NER I TYSTNADEN.
ps 6:5kom tillbaka Herre rädda mitt liv hjälp mig i din godhet.
pred 9:5 de vet inget ting när man är död så när Jesus dog på den sjätte dagen visste han inget ting för än på den första dagen när vaknade ingen som han själv säger att lasarus sover!

hes 18:4 ALLAS LIV TILLHÖR MIG FADERNS LIV TILLHÖR MIG LIKVÄL SOM SONENS

Jesus är en person, en egen person som dör hur skulle han annars kunna säga att han ber till sin Fader ber han till sig själv och han går till Fader går han till sig själv

JAG TAR HELT AVSTÅND FRÅN TROFÖRKUNELKSENS UTTALANDE JAG HÅLLER MIG TILL VAD BIBELN SÄGER ATT EN MÄNNISKA ÄR VAD BIBELN & JESUS SÄGER OM DÖDEN m.m.

se lasarus jajrus dotter DE SOVER. LIVS ANDEN ÅTERVÄNDE GUD FADERN BLÅSTE IN LIVS ANDEN. JAG TROR INTE PÅ ATT SJÄLEN LEVER VIDARE UTAN FÖR KROPPEN på NÅGON ANNAN PLATS

VAR FINNS *******T FINNS *******T NU I SÅ FALL VAR?
——-

Mail 2:

”DET ÄR FULLBORDAT” OCH HAN böjde ner huvudet och gav upp andan.

joh 19:30 svb

i första mosebok står det han GUD blåste in livs ande i mäniskan

vers 33 i joh står det redan död evanglisten lukas skriver´i 23 kap. vers 46: att han gav upp andan -min Gud min ´Gud varför har du övergiviet mig? …. Jesus ropande än en gång med hög röst och gav upp andan (Matt 27 kap.) se även mark kap 15:33-41

om Jarius dotter kan vi läsa (Luk kap 8) att henns livs ande återvände, på samma sätt återvände Jesus till livet, att Gud hans FAR blåste in på nytt livs ande in i honom. VÅR VÄN LASARUS SOVER!
—–

JESU NATUR / KARAKTÄR

MATT 28:18 Joh 17:2 som Adam se 1 Kor 15:45,47

Den bibliska bentydningen av anden det hebreiska ordet nephesh är översta med själ betyder individuellt eller personlighet. Det hebriska ord ruach är översatt med ande ånd hänvisar till livsginst som är er en förutsättning for att mänskan kan leva. Det betyder den guddomliga energi eller den gudomliga livsprincipen som giver mäniskor liv

RUACH förekommer 377 gånger i GT och översätts med ande ånd vind strom 1 mos 8:1 osv….. står också för livskraft Dom 15:19 mod Jos 2:11 vrede Dom 8:3 sinnesstämning Jes 54:6 moralisk karaktär Hes 11:_19 känslor m.m. 1 Sam 1:15

i betydningen av livs ande är mänskan ruash identisk med djurens ruach se Pred 3:19 människan ruach lämnar kroppen vid döden se PS 146:4 vänder tillbaka till Gud Pred 12:7 Job 34:14,15

Ruach brukas ofta om Guds ande som i ES 63 :10 när ruach brukas i GT i förbindelse med människa betecknar det aldrig e n tänkande individ med möjlighet för att existera utan för en fysisk kropp.
Uttrycket i NT är pneuma ånd ande av ordet pneo att blåsa eller ande som det var med GT Ruach betecknar INTE heller penuma en bestämd del människan som skulle vare i stånd till att eksiter oundgängligt av kroppen i NT finns ingen sådan uppfattning

Rom 8:15, 1 Kor 4:21 2 Tim 1:7 1 joh 4:6 Gal 6:1 rom 12:11 LUK 23 :46, APG 7:59 1 Kor 2:11-14 Ef 4:30 Hebr 2:4 1 Petr 1:12 2 Pet 1:21 osv

————

Mail 3:

HUVUNDPUKTEN ÄR 2 PETR 3:18-20

ÅTERKOMMER MER OM DENNA TEXT. HAR SÄNT DIG PER POST IDAG, EN BOK, TACKSAM OM DU KAN LÄSA DEN

HAR ÄVEN SÄNT ETT HÄFTE OM DHA samt citat samling ang Ellen G White debbat m.m.

Slut från den Advententist som försvarar Ellen G. White:

——

HaFo:

Jag har inte ännu hunnit gå igenom innehållet från den post med bok (På Danska) och häften från den Advententist som försvarar Ellen G. White sänt. Får återkomma till det.
—-

Mitt första svar till den Advententist som försvarar Ellen G. White:

Jag har sänt Dig en sammanfattning av en mailväxling som jag haft med en person påverkad av Märsta Pingst. Ni synes ha flera anknytningspunkter. Därför sände jag Dig den mailväxlingen, som ett svar på Dina tidigare mail!

Jag har ännu inte hunnit ta del av det material som Du nu sände mig via brevpost. Jag återkommer således till det.

Du kan väl under tiden återkomma till mig med en kommentar i detalj, till innehållet på ”Märsta Pingst”, som jag sände till Dig, som ett delsvar på Dina tidigare mail!

Gör Du det, så återkommer jag även så mer i sak kring innehållet på de tidigare mailen från Dig och även, så när jag hinner med det, så återkommer jag till, vad Du även nu sände mig av material via vanlig brevpost.

Men jag ser alltså först fram emot en detaljerad kommentar FRÅN DIG, kring innehållet i vad jag sände Dig kring en mailväxling med en människa påverkad av Märsta Pingst och Trosförkunnelsen!

Om Du då där, svarar seriöst omfattande till det innehållet, så ska jag lägga ner stor tid på att besvara Dina tidigare mail, innehållet i Din brevpost och den kommentar som Du då ger till innehållet kring ”Märsta Pingst”, som jag sände Dig!

Ha det gott!

HaFo


Forts Inlägg kring En Advententist som försvarar Ellen G. White och som har sänt mig några mail, med anledning av detta ämne kring Adventismen och Ellen G. White. h HaFo Jun 30, 2012 – 1:07AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 2 kring En Advententist som försvarar Ellen G. White och som har sänt mig några mail, med anledning av detta ämne kring Adventismen och Ellen G. White.

Jag lät alltså först en kristen vän få ta del av innehållet på mailen från denne Adventist som går i försvar för vad Ellen G. White lär. Jag återger dennes kommentar till de mail som jag först nu återgett:
——-

Min Kristne väns kommentar:

Vad gäller Adventistens utläggning angående den mänskliga själen osv, så ser jag det som ett slags ”smart” försök till att möjligen få ihop, ihoptvistad sanning och lögn, för att helt omintetgöra skriftens ord.

Det blir till en giftig obrukbar mix, vars syfte är att försöka detronisera Gud själv och sätta dit Satan på tronen istället !!!

Dvs, alldeles precis som vanligt, när själafienden är verksam i bakgrunden. I Ps 119:160 så står det att Summan av ditt ord är sanning. Summan av Guds Ord är alltså Sanning!

Men summan av denne Adventists utläggning är osanning. Han drar alldeles fel slutsatser, vilket får till följd att den Jesus som denne Adventist företräder och beskriver, inte alls är den sanne Jesus !!!
——

Citat från denne Adventist

pred 9:5

de vet ingenting när man är död, så när Jesus dog på den sjätte dagen, visste han ingenting för än på den första dagen när han vaknade, Han visste ingenting, précis som Han säger kring att lasarus sover!
——-

Detta som denne Adventist här skriver står i direkt motsättning till vad som tex står I 1 Petrusbrevet 3:18-20 (1917 års översättning)

Kristus själv led ju en gång döden för synder; rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande.

I anden gick han ock åstad och predikade för de andar, som höllos i fängelse, för sådana som fordom voro ohörsamma, när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid, då när en ark byggdes, i vilken några få – allenast åtta personer – blevo frälsta genom vatten. 1 Petrusbrevet 3:18-20 (1917 års översättning)
—–

HaFo:

Kan bara här fullt ut hålla med min kristne vän och hans klarsynthet kring förförelsen från Adventismen och Ellen G. White och vad Adventismens företrädare framför via innehållet på dessa mail.

Forts Inlägg kring En Advententist som försvarar Ellen G. White och som har sänt mig några mail, med anledning av detta ämne kring Adventismen och Ellen G. White. h HaFo Jun 30, 2012 – 1:12AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 3 kring en Advententist som försvarar Ellen G. White och som har sänt mig några mail, med anledning av detta ämne kring Adventismen och Ellen G. White.
—-

Jag hade först tänkt att i detaljer bemöta falskheten från den Adventist som försvarar Ellen G. White. Men jag inser nu att det bästa sätt som jag här kan bemöta falskheten av innehållet i de mail som den Advententist som försvarar Ellen G. White, tillsänt mig, är att peka på innehållet i vad jag i en summa skrivit under Häften på hemsidan:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/

Och då på

http://hem.spray.se/harry.forsgren/rubrikh.htm

Och då speciellt under Häftet ”Kan Gud dö – Jesus Kristi personlighet – den stora stötestenen”.

Där smulas allt av Adventismens och Ellen G. Whites lögner, liksom Trosförkunnelens läroteser, (SOM ÖVERASKANDE NOG, PÅ FLERA PUNKTER ÄR IDENTISKA, ENLIGT VAD JAG TIDIGARE UNDER DETTA ÄMNE PEKAT PÅ), sönder och samman!!!

Återstår att se om den Adventist som försvarar Ellen G. White och de som ”backar upp honom”, egentligen har ngt av sanning att komma med!?

Jag återkommer som lovat, till en kommentar av den bok och de ”häften”, som den Advententist som försvarar Ellen G. White, tillsänt mig, med anledning av detta ämne.

Detta sker så fort denne Adventist först i detalj kommenterat innehållet från inlägget om ”Märsta pingst”!!! Se Länk!

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=994960&cmd=show


HaFo h HaFo Jul 1, 2012 – 11:51PM Re: Ellen G White och Adventismen

Återger innehållet från den Adventist, som igen via mail, försvarar Ellen G. White och Adventismen:

”Så känner ni ingen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus , som har kommit i köttet , han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrist ande som ni har hört skulle komma som redan nu är i världen.” 1 joh 4:2-3

JESUS HAR SAMMA KROPP :

”Thomas, en av de tolv , han som kallades Tvillingen, hade inte varit med dem när JUesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: . ”Vi har sett Herren.” Men han svarade dem: ”Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro….

Sedan sade han till Thomas: ”Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!” Thoams svarade honom: ”Min Herre och min Gud!” Jesus sade till honom: ”Därför att du har sett mig, tror du. SALIGA ÄR DE SOM TROR, FASTÄN DE INTE SER.” joh 20:24-25, 27-28

Lukas visar att det inte var ande som kom tillbaka, utan Jesus som person Jesus säger ”Se på min händer och mina fötter att det verklin gen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Luk 24:39-


TACKSAM FÖR SVAR FRÅN DIG OCH ”MIN KRISTNE vän ” (ALLTSÅ DIN VÄN HAFO…………….)

vad menar din vän!!??
——-

ang;

2 PETR 3:19 : I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset

Talade han , Jesus med de döda?

Var gick han i vers 19?

Trodde endast att det var Gud som var ODÖDLIG

JAG TROR INTE PÅ SJÄLA VANDRING

JAG TROR INTE ATT VI KAN TALA MED DE DÖDA
VAD TROR NI / HAFO / DIN VÄN…………………

Tacksam för svar !
——

Slut från mailskribenten som försvarar EGW och Adventismen

—–

HaFo kommentar

Tack för mail!

Det är lite tröttsamt, att Du inte bryr Dig om att kommentera vad jag efterfrågar att Du borde kommentera och att Du dessutom fortsätter med frågor, som redan är besvarade i material som jag tidigare uppmanat Dig att ta del av:

jag ser alltså först fram emot en detaljerad kommentar FRÅN DIG, kring innehållet i vad jag sände Dig kring en mailväxling med en människa påverkad av Märsta Pingst och Trosförkunnelsen!

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=994960&cmd=show
—–

Jag fortsatte I mitt mail till Dig:

Jag hade först tänkt att i detaljer bemöta falskheten från den Adventist som försvarar Ellen G. White. Men jag inser nu att det bästa sätt som jag här kan bemöta falskheten av innehållet i de mail som den Advententist som försvarar Ellen G. White, tillsänt mig, är att peka på innehållet i vad jag i en summa skrivit under Häften på hemsidan:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/

Och då på

http://hem.spray.se/harry.forsgren/rubrikh.htm

Och då speciellt under Häftet ”Kan Gud dö – Jesus Kristi personlighet – den stora stötestenen”. Där smulas allt av Adventismens och Ellen G. Whites lögner, liksom Trosförkunnelens läroteser, (SOM ÖVERASKANDE NOG, PÅ FLERA PUNKTER ÄR IDENTISKA, ENLIGT VAD JAG TIDIGARE UNDER DETTA ÄMNE PEKAT PÅ), sönder och samman!!!
—-

Jag har ännu inte kunnat finna att Du (försvararen av EllenG.White och Adventismen), faktiskt läst igenom detta häfte och gett Dina kommentarer till det!!! Då skulle Du inte behöva ställa de frågor som Du nu här gör, utan inse att de redan där är besvarade! Varför fungerar Du så, kan man ju undra??
—–

Men tålamod är ju inte bara en dygd, utan en Andens frukt. Jag ska därför försöka att svara på de frågor som Du nu ställer, fast de redan egentligen har fått sina svar, om Du velat läsa igenom vad jag uppmanat Dig att ta del av och kommentera.

—–

HaFo kommentar till den Adventist som försvarar Adventismen och Ellen G. White:

Du citerar så riktigt:

”Så känner ni ingen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus , som har kommit i köttet , han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrist ande som ni har hört skulle komma som redan nu är i världen.” 1 joh 4:2-3

HaFo:

När Du så riktigt åberopar denna bibelvers, så måste det ha gått Dig förbi, att Ellen White och Adventismen, som Du försvarar, i praktiken gör denna vers om inte, när där (enligt vad jag tidigare pekat på att E.G. W. och Adventismen lär), så är det människan Jesus som dör, medan Gud Jesus lever vidare)

Då är inte Jesus längre ”Kristus kommen i köttet”. Då är inte längre Jesus enligt skriften ”all (Guds) fullhet lekamligen”!!! Alltså gör här Adventismen och EGW en antikristlig tro och bekännelse!!
——

Adventisten till försvar för EGW och Adventismen, ”blandar så äpplen och päron och även blandar bort korten”, i detta citat:

JESUS HAR SAMMA KROPP :

”Thomas, en av de tolv , han som kallades Tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: . ”Vi har sett Herren.” Men han svarade dem: ”Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro….

Sedan sade han till Thomas: ”Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!” Thoams svarade honom: ”Min Herre och min Gud!” Jesus sade till honom: ”Därför att du har sett mig, tror du. SALIGA ÄR DE SOM TROR, FASTÄN DE INTE SER.” joh 20:24-25, 27-28

Lukas visar att det inte var ande som kom tillbaka, utan Jesus som person Jesus säger ”Se på min händer och mina fötter att det verklin gen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Luk 24:39-

——-

HaFo kommentar:

Visst, detta handlar nu om Kristus efter den kroppsliga uppståndelsen och handlar inte om skeendet i mellantillståndet mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen, SOM VI HÄR VENTILERER!!

Du kan ta del av denna skillnad i ”Häftet: Kan Gud dö – Jesu Kristi person – Den stora stötestenen”. Varför läser Du inte vad Du uppmanas till att läsa? Är Du rädd för sanningen kring hur vilset ute EGW och Adventismen egentligen är? Det kan man börja undra över!
—–

Mailskribenten som försvarar EGW och Adventismen undrar så kring 2 PETR 3:19 : I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset
Talade han, Jesus med de döda?

Var gick han i vers 19?

Trodde endast att det var Gud som var ODÖDLIG
——

HaFo kommentar:

Önskar att mailskribenten, själv här ger svar på sina frågor, innan jag åter ger min syn på dessa frågor (Jag kommer alltså att återkomma med svar på dessa frågor, svar som jag redan gett, men som mailskribenten, tydligen ignorerar och inte lyssnar till!!!):

Snälla, läs igenom Häftet som jag angett ovan! Varför är Du tydligen så rädd för att göra det!?
——–

Mailskribenten som försvarar EGW och Adventismen avslutar:

JAG TROR INTE PÅ SJÄLA VANDRING
JAG TROR INTE ATT VI KAN TALA MED DE DÖDA
VAD TROR NI / HAFO / DIN VÄN…………………

———

HaFo kommentar:

Inte heller jag tror på själavandring. Varifrån får Du det? Jag tror inte att vi kan tala med de döda eller att de kan ha ngn som helst påverkan i våra liv!

MEN DET ÄR NGT HELT ANNAT, NÄR LIVETS HERRE, SOM Guds fullhet lekamligen, OFFRAR SITT BLOD OCH LEKAMEN och som Gud och människa förenade, i mellantillståndet mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen, kungör i respektive avdelning i dödsriket, vad som gäller!
—–

Du kan inte smälta detta, eftersom det omintetgör EGW och Adventismens falska läror:

1 Petrusbrevet 3:18-20 (1917 års översättning)

Kristus själv led ju en gång döden för synder; rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande.
I anden gick han ock åstad och predikade för de andar, som höllos i fängelse, för sådana som fordom voro ohörsamma, när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid, då när en ark byggdes, i vilken några få – allenast åtta personer – blevo frälsta genom vatten. 1 Petrusbrevet 3:18-20 (1917 års översättning)

Detta kommer för alltid att vara förseglade ord för Dig, eftersom Du hela tiden förnekar sanningen och bejakar lögnen från EGW och Adventismen

HaFo h HaFo Jul 2, 2012 – 12:08AM Re: Ellen G White och Adventismen

Vi behöver se Jesu undervisning om mellantillståndet mellan kroppens död och kroppens uppståndelse och att det finns en skillnad på var människans identitet är belägen i den här tiden (hela människan) och i mellantillståndet (hela människan frånskild kroppen) mellan kroppens död och kroppens uppståndelse.

Vi behöver se att Gud ”lagt evigheten i människans hjärta” och gjort henne till en evighetsvarelse och kan ”åtskilja själ ande märg och ben”, så att personligheten inte är oupplösligt bunden vid kroppen, utan kan åtskiljas från kroppen och Gud bevarar identiteten, personligheten i den här tiden, från att vara hela människan inklusive kroppen, till ett bevarande av personligheten i mellanståndet av väntan på kroppens uppståndelse.

Personligheten är åtskild från den verkligt döda kroppen, som är åtskild från all form av liv i kroppen, i en väntan på därför avsedd plats i dödsrikets två avdelningar, för senare återförening med kroppen i den kroppsliga uppståndelsen, då när kroppen får igen sina livsfunktioner.

Allt annat leder till en ockult lära där personligheten skulle slumra i en kropp som inte helt är avskuret från livet och verkligen död. h HaFo Jul 3, 2012 – 11:47PM Re: Ellen G White och Adventismen

Den Adventist som envisas med att försvara Ellen G. White och Adventismen, fortsätter med att ställa frågor, istället för att svara på till honom ställda frågor och en önskan om att kommentera material, som blivit honom tillskickad.

Hur handskas man med ett sådant beteende? Jag uppmanar honom och alla andra som tar del av detta samtal på Min Åsikt att först se igen på:

”jag ser alltså först fram emot en detaljerad kommentar FRÅN DIG, kring innehållet i vad jag sände Dig kring en mailväxling med en människa påverkad av Märsta Pingst och Trosförkunnelsen!

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=994960&cmd=show

—–

Jag fortsatte i mitt mail till Dig:

Jag hade först tänkt att i detaljer bemöta falskheten från den Adventist som försvarar Ellen G. White. Men jag inser nu att det bästa sätt som jag här kan bemöta falskheten av innehållet i de mail som den Advententist som försvarar Ellen G. White, tillsänt mig, är att peka på innehållet i vad jag i en summa skrivit under Häften på hemsidan:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/

Och då på

http://hem.spray.se/harry.forsgren/rubrikh.htm

Och då speciellt under Häftet ”Kan Gud dö – Jesus Kristi personlighet – den stora stötestenen”. Där smulas allt av Adventismens och Ellen G. Whites lögner, liksom Trosförkunnelens läroteser, (SOM ÖVERASKANDE NOG, PÅ FLERA PUNKTER ÄR IDENTISKA, ENLIGT VAD JAG TIDIGARE UNDER DETTA ÄMNE PEKAT PÅ), sönder och samman!!!
—-

Jag har ännu inte kunnat finna att Du (försvararen av Ellen G. White och Adventismen), faktiskt läst igenom detta häfte och gett Dina kommentarer till det!!! Då skulle Du inte behöva ställa de frågor som Du nu här gör, utan inse att de redan där är besvarade! Varför fungerar Du så, kan man ju undra??
—–

Men tålamod är ju inte bara en dygd, utan en Andens frukt. Jag ska därför försöka att svara ÅTER IGEN på de frågor som Du nu ställer, FAST DE EGENTLIGEN REDAN FÅTT SINA SVAR, om Du velat läsa igenom vad jag uppmanat Dig att ta del av och kommentera.
——

Den Adventist som envisas med att försvara Ellen G. White och Adventismen, fortsätter med att ställa frågor, istället för att svara på till honom ställda frågor och en önskan om att kommentera material, som blivit honom tillskickad.

Adventisten:

MIN FRÅGA BLI SÅ HÄR

2 petr 3:19

i anden gick han (Jesus) bort till de fängslade andarna – var gick Jesus? Var har han fängslat andar någon stans ? Var finns de?
——

HaFo:

Det står att Jesus gick ner i dödsriket i sin passus mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen!

Låt oss först igen se på Bibelsammanhanget:

1 Petr. 3:18-20

I 1 Petr. 3:18 – 20 ligger svaret. [Om man inte är låst vare sig av Trosförkunnelsens JDS (då ser man i texten en andlig pånyttfödelse av Jesu ande – som skilts från Gud redan innan den kroppsliga döden sker) eller är låst vid ”själens, personlighetens upphörande av personligheten vid kroppens död JDS”, (då ser man bara orden död och levande som kroppens död och kroppens uppståndelse och då blir det i praktiken en andlig död av Jesus vid kroppens död och en andlig nyfödelse av Jesus vid kroppens uppståndelse)]

1917: ”Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande, i anden gick han och åstad och predikade..”


1981: Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ned och predika för andarna i deras fängelse…

Folkbibeln: Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden, I Anden gick han bort och utropade ett budskap…
—–

Det står att Jesus är till kroppen dödad som rak kontrast till fortsättningen av texten. Kristi kropp är inte enbart frånskild jordelivet utan verkligen frånskild livet och Han är till kroppen dödad.

Var är då Kristi person i den situationen?
Jo, i den fortsatta kontrasten till att kroppen är dödad, finner vi Kristi person. Det står inte att Kristi person är andligt (livsgemenskapen med Gud = Gud och människa förenade) är död med den döda kroppen eller tillsammans med den från livet frånskilda kroppen är andligt död – frånskild livet med Gud (att Kristi person i likhet med kroppen är frånskild livet och död).

Nej, som kontrast till kroppens död, så står det att Kristi person är andligt (Gud och människa förenade i livsgemenskapen med Gud) levande (gjord andligt levande från evighet) genom Anden.

Alltså fastän Kristi kropp är frånskild livet och död, så är Kristi person andligt levande (Gud och människa förenade), levande i livsgemenskapen med den odödlige Guden och inte andligt död (bruten livsgemenskap mellan Gud och människa i Kristi person).
——
Var är Kristi person om Han är andligt levande (Gud och människa förenade) och inte är andligt död i den från livet frånskilda kroppen som är verkligt död?
Jo, i Anden (driven av Anden) gick han (Kristi person – Gud och människa förenade) och åstad och predikade.
I läran om att själen och personligheten är bunden oupplösligt till kroppen, så menar man att Kristi predikande inte kan ske här i sammanhanget, där det står att det sker, utan måste syfta på något som sker efter hans kroppsliga uppståndelse. Så måste det bli där, för eljest håller inte lärokonstruktionen i denna falsarie.
Naturligtvis sker Kristi predikande precis i det sammanhang som det står att det sker och det står där, för att visa att Kristi person, fortfarande är Kristi person och andligt levande (Gud och människa förenade), även om Kristi kropp ligger frånskild, död och livlös i graven.
Kristi kropp vore inte verkligt frånskild livet och död eljest. Det vore då inget verkligt offer av Kristi kropp och blod. Vore inte Kristi kropp frånskild allt liv, vore den inte verkligt offrad och död och behöva väckas till liv igen.
—–
Är man i tanken bunden av att personen är oupplösligt knuten till kroppen och inte ser att Gud är mäktig att åtskilja ande själ märg och ben och bevara personligheten i ett mellantillstånd mellan kroppens död och kroppens uppståndelse, med kroppen verkligt åtskild och död, så blir detta i tanken en gnostisk lära, där man skiljer Kristi person från Kristi kropp.
Vad som skiljer Jesu Gudom ifrån försoningen är ett åtskiljande mellan Gud och människa i Kristi person. Här i tiden kan inte Kristi person skiljas från Kristi kropp. Då är Han inte längre Kristi person, eftersom personligheten här i tiden är allt vad personen är till kropp och själ.
Detta är dock vad Trosförkunnelsens JDS åstadkommer, när man tillvitar Honom människans andliga död, så att Han är en vanlig andligt död människa och Gud och människa är åtskilda i Kristi person. Det tar bort Jesu Gudom i försoningen.
Samma sak händer om personligheten är oupplösligt knuten till kroppen och kroppen på ett sätt som gör att personligheten upphör att finnas vid kroppens död (som i Adventismen). Då är Kristi person inte längre Kristi person (Gud och människa förenade) vid kroppens död. Det tar lika mycket bort Jesu Gudom i försoningen.
——

Men när offret av Kristi kropp och blod ges och kroppen frånskiljs livet (kroppen vore inte verkligen offrad, frånskild livet och död om den inte helt skilts från allt upphörande av liv), så upphör inte Kristi person fördenskull att finnas.

Kristi person är inte död med den döda kroppen. Därför blir det inte heller rätt om man i en iver att fokusera att Jesus är Gud, säger att Gud dör i Kristus eller med Kristus och skulle mena att Kristi person upphör att finnas till vid kroppens död.

Kristi person är i livgivande gemenskap genom And
en, fastän kroppen är livlös i graven. Det är vad detta Bibelsammanhang vill visa oss. Eljest hade både Guds person och Kristi person upphört att finnas vid Kristi kroppsliga död.

Gud vore då verkligen åtskild från sitt eget Gudomliga liv och verkligen död i bemärkelsen att Han inte är Gud längre, utan död i dess yttersta konsekvens, andligt död och kroppsligt död.

Inget skulle då längre finnas om uppehållaren av allt liv själv vore andligt död och inte längre vore den evigt odödlige och andligt levande Guden, utan vore död med Kristi kropp i graven!
—–

Till kroppen dödad, men andligt levande (fortfarande Kristi person = Gud och människa förenade) genom Anden i livgivande gemenskap, gjord levande från evighet. Från evighet andligt levande genom Anden (=segern över den andliga döden i Kristi person), vid kroppens frånskiljande och död. Driven av Anden (i Anden) går han ock åstad…medan kroppen ligger livlös i graven. Det är vad Skriften säger!

Det är inte frågan om att Gud ska skiljas från sig själv och försonas med sig själv. Det är frågan om att Gud och människa ska försonas i Kristi person genom att aldrig skiljas åt.

Detta sker tack vare Jesu lydnad, syndfrihet och rättfärdighet. Det är frågan om, att när all syndens konsekvens och andlig död tillräknas och kastas på Kristi person, så blir all syndens konsekvens och andlig död, detroniserad och omintetgjord i Kristi persons eviga andliga liv i den odödlige Guds försonade personen – ”Gud med oss”.

Det är ytterst i Guds egen odödliga, eviga person den andliga döden övervinns, genom att den aldrig kan ske i ”Gud och människa förenade” – ”Gud med oss” – Kristi person.
—–

Offret är Kristi kropp och blod

Det är Guds jordiska kropp, Kristi kropp och blod som är offret och inte en andlig död av Jesus ( d.v.s. att Kristi person upphör att vara Kristi person och att Gud dör i bemärkelsen upphör att vara Guds person) som är offret.

Segern över den andliga döden sker i Kristi person genom att den aldrig, på grund av Hans lydnad, syndfrihet och rättfärdighet, sker i Hans person. Gud och människa försonas, förenas i Kristi person, genom att den andliga döden (åtskillnaden från Gud) aldrig sker i människans ställföreträdare.

Skulle den andliga döden ske i Kristi person, människans ställföreträdare, vore ställföreträdaren lika misslyckad som Adam och människan vore kvar i sin andliga död (åtskillnaden från Gud).

Den kroppsliga döden besegras i Guds jordiska kropps, Kristi kropps uppståndelse. Hade Jesus varit andligt död hade det inte funnits en KRISTI persons kropp att väcka till liv.

Det hade varit en vanlig andligt död människas kropp. Då hade ingen haft någon kroppslig uppståndelse att se fram emot.

Det är bara Kristi persons kropp som kan väckas till liv, såsom förstlingen av de kroppsligt avsomnade, eftersom Han hela tiden är andligt levande. Hela tiden är Guds person. Hela tiden är Kristi person.

Jesu Gudom är då hela tiden knuten till Kristi person av Gud och människa förenade igenom hela skeendet.

Jesus är hela tiden Gud. Jesus är hela tiden Kristi person. Här framgår på vilket sätt Gud dör med Kristus. Det är Guds jordiska kropp, Kristi kroppsliga död som Gud dör med Kristus.

Det är inte en andlig död (åtskillnad från livet) av vare sig Guds person eller Kristi (Gud och människa förenade) person, så att de upphör att vara Guds person och Kristi person, så att vare sig Gud eller Kristus finns och är döda med Kristi frånskilda och döda kropp utan existens av Guds person och Kristi person, med den döda kroppen i graven.

Det är Kristi kropp som frånskilts människans egen livsande/själ och det Gudomliga livet, eljest vore inte Kristi kropp verkligen död och offrad.

Guds jordiska kropp, Kristi kropp är verkligen offrad och död, men Gud som kan ”åtskilja själ ande märg och ben”, bevarar Kristi person (Gud och människa förenade) igenom den kroppsliga döden och de är genom Anden i livgivande gemenskap (andligt levande), både Guds person och Kristi person (Gud och människa förenade).

Driven av Anden går Han ock åstad…och Anden väcker så Guds jordiska kropp, Kristi kropp till liv igen i Kristi kropps uppståndelse.

Både den andliga döden (åtskillnaden från Gud) och den kroppsliga döden är besegrade genom att Jesus igenom hela skeendet är både Gud och Kristi (Gud och människa förenade) person utan avbrott.
——–

Adventisten undrar vidare:

Har vi fängslande andar något stans Nu också denna stund ?

HaFo:

Vad jag förstår så är de icke – troende på Jesus avsomnade, i väntan på sin kroppsliga uppståndelse, till att möta en evighet utan Guds gemenskap, till att ”brinna i evigheternas evigheter i sjön av eld och svavel”, beskrivet i Upp.

Medan den glada nyheten lämnats till de på Jesus troende avsomnade, om ett evigt liv i Guds gemenskap i deras kroppsliga uppståndelse!
—-

Vill så vidare svara på de frågor som Adventisten har:

Kan vi ha kontakt med de kroppsligt avsomnade?

HaFo:

Detta tillstånd mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen beskrivs som ett medvetet varande tillstånd, men uttryckligen varnas för kontakt över gränsen mellan de båda tillstånden av tid och rum på grund av dess olika slag.

Istället finns där en ”mellanzon” som då aktiveras av onda andars spel. Där i mellantillståndet uttrycks en aktivitet, inför Gud i Kristi närhet, av de kroppsligt avsomnade heliga i Paradiset. Men inte så att de är inbegripna i skeendet i den jordiska, kroppsliga tiden och rummet.

De har i denna väntan på uppståndelsen ingen inblandning i skeendet på den andra sidan den kroppsliga gränsen i tid och rum. De troende är genom Guds Ande förbundna med alla troende, men kan inte ha kommunikation och gemenskap med varandra över den fysiska, materiella kroppsliga gränsen!

Nog finns det en form av tid och rum även bortom den kroppsliga tiden och rummet. Eljest skulle, likaväl som allt redan skett, aldrig någonting, någonsin överhuvudtaget ha skett. Allt skulle bara vara en illusion.

När tiden var inne sände Gud sin Son. Även i den form av tid och rum som finns bortom vårt kroppsliga tid och rum, framgår det att Gud fastställt tider och stunder och skeenden med en form av förr, nu och framtid även i den osynliga världen. Men det ligger på ett plan som vi inte kan omfatta och se in i så länge vi är i den kroppsligt begränsade tiden och rummet.
—–

Paradiset

Enligt Bibeln kommer ingen in i den fulla himmelska saligheten förrän efter den kroppsliga uppståndelsen. Men de som har dött i tron har i Paradiset en försmak av den himmelska saligheten. Därför talar Paulus om tillvaron i Paradiset som ett varande ”hos Kristus” (Fil.1:23).

I Uppenbarelseboken stå det att den troende i Paradiset betjänar Gud dag och natt i hans tempel. (Upp 7:15) Detta ställe måste syfta på Paradiset i väntan på den kroppsliga uppståndelsen, eftersom Jesus kommer tillbaka först i Uppenbarelseboken 19 och människans uppståndelse således ännu inte skett.

2 Thess 4:17 säger att den som dör går till Herren och Paulus önskar bryta upp och vara med Herren (Fil 1:23), men ändå är man inte framme vid fullkomningen. Det sker efter uppståndelsen och ingången i den himmelska världen.

Vid den kroppsliga döden har alltså inte de sanna kristna nått fulländningen – den slutliga himlen, Alla kroppsligt avsomnade rättfärdiga (som dött i tron på och umgängelsen med Kristus) är i Paradiset, som inte är ett slumrande tillstånd i kroppens ben, men en ofullkomnad väntan på kroppens uppståndelse. En väntan på sina uppståndelsekroppar på förlossningens dag.
Paradiset är inte den slutliga himlen för evigt. Den eviga Himlen, som de heliga ska besitta, sedan de har fått sina uppståndelsekroppar, beskrivs i de sista kap. av Upp. och ska inte sammanblandas med det nuvarande Paradiset, som de rättfärdiga tar i besittning fram till uppståndelsen.
Paulus vederlägger de som hävdade att uppståndelsen redan skett och att människan skulle vara framme vid målet utan att en kroppslig uppståndelse skett. Även utifrån Paradisisk horisont i Kristi närhet, blickar han framåt på Kristi andra ankomst, den kroppsliga uppståndelsen och ingången i den himmelska världen för de troende, såväl troende ännu i den kroppsliga tiden och rummet, som de heliga, kroppsligt avsomnade i Paradiset.

Kring dessa spörsmål några ord av Gierts och Luther:
Katekesens sammanfattning: De trognas själar åtnjuta efter skilsmässan från kroppen salighet hos Gud, men de otrogna äro i ångest under domens förbidan… Med de dödas uppståndelse förstås, att på den yttersta dagen de dödas kroppar skola uppväckas och med sina själar åter förenas, och alla trognas kroppar bliva Kristi förklarade lekamen lika.

Lutheranerna lär:

”Även om kroppen skils från själen här i tiden, skall själen inte skiljas från Guds närhet. Den lever hela tiden.

Den timliga döden är inte ett fullständigt utplånande. Också den som inte trott fortsätter att existera till själen, vilket vi ser av berättelsen om den rike mannen och Lasarus.

Både den rike mannen och Lasarus flyttade efter döden till en annan tillvaro. Den rike mannen kom till en osalig tillvaro, medan den fattige Lasarus kom till Abrahams sköte. Det är ett uttryck som avser en salig tillvaro.

Det framgår alldeles klart att de båda platserna var åtskilda. Det fanns ett stort svalg emellan dem och det var omöjligt att komma över.

Ett av de viktigaste ställena är Jesu ord till rövaren på korset: ”I dag skall du vara med mig i paradiset.” Det är klart besked. I samma ögonblick som rövaren dog flyttade hans själ till en plats, som vi inte kan beskriva eller lokalisera. Vi vet bara att det var en salig plats, för Jesus var med där.

Det vi vet är att de troende får flytta till Jesus och leva i hans närhet, medan de som inte tror förvaras i en outsäglig pina i väntan på domen.”
”Den timliga eller lekamliga dödens väsen består enligt Skriften inte i att människan förintas utan i att själen skiljes från kroppen (Matt. 10:28, Luk. 12:20, Matt. 27:50, Joh. 19:30).

Det finns några klara skriftställen, som ger upplysningar om själarnas tillstånd mellan döden och uppståndelsen. Om de otroendes själar heter det, att de förvaras i fängelse, d.v.s. på ett ställe, där de straffas (1 Petr. 3:19,20).

Om de troendes själar heter det inte blott allmänt, att de är i Guds hand (Apg. 7:58,Luk. 23:46), utan det heter också uttryckligen, att de vilar hos Kristus och i paradiset (Fil. 1:23, Luk. 23:43,.). ”Att vara hos Kristus” är för de hädangångna troende själar säkert ett bättre tillstånd än den gemenskap med Kristus, som de kristna har här på jorden, emedan Paulus tillägger: ”vilket skulle vara mycket bättre”, d.v.s. bättre än hans gemenskap med Kristus här på jorden.

Paradiset är en vistelseort för syndfria människor, och ”att vara hos Kristus” är en sådan stegring av gemenskapen med Kristus, att det inte kan vara tal om att synden skulle vara förhanden i själen.

Skriften vet ingenting om någon själens mellankropp, och den tankegång, som förekommer att själen inte kan fortleva utan kroppslig grundval, saknar bevis. Den allsmäktige Gud, som skapat själen, är mycket väl istånd att upprätthålla själens existens utan någon kropp.”
Gierts:

”För en kristen har dessa frågor ingen vital betydelse. Han vet att han också efter döden är i Guds hand. Han vet att ”varken död eller liv, varken något som nu är eller något som skall komma, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre”. (Rom 8:38)”

Varför det dock kan vara så viktigt att komma till full klarhet i dessa frågor är att det finns så många läror kring döden, uppståndelsen, mellantillståndet, Paradiset, evigheten, himlen och *******t, människans konstitution och placeringen av människans personlighet och identitet o.s.v. där antikrists ande smyger sig in och konsekvensen av dessa läror bakåt till Kristi person, försoningen, Hans död och uppståndelse och tiden mellan Hans död och uppståndelse blir till angrepp på att Han är Kristi person.
—–

Summering

Vi behöver se Jesu undervisning om mellantillståndet mellan kroppens död och kroppens uppståndelse och att det finns en skillnad på var människans identitet är belägen i den här tiden (hela människan) och i mellantillståndet (hela människan frånskild kroppen) mellan kroppens död och kroppens uppståndelse.
Vi behöver se att Gud ”lagt evigheten i människans hjärta” och gjort henne till en evighetsvarelse och kan ”åtskilja själ ande märg och ben”, så att personligheten inte är oupplösligt bunden vid kroppen, utan kan åtskiljas från kroppen och Gud bevarar identiteten, personligheten i den här tiden, från att vara hela människan inklusive kroppen, till ett bevarande av personligheten i mellanståndet av väntan på kroppens uppståndelse.
Personligheten är åtskild från den verkligt döda kroppen, som är åtskild från all form av liv i kroppen, i en väntan på därför avsedd plats i dödsrikets två avdelningar för senare återförening med kroppen i den kroppsliga uppståndelsen, då när kroppen får igen sina livsfunktioner. Allt annat leder till en ockult lära där personligheten skulle slumra i en kropp som inte helt är avskuret från livet och verkligen död.
———

Adventisten fortsätter:

I så fall var kan Jesus tala med döda och inte vi !!!!!??? kan Jesus tala med andar och inte vi ?????!!!!!½½!

HaFo:

Är det så märkligt, om Livets Herre och Universums skapare, står på ett annat plan, än vad vi som skapade människor befinner oss, och att Livets Herre, kan kommunicera med både döda och levande!!!??? Detta verkar Du helt stå ovanför och inte begripa ellefr acceptera – eller!?
——–

Adverntisten fortsätter:

Tacksam för fler Bibel citat som besvarar mina frågor från Dig & Din Kristne vän! Tacksam för svar !

Denne Adventist har alltså mage att försöka ta initiativet, utan att själv, ens ha försökt svara på frågor, utan att ens ha gett några som helst motiv för sin verksamhet! Svagt!

HaFo h HaFo Jul 4, 2012 – 10:20PM Re: Ellen G White och Adventismen

Detta ämne sätter tydligen fart på olka håll och kanter Kring den Adventist som envisas med att försvara Ellen G. White och Adventismen, när denne fortsätter med att ställa frågor, istället för att svara på till honom ställda frågor och en önskan till honom om att kommentera material, som blivit honom tillskickad. (Se tidigare inlägg i ämnet)
—–

Fick ett mail med anledning av detta ämne kring vad en Adventist här framför. Där återges först från tidigare inlägg och ges så en enligt mig en riktig slutledning:

Från Mailet

”citat av författare som genomskådat gnosticismen:

’I trohet mot Skriften och i förnekelse av den grekiska synen säger våra trosbekännelser inte ”Jag tror på själens odödlighet”, utan ”Jag tror på kroppens uppståndelse.’ ”

HaFo:

Ett mycket förvirrande citat. Det är alltså otrohet mot Skriften att erkänna Jesu undervisning om mellantillståndet mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen. Finurligt görs en ovidkommande koppling till den grekiska synen, för är det hedniskt måste alla detaljer där vara fel och ingen tanke rätt.

Slut citat
———-

Citat

Mailskribenten som försvarar EGW och Adventismen avslutar:

JAG TROR INTE PÅ SJÄLA VANDRING
JAG TROR INTE ATT VI KAN TALA MED DE DÖDA
VAD TROR NI / HAFO / DIN VÄN…………………

Slut citat

Mailskribententens kommentar:

Såå , det är enligt Adventisten, så att det är ”vissa” som tror på själavandring och undervisar gnosticism

Mailskribenten fortsätter!

Vad ska vi då säga om vad Jesus själv gjorde i tex

Joh 11:25-26

Luk 23:43

Luk 16

Undervisar Jesus själv månne här gnosticism eller själavandring ? Nej det gör han inte !!!!

Eftersom jag också är lite ”Luthersk” av mig så ska jag ta med lite av hur Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland ser på
döden och mellantillståndet

Citat

Joh 11:25-26

Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö.

(HaFo kommentar:

Starka ord om den troende I mellantillståndet mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen:

Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö.
———-


Luk 23:43

Ett av de viktigaste ställena är Jesu ord till rövaren på korset:

”I dag skall du vara med mig i paradiset.”

Det är klart besked.
I samma ögonblick som rövaren dog flyttade hans själ till en plats, som vi inte kan beskriva eller lokalisera. Vi vet bara att det var en salig plats, för Jesus var med där.
—–

Luk 16

Samma sak omtalar Jesus för oss i sin berättelse om den rike mannen och Lasarus (vi vet inte säkert om den skall förstås som en liknelse).

Både den rike mannen och Lasarus flyttade efter döden till en annan tillvaro.

Den rike mannen kom till en osalig tillvaro, medan den fattige Lasarus kom till Abrahams sköte. Det är ett uttryck som avser en salig tillvaro.

Det framgår alldeles klart att de båda platserna var åtskilda. Det fanns ett stort svalg emellan dem och det var omöjligt att komma över.

Slut citat

Mailskribentens kommentar:

Liknelse eller inte, Jesus beskriver i Luk 16 alldeles tydligt att det finns en medveten tillvaro efter den kroppsliga döden fram till den kroppsliga uppståndelsen!!
——-

Adventisten sänder så mail som det återstår att se i fortsättningen, vad de egentligen säger:

BLEV SÅ GLAD NÄR JAG NU HÅLLER PÅ ATT LÄSA DIN MAIL VÄXLING MED MÄSRSTA PINGST , DET SOM GJORDE MIG GLAD VAR DET OM HELANDE & TROS RÖRELSEN LEKLAND m.m.
——-

………..NÅGRA BIBEL CITAT SOM KOM TILL MIG NÄR JAG LÄSTE ERA SKRIFTER PÅ NYTT………………….

(HaFo undran, vem är i Adventistens ögon de han åsyftar, NÄR JAG LÄSTE ERA SKRIFTER PÅ NYTT??? Vilka är vi och vilka är de i hans ögon?
———


Adventisten undrar så:

KOMMER INTE TRON AV FÖRKUNELSE


SANNINGS ANDE SKALL LEDA ER IN I HELA SANINGEN

DIT ORD ÄR SANING

SUMMAN AV DITT ORD SANING

JAG SKALL SÄNDA ER SANINGENS ANDE

PÅMINARE
——

HaFo kommentar:

Sanna ord från Skriften här från Adventisten, som blir till lögn om den Skrift, som man åberopar, samtidigt, som man förvanskar vem Jesus ÄR och därmed omintetgör betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset!!! (Se tidigare inlägg!!)

HaFo h HaFo Jul 5, 2012 – 10:28PM Re: Ellen G White och Adventismen

Från Min Åsikt kring Adventismen.

Fick igen ett mail med anledning av detta ämne. som jag återger:

I Jakob 1 så omtalas människans själ

21. Skaffen därför bort all orenhet och all ondska som finnes kvar, och mottagen med saktmod det ord som är plantat i eder, och som kan frälsa edra själar.

I psalm 16 så ser vi tydligt att människan har en själ , som kan komma till dödsriket. Detta skriver David

10. Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket
—–

Så här säger Petrus i Apostlagärningarna 2

29. Mina bröder, jag kan väl fritt säga till eder om vår stamfader David att han är både död och begraven; hans grav finnes ju ibland oss ännu i dag.

30. Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att ’av hans livs frukt sätta en konung på hans tron’,

31. därför förutsåg han att Messias skulle uppstå, och talade därom och sade att Messias icke skulle lämnas åt dödsriket, och att hns kropp icke skulle se förgängelse.
——-

Detta i Davids psalm 16 var alltså en profetisk förutsägelse för vad som skulle komma att ske med Jesus Kristus , Messias Jesu själ skulle alltså inte förbli kvar i dödsriket, och hans jordiska kropp skulle inte förmultna och sönderfalla !!!!

”du skall icke lämna min själ åt dödsriket”

”och sade att Messias icke skulle lämnas åt dödsriket”

”och att hans kropp icke skulle se förgängelse”

Detta förutsåg David:

”att Messias skulle uppstå, och talade därom och sade att Messias icke skulle lämnas åt dödsriket, och att hans kropp icke skulle se förgängelse”

——-

Joh 11:25-26

Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö.

(HaFo kommentar:

Starka ord om den troende i mellantillståndet mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen)
—-

Mailskribenten fortsätter:

Jämför med vad Paulus säger i Fil 1:23 !!!

Ty att leva, det är för mig Kristus, och att dö, det är för mig en vinning.

Jag drages åt båda hållen. Ty väl åstundar jag att bryta upp och vara hos Kristus, vilket ju vore mycket bättre;

Paulus säger alltså att det för honom är en vinning att dö !!!!

En vinning att dö, DÄRFÖR ATT DÄREFTER SKULLE SÅ PAULUS FÅ VARA TILLSAMMANS MED KRISTUS!!
—-

Jämför med Jesu svar till rövaren på Korset

Lukas 23

42.Sedan sade han: »Jesus, tänk på mig, när du kommer i ditt rike.»

43.Han svarade honom: »Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.»
——

Jämför med vad Stefanus säger i Apg 7:59 Så stenade de Stefanus, under det att han åkallade och sade:
»Herre Jesus, tag emot min ande.»

60. Och han föll ned på sina knän och ropade med hög röst: »Herre, tillräkna dem icke denna synd.» Och när han hade sagt detta, avsomnade han.
—–


HaFo kommentar:

Det står alltså inte här, att Stefanus upphörde att finnas till, fram till uppståndelsens morgon! Nej Stefanus överlämnade sitt liv/sin livsande till Jesus i väntan på den kroppsliga uppståndelsen!!
—–

Mailskribenten fortsätter:

Fil 1

20. Det är nämligen min trängtan och mitt hopp att jag i intet skall komma på skam, utan att Kristus, nu såsom alltid, skall av mig med all frimodighet bliva förhärligad i min kropp, det må ske genom liv eller genom död.

21. Ty att leva, det är för mig Kristus, och att dö, det är för mig en vinning.

22. Men om det att leva i köttet för mig är att utföra ett arbete som bär frukt, vilketdera skall jag då välja? Det kan jag icke säga.

23. Jag drages åt båda hållen. Ty väl åstundar jag att bryta upp och vara hos Kristus, vilket ju vore mycket bättre;
—-

HaFo kommentar:

Texten säger här alltså, att när Paulus ”bryter upp”, så handlar det inte om ett omedvetet väntande på kroppens uppståndelse, utan om att ”vara hos Kristus”!! Med allt av vad det kan ha att medföra och innebära!?

Men ett vet vi, att det inte alls innebär, att vi kan ha kontakt med de kroppsligen avsomnade och de med oss! Allt sådant handlar om Spiritism och onda andars narrspel, som Skriften varnar för!
—-

Påminner igen om vem Jesus ÄR: ”All fullhet – Guds fullhet lekamligen” = ”Kristus kommen i köttet” = fullt ut människa och fullt ut Gud samtidigt!!

Påminner igen om vad som därmed är det försonande offret för mänsklighetens synd, när ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv och inte tillräknar människorna deras synder”:

Offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) KROPP OCH BLOD PÅKORSET. KRISTI KROPP FÖR DIG UTGIVEN; KRISTI BLOD FÖR DIG UTGJUTET.

Å det inte vid något senare tillfälle, ceremoni eller sammanhang, UTAN DÄR PÅ KORSET!!

HaFo h HaFo Jul 7, 2012 – 10:37PM Re: Ellen G White och Adventismen

Från Min Åsikt kring Adventismen.

Fick åter igen ett mail med anledning av detta ämne (det verkar intressera), som jag återger.

Mailskribenten ger här en jämförelse mellan Adventismens lära och Mohammed/Islams lära. Jag återger mailet och ger så en HaFo – kommentar därefter.
——

Från mailet:

Jag hittade en både intressant och för den delen också mycket skrämmande sak när det gäller en del av Muhammeds läror och hur mycket det finns i detta som liknar ”Adventists” tankegångar !!!

Magnus Elenborg har skrivit ett inlägg om Profeten Muhammed på HEF forum
(HEF står ju för Human-Etisk Debatt)

Huruvida alla dessa påståenden angående Muhammeds lärosatser till alla delar verkligen stämmer vet jag inte , jag är ju verkligen alls ingen expert på Islam

Magnus Elenborg är vad jag fått fram annars mycket vilsen , men det hindrar ju inte alls att det han skriver angånde Muhammed och Islam kan stämma i sak

Man kan ju inte låta bli att se att det finns vissa alldeles uppenbara likheter mellan ”Adventists” påståenden och hur Profeten Muhammed tänkte !!!!
——-

Nu till citatet från HEF forum där Magnus Elenborg skriver ett inlägg

Forumindex » HEF-Debatt » Human-Etisk Debatt

http://forum.hef.nu/viewtopic.php?f=8&t=173&view=next

Inläggsrubrik: Muhammeds syn på livet efter döden.Postat: 2010-09-22, 09:25

Ett egendomligt drag i Muhammeds uppfattning av det kommande livet kan vi inte förbigå här.

De saliga i himmelen och de fördömda som pinas i *******t kallar han aldrig andar eller själar.

Han vet visserligen att människan har en själ, som vid döden tas ifrån henne, men en själ är inte för honom ett väsen som kan tänka, känna och vara verksamt utan kropp.

Själen har Muhammed sannolikt tänkt som en opersonlig kraft, en livs fläkt.

Då Allah vid människans död tar den åter till sig, inträder människan i ett stadium av fullkomlig medvetslöshet, likt en djup, drömlös sömn.

Var själarna finns, sedan Allah tagit dem till sig, om de rentav förintas, eller om de existera i något stadium av potentialitet, är frågor som Muhammed lämnar åsido.

I varje fall är det först genom uppståndelsen som människan åter får liv och medvetande.

Uppståndelsen är därför i själva verket en ny skapelseakt.

Då de otrogna hånfullt frågar: Hur vore det väl möjligt, att vi skulle få liv igen, då vi redan förvandlats till multnande ben? svarar profeten med en hänvisning till människans underbara tillblivelse i moderlivet.

Han som första gången skapade människan i hennes moders liv av en droppe stelnat blod, han har också förvisso förmåga att uppväcka henne, d.v.s. skapa henne på nytt i jordens skumma moderssköte och föra henne levande fram i ljuset.

Men då tillståndet mellan döden och domen är en sömn utan medvetande och drömmar följer därav att det för människan ter sig som om domen omedelbart följde på döden.

Otaliga gånger i koranen har Muhammed givit uttryck åt denna tanke som synbarligen gjort ett mycket djupt intryck på honom själv.

När människan vaknar i uppståndelsen, tillfrågas hon, hur lång tid hon anser ha förflutit, sedan hon insomnade i döden. De rättfärdiga, som genom sin tro på uppenbarelsen känner sanningen, vet att uppståndelsens dag är inne, men syndarna är fullkomligt förvirrade. De svär att endast en timma förgått, eller att de dröjt en del av en dag eller någon dag i graven. Man förstår väl vilken verkan detta motiv haft i profetens väckelsepredikan.

Domens stund, som syntes de otrogna så oändligt fjärran, ska nå dem, förr än de anar. Inga oändliga tidsperioder ska gå. I samma stund som de lagt sina ögon samman i döden, är domen redan där.

En annan egendomlighet i den koraniska eskatologin får till någon del sin förklaring genom denna föreställning. En rad koranställen (75: 27/26 ff., 56: 83/82 ff., 6: 93 ff.) skildrar, hur i dödskampens svåra stund änglarna kommer och hämtar själen, för att inställa den inför dess domare och sedan omedelbart föra den till eldens straff.

Det är tydligt, att Muhammed inte tänker på någon förberedande straffdom redan före den slutliga uppståndelsen. Dödsögonblicket och domen flyter för honom samman till en händelse.

Ett undantag från den lott som kommer alla människor även de troende till del gör Muhammed för martyrerna, de rättrogna, som faller i Allahs heliga krig. ”Tro inte, att de som dödats på Allahs väg är döda. Nej, de är levande hos sin Herre och försörjs av honom. De gläder sig över den nåd Allah skänkt dem och fröjdar sig över dem, som ännu ej hunnit fram till dem, de som blev efter dem på jorden.” (Sura 3:169/163 f.)

Tron att martyrernas själar verkligen existerar och njuter salighet i paradiset är en kristen föreställning, som Muhammed upptagit, utan att märka att den är fullkomligt oförenlig med hans tankar om själen och tillvaron efter döden (Liksom Adventismens lära är det! HaFo kommentar).

Slut citat

Mailskribentens kommentar:

Visst finns det mycket här i Profeten Muhammeds tankegångar som starkt påminner om Adventismens förförelser !!!
—–

HaFo kommentar:

Nu är det inte bara Adventismen och Islam/Muhammed, som förmedlar denna förförelse.

Jag har även mött detta hos Apologeten i Norge. Ngt som jag bemött under Häften på hemsidan och då under “Kan Gud dö – Jesu Kristi person – Den stora stötestenen”.

Jag ska återge en del av innehållet där, men läs gärna igenom hela “Häftet”, för att få ett någorlunda helhetsperspektiv på olika former av JDS – lära, som är i omlopp, under sken av avståndstagande från Trosförkunnelsen och dess JDS – lära!!
——-

Apologeten sammanför Jehovas Vittnens, Adventismens och Muhammeds/Islams lära in under “typ” samma tak och innehåll i praktiken. (Jag kallar denna lära för läran om de icke – troendes utplånande, annihilismen. Eller som jag hellre vill kalla den, efter att något lite ha sett in i denna läras konstruktion, ”själens, personlighetens upphörande vid kroppens död – JDS – läran”).
——-

Det finns flera varianter av läror som får konsekvensen att Jesus dör andligen ( det sker en åtskillnad mellan Gud och människa i Jesu Kristi person), som på mer eller mindre dolda sätt vill angripa sann kristen tro och vill bedra människan till en antikristlig tro på och bekännelse av Jesus, där Han inte längre är vare sig Guds person eller Jesu Kristi person, ”Guds fullhet lekamligen”, där Han inte är fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt. Där Han inte är Gud och människa förenade i en person. Personen Jesus Kristus.

En JDS – lära, är en antikristlig lära, som någonstans i skeendet skiljer Gud och människa åt i Kristi person. Det är en lära som någonstans, i skeendet av försoningen mellan Gud och människa i Kristi person, hävdar att Jesus inte är fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt i Kristi person.
—-

Det är två olika varianter av JDS- lära, som jag uppfattar dem, som jag här försöker belysa och ifrågasätta, för att kristna kanske mer kan samtala, bedja över och studera vidare kring de aspekter jag berör, för att så bättre tillsammans, kunna möta angreppen mot kristen tro idag.

Det är dels naturligtvis läran att Jesus dog andligen i Trosförkunnelsens variant, där Jesus ska dö människans andliga död och blir en vanlig andligt död människa som behöver pånyttfödelse, för att bli Jesu Kristi person igen.

Men jag vill även ifrågasätta en annan lära, läran om de icke – troendes utplånande, annihilismen. Eller som jag hellre vill kalla den, efter att något lite ha sett in i denna läras konstruktion, ”själens, personlighetens upphörande vid kroppens död – JDS – läran”. Den läran synes väl överenstämma med Adventismens och Islams förförelse!!
——

Den läran startar vad jag kan förstå utifrån den synen att uppståndelsen och domen sker vid samma tillfälle för både troende och icke-troende. Så långt kan det vara OK menar jag, och jag tar där ingen personlig klar ställning till vilken syn på uppståndelsen och domen som kan vara riktig. Så långt tror jag inte det blir en frälsningsfråga att se detaljerna kring detta.

Men sedan byggs läran upp vidare där man beskriver personligheten som oupplösligt fixerad vid kroppen och kroppens ben på ett sådant sätt, att när det tillämpas på Jesu död och uppståndelse leder läran egentligen till samma konsekvens som i Trosförkunnelsens lära om Jesu andliga död. Bara på en annan väg och på ett sätt som i förstone inte låter så iögonfallande.

Jag vill alltså försöka peka på likheten i det antikristliga väsen som ligger dolt såväl i denna lära som i Trosförkunnelsens JDS – lära. Det gör mig både upprörd och fylld med vånda, om det är så att ”bekämpare av Trosförkunnelsen”, samtidigt har en annan antikristlig lära i sitt bagage, som bara skapar en annan variant av JDS – lära, än den som finns dold i Trosförkunnelsen. Det gör ju inte förvirringen mindre och svårigheten att närma sig problemet desto större.
——-

Men samtidigt måste det övergripande målet vara att hålla rent gentemot alla former av JDS – lära, d.v.s. fördöma alla läror som på olika sätt lär att Jesus dog andligen och att en åtskillnad ägde rum mellan Gud och människa i Jesu Kristi person och angreppen på att Jesus är Kristi person (Gud och människa förenade), var, hur, när och i vilket sammanhang det än framträder.

Det framträder såväl i Trosförkunnelsens, som Adventismens, Muhammeds/Islams, och Apologetens lära!
——-

Precis som Trosförkunnelsens JDS – lära stöter lärorna från Muhammed/Islamismen, Adventismen och Apologetens läror, sig alltså mot att Jesus hela tiden är Kristi person – Gud och människa förenade.

Det finns många stötestenar för falska läror att stöta sig emot kring ord av Jesus och hans anspråk, men det finns ingen större stötesten än det faktum att Jesus är Kristi person, Gud och människa förenade – Guds fullhet lekamligen och att Han är Kristi person (anligt levande – Gud och människa förenade i livgivande gemenskap genom Anden) igenom hela försoningsverket.

Finns det någon villolära som inte någonstans krockar med den stötestenen om man ser till konsekvensen av lärans innehåll? Det var inte läror som Gud satte in att vara en hörnsten som kan bli till en stötesten, det var en person, Kristi person, som i den person Han är, som Gud satte fram, som ytterst är den hörnsten som kan förkastas och bli till en stötesten som blir till fall.

Jag tror inte det går att bygga utifrån den hörnstenen och komma fel med mindre än att den hörnstenen då blir en stötesten istället och Kristus inte längre då är Kristi person av Gud och människa förenade. Är han inte längre Kristi person, så är Gud inte heller längre Gud!!

Speciellt tydligt tycker jag då detta blir i de två läror som jag vill fokusera. De är i grunden samma antikristliga JDS – lära till sitt väsen. De stöter sig emot och faller på just att Jesus enligt dessa läror inte längre är Kristi person – Gud och människa i en oupplöslig enhet och förening.
——

Eftersom att identiteten, personligheten, individen upphör vid kroppens död i dessa läror via Adventismen, Muhammed/slam, Apologeten, så sker den andliga döden (åtskillnaden från Gud) vid kroppens död och det behövs en andlig pånyttfödelse (gemenskap med Gud) i den kroppsliga uppståndelsen.

Överför man det på Kristi person så är det en andlig död av honom som sker vid offret av Kristi kropp och blod och Han behöver en andlig pånyttfödelse i Kristi kropps uppståndelse.

Vad andlig död är och vad kroppslig död är måste hållas isär och inte göras identiska, så att andlig död och kroppslig död ses som detsamma och pånyttfödelse och kroppens uppståndelse blir samma sak. Annars kommer man snett.
——-

Så snälla fortsätt läsa vidare på Häftet ”Kan Gud Dö –Jesu Kristi person – Den stora stötestenen”, för att få ett helhetsperspektiv på vad jag här försöker säga!

HaFo h HaFo Jul 10, 2012 – 12:41AM Re: Ellen G White och Adventismen

Jag tror att jag missat att förmedla en del av mailväxlingen med “Adventisten”. Så jag tar det igen. Ursäkta om det blir till en “repris”!?

Inlägg 1 kring vad en Adventist undrar över och mina kommentarer därtill

Adventisten undrar:

om jag har för ståt dina skrifter rätt så hänger GUD & JESUS samt DHA samman i samma person, därför kan inte någon av dem dö har jag detta rätt? uppfatat

JA eller NEJ

HaFo:

”Du har nog detta rätt uppfattat”! Var finner Du i Skriften att Gud, Jesus eller den Helige Ande dör i bemärkelsen upphör att existera!!??
—–

Adventisten undrar vidare:

”Så Gud har varit här på Jorden, så Jesus bad till sig själv”

HaFo kommentar:

Har Du alldeles missat utifrån skriften, att Gud och människa förenades/försonades i 2 Kor. 5 : 17 – 21!!?? Om Du inser den betydelsen, så inser Du också kopplingarna mellan den inbördes kommunikationen enligt Joh. 14 – 17 mellan Fader, Son och Ande!
——-

Adventisten undrar vidare:

”Vem står mer för din lära finns det i någon bok, var ifrån har du fått den finns några pastorer och var finns det någon mer man kan konsultera kring Din lära”
——

HaFo kommentar:

Detta är inte ”specifikt” min lära som jag framför! Vad jag framför, handlar om traditionell kristen tro från luther och framåt till idag, kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!!

Det är en tro och lära som blir förvanskad i bl.a Adventismens lära! Den lära som Du företräder och desperat försvarar, tillsammans med all annan sköns villfarelse idag på den andliga arenan!! Sluta med det!!

HaFo
———-

Adventisten återkommer så med ytterligare mail. Återger en del citat från hans mail som jag så kommenterar:

Adventisten:

“JESUS kom i allt likt oss dock utan synd”

HaFo:

Så här uttrycker Bibeln det skeendet i Rom. Kap. 8:
“född i syndigt kötts gestalt” ( I arvet från Maria – Hafo kommentar), “fördömde han synden i köttet” ( I arvet från Gud – som född av Gud, med Guds eget liv – Guds fullhet lekamligen. Fult ut Gud och full tut människa samtidigt – Kristus kommen I köttet – HaFo kommentar), i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet!!!
——-

Adventisten:

så jag bekänner Jesus som Gud son, Vägen saningen och LIVET, Vägen till Gud. Han dog för mig och för dej och tog på sig straffet och så uppfylldes helgedoms tjänsten och för låten brast . Var ock en som tror på Sonen Jesus blir frälst och det är Fadern som sände Sonen.

HaFo:

OBS! Men vilken Jesus bekänner Du som Guds Son och vägen till Gud?

Skriftens Jesus eller en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium ala Adventismen och många allehanda andra förförelser idag på den andliga arenan – eller!?
——-

Adventisten:

“Vi har både Fader och moder så Jesus Far är Gud och Mor är Maria…”

HaFo:

Nu vart det riktigt konstigt! Trodde inte Adventismen var påverkad av och förmedlade katolicismen. Men det är tydligen vad som här sker.

Marias enda medverkan i det hela, är att Gud själv, “blir född i syndigt kötts gestalt”, i arvet från Maria, så att Han där, som Gud och människa förenade i Kristi person, människans represtant, kan “fördöma synden i köttet”, i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet. Det senare är inget som Maria har att göra med överhuvudtaget!!
——–

Adventisten fortsätter så väldigt förvirrande, för att kunna försvara den förförelse i Adventismen, som vi här ventilerat (se tillbaka på tidigare inlägg):

Adventisten:

ang PETR 3:18-20 : Ty ock Kristus dog en gång för synder, rättfärdig för orättfärdiga, på det han skulle föra oss fram till Gud, väl dödad till (sitt) kött, men levandegjord till (sin) ande,
vers 19 i vilken han och gick bort,,, och därvid gick han även bort….och predikade för andarna i fängelet , -ÅKeson

lägg märke till ordetVAR någon som inte är nu…..
vers 19 i vilken han också gick hen att predika för andarna som VAR i förvaring -DK 1931

vers 19 gjort levende i anden att i den gick han till de andar, de VAR fängelset och predikande för dem i var dem olydige – DK 1992
—-

HaFo:

Här försöker adventisten nu mixtra med ordet “Var”, för att göra om inte vad Bibeltexten egentligen säger! Bibeltexten pekar här tillbaka på vad som hände på korset och därefter tillbaka på mellan Kristi kroppsliga död och kroppsliga uppståndelse (!!):

“till kroppen dödad”, men andligt levande (förenad med Gud), går Kristi person med kroppen livlös i graven och predikar för de som då MED TILLBAKABLICK (VAR fångna), men SOM I DET NUET SOM SENARE ÅTERGES SÅ DÅ, ÄR fångna!!! Här gör adventisten tydligen allt för att försöka rättfärdiga en falsk lära från Adventismen!!
——

Adventisten fortsätter så därefter förvirrande:

2 kor 5 kap vers 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv…………menar du att Gud var i Jesus………….? -när Jesus var här på jorden -var någon stans fanns Gud ? eller var han i Jesus …….. så Jesus bad till sig själv!?

HaFo:

Tycker jag tidigare gett utförliga svar kring Dina frågor här och utifrån vad jag pekat på till Dig, att läsa från min hemsida. Läser Du inte egentligen vad jag skriver och hänvisar till? Är Din stora mission egentligen att “rädda mig till Adventismen och de enda sant troende” enligt Dig och det sammanhang som du försvarar och företräder – eller vad sysslar Du egentligen med???

Om det är så, att Du försöker vinna mig för Adventismen, så kan jag bara säga “mission impossible”!!

HaFo

Forts mailväxlingen med “Adventisten”. h HaFo Jul 10, 2012 – 12:45AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 2 från mailväxlingen med “Adventisten”
Citat från Adventisten:

HUR VANN KRISTUS SEGER ÖVER SATAN?

Svar :

luk 23:46 ; ”Och Jesus ropade med hög röst och sade: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande, och då han hade sagt detta gav han upp andan. hebr 5:8 ”Fästän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande.”

Vad var resultatet av Jesu seger för himmelen och jorden?

Svar

Kol 2:15 ”Han har avväpnat furstarna och väldigheterna och låtit dem bli till skam inför alla, och har triumferat över dem genom honom.”

Slut citat

HaFo kommentar:

Det är sant att ”Han har avväpnat furstarna och väldigheterna och låtit dem bli till skam inför alla, och har triumferat över dem genom honom.”

Men det är inte hela sanningen om, vad som var orsak till denna seger åtgivet ovan från adventisten!

HaFo:

Kärnan i den Kristna tron är

Tron på Jesus som Kristus – Gud i köttet, dvs i en mänsklig ande/själ och kropp – Guds fullhet lekamligen i en person – sann Gud och sann människa –
Jesus är Kristus. Inkarnationens under.

Tron på att Jesus är människans ställföreträdare som i hennes ställe uppfyller Guds lag och vilja, så att därmed försoning sker mellan Gud och människa i Kristi person och jordiska kropp och Gud fördenskull dömer människan rättfärdig, utan egen förtjänst, av nåd, för Kristi rättfärdighets skull och räknas rättfärdig med förlåten synd.

En fri gåva, som blir den enskildes personliga ägodel, vid förtröstan till den Jesus ÄR (“All – Guds fullhet lekamligen”) och har gjort (Offret av Kristi persons – Gud och människa förenade/försonade – kropp och blod på korset).

Tron på att Jesus är människans rättfärdiga ställföreträdare som tillräknas mänsklighetens synd och blir föremål för straffet som sonar skulden: att bära fram ett av synden obefläckat, rent, felfritt offer bestående av Kristi kropp och blod.

Tron på att offret av Kristi syndfria, rättfärdiga kropp och blod är det giltiga och tillräckliga offret (det handlar alltså inte om en andlig död – att Gud och människa skilts åt i Kristi person) som avvänt Guds vrede över synd och syndare, så att relationen mellan Gud och människa är återupprättad för Kristi skull.

Tron på att Kristus återförenas med sin jordiska kropp, som får liv igen och uppstår. När han dör, blir han inte skild från Gud vilket trosförkunnelsen påstår, utan från sin kropp.

Det är KRISTI kropp och blod, som är det giltiga offret, som därmed förlorar sina livsfunktioner, dör och får liv igen i uppståndelsen.

OBS! Och I mellantillståndet mellan kroppens död och kroppens uppståndelse, så är Han fortfarande Gud och människa förenade – = Kristi person, andligt levande, förenad med Gud, och “predikar ett budskap…”

Därpå skall ni känna igen Guds Ande: Var och en ande, som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande, som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud. Den anden är Antikrists ande …1 Joh. 4:2-3
———-

Adventisten fortsätter:

Vad bringade Kristi lidande och smärta oss ?

Svar jes 53:4-5 Men det var var våra sjukdommar han bar , våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad slagen av Gud , förnedrad. Han blv pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot

Vilket högt värde har frälsningen i ljuset av Kristi lidande?

Matt 26:38, 39 ”Då sade Jesus till dem : Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Och han gick lite längre fram föll ner på sitt ansikte, bad och sade : Min Fader , är det möjligt , så låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill. utan som du vill.”

luk 22:44 ”Och han kom i svår ångest och bad ännu ivrigare, och hans svett var såsom blodsdroppar, som föll ner på jorden.”

HaFo:

Det är inte SJÄLVA LIDANDET I SIG, hos Jesus som räddar människan!! Det är att Jesus MITT I DETTA LIDANDE, förenar Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet och därmed kan bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset som räddar människan!!:

”Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet”!!!!!

HaFo

Forts mailväxlingen med “Adventisten”. h HaFo Jul 10, 2012 – 12:59AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 3 från mailväxlingen med “Adventisten”

Adventisten fortsätter:

Vad orsakade Jesus stora ångest i Getsemane och på Korset? Hur kan vi jämföra hans död med martyrernas död? svar Matt 26:38-39’Då sade Jesus till dem: Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Och han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte, bad och sade:

Min Fader, är det möjligt, så låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill , utan som du vill. Mark 15:34 Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst, och sade: Eloi, Eloi, lama sbaktani? Det betyder: MIN GUD , MIN GUD , VARFÖR HAR DU ÖVERGIVIT MIG.
——

HaFo:

Det verkar här som att Adventisten faller in i tidens villfarelsens kör, om att Jesus i detta skede, var skild från Gud:

Men vad är det som här sker enligt Ordet? Vi tar det från början:

Det finns idag krafter i rörelse, som vill tolka detta nödrop av Jesus, som ett bevis för att Jesus dog andligen på korset.

Bibelns definition på andlig död är klar. Det är att inte äga delaktighet av Gudomlig natur i sin natur, äga delaktighet av en syndig natur i sin natur, vara Gudsfrånvänd, förlorad och i behov av pånyttfödelse.

Därmed innebär en andlig död av Jesus att:

Han har en syndig natur. Han är inte sann människa längre.

Det upplöser väsensenheten i Gudomen mellan Fadern och Sonen. Jesus är inte Guds Son längre.

Det upplöser enheten av Gud och människa (den enhet som gör Honom till Kristus – Guds fullhet lekamligen) i den enda personen Kristus. Han är inte längre Kristus.

Det innebär att Jesus inte är den människans ställföreträdare i vilken den andliga döden aldrig sker och övervinnes.

Det innebär att det inte sker försoning mellan Gud och människa i Jesu jordiska kropp.

Det innebär att det inte finns en Kristi rättfärdighet att tillräkna människan.

Det innebär att Jesus inte är Kristus längre och Han kan därmed inte bära fram ett rent offer av Kristi kropp och blod.

Frågan är då om Jesu nödrop på korset verkligen innebär att Jesus är andligt död?

En del menar att, eftersom människan sägs vara andligt död i överträdelser och synder, så är det naturligt att Jesus därmed dör den andliga döden i människans ställe.

Medan Bibeln inte har någon sådan framställning, utan visar att den död Jesus dör i människans ställe, är att bära fram det av Gud bestämda försoningsoffret, som avvänder Guds vrede över synd och syndare. Det är ett offer ingen syndig människa kan bära fram: det rena offret av Kristi (en ren och Gudsförenad människas – Gudamänniskans) kropp och blod.

Andra vill stödja tanken på en andlig död av Jesus med att Han skulle bli mänsklighetens synd i sin natur, för att ta straffet i människans ställe.

Medan Bibeln visar att världens synd tillräknades Jesus, utan att Han i sin egen person som Kristus är denna synd, men oskyldigt blir föremål för straffet, blir behandlad som om Han vore syndaren, som för att sona sina brott, ska bära fram det offer Gud bestämt: ett rent offer av Kristi (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod.

Frågan är då om Jesu nödrop på korset verkligen innebär att Jesus är andligt död skild från Gud?

Flera förkunnare har tidigare uttryckt sig snubblande nära en sådan tolkning, utan att klart uttala att de menar en andlig död av Jesus.

T.ex. I Biblisk Uppslagsbok utgiven av bl.a. David Hedegård så står det i spalt 242 ang. Matt.27:46. ”Hans ord ger vid handen, att han är övergiven av Gud… Han var alltså i verkligheten övergiven av Gud.”

Men samtidigt säger han: ”I sin gudamänskliga person kunde han lida det oändliga och eviga straffet…”. Det innebär att Hedegård inte såg Gudsövergivenheten som ett åtskiljande mellan Gud och människa i personen Kristus, ingen åtskillnad i natur mellan Fadern och Sonen i Gudomen. Han talar om gudamänniskan. Således talar inte Hedegård om en andlig död av Jesus och Jesus kan därmed bära fram offret av det rena offerlammets, gudamänniskans, Kristi kropp och blod.

Vilket är den död Jesus dör i människans ställe.
Lewi Petrus skriver i boken Under den högstes beskärm: ”När han hängt där på korset i sex långa timmar uppgav han ropet: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” Då upplevde Jesus vad synden är. Synd kan inte ha gemenskap med Gud, ej heller den som bär den. Synden åstadkommer skilsmässa från Gud. Det var den andliga dödens fasa Jesus upplevde när han blev gjord till ett med människornas synder.”

Enligt vad jag hört så ändrade Lewi Pethrus senare något tolkningen kring detta spörsmål. Därom kanske någon annan har säkrare information.

Det skulle vara intressant veta om han sedermera kom fram till att världens synd tillräknades Jesus, utan att Han i sin egen person som Kristus är denna synd, men oskyldigt blir föremål för straffet, blir behandlad som om Han vore syndaren, som för att sona sina och alla syndares brott, ska bära fram det offer Gud bestämt: ett rent offer av Kristi kropp och blod och tog avstånd ifrån en andlig död av Jesus?

I studiebibeln skriver Thoralf Gilbrant ang. Matt. 27:46: ”Jesus blev en förbannelse för vår skull (Gal.3:13). Han blev gjord till synd för oss (2 Kor. 5:21). Därför blev han verkligen övergiven av Gud.

Straffet blev lagt på honom ( Jes.53:5)…Jesus smakade Guds vrede i vårt ställe. Jesus blev övergiven av Gud för att vi skulle slippa det.”

Gilbrant använder aldrig ordet övergiven som ett likhetstecken med en andlig död av Jesus (att Gud och människa var åtskilda i Kristi person)!

Menar han med sin framställning att världens synd TILLRÄKNADES Jesus, utan att Han i sin egen person som Kristus ÄR denna synd, men oskyldigt blir föremål för straffet, blir behandlad som om Han vore syndaren som för att sona sina och alla syndares brott, ska bära fram det offer Gud bestämt: ett rent offer av Kristi kropp och blod och tog Gilbrant avstånd ifrån en andlig död av Jesus?
——

Den som dock tveklöst och klart sätter likhetstecken mellan övergivenhet och en andlig död (åtskillnad från Gud) av Jesus, är Ulf Ekman, som i boken Doktriner på sid. 175 skriver: ”När relationen med Gud är borta, så inträder den andliga döden. När Gud låter sin vredes svallvågor gå över den synd som Jesus bär när han på korset blir gjord till synd (2 Kor.5:21), så erfar Jesus Gudsövergivenhet och andlig död.”

Genom att koppla samman orden andlig död med ordet övergiven, så framstår det, som att Jesus själv i sitt nödrop på korset säger att Han dör andligen. Kopplingen till en andlig död av Jesus är redan då klar.
Sen behöver man inte längre använda orden andlig död av Jesus, utan bara säga att Jesus var övergiven på korset.

Därmed kan man mena en andlig död av Jesus (åtskillnad från Gud), utan att använda de orden. Då framstår det mindre anstötligt. På liknande sätt, har orden i trosförkunnelsen på andra områden, fått en ny innebörd och människor ser inte längre den inbakade lögnen i budskapet.

Det är viktigt att kunna behålla denna lärodoktrin att Jesus dog andligen i trosförkunnelsen, där Jesus mister sin Gudastatus, dör andligen och behöver pånyttfödelse för att kopplas samman det med ande, själ och kroppsläran, med anden som den egentliga personligheten och att människan i sin pånyttfödelse får denna Gudastatus:

”Din ande är skapad till likhet med Gud. Jesus har omskapat Din invärtes människa så att Du i anden har blivit lik honom själv. All den kraft som Gud själv äger har blivit deponerad i Din egen ande. så är Du vad Jesus Kristus är skapad till ett med Gud själv, ett med Guds arvsanlag och Guds natur.”

Detta är bara andra ord av Ekman för att uttrycka ”vi är gudar – läran”, men han försöker göra det mindre iögonfallande.

Det går inte att komma ifrån att när man tar del av en samlad bild av utbudet i trosförkunnelsen och även mejslar fram det som ligger inbakat i mycket riktig undervisning, så träder ett mönster fram av ett lärosystem som bygger på Kenyons och Hagins lärodoktriner, som går som *****lbitar in i varandra till ett nytt lärosystem och färgar tolkningen vid Bibelläsandet.

Detta lärosystem ligger inbakat i en riktig undervisning, där det riktiga utgör ett ”fodral” för dessa nya lärodoktriner, så att helheten av budskapet blir dubbelbottnat. När någon så pekar på det falska, kan man bara peka tillbaka på ”fodralet” och säga att det visst bara är samma undervisning som kristna alltid haft.

Frågan är då om Jesu nödrop på korset verkligen innebär att Jesus är andligt död?

Inte konstigt att det finns en sådan öppenhet för detta falska att Jesus skulle ha dött andligen och att det råder en sådan förvirring i kristenheten idag, kring vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen, när så många andliga auktoriteter uttryckt sig med så tveksamma formuleringar kring Jesu nödrop och Hans identifiering med synden som syndabärare.

Det är fortfarande Bibeln som är vårt rättesnöre och som framställer vad som gäller och inte vad andliga auktoriteter av olika slag lärt eller lär, oavsett om de verkligen åsyftat en andlig död av Jesus eller inte. Vad som står uppenbart klart idag, är att trosförkunnelsen tveklöst uttalar en sådan tolkning och satt likhetstecken mellan Jesu nödrop på korset och en andlig död av Honom.

Faktum kvarstår, att vad än olika förkunnare har sagt i detta, så om Jesus dör andligen, så upplöses enheten mellan Fadern och Sonen i Gudomen och den förenade enhet mellan Gud och människa, som i personen Kristus skapar försoning i Jesu jordiska kropp upplöses. Jesus är inte längre Kristus. Vilket Guds Ord inte tummar en millimeter på.

Vi behöver alltid läsa Guds Ord i ljuset av Bibelns utsaga vem Jesus är:

Guds Son, med en oupplöslig väsensenhet mellan Fadern och Sonen i Gudomen. ”Jag och fadern är ett”, säger Jesus.

Enheten av Gud och människa i en enda person Kristus, Guds fullhet lekamligen.

I Jesu nödrop om Gudsövergivenhet på korset, framgår inte att det handlar om någon upplösning i det hänseende som ovanstående punkter avser, alltså att Jesus skulle skiljas från Gud i naturhänseende.

En andlig död av Jesus delar upp Kristi person! Det sönderdelar enheten av Gud och människa i den enda personen Kristus och det är inte längre frågan om Guds fullhet lekamligen, 100 % människa och 100 % Gud, även om man använder de orden.

Däremot talar allt för att det inte är på det planet Gudsövergivenheten handlar om, vid frånskiljandet av och den kroppsliga döden vid offret av Kristi kropp och blod.

Forts mailväxlingen med “Adventisten”. h HaFo Jul 10, 2012 – 1:11AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 4 från mailväxlingenmed “Adventisten”

Angående övergivenhet.

När Stefanus stenades och kroppens frånskiljande och död, hade han understöd i lidandet. Hans ansikte strålade och han såg in i Guds härlighet. Något sådant understöd gavs inte till människans ställföreträdare vid offret av Kristi kropp och blod.

Därvidlag är Gudsövergivenheten helt uppenbar.
Den hebreiska texten i Ps.8:6 förkunnar Kristi förnedring i Ps.22:2, Matt.27:46 på följande sätt: ”För en kort tid lät du honom sakna Gud”.

Som troende kan vi väl ibland uppleva att Gud är fullständigt tyst, vi kan uppleva oss övergivna och sakna Hans sanktion, bekräftelse, närhet och välsignelse och nästan i likhet med Jesus vilja utropa, varför har Du övergivit mig. Fördenskull har inte Guds Ande lämnat oss, så att vi därmed skulle vara skilda från Hans gemenskap.

Vi kanske inte ibland upplever någon annan bekräftelse, än att klamra oss fast vid Skriftens Ord, om att vi av nåd för Jesu försonings skull är Guds barn.

Det kan dock aldrig helt jämföras med den djupa Gudsövergivenhet, smärta och vånda Jesus upplever igenom hela sin person som Kristus, när världens synd tillräknas Honom och Han blir behandlad som syndaren som ska sona alla syndares brott och som säkert aldrig heller riktigt vare sig kan förstås eller beskrivas.

Jesus hade upplevt Guds välbehag över sitt liv mer än någon annan: ”Denne är min älskade Son i vilken jag har funnit behag”.

Nu blev världens synd lagd på Honom. Han tillräknades mänsklighetens synd, utan att själv vara den. Gud såg på och behandlade Honom som en syndare och tog sitt välbehag från Honom. Inte så konstigt att Jesus upplever igenom hela sin varelse stor saknad efter Guds välbehag och utropar Min Gud varför har Du övergett mig.

Han som var oskyldig, ren och felfri, skulle nu i syndares ställe slaktas och bära fram det rena offret av Kristi kropp och blod, som avvände Guds vrede från människan. Jesus hade ingen annan bekräftelse i den stunden än Skriftens Ord, vilket Han också åberopar.
———

Jag kan slå mina barn sönder och samman och lämna dem att dö. Visst har jag övergett dem och även om de frågar varför jag överger dem, lämnar jag dem att dö. Fördenskull är de mina barn och jag är deras far. Vi äger samma natur.

Jesus är Guds Son. Han dör inte andligen (skiljs aldrig från Gud!). Han upphör inte till sin natur att vara Guds Son och Kristus (enheten av Gud och människa i personen Kristus), fast Han i syndares ställe, blir betraktad och behandlad som en syndare, som för att sona alla syndares brott, behöver bära fram ett rent offer av Kristi kropp och blod.

Samtidigt är och bär Gud själv fram detta offer:

”Gud var i Kristus och försonade”.

Vi kan inte riktigt förstå hur det sker, men vi kan förstå att Gud i sitt Ord säger att detta sker:

inte en andlig död av Jesus (åtskillnad från Gud), men ett RENT offer av Kristi kropp och blod, som är den död Jesus dör i människans ställe och som sonar skulden!!

Frågan är då om Jesu nödrop på korset verkligen innebär att Jesus är andligt död?

Andlig död innebär att inte ha Gudomligt liv i sin natur. Andlig död innebär inte enbart att vara utan Guds välbehag över sitt liv. Mitt i detta drama, där Jesus tillräknas mänsklighetens synd och blir betraktad och behandlad av Gud som om Han vore syndaren, står det att ”Gud var i Kristus och försonade”.

Mitt i saknaden av Guds välbehag, utan bekräftelse, smärta, lidande vid slakten och offret av Kristi kropp och blod, ”var Gud i Kristus och försonade världen med sig själv.”

En andlig död av Jesus innebär att Gud inte var i Jesus och Jesus var då inte Kristus längre. Gud vore då inte i Kristus och försonade. En andlig död av Jesus innebär att det inte finns någon räddning. Då vore Han inte den ställföreträdare i vilken den andliga döden aldrig skedde och övervanns i människans ställe och så att det finns en Kristi rättfärdighet att tillräkna människan.

Då fanns det inget rent offer av Kristi kropp och blod att bära fram. Det är inte den andliga döden Jesus ska dö i människans ställe. Han skall vara den ställföreträdare i vilkens person den andliga döden aldrig sker, oavsett tillräknad synd, övergivenhet, smärta vånda och lidande i en slakt som går igenom hela Hans person som Kristus.

Ändå är Han lydig ända igenom denna slakt för att utföra Guds vilja och ge offret av Kristi kropp och blod, med en bevarad enhet mellan Gud och människa i sin person som Kristus.

Han är hela tiden Kristus. Han är den som i människans ställe ska bära fram det offer ingen med syndig natur eller vanlig människa kan bära fram.

Ett rent offer av Kristi kropp och blod. Det är den död Jesus skall dö i människans ställe. Vi kan aldrig riktigt till fullo förstå hur det sker. Men vi kan förstå att det är detta Guds Ord säger sker: inte en andlig död av Jesus, men ett rent offer av Kristi kropp och blod!

Frågan är då om Jesu nödrop på korset verkligen innebär att Jesus är andligt död?

Mitt i detta drama är förutsättningen för att Jesus ska kunna bära fram ett rent offer av Kristi kropp och blod att Gud fortfarande till naturen är i Honom så att Han är Kristus.

Det är det centrala huvudbudskapet i Evangeliet: det rena offret av Kristi kropp och blod. Vilket omöjliggör en andlig död av Jesus.

Det är ett rent felfritt offer av Kristi kropp och blod som sker, med bevarad enhet av Gud och människa i personen Kristus.

Människans ställföreträdare går igenom Gudsövergivenheten, smärtan och våndan med en seger över den andliga döden i Kristi person, genom att den aldrig sker i människans ställföreträdare och att Han bär fram det offer som krävdes för att sona skulden: Kristi kropp och blod.

Det enda som talar för att det skulle vara en naturåtskillnad mellan Fadern och Sonen som sker, är den obibliska tanken, att om människan är andligt död, så måste hennes ställföreträdare dö den andliga döden. Bibeln har ingen sådan framställning.

Vad talar för att ingen åtskillnad till naturen och andlig död av Jesus äger rum?

En andligt död Gudsfrånvänd Jesus säger inte Min Gud och Fader.

Profetian i Ps. talar för att det inte är en åtskillnad i väsenshänseende.

Han är den medlare i vilkens jordiska kropp Bibeln säger att försoning sker mellan Gud och människa. Han är den medlare i vilken den andliga döden inte får ske, för att den andliga döden över människan ska övervinnas i hennes ställe, lagen och lydnaden i människans ställe uppfyllas och bara det faktum att det finns en Kristi rättfärdighet att tillräkna människan, tyder på att Kristus hela tiden är just Kristus.

Han ska bära fram ett rent och Gudsförenat offer av Kristi kropp och blod säger Bibeln. Det är inte Kristi kropp och blod om Jesus är andligt död och enheten av Gud och människa i personen Kristus brutits.

Han predikar för andarna, medan kroppen ligger frånskild i graven. Det är som Kristus (Gud och människa förenade), som Han predikar.
—–

Han har ännu en uppgift kvar som Kristus, att återförenas med sin jordiska kropp som får liv igen, för att besegra den kroppsliga döden i människans ställe och detta sägs vara beviset för att Han är just Guds Son och hela tiden Kristus.

Frågan är då om Jesu nödrop på korset verkligen innebär att Jesus är andligt död?

Forts mailväxlingen med “Adventisten”. h HaFo Jul 10, 2012 – 1:18AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 5 från mailväxlingen med “Adventisten”

”Gud var i Kristus och försonade…”.

Om Jesus är andligt död, så är inte Gud i Kristus och försonar världen med sig själv. Läs detta Bibelord som det står. Det ger inget utrymme för någon tolkning.

Meningen, ”Min Gud Min Gud varför har Du övergett mig”, förklarar inte för oss på vilket sätt Jesus är övergiven och behöver därför ses i ljuset av vad Bibeln för övrigt säger.

Då ser vi att det inte handlar om en upplösning av väsensenheten i Gudomen mellan Fadern och Sonen eller en upplösning av enheten mellan Gud och människa i personen Kristus, alltså ingen åtskillnad i natur och andlig död av Jesus.
——-

”Gjord till synd”, kan i grundtexten också översättas med gjord till syndoffer. Därför kan vi inte enbart läsa som det står i den Svenska översättningen, utan behöver ljus från vad Bibeln för övrigt säger.

Då finner vi när vi läser som det står, att det handlar om en tillräknad synd. ”Han räknades bland överträdarna”. En helhet av Bibelordet ger också vid handen att Jesus till sin natur är rättfärdig och utan synd där Han hänger på korset.

Se på hur Bibeln framställer att Adams olydnad som ställföreträdare bragte den andliga döden över alla människor, medan Jesus som ställföreträdare, genom sin lydnad, skaffade försoning mellan Gud och människa i sin jordiska kropp och person som Kristus, och i människans ställe inte dör den andliga döden.

Se på hela Bibelns huvudtema och centrala budskap:

Offret av det rena felfria offerlammet, Kristi kropp och blod. Är Jesus andligt död och inte längre Kristus, så kan Han inte bära fram vare sig ett rent och som Bibeln visar i förebilderna av offret, ett Gudsförenat offer. Inte heller är det då Kristi kropp och blod som offras, vilket Bibeln fokuserar.

Där är den centrala tron på Jesus som Kristus och offret av Kristi kropp och blod, det som uttrycks vara den frälsande tro som Guds Ande inger.
——

Människan dog den andliga döden (åtskillnad från Gud) i Adam som ställföreträdare. Jesus blir människans ställföreträdare, som övervinner den andliga döden (åtskillnaden från Gud) i sin person som Kristus, genom att den andliga döden aldrig där sker i människans nye ställföreträdare.

Därigenom finns en Kristi rättfärdighet i människans ställe, som Gud tillräknar människan.

Dog Jesus andligen, varvid han inte längre är Kristus (enheten av Gud och människa i personen Kristus), finns ingen Kristi rättfärdighet att tillräkna människan.

Bibeln framställer aldrig, att det straff människans ställföreträdare Jesus skulle ta, är den andliga döden, åtskillnaden från Gud i hennes ställe, utan straffet Jesus skulle ta i människans ställe är, att bära fram det offer som ingen syndig människa kunde bära fram.

En av synden obefläckad och Gudsförenad natur, Kristi kropp och blod, som inför Gud är det försonande offer, som Han utsett och bestämt.
——-

Det är inte vad vi i våra tankar tycker är det mest logiska offret, utan det offer Gud utsett i människans ställe, som gäller!!

Offret av Kristi kropp och blod. Detta fokuserar Guds Ord och understryker att det är tron på det offret och tron på Jesus som Kristus som den Helige Ande visar på.

Frågan är då om Jesu nödrop på korset verkligen innebär att Jesus är andligt död?

En fixering vid tanken att den död Jesus dör i människans ställe är den andliga döden, gör det tydligen svårt att se Bibelns centrala huvudbudskap:

Den död och det offer Gud utsett och bestämt som ska sona folkets synder, är att någon bär fram ett rent offer av en sann, Gudsförenad människas, gudamänniskans – (Guds fullhet lekamligen) – Kristi kropp och blod.

Ingen människa kan göra det. Ställföreträdaren Jesus, identifieras med människans synd, utan att i sig själv vara den och bär fram det offer Gud krävde av människan. Ställföreträdaren, som i sin jordiska kropp försonar, förenar Gud och människa i personen Kristus, genom sin lydnad och att den andliga döden aldrig sker i Hans person (delar på Gud och människan i den enda personen Kristus), bär i människans ställe fram offret av Kristi kropp och blod.

Han dör därmed den död som krävdes i människans ställe. Inte en andlig död, men ett rent offer av Kristi kropp och blod.

Forts mailväxlingen med “Adventisten”. h HaFo Jul 10, 2012 – 1:25AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 6 från mailväxlingen med “Adventisten”
Vi är kallade att proklamera vem Jesus är som Kristus, vad som gäller i försoningen och fokusera Bibelns centrala budskap om det rena offret av Kristi kropp och blod. (Ngt som adventisten helt lyckas med att göra om intet!!)
Jesus tillräknades mänsklighetens synd, utan att själv vara den. Gud såg på och behandlade Honom som en syndare och tog sitt välbehag och sin bekräftelse från Honom. Inte så konstigt att Jesus upplever igenom hela sin varelse stor saknad efter Guds välbehag, bekräftelse och en fruktansvärd övergivenhet.
Oskyldig, ren och felfri, skulle Han nu i syndares ställe slaktas och bära fram det rena offret av Kristi kropp och blod, som avvände Guds vrede från människan. Jesus hade ingen annan bekräftelse i den stunden än Skriftens Ord på att Han samtidigt var förenad med Gud, vilket Han också åberopar.
Andlig död innebär inte enbart att vara utan Guds välbehag och bekräftelse över sitt liv, utan också att inte ha Gudomligt liv i sig. Mitt i saknaden av Guds välbehag, utan bekräftelse, med smärta och lidande, vid slakten och offret av Kristi kropp och blod, ”var Gud i Kristus och försonade världen med sig själv.”
För att Jesus ska kunna vara den ställföreträdare i vilken den andliga döden (åtskillnaden från Gud) aldrig sker, äga en Kristi rättfärdighet att tillräkna människan och bära fram ett rent offer av Kristi kropp och blod, är Gud fortfarande till naturen i Honom så att Han är Kristus.
Gud själv är offret, samtidigt som Han själv bär fram det och samtidigt själv, är den som blir tillfreds med offret. Allt är ett Guds verk vid försoningen mellan Gud och människa i Kristi jordiska kropp och det rena offret av Kristi kropp och blod.
Det är det centrala i Evangeliet: Att Jesus hela tiden är Kristus (Gud och människa) och bär fram det rena offret av Kristi kropp och blod. Detta omintetgörs vid en tolkning av att Jesu övergivenhet på korset är en andlig död. Då finns det ingen försoning och frälsning.
Att Jesus dör andligen, skiljs från Gud som adventisten här förespeglar, är alltså en antiförsoningslära och inte en kompletterande försoningslära. Tron på en andlig död av Jesus är en antikristlig tro. Att Jesus dör andligen är en – icke Kristus – anti Kristus – antikristlig – icke kristen lära.
HaFo

Forts mailväxlingen med “Adventisten”.
———
Inlägg 7 från mailväxlingen med “Adventisten”

Adventisten fortsätter så riktigt:

1 joh 4:9-10 Genom detta uppenbardes Guds kärlek till oss, att han sände sin enfödde Son till världen, för att vi skall leva genom honom. Detta är kärlek: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin Son till forsoning för våra synder.

Joh 3:16 TY SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN , ATT HAN UTGAV SIN ENFÖDDE SON, FÖR ATT VAR OCH EN SOM TROR PÅ HONOM INTE SKALL FÖRGÅS , UTAN HA EVIGT LIV.

Och blandar så in i dessa sanningar även sanning kring Gud lag:

24:12 Herren sade till Moses; Gå upp till mig på berget och stanna där , så skall jag ge dig stentavlorna och lagen och buden som jag har skrivit för att undervisa folket…
…Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen; Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.

HaFo:

Men mitt i alla dessa sanningar, ”så springer så adventisten bort ifrån Guds nåd i Jesus Kristus och vad som är lagens egentliga betydele”.

Lagens uppgift är att vara som Skriften säger i Romarbrevet “en uppfostrare till Kristus”, eftersom ingen kan efterleva Guds lag, utan dess uppgift är “att täppa till var mun till att stå med skuld inför Gud” och bli redo till att ta emot Guds nåd och förlåtelse i Kristus Jesus! Är adventisten redo att ta emot denna nåd och förlåtelse från Gud för Kristi skull? Eller är han så bortdribblad av Adventismens förföriska lära, så att han här kommer att “missa målet”??
——-

Kokar man ner innehållet i mailen från adventisten så kan man undra:

tror man att Jesus faktiskt Är Gud eller inte ?

Jag skulle säga att linjen i mailen är ett slags allvarlig förvänd lagiskhet och en stor flumsynthet när det gäller Jesu person, vem han faktiskt ÄR

Så är det då fråga om åtminstone två allvarliga förförelser i adventistens mail:

Förnekelse av att Jesus faktiskt Är Gud och därmed en förnekelse av själva Evangeliet !!!
——-

Vidare Citat från adventisten:

Vad uppenbaras när man jämför Jesu ord på korset med Satans påstånde att Guds heliga lag inte kan hållas ? svar 1 joh 5´:3 Ty detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.
Slut citat

HaFo:

Detta ovanstående är rätt lömskt utformat. Min kommentar, arma lagträlar !

Antar att skribenten här syftar på att faktiskt kunna hålla Mose lag till punkt och ******* och att kärleken till Gud skulle bestå i att faktiskt hålla Mose lag till punkt och ****** och på den vägen kunna bli rättfärdig , som ju är en ren villfarelse!

Forts HaFo:

Saken är egentligen mycket, mycket ”enklare” än som så. Skribenten borde ha sett efter ordentligt vad Johannes skriver i 3 Kapitlet av samma brev:

”Och detta är hans bud, att vi skola tro på hans Sons, Jesu Kristi, namn och älska varandra, enligt det bud han har givit oss.

Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom. Och att han förbliver i oss, det veta vi av Anden, som han har givit oss”

Kärleken till Gud, Är egentligen i grund och botten inte alls frågan om att försöka att inbilla sig att man kan hålla alla ”dödens hårda bud” som kan
vara inhuggna i sten/(tavlor) eller ”inristade” på förhärdade människohjärtan, som inte alls har den minsta susning om vad nåden egentligen handlar om , för allt vad lagen säger,

det talar den till dem som hava lagen, för att var mun skall bliva tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud

Utan det är iställlet fråga om en ”levande skrift” på tavlor av kött, på människohjärtan öppna för nåd, en levande skrift, skrivet med den levande Gudens Ande !!!

2 Korinthierbrevet 3:3

”Ty det är uppenbart att I ären ett Kristus-brev, avfattat genom oss, skrivet icke med bläck, utan med den levande Gudens Ande, icke på tavlor av sten, utan på tavlor av kött, på människohjärtan”

Rom 3

19. Nu veta vi att allt vad lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun skall bliva tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud;

20. ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.

21. Men nu har, utan lag, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittna om,

22. en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad.

23. Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud;

24. och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,

25. honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud — då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna – nu visa att han dock var rättfärdig.

26. Ja, så ville han i den tid som nu är lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig, som låter det bero på tro på Jesus.

Är detta ord från Gud, som Adventisten kan tillgodogöra sig mitt i den förförelse som han är utsatt för från Adventismen?

Forts mailväxlingen med “Adventisten”. h HaFo Jul 10, 2012 – 1:28AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 7 från mailväxlingen med “Adventisten”

Galaterbrevet 2:16 men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, hava också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar. Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt.

”Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren.

Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid.” (Ef 2:14-15)

”Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.” (Rom 10:4)

”Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. ” (Rom 8:3)

”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.” (Gal 3:13).

”Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss.

Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller ifråga om högtid eller nymånad eller sabbat.
Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.

Låt er inte fråndömas segerkransen av någon som ger sig hän åt ’ödmjukhet’ och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet.”

”Om nu fullkomlighet kunde vinnas genom den levitiska prästtjänsten – och på den grunden hade folket fått lagen – varför måste då en annan präst träda fram, en som Melkisedek, en som inte sägs vara lik Aron? Ty om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras.” (Hebr 7:11-12).

”Så upphävs ett tidigare bud, eftersom det var svagt och till ingen nytta. Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit,
och genom det träder vi fram inför Gud.” (Herb 7:18-19).

”Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt.

Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram.” (Hebr 10:1).

”Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar …
Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder …

Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son (Adventismen och alla andra falska läror!!).

Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.” (Gal 4)

”Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.” (Joh 1:17).

”Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud.” (Rom 3:19).

”Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran” (1 Tim 1:8-10).

Till och med tempeltjänstens utformning vittnade om att ett fullkomligare förbund var ännu att vänta: ”Därmed visar den helige Ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats, så länge det främre rummet består. ” (Hebr 9:8). Lite längre fram står det:

”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste” (Hebr 10:19).

HaFo

Forts mailväxlingen med “Adventisten”. h HaFo Jul 10, 2012 – 1:33AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 8 från mailväxlingen med “Adventisten”

Det synes som att Adventisten påverkad av Adventismen förförförelse, ännu inte inset vem Jesus ÄR och därtill, även missat betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset – eller !!??
—–

Fortsätter med ngt om det här med att som Kristen ”hålla Guds/Jesu bud” som en “räddning inför Gud” som Adventisten här vill göra det till:

Så här skriver Juhani Martikainen i ett klipp från

http://www.logosmappen.net/uppbyggelse/jm/3_pask/46_4pask.htm

”Guds bud, de som gavs genom Mose, skulle ha fört oss till döden, eftersom vi inte alls mäktar uppfylla dem. Men Jesus har uppfyllt den lagen i vårt ställe.
Efter det har vi fått en annan lag, Jesu lag, vars bud grundar sig på Jesu verk. Hans lag för oss till liv och inte till död. Aposteln kallar den ’Livets Andes lag’. Rom. 8:2.

Den säger oss, att var och en som låter Jesu gärning gälla för sig, ska ärva det som Jesus har förvärvat, evigt liv och salighet.

Efter Jesu fullbordade återlösningsverk är vårt första bud det som sägs i 1 Joh. 3:23 ’Detta är Guds bud, att vi skola tro på hans Sons, Jesu Kristi namn. Och den som gör det, har i Kristus hela uppfyllelsen av Mose lag och har evigt liv.

Så väl är det ställt. Därför säger Jesus också: ’Ta på er mitt ok, ty mitt ok är ljuvligt och min börda är lätt.’ Mose ok är obarmhärtigt och tungt, eftersom vi inte är i stånd att bära det, men Jesu ok är ljuvligt att bära, därför att han redan har burit alla vår synds bördor!!!

Att gå i ok med Jesus betyder inte att vi bär vår del av bördan och han sin. Det finns ingen ’vår del’ att bära. Jesus har burit allt! Det kors som vi bär i världen hör inte hit. Det är en följd av tron och en förmån.

Att ’hålla Jesu bud’ är att omfatta hans ord i tro. Jesus säger i Joh. 8:51: ”Den som håller mitt ord, han skall aldrig någonsin se döden”. ’Hålla’ är nära besläktat med ’behålla’. ’Behåll det du har, att ingen må taga din krona.’

Det som vi har är ju Kristi ord, nådens evangelium. Och ett annat citat: ’Den som har, åt honom skall bliva givet, så att han har övernog.’ Den som har, håller och behåller nådens evangelium i sitt hjärta, åt den ska bli givet evig salighet och glädje hos Gud.

Och nu säger Jesus alltså, att om vi tar vara på hans ord, så förblir vi i hans kärlek. Inte i vår kärlek, utan i hans. ’Ty icke består kärleken däri, att vi har älskat Gud, utan däri, att han har älskat oss’, säger aposteln Johannes.

Jesus säger inte att hans kärlek tänds eller blir starkare eller varaktigare genom vår tro. Jesu kärlek är oföränderlig och stark. Men det som händer, när vi tar vara på hans ord, är att också vi, genom tron, lever i och av hans kärlek.

Slut citat
———

Starka ord tycker jag som contrast till Adventistens tidigare vilseledande ord!

HaFo h HaFo Jul 13, 2012 – 12:48AM Re: Ellen G White och Adventismen

Har fått ytterligare några mail med anledning av ämnet kring Adventismen

Delar upp det i flera inlägg.

Inlägg 1 med anledning av ämnet kring Adventismen:

Mailskribenten:

Jag tycker man kan sammanfatta meningsutbytet så här:

Du (HaFo) proklamerar vem Jesus är som Kristus, vad som gäller i försoningen och fokuserar Bibelns centrala budskap om det rena offret av Kristi kropp och blod.

Adventisten däremot arbetar på att föra fram en annan Jesus och ett annat evangelium !! Och verkar vara ”helt” ?! förblindad och förförd av det andliga arvet från EGW.

Man får ju verkligen hoppas att ”Adventisten” möjligen nyktrar till pga ert meningsutbyte.
——

Mailskribenten fortsätter:

Jag har hittat som jag tycker glädjande tecken, som tyder på att det kanske faktiskt finns tendenser till ett slags ”sund splittring” på gång inom Adventismen.

Vissa tycks inte längre vara så pigga tex på att EGW ska vara alltför mycket på ”piedestal”. Undrar hur månne ”Adventist” ser på denna splittring ?

Citat från

http://www.jesussajten.se/detaljer/sajt1570.html

”Det finns nämligen strömningar inom adventismen som strävar åt flera håll, en riktning som vill bli ännu mer trogen till det historiska arvet och motsatt, en progressiv – evangelisk riktning”

Citat från

http://evangelisk-progressivadventism.blogspot.com/

Sabbaten. Vilodagen kan vara en av adventismens bästa bidrag – om det inte görs till ett apokalyptiskt-legalistiskt trohetstest, utan tas från en helt annan utgångspunkt: Vilodagen gavs till människan i tidernas början, tusentals år innan lagtavlorna på Sinai. ”Sabbaten är till för människan” sade Jesus själv (Mark 2:27).

I den globaliserade stressens tidevarv är sabbatens vila ett radikalt och befriande koncept! (Det gör lite ont när jag i Dagen läser om hur sabbatsfirande är en växande trend, men adventister verkar inte gå i täten för den trenden…)

Slut Citat
——-

Citat

”Men – det finns en annan sida. Om frågan ställs för öppet att det behövs en dialog om bilbelsyn – speciellt kring de apokalyptiska frågorna (händelserna i den sista tiden), principer för ett kristet liv (läs matregler och vilodag) så kommer det kraftiga försvaret fram.

Ställs dessutom öppna frågor om Ellen G White’s ställning som profet eller vanlig människa blir det också motstånd.

Alla har givetvis rätt till sin åsikt och det är sunt med dialog.

Men inom Adventkyrkan tillåter man – och uppmuntrar – en attityd att motstånd kan bemötas med ”så säger Bibeln – punkt” eller ännu värre, att motståndet är en del i en komplott ledd av mörka makter.

Slut citat
—–

Citat

Den som känner till Adventkyrkan vet att det i en tidig fas av samfundets utveckling fanns en amerikansk ledarprofil med namnet Ellen G White (1827-1915, EGW) som gav ett bestående avtryck i rörelsen.

Hon skrev ett stort antal böcker som getts ut i sin helhet, eller ofta i tematiska redaktionella verk.
Officiellt är EGW en del av Adventkyrkans fundamentala trospunkter där hon ges epitetet Profetians Ande.

Hon anses ha haft flera direkta visioner från Gud som har avgörande betydelse för samfundets tro och utveckling.

Även om det officiellt sägs att Adventistsamfundet har en grund i Sola Biblica blir ändå principer och tolkningar av Ordet belysta utifrån Ellen Whites perspektiv som gärna s.a.s. får sista ordet.

Listan skulle kunna göras lång på diskussioner och frågor som pågår hur vi idag kan relatera till hennes skrifter som skrevs i ett pietistiskt weslianskt historiskt sammanhang.

En huvudfråga är givetvis i vilken grad – och på vilket sätt vi kan förhålla oss till hennes andliga anspråk.

Kan vi säga att hon var Guds Profet, eller omvänt, kan vi se henne mer som en vanlig människa med ett mått av gudagivna andliga gåvor?

Jag har länge känt att det inte är progressivt att här ta upp en internkritisk fråga på bloggen. Det är heller inte en fråga som hjälper en värld som håller på att svälta ihjäl, fysikt och andligt. Då är det en hängiven Jesustro det jag helst vill skriva om.

Men – och det är med smärta jag skriver det – frågan om EGW håller på att förlama ett helt samfund eller åtminstone enskilda församlingar. Hur ska man kunna gå framåt om inte en ärlig dialog kommer upp på ytan och inte tystas ner?

Tystnaden kan antingen bero på rädsla att uppfattas rebellisk, men givetvis också av omsorg och respekt för de som bygger mycket av sin religiösa upplevelse på EGW’s vittnesbörd.

Enskilda församlingar kan välja bort, eller tysta ner personer som inte uttrycker sig med den rätta koden.
Trenden är pro EGW och fundamentala trosfrågor ges allt större fokus, med den nye världsledaren Ted Wilson och ungdomsevangelister som pådrivare.

Därför behövs en ärlig, medmänsklig dialog, där vi vågar prata öppet och ödmjukt om kärnan i adventismens tro.

Samtidigt som dörren står öppen för nya yttringar av en Jesuscentrerad tro som sätter fokus på dagens behov – enligt den linje vi skrivit flera artiklar om här på bloggen.

Inspirationen att sätta ner foten beror att jag bland mina norska Facebook-vänner de senaste dagarna insett att jag har många med mig som ställer samma allvarliga frågor om samfundets utveckling – och inte mår bra av det.

Jag vill inte heller må dåligt av att inte vara ärlig och öppen med mina känslor och frågor. Kyrkan ska vara den plats där vi stöttar varandra och bygger upp, inte en plats där man är livrädd att trampa på minor.

Nu får det bära eller brista – den Store Guden kommer att desarmera minorna. Våga vara ärlig – de verkliga vännerna kommer alltid att finnas där.

Slut citat

HaFo kommentar:

Ja, det verkar hoppingivande för Adventismens medlemmar och företrädare, att där nu tydligen vågar träda fram människor, som vågar ifrågasätta EGW och “Samtidigt som dörren står öppen för nya yttringar av en Jesuscentrerad tro”

Forts Inlägg med anledning av ämnet kring Adventismen h HaFo Jul 13, 2012 – 12:54AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 2 med anledning av ämnet kring Adventismen

Mailskribenten fortsätter:

Citat från

http://www.jesussajten.se/detaljer/sajt1570.html

”Det finns nämligen strömningar inom adventismen som strävar åt flera håll, en riktning som vill bli ännu mer trogen till det historiska arvet och motsatt, en progressiv – evangelisk riktning”

Det finns 2 kommentarer till denna länken!

Inskickad den 6 december 2009 14:02 av Ne:

Det är riktigt som du skriver om adventismens rötter och de två exempel (1844 och Ellen W) som är en del av adventismens rötter. Samtidigt undrar jag om du läst bloggen?

Det finns nämligen strömningar inom adventismen som strävar åt flera håll, en riktning som vill bli ännu mer trogen till det historiska arvet och motsatt, en progressiv – evangelisk riktning.

I den progressiva delen som jag representerar och skriver för på bloggen låter vi många frågor vara öppna och håller också dörren öppen för att förkasta de delar som inte har med gudsrikests innersta frukter och syften att göra.

Dina exempel är sådana frågor vi kan lämna bakom oss för att istället försöka att se mer av den verklige Jesus.

Jag tror inte 1844 har något med frälsning att göra, möjligen kan det finnas ett bildspråk som hade betydelse i sitt sammanhang, men det är patetiskt när man gör detta bildspråk till en absolut tolkning av den utomsinnliga himmelska boningen.

Ellen White kan vara falsk eller vad vi vill uttrycka.

Förmodligen var hon en människa som uttryckte en andlig upplevelse och beskrev det med de bilder och språk hon hade tillgängligt på sin tid och sin religiösa miljö.

Din varning är befogad för de adventister som gör henne till en absolut profet enligt GT-modell. Den bilden har inte alla adventister. Inom adventismen i Sverige finns många generationers medlemmar som vuxit in i kyrkan.

Att bara lämna för att det finns några småfel i teologin innebär bara att man hamnar i ett annat samfund där det finns andra brister och trångsynta system. Snarare finns det väl en gemensam uppgift att synliggöra Jesus för att låta hans namn skina klart och leda till hans rikes goda frukter?

Jag är därför tacksam för dina tankar, men vill samtidigt be dig att be för adventikyrkan i Sverige att Jesus-bilden och Hans frukter ska framstå allt tydligare. Vi önskar att tjäna honom.
——–

Inskickad den 6 december 2009 12:12 av Peter Dobermann:

Det är värt att notera att adventister inte är riktiga kristna utan i likhet med Jehovas vittnen och mormonerna har en egen lära som bl.a. inkluderar den falska profeten Ellen G. White skrifter (Se punkt 18 på adventisernas hemsida (adventist.se) under ”Tro och lära”)

Under punkt 24 (adventist.se) står även att läsa:

[…] ”Han låter alla troende få tillgång till den nåd som kom av att han en gång för alla dog på korset för att vi skulle försonas med Gud. Han invigdes som vår överstepräst och började sin medlartjänst när han återvände till himlen.

När den profetiska tidsperioden 2300 kvällar och morgnar avslutades år 1844, började han sin andra och avslutande del i tjänsten som medlare.” […]

Inte helt oväntat försöker dessa adventister smyga sig in bland riktiga kristna, men ta er i akt…

Slut citat

HaFo kommentar:

Peter Dobermann kritiserar alltså ovan Adventisterna och dömer ut dem och får sedan svar av signaturen Ne som försvarar Adventisterna
———-

Jag blir uppriktigt glad när jag märker hur Adventismens falska läror som t.ex kring Jesu medlaretjänst, som att den inte skulle vara fullkomnad på korset, faktiskt ventileras, avslöjas, varnas för och och hur genomskinligt bräckligt det framträder vad Adventismens försvarare framför.

Vad jag försökt åstadkomma som contrast till förförelsen i Adventismens läror är som mailskribenten startade ut med följande:

Du (HaFo) proklamerar vem Jesus är som Kristus, vad som gäller i försoningen och fokuserar Bibelns centrala budskap om det rena offret av Kristi kropp och blod.

Adventisten däremot arbetar på att föra fram en annan Jesus och ett annat evangelium !! Och verkar vara ”helt” ?! förblindad och förförd av det andliga arvet från EGW.

Forts Inlägg med anledning av ämnet kring Adventismen h HaFo Jul 13, 2012 – 12:57AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 3 med anledning av ämnet kring Adventismen
Mailskribenten fortsätter:

Att det tydligen faktiskt finns en viss splittring i teologin när det gäller Adventistförbundet i Sverige råder det nog inget tvivel om när man tittar lite
på vad som skrivs i Webbtidningen Ung Adventist # 1, 2012 – 25 maj

http://ungadventist.se/index.php?p=nummer

Mailskribentens kommentar till innehållet på länken:
Detta tycks vara ett ”ungdomsfenomen” att ifrågasätta och söka sig nya vägar.

Ungdomar som inte per automatik accepterar allt som EGW stod för och påstod, men man märker nog att EGWs ”skugga” trots allt finns med också över ”Ung Adventist”.
——-

Mailskribenten fortsätter:

Och tyvärr, när jag söker efter dessa 3 nyckelord för Kristen tro:

Korset , Blodet, Försoningen. Så får jag inga träffar i denna Webbtidning!! Är det då en Kristen Webbtidning?
—–

HaFo kommentar:

Finns det i ett “kristet sammanhang” inget kring Korset, blodet, försoningen, så bör vi vara alldeles extra försiktiga och pröva andarna och lärorna i det sammanhanget!

HaFo h HaFo Jul 15, 2012 – 12:48AM Re: Ellen G White och Adventismen

Har fått ytterligare mail från Adventisten. Får Du tankar och funderingar kring hur man ska bemöta innehållet här, så hör av Dig! Det handlar om en märklig mix av sanning och lögn, med ett samtidigt rop om hjälp eller!????

————-

Inlägg 1 kring ytterligare mail från Adventisten

Adventisten:

JESUS ÄR GUDS SON

Vill bara vara klar med dessa Bibel ord om vad Bibeln lär och vad som står Skrivet :!

ROM 8:3 Ty det som var omöjligt för lagen, i det den var försvagad av köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull , fördömde synden i köttet.

HaFo kommentar:

I min översättning från 1917 står, ”ty det som lagen inte kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet”.

Tycker nog den formuleringen bättre uttrycker hur, att ”av laggärningar (följa Guds bud), blir intet kött rättfärdigt”, utan genom tro på Jesus (Vem Han Är – ”All fullhet = Guds fullhet – lekamligen” och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset) (Rom. Kap 1 – 5; 2 Kor. 5: 17 – 21).
——–

Adventisten fortsätter citera skriften:

JOH 3:14-15 Och såsom Moses upphöjde ormen i öknen, så måste också Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv.

2 Kor 5:21 TY den som inte visste av någon synd har han för oss gjort till synd, för att vi skulle bli Guds rättfärdighet i honom.

HaFo kommentar:

Vad innebär orden:

”har han för oss gjort till synd, för att vi skulle bli Guds rättfärdighet i honom”.

Jag har i tidigare inlägg utförligt pekat på betydelsen i detta ord. Se gärna tillbaka i inläggen, för att se dessa kommentarer, som försöker visa på betydelsen av denna mening och ge gärna kommentarer därtill!
——-

Adventisten fortsätter citera skriften:

JOH 3:16′ Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall förgås , utan ha evigt liv.

Matt 27:51 Och se, förlåten i templet brast i två stycken, uppifrån och ända ner, och jorden skalv, och klipporna rämnade.

1 petr 1:19-20 Utan med Kristi dyrbara blod som ett felfritt och obefläckat lamms, som han sannerligen blev förutbestämd till före världens begynnelse, men blev uppenbarad först i de yttersta tiderna, för er skull,

1 kor 5:7 Rensa därför ut den gamla surdegen, så att ni blir en ny deg Ni är ju osyrade. Ty vi har även ett påskalamm, som offrades för oss, nämligen Kristus.

HaFo kommentar:

Bibeltexterna kan man bara bejaka. Men lite märkligt är att ”adventisten”, här kopplar samman dessa Bibelord, som att frambärandet av Kristi blod, försoningen, skulle vara slutförd och Kristi tjänst inför Gud, skulle vara avslutad på korset!

Det är nämligen inte vad Adventismen lär! (Se tidigare inlägg i ämnet – och ge gärna kommentarer därtill!)

——–

Adventisten fortsätter:

SE VAD JESUS SJÄLV SÄGER i

UPP 1:18: och den som lever. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet. Amen Och jag har nycklarna till dödsriket och döden.

JAG VAR DÖD!

HaFo kommentar:

Jag har om och om igen pekat på Bibelns budskap, med skillnad mellan andlig död (åtskillnad från Gud) och kroppslig död, där Jesus är andligt levande (förenad med Gud) och samtidigt som Kristi person (Gud och människa förenade = andligt levande) predikar ett budskap för ”andarna i fängelset”, samtidigt som kroppen ligger livlös i graven.

Men det verkar vara svårt för Adventisten påverkad av EGW:s läror att kunna klart se detta faktum!?
——

Adventisten fortsätter citera Skriften:

JOH 11:25-26 Jesus sade till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig han skall leva, om han än dör Och var och en som lever och tror på mig skall aldrig i evighet dö. Tror du detta?

HaFo kommentar:

Fortfarande hänger det i luften från Adventistens sida, vad det är att tro på VEM JESUS ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt – Kristus kommen i köttet!)

Fortfarande hänger det då lika mycket i luften vilken betydelse som frambärandet av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset har för betydelse. ”Kristi kropp för Dig utgiven, Kristi blod för Dig utgjutet”.
———

Adventisten fortsätter citera skriften:

Apg 2:31 förutsåg han och talade om Kristi uppståndelse: Hans själ skall inte lämnas åt dödsriket, hans kropp skall inte se förgängelsen.

OM JESUS:::::

PS 16:10 Ty du skall icke lämna min själ åt dödriket , du skall icke låta din fromme få se graven

HaFo kommentar:

Här gäller det att lägga samman summan av Guds Ord och jag skulle då vilja säga, att här då blir betydelsen av citaten från dessa Bibelord, att Jesu mänskliga själ, inte blir lämnad åt dödsriket (andlig död åtskild från Gud), utan besöker dödsriket, som andligt levande (förenad med Gud) och predikar ett budskap med kroppen livlös i graven.

Men att Hans kropp därmed ”inte ska se förgängelsen”, utan att Kristi persons kropp uppstår igen, eftersom Han är andligt levande (förenad med Gud). Enbart därigenom kan Han vara ”uppståndelsen och livet!!

Forts Inlägg kring ytterligare mail från Adventisten h HaFo Jul 15, 2012 – 12:50AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 2 kring ytterligare mail från Adventisten

Jesu natur // Karaktär

I KÖTTET blev han född i världen…………

Adventisten fortsätter citera Skriften:

Gal 4:4 Men då tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna , född under lagen (född in i världen i köttet)

HaFo kommentar:

Hoppas att Adventisten inte här stannar vid att ”Gud blev människa”. Jesus är inte enbart Gud som ”blev människa”, alltså fullt ut människa. Han är även ”All, – Guds – fullhet lekamligen”, ”gudomens hela fullhet”. Alltså fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt, förenade i Kristi person!
——-

Kanske menar Adventisten just detta, när han så citerar Skriften (? – hoppas det!):

Joh 1:14 Och Ordet blev KÖTT och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet den härlighet som den Enfödde /ende Sonen./ har av Fadern full av nåd och sanning.
——

Adventisten fortsätter citera Skriften:

1 tim 3:16 Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud som blev uppenbarad I KÖTTET, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen och upptagen i härligheten.

HaFo kommentar:

Vad detta Ord visar på, är vad jag hela tiden velat peka på (Se tillbaka på inläggen):

Gud blev inte bara ”uppenbarad i köttet = människa”. Jesus är inte skild från Gud, när synden läggs på Honom, utan är från evighet ”rättfärdigad i Anden” (Förenad med Gud), därmed ”sedd av änglarna”,

när Han med kroppen livlös i graven, ”predikar ett budskap för andarna i fängelset”, därmed kroppsligen uppstånden, predikad och trodd, efter att Han blivit upptagen till den härlighet som Han hade hos Gud, redan från världens begynnelse (Joh. Kap. 14 – 17).

———

Forts Inlägg kring ytterligare mail från Adventisten h HaFo Jul 15, 2012 – 12:53AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 3 kring ytterligare mail från Adventisten

Adventisten fortsätter citera Skriften:

1 joh 4;2 AV DETTA KÄNNER NI IGEN GUDS ANDE: VARJE ANDE SOM BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS HAR KOMMIT I KÖTTET ÄR AV GUD.

HaFo kommentar:

Vad menar då Adventisten med att ”Jesus är Kristus som har kommit i köttet”? Det är ngt som man behöver veta för att rätt kunna bedöma dessa ord från Adventisten.
——-

Adventisten fortsätter citera Skriften:

apg 20:28 Så ge nu akt på er själva och på hela den hjord, där den Helige Ande har satt er till föreståndare, till att vara herdar för guds församling, som har vunnit med sitt eget BLOD.

kol 1:13-14 Ty han har frälst oss från mörkets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike. I honom har vi förlossningen genoms hans blod, syndernas förlåtelse.

HaFo kommentar:

För att kunna inbegripa dessa Ord, som Adventisten citerar, så behöver vi veta vem Jesus ÄR och därigenom kunna se och omfatta betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset. Har Adventisten, med allt sitt Bibelciterande, verkligen gjort det klart för oss, var han egentligen står och förmedlar kring dessa kärnfrågor!? Knappast!

Känns mer som ”teorier” och ”influence” från Adventismens förförande läror och företrädare – eller!!??
—–

Adventisten fortsätter citera Skriften :

Joh 3:13 och ingen har farit upp till himlen utom den som steg ner från himlen Människosonen , som är i himlen.

joh 6:62 Hur skall det då bli, om ni får se Männskosonen stiga upp dit , där han förut var?

Rom 9:5 Dem tillhör också fäderna, och från dem är Kristus efter köttet. Han är Gud över allting högtlovad i evighet. Amen.

Hebr 10:5 Därför säger han då han kommer i världen: Offer och gåva vill du inte ha, men en kropp har du berett åt mig.

Kol 2;9 Ty i honom bor gudomens hela fullhet kroppsligen.

HaFo kommentar:

Dessa bibelord är bara att bejaka. Hoppas också att Adventisten verkligen insett och bejakar dessa Ords innehåll!!

Forts Inlägg kring ytterligare mail från Adventisten h HaFo Jul 15, 2012 – 12:56AM Re: Ellen G White och Adventismen

Inlägg 4 kring ytterligare mail från Adventisten

Adventisten fortsätter citera Skriften :

vilken adam var han

1 Kor 15:45, 47 Såsom det också har skrivits: en första människan Adam blev till levande själ/(naturligt liv, den siste Adam till andligt) den siste Adam till en levandegörande ande

hebr 4:15 Ty vi har inte en sådan överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, dock utan synd.

HaFo kommentar:

Här framstår det fortfarande frågetecken kring vem Jesus egentligen ÄR och betydelsen av offret av vår nye ställföreträdares kropp och blod som Kristus (Gud och människa förenade!)

———
Adventisten fortsätter:

”synd kan vara att man INTE litar på Guds löften”

HaFo kommentar:

Varifrån får Du att det hänger på huruvida vi litar på Guds löften eller inte, om vi är förlorade syndare eller inte?

När Jesus talar om synd så säger Han i Joh. :”Ty de tro inte på mig”. Den synd som alltså kan skilja oss från Gud, är att vi inte sätter tro till den JESUS ÄR och därmed förtröstar till OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!!
—–

Adventisten fortsätter:

Var Fader-Gud i Sonen , Jesus här på Jorden ?

HaFo kommentar:

Här har nu Adventisten citerat massvis med Bibelord och Bibelsammanhang som ger svar på hans fråga, men han har tydligen ändå inte sett vad Skriften säger! Varför? Märkligt! Kan det bero på att han är påverkad av Adventismens och EGW:s förföriska läror?

Ja, Enligt Ordet så ”var Gud i Kristus”!!!! (2 Kor. 5 : 17 – 21)
——–

Adventisten fortsätter:

”Varför bad han till sin Fader i Himelen , när han var på jorden i honom sände han sig själv som hjälpare ………..” synnerhet kring 1 Petr 3:18- allt verkar kretsa kring detta och att Jesus var i Gud och Gud i Jesus men vad då med den HELIGE ANDE ?!

HaFo kommentar:

Kan bara hoppas att Du upptäcker Guds ”treenighet” – ”en Gud i tre personer, tre personer i en Gud”, av Fader Son och Ande i den ende Guden, ”jag ÄR Herren, Herren ÄR En!” Och så rätt kan tolka dess samband, samspel och agerande i Joh. Kap. 14 – 17.
———

Adventisten fortsätter:

”ge mig ett kort ex på varför man kan gå evigt förlorad om man inte tror 100% som ER.”

HaFo kommentar:

Men snälla nån! Jag är inga ”ER”! Jag är helt ensam företrädare för min hemsida och vad jag här skrivit har! Sen finns det då människor som gillar å bejakar det eller som tar avstånd från hemsidans innehåll!

Studera vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET. Satsa DÄR Din tro och förtröstan, så kommer vi att ses i evighetens värld!!
——-

Adventisten fortsätter:

”Andarna i fängelset !

Skulle Jesus ha predikat för dem under Sabbatsdagen?”

HaFo kommentar:

Ja, varför inte? Enligt vad Jesus visar på, så ska inte människan vara låst av ”Sabbatsdagens bokstav”, utan ”göra gott”, även på Sabbaten!! Tydligen var det här gott att Jesus predikade ”på Sabbaten”!!! Men det stämde tydligen inte med Adventismens ”bokstavslära” – eller!?
——-

Adventisten fortsätter:

”varför kallar Jesus döden för en sömn? ’Ja hela Bibeln visar detta, se min tidtingare skrift om detta

VARFÖR SKULLE HAN JUST PREDIKA FÖR DEM OCH INTE FÖR NÅGRA ANDRA VAD SÄGER JESUS TILL DEM ? vad predikar han?

HaFo kommentar:

Jesus visar i berättelsen om den rike mannen och Lasarus (se tidigare inlägg), att det inte alls handlar om en omedveten ”sömn” i mellantillståndet, mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen!

Varför skulle Jesus här predika för de icke troende på Kristus avsomnade och för de på Kristus troende avsomnade?

Jo, naturligtvis, för att de skulle veta skillnaden mellan och konsekvensen av, mellan att tro på, respektive inte tro på Kristus!!! Tror och bekänner Du vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av KRISTI PERSONS KROPP OCh BLOD PÅ KORSET!!???

HaFo

HaFo h HaFo Jul 16, 2012 – 11:44PM Re: Ellen G White och Adventismen

Adventisten undrar så i mail kring:

”MORMONER döper sig för de döda för Pauls skriver så i korinerbrevet sen hänvisar de till petr 3:18- 21
Några Mormoner kom på besök de hän vissade också till Adarna i fängelset i petrusbrevet 3:18- samt att man skulle döpa sig för de döda för att det står något i korinterbrevet om detta” .

HaFo kommentar:

Är osäker på varför “Adventist” framför detta. Försöker han mena på att de som talar om ett mellantillstånd mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen, är lika vilsna som mormonerna som talar om dop för de döda???
——

Återger tankar från en Veikko Pekkis kring dessa funderingar:

Citat av Veikko

”I verkligheten hänvisas bara till någonting, som korintierna kände till. På inget annat ställe i Bibeln hänvisas till dylikt dop.

Det har blivit totalt oklart, vad det är fråga om. Det är fel hermeneutik, att börja tillämpa sådant i praktiken, som är i förbifarten nämnt om på enbart ett ställe utan närmare förklaringar.

Vi märker genast, att det inte kan vara Guds avsikt att på detta sätt frälsa människor eller evangelisera, därför att detta är helt främmande för Bibelns undervisning”

Slut citat

Veikko Pekkis undervisning i förkortad form.

Finns i

http://www.nic.fi/~jlindell/raamluku.htm

på finska )

Fritt återgivet från finska till svenska av Lindell. Bibelcitaten från Svenska Folkbibeln

1)1 Kor 15:29 fel hermeneutisk tolkning Paulus frågar, varför några korintier döper sig för de dödas skull,om uppståndelse inte finns.

Vi vet, att en dylik sed finns hos mormonerna. De använder detta för att evangelisera människor och stöder sig på detta bibelord.

Men undervisas här om ett dylikt dopsätt som ett kristet dop?

I verkligheten hänvisas bara till någonting, som korintierna kände till. På inget annat ställe i Bibeln hänvisas till dylikt dop.

Det har blivit totalt oklart, vad det är fråga om. Det är fel hermeneutik, att börja tillämpa sådant i praktiken, som är i förbifarten nämnt om på enbart ett ställe utan närmare förklaringar.

Vi märker genast, att det inte kan vara Guds avsikt att på detta sätt frälsa människor eller evangelisera, därför att detta är helt främmande för Bibelns undervisning.

2)1 Kor 15:29 rätt hermeneutisk tolkning
Vi startar med exegesen:

1. Vi beaktar först den historiska bakgrunden. Det var en sedvänja, som korintierna kände till och Paulus hänvisade till.

2. För det andra beaktar vi kontexten.

I kapitlet är det från början till slut fråga om de dödas uppståndelse. Huvudbudskapet är, att det en gång kommer de dödas uppståndelse.

På samma gång riktar han budskapet till dem, som inte trodde på de dödas uppståndelse genom att hänvisa till någon praxis, vilken är obekant för oss, där några döper sig för de dödas skull.

Med detta vill Paulus fråga, att är det inte inkonsekvent att döpa sig för de döda, om dessa inte uppstår.

Lägg märke till, att Paulus här inte undervisar om dopet. Han undervisar om de dödas uppståndelse. Undervisning om dopet finns på många ställen i Nya testamentet.

Slut citat

——

HaFo kommentar:

Jag är helt inne på samma linje som Veikko! Alltså att Paulus inte pekade på att vi ska låta döpa oss för de döda, utan att han pekar på inkonsekvensen av att man hade en sådan praxis, fast man inte trodde på uppståndelsen!

Tror att Veikko här har vissa poänger i sitt resonemang , jag tror faktiskt inte heller på att Paulus ska tolkas som så, att han här i Korintierbrevet skulle förespråka en undervisning om att man faktiskt ska låta döpa sig för de döda.

HaFo h HaFo Jul 17, 2012 – 12:26AM Re: Ellen G White och Adventismen

Fick ett mail med anledning av ämnet här kring vad Adventisten förmedlar. Återger mailet och ger en kommentar därtill.

Från mailet:

När jag sedan förut vet om den ram som Adventisten sätter in i Bibelcitaten, så förstår jag att vi här har faktiskt att göra med en person som är vad man kallar för en själisk människa.

Och om inte Guds Ande verkligen öppnar Ordet för denna Adventist om vem JESUS ÄR OCH VAD DENNE JESUS SOM ÄR GUD HAR GJORT, så kommer Adventisten att förbli blind , döv och immun. Detta oavsett hur bra undervisning han än konfronteras med!

Man måste bara försöka ”hamra in” budskapet om Jesu sanna identitet:

Att JESUS FAKTISKT ÄR GUD

För det är det som det handlar om! Allt hänger på frågan om Jesu person! Vem han faktiskt är. Allt står och faller med den frågan!

Mailskribenten fortsätter:

I detta mail har jag mest försökt att fokusera på just den SANNINGEN som allt hänger på:

ATT JESUS FAKTISKT ÄR GUD!

Man kunde ju förslagsvis fråga Adventisten

VEM ÄR DET SOM BESKRIVS I FÖRSTA JOHANNES BREVET ????

VEM VAR DET SOM DE BÅDE HÖRDE? SÅG? OCH MED EGNA HÄNDER TOG PÅ?

DETTA ÄR NÄMLIGEN EN PERSON SOM DE HÖRDE SÅG OCH
MED EGNA HÄNDER TOG PÅ!!

VEM?

DET EVIGA LIVET SOM VAR HOS FADERN!

VEM ÄR HAN?

TY LIVET UPPENBARADES OCH VI HAVA SETT DET!

VEM ÄR HAN ?

”Det som var från begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna ögon hava sett, det vi skådade och med egna händer togo på, det förkunna vi: om livets Ord tala vi.

VEM ÄR HAN? VEM ÄR HAN SOM ÄR DET EVIGA LIVET UPPENBARAT?

Ty livet uppenbarades, och vi hava sett det; och vi vittna därom och förkunna för eder livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades för oss”

VEM ÄR DET SOM DE FÖRKUNNAR NÄR DE FÖRKUNNAR
DET EVIGA LIVET SOM VAR HOS FADERN ???

JO HAN ÄR DENSAMME SOM BESKRIVS SOM GUDS SON I HEBR 1

Hebr 1

1. Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna,

2. har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.

3. Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han — sedan han hade utfört en rening från synderna — satt sig på Majestätets högra sida i höjden.
—-

DEN SOM INTE TROR PÅ ATT JESUS ÄR GUD, FÖRNEKAR SÅ DÄRMED ATT GUDS SON ÄR GUD FADERNS HÄRLIGHETS ÅTERSKEN.

DEN SOM INTE TROR, ATT JESUS ÄR GUD, FÖRNEKAR DÄRMED ATT SONEN ÄR AVBILDEN AV GUD FADERNS VÄSEN !

”Guds Son är född av Fadern i evighet, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern”

Joh Ev 1

14. Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

——-

Mailskribenten fortsätter:

Citat Adventisten

pred 9:5 de vet inget ting när man är död så när Jesus dog på den sjätte dagen visste han inget ting för än på den första dagen när vaknade ingen som
han själv säger att lasarus sover!

se lasarus jajrus dotter DE SOVER. LIVS ANDEN ÅTERVÄNDE GUD FADERN BLÅSTE IN LIVS ANDEN. JAG TROR INTE PÅ ATT SJÄLEN LEVER VIDARE UTAN FÖR KROPPEN på NÅGON ANNAN PLATS

Slut citat från adventisten.
—-

Mailskribenten fortsätter:

1. MENAR ADVENTIST ATT DEN PERSON SOM ÄR DET EVIGA LIVET DOG TILL HELA SITT VÄSEN OCH LÅG I SEDAN SOVANDE GRAVEN OCH VISSTE OM INGENTING ALLS FÖRRÄN HAN UPPSTOD !!??

2. MENAR ADVENTIST ATT DEN PERSON SOM ÄR FADERNS HÄRLIGHETS ÅTERSKEN OCH AVBILDEN AV FADERNS VÄSEN
TILL HELA SITT VÄSEN VERKLIGEN DOG OCH LÅG SEDAN SOVANDE I GRAVEN OCH VISSTE OM INGENTING FÖRRÄN HAN UPPSTOD !!??

Mailskribenten fortsätter:

CITAT AV ADVENTISTEN:

DE SOVER. LIVS ANDEN ÅTERVÄNDE GUD FADERN BLÅSTE IN LIVS ANDEN

SLUT CITAT

ADVENTIST MENAR ALLTSÅ ATT JESUS TILL HELA SITT VÄSEN SOV I GRAVEN OCH VISSTE INTE OM NÅGONTING ALLS FÖRRÄN ANDEN ÅTERVÄNDE NÄR GUD FADERN BLÅSTE IN LIVS ANDEN I JESUS IGEN!?

OM NU JESUS ENLIGT VAD ADVENTIST PÅSTÅR DOG OCH SEDAN SOVDE I GRAVEN OCH INTE VISSTE OM NÅGONTING. HUR KOMMER DET SIG DÅ ATT JESUS SÄGER SÅ HÄR I JOH EV 10 !!!!

”jag giver mitt liv — för att sedan taga igen det” ”Ingen tager det ifrån mig, utan jag giver det av fri vilja. ”Jag har makt att giva det, och jag har makt att taga igen det”

”Därför älskar Fadern mig, att jag giver mitt liv — för att sedan taga igen det. Ingen tager det ifrån mig, utan jag giver det av fri vilja. Jag har makt att giva det, och jag har makt att taga igen det. Det budet har jag fått av min Fader”

JESUS KAN SÄGA DETTA EFTERSOM HAN ÄR GUD
——

Mailskribenten fortsätter:

”livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades för oss”

”Det som var från begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna ögon hava sett, det vi skådade och med egna händer togo på, det förkunna vi: om livets Ord tala vi.

Ty livet uppenbarades, och vi hava sett det; och vi vittna därom och förkunna för eder livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades för oss”
—-

Mailskribenten fortsätter:

Mera citat av Adventisten

”Jesus är en person, en egen person som dör hur skulle han annars kunna säga att han ber till sin Fader ber han till sig själv och han går till Fadern, går han till sig själv”

Slut citat

HÄR FÖRNEKAR ADVENTISTEN ATT JESUS ÄR GUD !!!!

Substansen och konsekvensen i dessa yttranden av Adventist innebär egentligen att Adventisten förnekar att Jesus Är Gud och därmed, så förnekar han både Fadern och Sonen.

Mailskribenten fortsätter:

”Men en ’själisk’ människa tager icke emot, vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon icke utgrundas av någon” (1 Kor. 2:14-15).

Denne Adventist cirklar som en katt runt het gröt hela tiden. Det leder så att säga ingen vart, så länge som man vet HUR DET STÅR TILL MED DVENTISTENS
EGENTLIGA GRUNDINSTÄLLNING

DVS:

ADVENTISTEN TROR INTE PÅ ATT JESUS FAKTISKT VERKLIGEN ÄR GUD OCH EFTERSOM DE KRAFTER SOM LIGGER BAKOM OCH DRIVER ADVENTISTEN ATT SKRIVA PÅ DETTA SÄTT, EGENTLIGEN ÄR UTE EFTER ATT GÖRA OM INTET SKRIFTENS VITTNESSBÖRD NÄR DET GÄLLER JESU IDENTITET SÅ BÖR FOKUS VARA INRIKTAT PÅ ATT PEKA PÅ JESU SANNA IDENTITET!
—–

Mailskribenten fortsätter:

Citat från Adventisten:

JESUS ÄR GUDS SON

Vill bara vara klar med dessa Bibel ord om vad Bibeln lär och vad som står Skrivet :

ROM 8:3 Ty det som var omöjligt för lagen, i det den var försvagad av köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull , fördömde synden i köttet.

Slut citat

Mailskribenten fortsätter:

DET ÄR HELT MENINGSLÖST ATT SOM ADVENTISTEN SKRIVA OM
ATT JESUS ÄR GUDS SON, OM MAN SAMTIDIGT EGENTLIGEN FÖRNEKAR ATT JESUS VERKLIGEN ÄR GUD!

FÖRNEKAR MAN ATT JESUS ÄR GUD, SÅ FÖRNEKAR MAN TEX VAD SOM STÅR I HEBR 1:3

Hebr 1

Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.

Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han — sedan han hade utfört en rening från synderna — satt sig på Majestätets högra sida i höjden.


Mailskribenten fortsätter:

DEN SOM INTE TROR PÅ ATT JESUS ÄR GUD, FÖRNEKAR SÅ
DÄRMED ATT SONEN ÄR FADERNS HÄRLIGHETS ÅTERSKEN

DEN SOM INTE TROR ATT PÅ JESUS ÄR GUD FÖRNEKAR SÅ
DÄRMED ATT SONEN ÄR AVBILDEN AV FADERNS VÄSEN

Joh Ev 1

14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.
——

Ställen som uttryckligen säger att Jesus är Gud:

1) Joh. 1:1 ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.”

2) 1 Joh. 5:20 ”Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.”

3) Tit. 2:13 ”…medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.”

4) Joh. 1:18 ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.”

5) Rom. 9:5 ”De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen.”

6) Hebr. 1:8-9 (Ps. 45:7-8) ”Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.”

7) Apg. 20:28 ”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över till att vara herdar i Guds församling som
han har köpt med sitt eget blod.”

8) Joh. 20:28 ”Thomas svarade honom: ’Min Herre och min Gud’!”

9) I 2 Petr. 1:1 kallas Jesus för ”vår Gud och Frälsare.”
——

II. Jesu enhet med Fadern

10) Joh. 10:30 ”Jag och Fadern är ett.”

11) Joh. 10:37-38 ”Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte. Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig.
Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.”

12) Joh. 14:9-11 ”Jesus svarade: ’Så länge har jag varit med er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig?

De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: Jag är i Fadern och Fadern är i mig.
Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.”

I Joh. 5:18-47; 8:23-30; 8:42-59; 10:24-39 förklarar
Jesus mer om sitt förhållande till Fadern.
—-

Mailskribenten fortsätter:

Citat från

http://luk.se/luthwebbarkiv/Luth1996-3-4.htm

På 300-talet skakades kyrkan av svåra lärostrider kring frågan om Jesu gudom.

Orden född eller skapad diskuterades hett och livligt. En präst i Alexandria vid namn Arios, en lärd teolog, vältalig och populär, började sprida en lära om att Guds Son blev till vid en bestämd tidpunkt.

Sonen var skapad av Fadern och hade därmed lägre rang än Fadern, som ensam var Gud helt och fullt, menade Arios och hans anhängare.

Mot detta hävdade den rättrogna kyrkan med stor kraft Bibelns enfödd om Sonen.

Vad man menade med det framgår av den nicenska trosbekännelsen, som stammar från denna tid.

Guds Son är född av Fadern i evighet, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern.

Att dyrka det skapade är avgudadyrkan.

Men Jesus som Guds enfödde Son är evig Gud. Han har alltid funnits till. Vad som däremot skedde vid en bestämd tidpunkt var att han förenade sig
med kött och blod och blev människa. Han fick en kropp som utvecklades och tog form i Marias moderliv.
En gudamänniska föddes till världen.

Fem gånger återfinns ordet enfödd om Jesus i Nya testamentet. På alla ställen är det aposteln Johannes som använder det.

Han är den apostel som särskilt uppehåller sig vid Kristi gudom och hans enhet med Fadern.

Ordet, Kristus, har sin gudomliga härlighet av Fadern (Joh. 1:14).

Den enfödde, som själv är Gud, har gjort Fadern känd (ordagr. uttolkat, förklarat honom, Joh. 1:18).

I honom uppenbaras Guds kärlek till världen: Den enfödde Sonen utgavs för att var och en som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv (Joh. 3:16, 1 Joh. 4:9).

Alla dessa ställen understryker med ordet enfödd Jesu enastående gudomliga natur. Han är den enda människa som helt och fullt är Gud.

Med enfödd sammanfattar Johannes Jesu eget vittnesbörd om sig själv och hela Skriftens lära om Kristi gudom:

Jesus är på allt sätt verklig Gud!

Han är inte delvis Gud, fylld med god vilja och med visst mått av gudomliga krafter, utan han är Guds Son med gudomens hela fullhet (Kol. 2:9).

Alla gudomliga verk och alla egenskaper som Fadern har, tillskriver Bibeln Guds Son. Han är den sanne Guden och evigt liv (1 Joh. 5:20).
——
Slut från mailskribenten!
—-

HaFo kommentar:

Kan bara helt instämma i denna mailskribents utläggning kring att Jesus ÄR Gud och även instämma i mailskribentens påstående att ”Adventist” faktiskt med all ”sin skrifttrohet”, förnekar just denna kärnfråga i kristen tro!!

HaFo

h HaFo Aug 15, 2012 – 12:12AM Re: Ellen G White och Adventismen

Har haft så mycket annat, så jag har inte hunnit med att besvara en del mail från “adventisten”. Ska nu försöka hinna ikapp. Jag kan ha missat en del av hans mail. Men I så fall får han väl återkomma till vad jag kan ha missat.
——-

Adventisten undrar:

VEM BAD JESUS TILL ……….? Till sig själv till Gud inom sig själv – Till fadern i himmelen?

VAR VAR HAN SOM JESUS BAD TILL…….? I honom – I himmelen?

HaFo svar:

Gud är allestädes närvarande. Både i himmelen och på jorden. Han är med sin Ande närvarande i dem som hör honom till. Fördenskull ber dock den troende till Gud utanför sig själv, genom att be till Jesus på Faderns högra sida. Den som nu äger all makt i himmel och på jord, ”tills allt blivit Honom underlagt” och ”Gud blir allt i alla” som hör Honom till.

Jesus som var ”Guds fullhet lekamligen”. Gud kommen i kroppslig gestalt, var samtidigt människans representant, som i sin person av Gud och människa förenade, försonade Gud och människa med varandra och därmed kunde bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

Han är fullt ut Gud, samtidigt, som Han som människans representant, är fullt ut människa och ber till ”människans Fader” i himmelen.

Se i Joh. Kap. 14 – 17 om relationen och funktionen i den ende Gudens person av Fader Son och Ande i ”Jag är Herren, Herren är en” och om hur Fadern och Sonen är ett och att vi ska be i Jesu namn.

Alltså be till namnet Jesus som ”är namnet över alla andra namn”, eftersom Han är Gud själv kommen i kroppslig gestalt. Att be i Jesu namn handlar även om att komma till Gud själv på grund av Jesu förtjänst i vårt ställe och att Han just är Gud själv!

———-

Adventisten fortsätter:

”Han tog straffet på sig för våra synder (offer tjänsten templet upphörd) han var det som allt hade pekat fram emot LAMMETS BLOD JESU BLOD”

HaFo:

Detta låter ju så riktigt. Men av vad vi tidigare tagit del av vad adventismen lär (se tidigare inlägg), så sker inte försoningen och frambärandet av blodet på korset, utan först vid senare tillfälle! Därmed faller hela denna mening från adventisten, sönder och samman till ett falsarium!
——

Adventisten fortsätter:

PERSONEN JESUS UPPENBARADE SIG EFTER SIN DÖD FÖR LÄRJUNGARNA BLA FÖR TOMAS SOM FICK SE OCH KÄNNA PÅ SÅREN HAN ÅT MAT FÖR ATT VISSA HAN I N T E var någon ande som hade återvänt.

HaFo:

Helt rätt! Som människans ställföreträdare uppstod Kristus kroppsligen, för att möjliggöra människans kommande kroppsliga uppståndelse. Detta var möjligt eftersom Han aldrig skildes från Gud utan var ”Guds fullhet lekamligen” (andligt levande – förenad med Gud), som därmed frambar det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset. Det bars fram där på korset och inte vid ngt annat tillfälle som adventismen lär!!
—–

Adventisten undrar så var det står om att Jesus är det eviga livet uppenbarat.

HaFo:

Det bör väl egentligen räcka med att läsa Joh. Kap. 1

———

Adventisten fortsätter:

”Jesus sa själv att döden är en sömn, och livs anden återvänder till Fadern , och det var Fadern som gav tillbacka livs anden till bla lasarus och jajrus dotter. Det var Fader Gud som blåste livs ande in i den första mäniskan. Det står att han Jesus gav upp andan alltså livs anden”

HaFo:

Adventisten har ännu inte sett skillnaden mellan andlig och kroppslig död. Läs på hemsidan

http://hem.spray.se/harry.forsgren/

under häften på Menyn:

Kan Gud dö – Jesu Kristi person – den stora stötestenen

Adventisten har ännu inte sett att Jesus både är sann Gud och sann människa (Guds fullhet lekamligen – Kristus kommen i köttet) samtidigt.

Som sann människa ger Han upp den mänskliga livsandan och dör kroppsligen.
—–

Jag försöker ta det hela igen:

Den kristna trons utgångsläge och föremål är Guds person och Kristi person.

Utgångsläge 1.

Guds person, med en oupplöslig enhet av treenigheten av Fader, Son och Ande i en person, Jag ÄR Herren. En Gud i tre personer. Tre personer i en Gud, där ingen upplösning kan ske med mindre än att Gud inte längre är Gud.

Utgångsläge 2.

Jesus är Gud. Är Jesus Gud så är Han Gud igenom hela skeendet, utan uppehåll, från inkarnationen till återgången till härligheten varifrån han kom. Sker ett avbrott är han inte längre Gud. Då är också enheten i treenigheten av Guds enda person av Fader, Son och Ande upplöst.

Utgångsläge 3.

Jesus Kristi person. Är Jesus Kristus i sin person Gud och människa förenade – Sann Gud och sann människa i sin person som Kristus, så är Han denna person Kristus igenom hela skeendet. Sker ett avbrott (åtskillnad mellan Gud och människa i Kristi person = andlig död = blir en vanlig andligt död människa), så är Han inte Kristi person. Han är då vare sig Guds person eller Kristi person (Gud och människa förenade). Finns inte Kristi person längre är också enheten i treenigheten av Guds enda person av Fader, Son och Ande upplöst.

Utgångsläge 4.

Offret som ges är enligt Ordet Jesu Kristi kropp och blod. Sker en åtskillnad mellan Gud och människa i Kristi person (andlig död), så är Han inte längre Kristus. Han kan då inte bära fram offret av KRISTI KROPP OCH BLOD.

Det är då inte Kristi kropp och blod om Han inte längre är Kristi person, utan den som då dör på korset är en vanlig andligt död människas kroppsliga död och inte Kristi person som ger offret.

Det är då en annan person, en vanlig andligt död människa som där dör. Vore offret en vanlig andligt död människa, så kunde vilken människa som helst ge det offret. Det som ger offret dess giltighet är att det är ett RENT offer av Kristi persons kropp och blod.

Det som eljest blir det giltiga offret är inte Kristi kropp och blod, utan offret blir då att Han dör andligen = att Gud och människa är åtskilda i Kristi person = att Kristi person inte längre är Kristi person = att Treenigheten är upplöst = att Gud inte längre är Gud.
—–

1 Petr. 3:18-20

1917: ”Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande, i anden gick han och åstad och predikade..”

1981: Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ned och predika för andarna i deras fängelse…

Folkbibeln: Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden, I Anden gick han bort och utropade ett budskap…

Det står att Jesus är till kroppen dödad som rak kontrast till fortsättningen av texten. Kristi kropp är inte enbart frånskild jordelivet utan verkligen frånskild livet och Han är till kroppen dödad.

Var är då Kristi person?

Jo, i den fortsatta kontrasten till att kroppen är dödad finner vi Kristi person. Det står inte att Kristi person är andligt (livsgemenskapen med Gud = Gud och människa förenade upphört att Kristi person i likhet med kroppen är frånskild livet och död).

Nej, som kontrast till kroppens död står det att Kristi person är andligt (Gud och människa förenade i livsgemenskapen med Gud) levande (gjord andligt levande från evighet) genom Anden.

Alltså fastän Kristi kropp är frånskild livet och död, så är Kristi person andligt levande (Gud och människa förenade), levande i livsgemenskapen med den odödlige Guden och inte är andligt död (bruten livsgemenskap mellan Gud och människa i Kristi person).

Var är Kristi person om Han är andligt levande (Gud och människaförenade) och inte är andligt döende eller andligt död i den från livet frånskilda kroppen som är verkligt död?

Jo, i Anden (driven av Anden) gick han (Kristi person – Gud och människa förenade) och åstad och predikade.

I läran om att själen och personligheten är bunden oupplösligt till kroppen, så menar man att Kristi predikande inte kan ske här i sammanhanget, där det står att det sker, utan måste syfta på något som sker efter hans kroppsliga uppståndelse. Så måste det bli där för eljest håller inte lärokonstruktionen.

Naturligtvis sker Kristi predikande precis i det sammanhang det står att det sker och det står där, för att visa att Kristi person, fortfarande är Kristi person och andligt levande (Gud och människa förenade), även om Kristi kropp ligger frånskild, död och livlös i graven.

Kristi kropp vore inte verkligt frånskild livet och död eljest. Det vore då inget verkligt offer av Kristi kropp och blod. Vore inte Kristi kropp frånskild allt liv, vore den inte verkligt offrad och död och behöva väckas till liv igen.

Är man i tanken bunden av att personen är oupplösligt knuten till kroppen och inte ser att Gud är mäktig att åtskilja ande själ märg och ben och bevara personligheten i ett mellantillstånd mellan kroppens död och kroppens uppståndelse, med kroppen verkligt åtskild och död, så blir detta i tanken en gnostisk lära där man skiljer Kristi person från Kristi kropp.

Vad som skiljer Jesu Gudom ifrån försoningen är ett åtskiljande mellan Gud och människa i Kristi person. Här i tiden kan inte Kristi person skiljas från Kristi kropp. Då är Han inte längre Kristi person, eftersom personligheten här i tiden är allt vad personen är till kropp och själ.

Detta är dock vad Trosförkunnelsens JDS åstadkommer, när man tillvitar Honom människans andliga död, så att Han är en vanlig andligt död människa och Gud och människa är åtskilda i Kristi person. Det tar bort Jesu Gudom i försoningen.

Samma sak händer om personligheten är oupplösligt knuten till kroppen på ett sätt, som gör att personligheten upphör att finnas vid kroppens död. Då är Kristi person inte längre Kristi person (Gud och människa förenade) vid kroppens död. Det tar även bort Jesu Gudom i försoningen.
——

Men när offret av Kristi kropp och blod ges och kroppen frånskiljs livet (kroppen vore inte verkligen offrad, frånskild livet och död om den inte helt skilts från allt upphörande av liv), så upphör inte Kristi person fördenskull att finnas till!!

Kristi person som kroppsligen avrättad är inte död som person med den döda kroppen! Kristi person är i livgivande gemenskap genom Anden, fastän kroppen är livlös i graven. Det är vad detta Bibelsammanhang vill visa oss.

Eljest hade både Guds person och Kristi person upphört att finnas vid Kristi kroppsliga död. Gud vore då verkligen åtskild från sitt eget Gudomliga liv och verkligen död i bemärkelsen att Han inte är Gud längre, utan död i dess yttersta konsekvens, andligt död och kroppsligt död. ’

Inget skulle då längre finnas om uppehållaren av allt liv själv vore andligt död och inte den evigt odödlige och andligt levande Guden och vore död i graven.
—–

Till kroppen dödad, men andligt levande (fortfarande Kristi person = Gud och människa förenade) genom Anden i livgivande gemenskap, gjord levande från evighet.

Från evighet andligt levande genom Anden (=segern över den andliga döden i Kristi person), vid kroppens frånskiljande och död. Driven av Anden (i Anden) går han ock åstad…medan kroppen ligger livlös i graven.

Det är inte frågan om att Gud ska skiljas från sig själv och försonas med sig själv. Det är frågan om att Gud och människa ska försonas i Kristi person genom att aldrig skiljas åt.

Detta sker tack vare Jesu lydnad, syndfrihet och rättfärdighet. Det är frågan om, att när all syndens konsekvens och andlig död tillräknas och kastas på Kristi person, så blir all syndens konsekvens och andlig död, detroniserad och omintetgjord i Kristi persons eviga andliga liv i den odödlige Guds försonade personen – ”Gud med oss”.

Det är ytterst i Guds egen odödliga, eviga person den andliga döden övervinns, genom att den aldrig kan ske i ”Gud och människa förenade” – ”Gud med oss” – Kristi person.

——

Offret är Kristi kropp och blod

Det är Guds jordiska kropp, Kristi kropp och blod som är offret och inte en andlig död av Jesus ( d.v.s. att Kristi person upphör att vara Kristi person och att Gud dör i bemärkelsen upphör att vara Guds person) som är offret.

Segern över den andliga döden sker i Kristi person genom att den aldrig, på grund av Hans lydnad, syndfrihet och rättfärdighet, sker i Hans person. Gud och människa försonas, förenas i Kristi person, genom att den andliga döden (åtskillnaden från Gud) aldrig sker i människans ställföreträdare.

Skulle den andliga döden ske i Kristi person, människans ställföreträdare, vore ställföreträdaren lika misslyckad som Adam och människan vore kvar i sin andliga död (åtskillnaden från Gud).
—-

Den kroppsliga döden besegras i Guds jordiska kropps, Kristi kropps uppståndelse. Hade Jesus varit andligt död hade det inte funnits en KRISTI persons kropp att väcka till liv.

Det hade varit en vanlig andligt död människas kropp. Då hade ingen haft någon kroppslig uppståndelse att se fram emot. Det är bara Kristi persons kropp som kan väckas till liv, såsom förstlingen av de kroppsligt avsomnade, eftersom Han hela tiden är andligt levande. Hela tiden är Guds person. Hela tiden är Kristi person.

Jesu Gudom är då hela tiden knuten till Kristi person av Gud och människa förenade igenom hela skeendet. Jesus är hela tiden Gud. Jesus är hela tiden Kristi person. Här framgår på vilket sätt Gud dör med Kristus. Det är Guds jordiska kropp, Kristi kroppsliga död som Gud dör med Kristus.

Det är inte en andlig död (åtskillnad från livet) av vare sig Guds person eller Kristi (Gud och människa förenade) person, så att de upphör att vara Guds person och Kristi person, så att vare sig Gud eller Kristus finns och är döda med Kristi frånskilda och döda kropp utan existens av Guds person och Kristi person, med den döda kroppen i graven.

Det är Kristi kropp som frånskilts människans egen livsande/själ och det Gudomliga livet, eljest vore inte Kristi kropp verkligen död och offrad.

Guds jordiska kropp, Kristi kropp är verkligen offrad och död, men Gud som kan ”åtskilja själ ande märg och ben”, bevarar Kristi person (Gud och människa förenade) igenom den kroppsliga döden och de är genom Anden i livgivande gemenskap (andligt levande), både Guds person och Kristi person (Gud och människa förenade).

Driven av Anden går Han ock åstad…och Anden väcker så Guds jordiska kropp, Kristi kropp till liv igen i Kristi kropps uppståndelse. Både den andliga döden (åtskillnaden från Gud) och den kroppsliga döden är besegrade genom att Jesus igenom hela skeendet är både Gud och Kristi (Gud och människa förenade) person utan avbrott.

HaFo h HaFo Nov 5, 2012 – 10:03PM Re: Ellen G White och Adventismen


Fick ett mail från en som försvarar EGW och hennes förförelser. Återger här personens efterfrågan kring betydelsen av en bibelvers och ger så min syn i ett försök till helhetssammanhang kring denna vers:

Utgångspunkt 1

kring Guds person är i GT. detta gällande:

Jag är Herren Herren är en. Där grundtexten talar om en ”sammansatt enhet” av att ”Herren är en”!

Utgångsläge 2

Fortsätt studera Jesu undervisning kring det inbördes förhållandet kring denna ”sammansatta enhet” av Fader Son och Ande i Joh. kap. 14 – 17.

Lägg det så samman med text som talar om Jesus som Herre = Gud själv och hur Jesus talar om att Fadern och Sonen är ett och att de som har sett Honom har sett Fadern.

I det ljuset ska Du läsa Ef. 1: 20 Och i det ljuset ska Du läsa om att Jesus nu ska regera tills alla Hans fiender är Honom underlagda och så ska överlämna allt till Fadern.

Titta speciellt på Joh. 14:9; 1 Kor. 15: 25 – 28; Se också gärna på denna länk:

http://www.fragaprasten.nu/html/bibeltolkn26.htm

Ha det gott herr företädare och försvarare av EGW!

HaFo


h HaFo Nov 6, 2012 – 7:27PM Re: Ellen G White och Adventismen


Fick ett mail med anledning av ovanstående kring en människas försvar kring vad EGW företräder och förmedlar:

Denne/denna som försvarar EGW, borde också ta till sig det som står i Hebr 1, tex detta att Fadern själv faktiskt vittnar om att Sonen är Gud, detta som står i Hebr 1 är ett mycket mäktigt vittnesbörd vad gäller Jesu sanna identitet.

Ta till exempel detta som Fadern säger om Sonen:

”säger han om Sonen: »Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira”.

Förmedlat från ett mail till HaFo med viktig info från Ordet kring vem Jesus ÄR!!