Erik Axelssons bejakande och förmedlande av Zak Poonens förförelse.

HaFo Jan 18, 2016 – 8:26PM Erik Axelssons bejakande och förmedlande av Zaks förförelse.


Jag gör fortsatt 2 inlägg kring Zak Poonen och Erik Axelssons bejakande och förmedlande av dennes förförelse.

Inlägg 1.

Det borde nu vara fastställt bortom allt tvivel att Zac Poonen är en gnostisk villolärare som grovt förvanskar Evangeliet.

Vad som gör Zac så farlig är att han mixar samman sanning med gnosticism och lögner och blandar
lag och evangelium fram till en förförelse.

Det borde nu även vara fastställt bortom allt tvivel att Erik och Birgitta Axelsson på sin hemsida öppet
sprider Zacs gnosticism vidare och därmed gör sig medskyldiga till att människor kan hamna in i bland annat farliga gnostiska villfarelser.

Återigen exempel från Erik och Birgitta Axelssons bloggar där man återger från Zak Poonens
”att leva i helighet”

”Jesu helighet utgick från ett liv i meditation på Guds Ord”.

HaFo kommentar:

Utifrån Zak, så grundar sig alltså inte Jesu helighet på att Han var den levande Gudens Son, Gud själv kommen i kroppslig gestalt, ”all/Guds fullhet lekamligen”.

Nej, enligt Zak så grundar sig Jesu helighet på att han som människa mediterade över Guds Ord!

Vidare från Zak:

”Jesus studerade Ordet och lydde det. På det viset blev Ordet ett kraftfullt vapen i hans hand”

HaFo kommentar:

Inget här om att ” I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud … genom det har allt blivit till …. och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss… vi såg en enfödd Sons härlighet från sin Fader och han var full av nåd och sanning (Joh. Kap. 1).

Alltså inget hos Zak om att Jesus var Gud själv och själv i sin person var det ”levande Ordet”. Utan igen blir det frågan om att Jesus bara är en människa som ”studerade Ordet och lydde det. På det viset blev Ordet ett kraftfullt vapen i hans hand”.

—–

Inlägg 2 kring Zak Poonen och Erik Axelssons bejakande och förmedlande av dennes förförelse.

Vidare från Zak:

”Satan har alltid sagt till människan, att Guds bud är tunga och omöjliga att lyda.

Jesus kom och bevisade, att detta var lögn, genom att han levde ett fullkomligt och lydigt liv.

Om Jesus hade levt detta fullkomliga liv med en kraft, som vi inte hade tillgång till och med vårt kötts svaghet, då skulle hans liv inte kunnat vara ett exempel, som vi kan följa.

Jesus visade genom sitt liv som människa på jorden, att den kraft som Gud gjort tillgänglig för oss är tillräcklig för att möta de krav, som vi ser i hans ord.”


HaFo kommentar:

Det är inte satan utan Guds Ord som säger att kan ingen efterleva lagen:

Rom. Kap.3 ”allt vad lagen säger talar den till dem som ha lagen för att var mun ska bli tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty av laggärningar blir intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden”!!!

Visst Jesus levde som vår ställföreträdare ett syndfritt liv och ”fördömde synden i köttet” genom att han samtidigt var Gud själv kommen i kroppslig gestalt. Inte för att vara oss ett exempel på hur VI SJÄLVA, genom att efterleva lagen skulle ”bli gudomliggjorda”.

Utan för att vi av nåd för Kristi skull, på grund av hans förtjänst, utan någon som helst vår egen vår förtjänst, skulle bli tillräknade vår ställföreträdares rättfärdighet vid tro på den HAN ÄR – Gud själv och förtröstan till Kristi persons RENA offer av Gud och människa förenade kropp och blod på korset!!

”men nu har utan lag en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad… en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus… och de blir rättfärdiggjorda av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus…honom som Gud ställt fram som ett försoningsmedel genom tro i hans blod…vi hålla nämligen före att människan blir rättfärdig genom tro utan laggärningar”!!! (Rom. Kap. 3)

Det som går igen hos Zak och därmed även hos Axelsson som förmedlar med frimodighet Zaks förförelse, är väldigt likt förförelsen i Smiths Vänner om att Jesus inte kom som Gud, utan som vanlig människa som besegrade synden i människan och därmed blev gudomliggjord och att vi kan efterleva hans exempel och därmed bli gudomliggjorda.

Gnosticism så det riktigt stinker om det och ännu en verkligt avancerad förförelse på den andliga arenan som uppenbart Erik och Birgitta Axelsson på sin hemsida förmedlar. Allt tal om Jesus som Gud faller ju platt till marken, när man samtidigt bejakar Zaks förförelser som i praktiken förnekar detta!! h HaFo Jan 18, 2016 – 8:34PM Re: Erik Axelssons bejakande och förmedlande av Zaks förförelse.


Jag försöker fortsätta med att ge kommentarer till På länken Trons grunder på Axelssons hemsida och gör det i 2 inlägg. På Axelssons hemsida där man kan man läsa:

OM JESUS

A Han är Gud Joh 1:18
B Han är människa Joh 1:9-14, Matt 1:18
C Han är tjänaren Joh 13:4ff, Fil 2:5-8
D Han är vårt exempel Joh 12:26, Matt 11:28-30, Matt 16:24f

VAD JESUS GJORT

A Han dog för oss och tog vår skuld Kol 2:13-14, Rom 5:8
B Han bröt syndens makt Rom 6:6, 7, 14
C Han fullbordade lagen Matt 5:17, Gal 3:13
D Han befriade oss från satans inflytande Kol 2:15, Joh 10:28-30

HaFo – kommentar:

Tycker här att budskapet om att Jesus är fullt ut Gud och fullt ut människa ”Guds fullhet lekamligen”, Gud och människa förenade, inte betonas tillräckligt med tanke på förförelserna i tiden.

När det gäller vad Jesus gjort, så kommer ju inget fram här av att Jesus bar fram ett RENT offer av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset!! Vilket är själva kärnan i den kristna tron!! Varför blir det här så ringaktat så att det inte ens blir omnämnt!!????

——

När man vidare tar del av Axelssons hemsida, så blir det uppenbart att här sker ett understöd av gnostiskt besmittad undervisning från Zac Poonen!

Citat Zac Poonen

”Vi har sett att Jesus aldrig följde sin egen vilja. Med andra ord så levde han aldrig ledd av sitt sinne och sina känslor.

Han levde i Anden, och hans mänskliga själ var underordnad den Helige Ande. Jesus använde sitt sinne och sina känslor
i stor utsträckning, men alltid som en tjänare till den Helige Ande, som var herre i hans liv. Därför sken Guds härlighet obehindrat genom honom i hela sin fullhet”

HaFo kommentar:

Här har Zac egentligen gjort Jesus till en helt underordnad tjänare till Den Helige Ande !

I och med detta så har faktiskt Zac rent teologiskt sett tagit bort, avklätt Jesus på hans Gudomlighet. Så att Jesus enbart är en människa som efterlever Guds Ande och på så sätt blir gudomlig. Märk likheten med Smiths Vänner. Därmed har Axelsson omintetgjort sin egen utsago om Jesus som Gud och bejakat gärningsläran från Zak och Smiths Vänner!

Mera Zac citat:

När vi är villiga att säga som Jesus sa i sitt kötts dagar, ”inte som jag vill utan som du vill”, bara då kan vi leva som Jesus levde. Då kan Gud styra vår ande, och vår själ kan bli Guds tjänare, och även vår kropp kommer att stå under
den Helige Andes kontroll. Det är bara en sån människa som kan kallas ”en andlig människa” eller en ”andefylld människa”.

Jesus är vårt exempel, när det gäller att leva utifrån vår ande istället för utifrån vår själ.

HaFo kommentar:

Detta är uppenbar gnosticism och liknar förförelsen i trosförkunnelsen! Och fokuserar Jesus ”som vårt exempel” som vi ska efterleva genom att leva i vår ande, som enligt den läran, är vår egentliga personlighet, som är skapad till likhet med Gud, med Guds potential färdig att förlösas med uppenbarelsekunskap och genom att inte ta emot sinneskunskapen från djävulen till vår själ och våra sinnen.

DETTA ÄR GNOSTICISM OCH FÖRFÖRELSE! SOM FORTSÄTTER VISAS I NÄSTA INLÄGG! h HaFo Jan 18, 2016 – 8:38PM Re: Erik Axelssons bejakande och förmedlande av Zaks förförelse.


Forts förförelsen från Axelssons hemsida vid sitt bejakande av förförelse från Zak Poonen.

”Guds närvaro fanns i Det allra heligaste. Därifrån talade han med människan.

I pånyttfödelsen gör den Helige Ande vår ande levande och vi blir en ande med Herren (1 Kor 6:17) på samma sätt som man och hustru blir ett kött.

Guds avsikt med detta är, att han nu skall kunna regera över den pånyttfödda själen och kroppen genom sin Helige Ande.

Om vi förstår det här och underordnar oss Gud och hans syfte för oss, så kan vi bli andliga människor.

Människans själ består av hennes sinne (tankeförmåga), hennes känsloliv (förmåga att känna) och hennes vilja(förmåga att besluta).

Hon kan inte få kontakt med Gud genom någon av dessa förmågor, lika lite som hon kan beröra Gud med sin kropp, eftersom Gud är ande (Joh 4:24).

Liksom den materiella världen bara kan beröras med kroppen, så kan den andliga världen bara bli kontaktad med anden.

Om vi inte skiljer mellan själ och ande, så kan vi bli bedragna av Satans efterapningar inom det själsliga området, som maskerar sig som Andens verk”.

HaFo kommentar:

DETTA ÄR GNOSTICISM OCH FÖRFÖRELSE!

Zac har tydligen helt missat att Aposteln Johannes faktiskt både, såg, hörde, och tog på Livets Ord, Jesus Kristus; Johannes såg likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader:

”Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.

”Det som var från begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna ögon hava sett, det vi skådade och med egna händer togo på, det förkunna vi: om livets Ord tala vi. Ty livet uppenbarades, och vi hava sett det; och vi vittna därom och förkunna för eder livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades för oss.…

———

Så till en undervisning av Zac Poonen från boken Att leva som Jesus levde, som tydligen Axelsson bejakar

http://www.jesusliv.bornagain.se/#home

Som kontrast till denna hopblandning av sanning och lögn under innehållet på denna länk, vill jag peka på innehållet på denna länk från min hemsida:

tre-skrivare.se/hf/H4Bok.htm h HaFo Jan 21, 2016 – 8:49PM Re: Erik Axelssons bejakande och förmedlande av Zaks förförelse.


Jag förstår att jag börjar bli väldigt tjatig kring förförelsen från Zak Poonen. Men har nåtts av mer info som gör att jag känner mig föranledd att fortsätta kring Zak.

Jag gör det först med 3 inlägg

inlägg 1:

Uppenbarligen är det så, att mycket av den andliga och teologiska grunden till ”Smiths Vänners” och Zac Poonens framtoning, härleder från Madame Guyon och Jessie Penn-Lewis, och i synnerhet då från Madame Guyon andliga/teologiska arv. Något som jag tidigare pekat på men vill återkomma till här längre fram.
———————————————-

Först till boken ”Radiating His Glory” av Zak Poonen 1982

Följande namn som kan härledas till förförelse hänvisar Zac till i denna bok:

Andrew Murray, Jessie Penn-Lewis, Sigurd Bratlie, Norwegian apostle Johan O Smith, Edwin Bekkevold, Fenelon, Madame Guyon.

Tänkvärt är att Zac i denna bok kallar Johan O Smith (villoläraren för Smiths Vänner), för ”Norwegian apostle”.


Jag har på följande länk visat på och bemött villfarelsen kring denna människosyn:

tre-skrivare.se/hf/H4Bok.htm
—————————————————–
I denna bok kallar alltså Zak, Johan O Smith (villoläraren för Smiths Vänner), för ”Norwegian apostle”.

Har då funnit att att Smiths Vänner räknas in bland dagens Radikalpietister

Radikalpietismen är en radikal, mystisk variant av pietismen. Spiritualisten och teosofen Jakob Böhme är den viktigaste av de tidiga bakgrundsfigurerna för radikalpietismen. Radikalpietismens egentliga begynnelse kan förläggas till då den finlandssvenska prästen Lars Ulstadius förbannade den förstelnade lutherska ortodoxin.

Ulstadius, förkastade den lutherska läran om rättfärdiggörelsen av tro allena, likaså den lutherska treenighetsläran (att Gud är tre personer).
——

Den katolska mystikern Madame Guyon är en annan viktig källa till radikalpietismen, En annan radikalpietistisk apokalyptiker var svensken Emanuel Swedenborg, vars förförelse tidigare klart redovisats! Smiths Vänner och Plymouthbröderna är de två rörelser som kommit att, mer än de övriga samfunden, införliva något av radikalpietismens tankegods, Det här är alltså Zak Poonens ”mylla”.
—–

Från HaFo med synpunkter kring den människosyn som återgetts:

Den troendes tre naturer: tre-skrivare.se/hf/H4Bok.htm

De flesta kristna torde någon gång ha stött på de tre cirklar som brukar ritas upp för att illustrera människans konstitution av ande, själ och kropp. Därtill fogas en bild av tabernaklet i GT. Med hedningarnas förgård, det heliga och det allra heligaste där Gud bodde.
———

Jag fortsätter till leda, att ösa på med för mig alldeles skrämmande efterforskning kring vad som påverkat Zak Poonen. Blir knappast populär utan ansedd som outtröttlig gnällspik. Men det får jag ta!

Inlägg 1.

Visade senast på att mycket av den andliga och teologiska grunden till ”Smiths Vänners” och Zac Poonens framtoning, härleder från Madame Guyon och Jessie Penn-Lewis.

Går man så bakåt till vad som går ännu längre bak till en påverkan som nått Poonen, så hamnar man i
”radikalpietismens ockulta rotsystem”.

Där stöter man då på prästen Lars Ulstadius. Petrus Schäfer gjorde kring sekelskiftet 1700 hans läror kända bland pietister, mystiker, spiritualister och kväkare i såväl Europa som Amerika. Som hämtat sina villomeningar från
Kasper Schwenkfeld, Valentin Weigel och Jakob Böhme och även från den spenerska rörelsen.

Ulstadius förkastade den lutherska läran om rättfärdiggörelsen av tro allena, likaså den lutherska treenighetsläran (att Gud är tre personer).
—————————————

Calvin blev bekant med Schwenckfelds idéer och kalvinismen blev betecknad som en förkyrkligad schwenckfeldianism. (Beträffande Calvinismens förförelse så läs på denna länk):

pub5.bravenet.com/forum/static/show.php…

Valentin Weigel var en tysk teosof, som hyllade en panteistisk världsåsikt med mystisk tendens och gav upphov till en egen sekt, de så kallade weigelianerna.
————————————————

Jakob Böhme fick flera mystiska upplevelser, i vilka han såg Gud som alltings hjärta. Förutom Bibeln så studerade han Paracelsus och kabbalistisk mystik. Han skrev in sig i en tradition av hermetism och teosofi.

För Böhme var det sju processer som ansågs äga rum simultant av evighet inom Gudomen. Den första av dessa processer är den outsägliga och ofattbara Ogrunden, som står icke-varat närmare än varat. (HaFo kommentar: påminner om
Buddhismen och Nirvana).

För att lyfta människan åter till ursprunget blev guden Gud (Eligt Böhme) människa i den förmente Jesus Kristus. Genom denne blir det möjligt för människan att genomgå en process som kallas för ”pånyttfödelse” (ett ord som av teosoferna inte används i samma mening som inom evangelikalismen), och människan ställs så under Sophias inflytande istället för
elementens och planeternas inflytande.

HaFo kommentar:

Här har vi ju inte alls att göra med Bibelns Jesus, utan en annan, en falsk Jesus!

——-

Fortsätter med projektet kring med för mig alldeles skrämmande efterforskning kring vad som påverkat Zak Poonen.

Inlägg 2 kring bakgrunden till vad som påverkat Zak Poonen.

Lars Ulstadius fick också en del influenser från den Spenerska rörelsen och även från Philipp Jacob Spener och Johann Arndt. Spenser var en tysk teolog, genealog och heraldiker, ansedd som pietismens grundare.

Det avgörande inflytandet bör dock ses i traditionen från Johann Arndt (1555-1621) och dennes författarskap, framförallt Fyra böcker om en sann kristendom, som Spener höll som den viktigaste boken för kristen vägledning vid sidan om Bibeln.

Arndts med ”den sanna kristendomen” hade influerats av Valentin Weigels Betbüchlein och han hade hämtat hela kapitel ur den tyska förreformatoriska mystiken. Här fick den genuint lutherska rättfärdiggörelseläran träda tillbaka för den mystiska föreningen med Gud.

HaFo kommentar:

Jag orkar nu inte mer i att efterforska vad som ligger bakom vad som påverkat Zak Poonen. Jag hoppas att vad som framkommit, ska vara tillräckligt för att var människa, ska vara väldigt försiktig med vad Zak förmedlar.

I mina ögon så är det en farlig blandning av sanning och lögn, som han förmedlar, där rättfärdiggörelsen från Gud med tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi skull, görs om intet!

Och där det framställs som att människan blir gudomliggjord, genom att följa Jesu exempel, som den människa som besegrade synden och därmed blev gudomliggjord och att JESUS inte kom till oss som ”Guds fullhet lekamligen” fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt.

Utan först blev gudomlig efter att, han som människa har besegrat synden i människan! Vilket bedrägeri! Jesus besegrade synden i människan (”fördömde synden i köttet” Rom. kap. 8) därför att han var Gud själv kommen i kroppslig gestalt!!

Detta är så falsk kristendom, som det någonsin kan bli som återges från Zak och hans föregångare av förförelse! Men det tilltalar människor, att lockas till att de kan med något själv bidra till sin frälsning: ”att efterfölja Jesus och besegra synden i sitt liv”! Större bedrägeri får man leta efter!
—-

Förtrösta människolr på vem Jesus ÄR:

Gud själv kommen i kroppslig gestalt!

Förtrösta till det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset!

Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven!

Och det där på korset och inte vid några senare sakrala ceremonier som enbart har till uppgift att visa på och åskådliggöra vad som hände på korset!!

Förtrösta till vem Jesus ÄR och vad Han gjort för Dig i Ditt ställe, när ”Gud var i Kristus och försonade/förenade världen/människorna med sig själv” (2 kor. 5 17 – 21)

Du och jag har ingen förmåga att bidra till denna gåva till oss av nåd för Kristi skull!! Bara ta emot den gåvan i tacksamhet!! h HaFo Jan 21, 2016 – 10:03PM Re: Erik Axelssons bejakande och förmedlande av Zaks förförelse.


Blev glad när jag nyss fick ett positivt bejakande från Lennart Jareteg kring vad jag just skrivit. Lennart Jareteg förestår en hemsida jag vill rekommendera : bibelfokus.se.

Jag återger en del kring vad Lennart skrivit tidigare kring vad jag nu försökt återge:

http://bibelfokus.se/bill_johnson

En invasion av villfarelser: en granskning av Bill Johnson

I denna artikel kommer jag att från Johnsons bok visa att han avvikit från ortodox kristen undervisning på många allvarliga sätt. Han lär ut den heretiska kenosis-läran om Kristus. Han förnekar reformationens princip Sola Scriptura (Skriften allena).
Han anammar pietism, elitism, subjektivism, fideism, herraväldesteologi, och många andra villfarelser. Jag vill påstå att hans förmodade väckelse i ändens tid faktiskt är ändtidens avfall. Han bejakar Latter Rain-villoläran.

(International House Of Prayer, IHOP, i Kansas City är Väckelsepredikanterna som har äkta upplysning genom att följa sina andar i stället för själar är naturligtvis de som lyssnar på Johnson. De är eliten, och resten av oss lämnas att försöka förstå Bibeln.

Det är några få som har den äkta härligheten:

”Han lever i alla troende, men hans närvaros härlighet kommer bara att vila över några få” (Johnson)

De upplysta är del av ”Elia generationen” (Ny ordning i Latter Rain-terminologin/New Order of the Latter Rain terminology):
”Men det blir ingen strid när sådana förfalskningar reser sig upp mot denna Elia generation som kommer att beklädas med himmelsk kraft på det mänskliga tänkandets Karmel berg” (Johnson: )

Hans attack på förnuftet är oförminskad.


Johnson visar samma pietistiska tendenser som många i dagens evangeliska värld av mysticism.

Han varnar:

”Gud är större än sin Bok” (Johnson: )

Den uppenbara innebörden är att vi måste ha utombibliska upplevelser för att inte leva som mindre (mindervärdiga?) kristna regerade av fruktan.

Pietister förlitar sig alltid på upplevelser av högre slag för att bekräfta deras kristna erfarenhet.
——

HaFo kommentar:

Här råder ju samma anda och ande som hos Zak och hans tidigare påverkare! Så vilset så att det bara gör en helt förbluffad.

Men jag blir ändå inte förvånad, om det fortfarande finns människor, som mot allt bättre vetande, går i försvar för vad Zak Poonen förmedlar!? Så knepig och vilsen är kanske tillvaron på den andliga arenan – eller!?