Sten Nilsson och Ekman

HaFo Sep 21, 2011 – 1:13AM Sten Nilsson och Ekman

Återger ett inlägg som jag just gjort på Aletheia som långt skulle kunna rubriceras:

(Ekman har nu rört samman en soppa av trosförkunnelse, katolicism med tillspädning av ingredienser i ordensväsendet. Måtte människor vakna upp över att karln hela tiden varit vilsen i en eskalerande kurva!

Men ta då inte bara ta avstånd från Ekman som person, utan allt vad han stått för, står för och förmedlat/förmedlar även läromässigt.

Och då bör man även ta avstånd från den trosförkunnelse, som Ekman tillsammans med sin svärfar Sten Nilsson introducerade i Sverige, direkt från Hagins förförande Bibelskola.)
————–

Ett inlägg jag gjorde med anledning av vad Sten Nilsson stod för, hamnade först på moderering på Aletheia. Det kom senare in, men hamnade ju då på sådan plats att knappast ngn har väl lagt märke till det. Jag tar det därför igen:
—–

Utan att på ngt sätt, rikta udden mot John Nilsson, som jag upplever på många sätt ligger rätt i sitt ifrågasättande av Ekman och LO (liksom MCT), så vill jag ändå göra ett tillägg till de sanna orden från John, om att hans farfar, Sten Nilsson skulle vända sig i graven, om han såg hur man idag närmar sig och förmedlar katolicismens förförelse.

Visst Sten Nilsson – liksom även då Ulf Ekman – var då klara över förförelsen i katolicismen (Ngt som Ekman – utan att ha ändrat sig, nu bejakar, för att få sig en större arena att briljera på, som enandes kristenheten som världsapostel)

Med risk för att åter få på moppe, för att jag ”går utanför ämnet” och kanske gör ett alldeles för långt inlägg, så vill jag peka på, att det nog samtidigt finns en del ”som vänder sig i graven” över den trosförkunnelse, som Sten Nilsson tillsammans med Ekman lanserade i Sverige vid bildandet av LO:

Sten Nilsson lärde i den bok, Befria mitt folk, som i början var kursmaterial på LO, följande:

”Gud skapade människan i klass med sig själv och gav människorna rätten att råda över allting på jorden och behärska den med auktoritet…Människan som skapats i klass med Gud begick högförräderi ochförlorade sin ställning. Hon kom in under fiendens välde.

Fienden var nu denna världens gud. När människan underordnade sig fienden dog hon andligen och hennes andes herravälde över själ och kropp upphörde.

Endast anden kan få uppenbarelsens kunskap och vishet från Gud…

Hur skulle Jesus lösa människan från fienden…genom att bli synd för oss, måste han andligen dö och skiljas från Fadern och ta syndens straff ända ned i dödsrikets hemskaste plats…

ingen har lidit andligen som han, som genom att bli synd för oss, skiljdes från Fadern och förenades med de ogudaktiga…

Korset är inte Jesu lidandes höjdpunkt. Men vårt förstånd kan inte sträcka sig längre…Det kunde inte ges någon återlösning med mindre än att någon trädde in i andevärlden och sonade synden.

Jesu svåraste lidande begynte efter döden i dödsrikets pinorum, där de ogudaktiga var…

Jesus blev född på nytt och kunde som den förstfödde ta itu med att göra dens makt om inte, som hade döden i sitt våld, det är djävulen…

När Jesus uppstod från de döda, så var det därför, att han besegrat fiendens krafter som hållit människan bunden…

Kristendom är det som Gud gör med människans ande. När människans ande blir pånyttfödd, kan hon föra en segerrik strid mot andra andar, som står Gud emot.

Människan är ande, skapad i klass med Gud… människan måste vara styrd av sin ande. Hon har en själ som skall vara andens lydige tjänare och bor tillfälligt i en kropp…

Du har nu en helt ny identitet och har den legala rätten att råda där förut fienden rådde över Dig. Du har inte någon anledning att frukta ditt förflutna. Du har nämligen inget förflutet! Du är nämligen en ny skapelse.

Du är rättfärdig…För att kunna leva i gemenskap med Gud måste människan ha samma slags liv. Hon måste vara skapad i klass med Gud…

Den troende har full – makt att bära fram Jesu namn. Namnet motsvarar hans personliga närvaro. Detta namn har han gett oss legal fullmakt att använda oss av…

Kristi händer är bundna tills han får bruka våra. Om vi bara kunde begripa hur hjälplös Gud är, tills han får bruka sin kropp på jorden …

Vi har så svårt att omfatta den troende människans enorma auktoritet över det onda genom sin andliga kraft…striden fortsätter med de osynliga makter som bara kan övervinnas med vår andliga kraft…

tro är en produkt av vår ande och vi tar auktoritet över de onda andemakterna…

Det du tror och uttalar registreras i din ande och kontrollerar ditt liv. Du får det som du säger. Vår tro är inte starkare än det vi bekänner och uttalar…

Fienden går omkring som ett rytande lejon och söker, vem han må uppsluka. Jag har getts makt och auktoritet att stå honom emot. Om inte Du personligen står emot fienden, så vädjar du förgäves till Gud.”
——-

Hos Sten Nilsson ligger läran läran om Jesu andliga död omaskerad. Om än inflätad i en förvirrande blandning av sanning och lögn. Det finns hos Nilsson inget tal om att försoningen mellan Gud och människa sker igenom Jesu jordiska liv och avslutas på korset med offret av en syndfri Gudaförenad människas blod och lekamen.

Hos Nilsson framgår det inte, att det är försoning mellan Gud och människa det handlar om. Att försoningen mellan Gud och människa sker där i Jesu jordiska kropp av Gud och människa förenade/försonade, som Skriften säger (2 Kor. 5: 17 – 21).

Hos Sten Nilsson handlar det bara om hur Jesus tar människan loss från fienden. Försoningen för vår förlåtelse och tillgång till evigt liv, handlar om hur Jesus strider med fienden, dör andligen (skiljs från Fadern och hur Gud och människa skiljs åt, så att Jesus inte längre är ”Guds fullhet lekamligen” Gud och människa förenade).

Andlig död är enligt trosförkunnelsen en natur. Fiendens natur natur. Allt handlar det om en strid med fienden, som avslutas i dödsriket, där Jesus besegrar fienden och föds på nytt.

(När det i Bibeln talas om att Jesus är förstfödd åsyftas, att Han från evighet är förstfödd av Gud, innan jordens grund var lagd och handlar inte om att Jesus skulle ha varit skild från Gud – andligt död och så skulle ha fötts på nytt och blivit andligt levande – förenad med Gud igen!)

Påhittet att Jesus dör andligen och behöver pånyttfödelse, görs för att pussla ihop en lösning för hur människan i sin pånyttfödelse, ska komma i samma position och ställning som Jesus. Redan här i tiden, vara som Gud i sig själv.
——

Försoningsblodet säger Nilsson, att Jesus bär inför Gud in i det allraheligaste, först vid himmelsfärden.

Medan Bibeln uttrycker, att Jesus gick med försoningsblodet in i det allra heligaste i och genom sin kroppsliga död på korset. Då när förlåten rämnar i templet och Gud visar att vägen in i det allra heligaste och Hans gemenskap då var öppen.

Då var förlåtelsen och det eviga livets gåva tillgänglig, genom tillräknad rättfärdighet för offret av Kristi kropps och blods skull.

Men för Nilsson har det som händer på korset inte betydelse för människans evighet. Det är ett andligt problem som sitter i människans ande och kan bara lösas genom Jesu andliga död och pånyttfödelse i h – vetet där Han plågas av fienden.

(Märk att ingen ännu beträtt h – vetet. Det är berett i en framtid för fienden och hans änglar och alla de som i slutändan missat målet och gått förlorade.

Märk också att lika litet har ngn ännu förutom Kristus gått in i den himmelska världen – hur mycken villfarelse – litteratur finns det då inte om de som både beträtt himlen och h – vetet!!)
——

Det som händer på korset har för Nilsson bara betydelse för vår kropp och själ. Att det finns kroppslig hälsa i Jesu sår och hälsa för själen därigenom att Jesus bar vår ångest upp på korset.

När han citerar, hur Jesus triumferat över andemakterna, hoppar han över att det står, att det var på korset Jesus triumferade över dem. För Nilsson sker triumfen över andemakterna i h – vetet.
—–

Hos Nilsson ligger all fokusering, på människans egna rättigheter, delegerade makt, auktoritet och fullmakt. Allt blir i praktiken ett enda krigande mot fienden, mer än en umgängelse med Jesus.

Det är inte hos Nilsson, frågan om att Jesus genom sin Ande, utifrån sin tron verkar. Det är människan själv, skapad till likhet med Gud i sin egen livsande, som inifrån sin egen ande, den invärtes människan, som ska förlösa den Guds tro, kraft och auktoritet som där är deponerad.

Jesu egna händer är bundna och Gud kan bara hjälplöst och utestängd från sin skapelse, titta in och se på hur gudamänniskan, skapad till likhet med Gud i sin ande, lyckas i striden med fienden. Lyckas med att återerövra skapelsen åt Gud. Med andlig makt inifrån människans egen ande.

Detta är något som tilltalar maktmänniskan och hennes ego. Att utan beroendeställningen till Jesus, i sig själv, inifrån sin egen livsande, få äga rättigheter, auktoritet, makt, inflytande och kontroll. Att själva få vara Gud.

Det var den frestelsen människan föll för i lustgården. Här lägger fienden i läran om Jesu andliga död och trosförkunnelsens lärosystem, ut samma fälla. Bara mer klätt i dagens kristna språkdräkt.

Idag är det inte en orm, utan de kristna ledarna och kristna bloggar, som går i spetsen, introducerar och försvarar denna förförelse, om att, i mera modern rådande språkdräkt, Fader och Sonen och Gud och människa skildes åt på korset.

Det finns oändliga varianter av läran om att Jesus dog andligen och alla verkar de mest viftas undan, som icke existerande eller ovidkommande. Som ngt som hör till gårdagen, fast den läran i olika former likväl framträder.
——–

När Nilsson talar om att segrande vandra i tro, syftar han på att människan äger Guds tro i sin egen ande, en ny natur i sin egen ande som är tro – i hennes egentliga jag – hon äger alltså Guds tro, i sig själv.

Tron är inte därmed en förtröstan till Jesus, i en relation till Honom. Utan ett slags mekaniskt instrument från Gud, som fungerar och ger resultat. En slags övertygelsekraft som människan fått, som en ny natur i sin ande.

En natur som människan, äger i sig själv, för att skapa tecken och under. En natur, av Guds tro, i sin ande, så att hon kan, återerövra från fienden det han stulit. Bli en övervinnare och ernå överflöd på livets alla områden.

Tron blir till en övertygelsekraft, i stort sett frikopplad från trons sanna objekt Jesus Kristus. Fokuseringen förs över till en tro på andligt verkande principer, inifrån människan själv, inifrån sin egen livsande.

Kan hon rätt lära sig bruka sin tro, kan hon själv agera och regera, i den andliga världen, med en egen delegerad andlig makt. Hämta ut sina rättigheter. Återerövra hälsa, pengar och mirakler. Överflöd på livets alla områden.

Den troende ska lära sig den ”kreativa visualiseringen”. Hon ska visualisera det hon, via uppenbarelsekunskapen till sin ande, ser att djävulen stulit från henne. Bruka den Guds egen tro, hon har som en ny natur, i sin ande och återerövra från fienden, det som hör henne till. Nu när hon är såsom en Gud, denna tidsålders Gud och råder över skapelsen.

Tron som den nya Gudsnaturen i människans egen ande, blir det verktyg i hennes hand, varigenom hon ska tillägna sig uppenbarelsekunskap till sin ande.

Så att hon kan leva i sin egen andes tro och därigenom ska hennes ande ta kontrollen, över hennes själ och kropp. Återerövra den kontrollen från fienden, som eljest regerar hennes själ och kropp.

Det blir, en tro på själva ordens egna inneboende magiska makt, att skapa i andevärlden. En bekännelse av tro på sin egen (Guds) tro, inifrån sitt eget hjärta. Till en övertygelsekraft att regera i den andliga världen. Du ska få det Du bekänner Dig till.

Detta är en teknik, som används i ockulta sammanhang, för att framkalla det man önskar. Därför sker det i trosförkunnelsens andliga utövning, ockulta manifestationer. Precis som när dessa tekniker används i icke-kristna sammanhang.

Den troende förleds in i en egen kamp mot fienden. Nilsson säger att tron ger Dig seger. Han säger inte att Jesus vinner seger för Dig. Det blir Din egen tro, i Din egen ande, som Du ska strida med. Det blir Du själv som i praktiken strider.

Hur ska Du då leva ut denna övervinnande tro? Jo, genom att leva ut Din egen tro och Din egen gudomlighet. Det är till denna slutkonsekvens fienden vill lura människan fram till, genom det lärosystem Nilsson egentligen företrädde. Bakom det manipulerande kristna språkbruket.

Fienden lyckas då lura människan tillbaka till fallets dag, där hon ska tro att hon i sig själv, kan bli såsom Gud redan här i tiden. Få henne att försöka frigöra sin egen tro och gudomlighet, varigenom satan, precis som i ockulta sammanhang, när man försöker praktisera precis samma sak, ska kunna manifestera sig med ockulta fenomen, som blir till plagiat av Guds verk.
——-

Som sagt, så får jag säkert på moppe, för att jag nu här skulle gå utanför ämnet. Men är det verkligen så?

Ekman har nu rört samman en soppa av trosförkunnelse, katolicism med tillspädning av ingredienser i ordensväsendet. Måtte människor vakna upp över att karln hela tiden varit vilsen i en eskalerande kurva!

Men ta då inte bara ta avstånd från Ekman som person, utan allt vad han stått för, står för och förmedlat/förmedlar även läromässigt.

Och då bör man även ta avstånd från den trosförkunnelse, som Ekman tillsammans med sin svärfar Sten Nilsson introducerade i Sverige, direkt från Hagins förförande Bibelskola.

HaFo

Svar:

Kristina Sep 21, 2011 – 12:38PM Re: Sten Nilsson och Ekman

Tack för inlägget ! Senast idag när när jag pratade med en person kom det :”Människan är en ande”. Jag stoppade genast det hela med att säga :”Kom inte med några New Age-ideér till mig”. Sen pratade vi om annat. Jag förstår inte,hur människor,som säger att de är troende, dras till Trosrörelsen, och propagerar för den. Har haft det kämpigt med denna person alltsedan Ulf Ekman trädde fram på ”arenan”. Jag ger upp snart.Vi kan ju inte ändra på en människas hjärta. Människan är verkligen ingen ande. I så fall hade vi inte behövt vare sig kropp eller själ. Hur ska jag bära mig åt för att leva i lugn och ro,utan att påhoppas i församlingen av Livets Ordare,som deltar i våra möten samtidigt som de åker jämt till Uppsala,o.s.v. ? Tack för Din Hemsida !