Oneness – läran

HaFo Nov 2, 2011 – 10:24PM Oneness – läran

Oneness – rörelsen (Jesus only – apostlarörelsen etc.)

Inlägg 1

Är det någon som har synpunkter på vad som härunder framkommer kring Maria Woodworth – Etter och rötterna bakåt till hur Oneness – rörelsen uppstod?

Citat från http://www.elvorochjanne.se

(Maria Woodworth-Etter är förmodligen källan för många av de villfarelser som togs upp på 40 talet i Latter Rain)

Det är mycket troligt att ”Maria Woodworth-Etter” som är också lär ha haft öknamnet ”trance evangelisten” har en hel del att göra med den andlighet som sedan dess präglar Oneness Pentecostalismens konstiga teologiska upplägg och dess villfarelser.

Maria menade sig ha fått ett andedop hos kväkarna, till detta kommer sedan detta med människor som på hennes möten faller till golvet i tranceliknande tillstånd, och människor som rapporterar om djupa andliga upplevelser i ett sådant tillstånd.
———

Citat översatt från http://www.seekgod.ca/quakers.htm

Quakerism är märkt med trance, skakningar (som konvulsioner), glossolalia och visioner, kan jämföras med mystiker av det ockulta.

Dessa yttringar och beteenden låter inte helt olikt vad som registreras om Toronto Blessing och Brownsville eller Pensacola.

Det var Maria Woodworth-Etter (1844-1924) som introducerade ”helighet rörelsen” för att vara ”slagna i Anden.”

Hon hade öknamnet ”trance evangelisten” och anhängare skulle falla baklänges ofta tillsammans med ett transliknande tillstånd, ansikts-och kroppsbehandlingar förvridningar, darrningar eller skratt och så vidare, inte annorlunda än resultatet av ”helbrägdagörelse” av hypnotisören Franz Anton Mesmer och vad som ses i karismatiska kretsar idag.

———

Fråga:

Hur mycket har egentligen Oneness rörelsen att tacka denna person vid namn Maria Woodworth-Etter för sin uppkomst ?

Och hur mycket hade influensen av den andlighet som denna person bar med sig att göra med själva uppstarten av Oneness movement rörelsen ?

—–

När man tittar närmare på den info man hittar om Maria som anges som arrangör för World-Wide Apostolic Camp 1913 i Arroyo Seco, Kalifornien så blir man väldigt misstänksam:

Översatt från Wikipedia


Maria Woodworth-Etter (22 juli 1844, September 16, 1924) var en amerikansk helandeevangelist. Hon skulle komma att tjäna som en modell för pingströrelsen.

Hon förbjöds att offentligt predika bland ”Disciples of Christ”, men fann stöd hos lokala Quakers (kväkare) .

Det var under samröret med kväkarna som hon påstod att hon tog emot ett dop i den helige Ande, medan hon bad om en ”smörjelse förtjänst”.

Hon var en kort tid ansluten till Brethren in Christ, men till slut gick hon med i Church of God of the General Eldership som grundades av John Winebrenner. Dock blev hon utesluten ur denna kyrka år 1904.

Hon började be för sjuka 1885, i tron att de med tillräcklig tro skulle bli botade. Hennes möten blev också kända för att människor föll till golvet i trance-liknande tillstånd.
———

Maria Woodworth-Etter påverkade vad jag förstår R.E. McAlister, som predikade att det apostoliska dopet skedde i ett enda namn, Jesus Kristus, och sade: ”Orden Fadern, Sonen, och den Helige Ande har aldrig använts i det kristna dopet”.

Oneness-rörelsen uppmärksammar detta som den första ”gnistan” av Oneness-väckelsen.

John G. Schaepe, en ung predikant, blev så berörd av McAlisters uppenbarelse att efter att han bett och läst Bibeln hela natten, sprang han genom lägret följande morgonen och ropade ut sin uppenbarelse att dopet skulle ske endast i namnet Jesus.

—–
Kathryn Kuhlman var starkt influerad av Maria Woodworth-Etter. Hur vilset ute Kuhlman var, är väl de flesta medvetna om idag. Att bejaka Maria ledde alltså fram till denna vilsenhet som Kuhlman förmedlade och vidare förmedlade till Benny Hinn!!

Maria accepterade år 1920 inbjudan från Mormonerna att predika i Nebraska! (Vad har sann kristen tro att göra med mormonerna, kan man då undra??)

Hon blev också kallad för ”trans-evangelisten” och ”voodoo-prästinnan”. ”Hennes möten präglades av att människor blev slagna i anden, profeterade, hamnade i trance, och av allmänt tumult. ”Hon gick ofta in i trance under ett möte, stod som en staty i en timme eller mer med händerna upp medan mötet fortsatte ”(Dictionary of Pentecostal, s. 901)
—-

Det är alltså denna Maria Woodworth-Etter som i april 1913 arrangerar ”the World-Wide Apostolic Camp Meeting” i Arroyo Seco, Kalifornien vid vilket det kom till en brytning mellan ”modalister” och treenighetstroende inom den unga pingströrelsen. Dvs med andra ord starten för ”the Oneness movement”.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Woodworth-Etter
——-

Min fråga är då:

Finns där uppenbara kopplingar via Maria, ända fram till Kenyon, Hagin, Kuhlman, Hinn, Pensacola – väckelsen och fram till dagens apostlarörelse – Bentley och Floridaväckelsen???

Finns där ngn, som har synpunkter med underbyggd fakta, att delge kring rötterna till Oneness – rörelsen och var den rörelsen i dag landat i bl.a. Apostlarörelsen och vad som där förmedlas !?

HaFo

——

Forts inlägg kring Oneness – rörelsen (Jesus only – apostlarörelsen etc.

Inlägg 2 kring Oneness – rörelsen (Jesus only – apostlarörelsen etc.)

Gordon Magee, är en slags guru inom oneness – rörelsen som man menar är 100% rätt:

Är han 100% rätt, när han lär att det anglosaxiska folkslaget var bokstavliga ättlingar till det forntida Israel?

Här är en sida som vad jag förstår faktiskt gör reklam för denna så kallade ”sanning” av Gordon Magee:

http://www.truthinhistory.org/who-hath-believed-our-report-20th-century-testimonies.html

”Under his anointed ministry thousands were brought to the knowledge that the Anglo-Saxon people were the literal descendants of ancient Israel”

Fritt översatt:

Under hans smorda ministry fördes tusentals till kunskap om att det anglosaxiska folkslaget var bokstavliga ättlingar till det forntida Israel.

Slut citat
——————

Jack Hibbert som skriver om Oneness Pentecostalism.. Låt er inte luras…. menar att Magee lär att även satan ska bli frälst!

Har fått nekande svar från Oneness – rörelsens företrädare, att detta skulle vara sant. Vem ljuger ? Oneness- rörelsens representanter eller Jack Hibbert!???

———

Gordon Magee är författare till ett material som tillsändes mig:

ÄR JESUS I GUDOMEN ELLER ÄR GUDOMEN I JESUS ?

HaFo:

Hela frågeställningen är förförisk.

Här ställs två sanningar emot varandra, som att den ena vore en lögn medan sanningen är både och! Jesus är ”Guds fullhet lekamligen”. Alltså är ”Jesus i Gudomen” och ”Gudomen i Jesus”!

Lögn 1 ur innehållet:

”Författaren, Gordon Magee, har utrustat den apostoliska enhetsrörelsen med en avhandling som besvarar triteistiskt oppositionella frågor, säkrar den troende på en klippfast grund och gör Jesus Kristus helt och fullt till Gud, Honom och Honom allena.”

HaFo:

Jesus är enligt deras lära inte alls ”helt och fullt Gud.” Tvärtom blir det även här, som i trosförkunnelsen, eller nyjudianismen, att Jesus enbart är en människa, skild från Gud som dör på korset, när det hävdas att det är människosonen, människan Jesus som dör, medan det är Gud Jesus Anden, som lever vidare i Kristi kroppsliga uppståndelse.

———

Lögn 2:

”Inte någon av Bibelns 66 böcker känner till något om en mystisk trepersonsgudom. Gudaktighetens stora hemlighet är inkarnationen – Gud uppenbarad i köttet.”

HaFo:

Så används ett negativt laddat ord ”mystisk trepersonsgudom”, som visar på att man inte alls insett vad Skriften säger om en sammansatt enhet av Fader, Son och Ande i den ende Guden av ”Jag ÄR Herren, Herren ÄR en”, och Bibelns och Jesu egen beskrivning av denna oupplösliga sammansatta enhet i Joh. 14 – 17 missar man.

Orden om Gud uppenbarad i köttet, blir till tomma vackra ord, när man samtidigt hävdar att Gud och människa blir åtskilda = JDS, så att människosonen Jesus dör, medan Jesus Gud Anden lever vidare. Då har man så kapitalt missat vad som räddar människan:

Att Gud och människa förenas/försonas i Kristi person och aldrig skiljs åt, så att Kristus kan bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset, medan Gud och människa förenade (Kristi person), med Guds jordiska kropp död i graven, som andligt levande = Gud och människa förenade, predikar för ”andarna i fängelset”. Denna verklighet når så sin kulmen, då när inte Jesus bara besegrat åtskillnaden från Gud (den andliga döden) i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, utan som ”Guds fullhet lekamligen”, även besegrar människans kroppsliga död i den kroppsliga uppståndelsen av Gud och människa förenade – ”Guds fullhet lekamligen”.

Allt detta blir förvanskat i lärorna från apostlarörelsen och Jesus only!
——–

I det material som tillsändes mig så finns en hel del sanning kring att Jesus är sann Gud och sann människa, men med en samtidig lögn, som omintetgör dessa sanningar, med att det är människan Jesus som dör, medan Jesus Gud Anden lever vidare i Kristi uppståndelse.

Skriftens utsagor om Jesu preexistens avfärdas helt och vi kommer så till:

Lögn 3:

”Vi tror verkligen på att Han som kom som Sonen är evig. Men Han är inte evig i egenskap av Sonen. Termen ’Son’ refererar till vad Han är i tiden och till Hans mänsklighet.”

HaFo:

Kan lögnen bli mer tillskruvad kring vem Jesus är? Detta stämmer väl överens med hela falsariet, att det är människan Jesus som dör, medan Jesus Gud Anden lever vidare – alltså en åtskillnad av Gud och människa i Kristi person = klockren JDS – lära!!
——–

Helt riktigt så konstaterar man att:

”Det finns bara en Herre, Jesus Kristus” (1 Kor 8:6). ”Och Herren är Anden” (2 Kor 3:17).

Och så kommer lögn 4:

”Tror de treenighetstroende att det finns två Andar i Gudomen, nämligen Fadern, den s.k. förste personen, som benämns Ande (Joh 4:24) och den Helige Ande, den s.k. tredje personen?”

HaFo:

Att man ens kan ställa en sådan fråga visar på, att man aldrig ens kommit i närheten, av att se Bibelns budskap, om den sammansatta enheten av Fader, Son och Ande i den ende Guden av ”Jag ÄR Herren, Herren Är en”!! Naturligtvis finns det bara en Guds Ande, ett Guds liv, som är verksam i en sammansatt enhet av Fader Son och Ande, som Jesus beskriver det i Joh. 14 – 17 kap. !!
———

Så riktigt citeras:

”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.” (2 Kor 5:19, SFB.) Vi är försonade genom Kristi död med den gudomlighet som bodde i Kristus.”

HaFo:

Men samtidigt är detta omintetgjort, när man menar, enligt Branham, att Gud lämnat Jesus, så att han kunde dö som människa! Därmed ”bor ingen Gudomlighet i Kristus längre”!!! Det är precis vad fienden vill påstå!! Här nu även via apostlarörelsen och Jesus only.
——

Lögn 5:

”Om Jesus, som de treenighetstroende säger, är inkarnationen av endast EN av tre gudomliga personer, så är vi, enligt denna vers, inte försonade med Fadern och Anden.”

HaFo:

Vilken gallimatias! Som visar på att man inte alls sett vad Skriften säger om Guds sammansatta enhet av Fader Son och Ande i den ende Gudens person av ”Jag ÄR Herren, Herren ÄR en”!!
——

Lögn 6:

”Vem skall vi tillbedja? l Joh 4:21-24 lärde Jesus att det enda föremålet för vår tillbedjan är Fadern. Kan våra treenighetstroende vänner förklara varför Kristus nekade tillbedjan av de andra två gudomspersonerna? Återigen har de entalstroende inga problem. Jesus trodde inte på treenigheten; för Honom var Fadern, Sonen och den Helige Ande en person.”

HaFo:

Återigen denna ”fyrkantiga” tolkning av Skriften. Jesus har aldrig nekat tillbedjan av den sammansatta enheten av Fader Son och Ande! Stefanus vänder sig inte till Fadern, utan till Jesus!! Eftersom han vet att de ”är ett”!
———

Lögn 7:

”Han föddes först i Betlehem som den enfödde Sonen och i sin uppståndelse blev Han född igen.”

Detta är inget annat än genuin trosförkunnelse, om att Jesus skildes från Gud (JDS) och behövde pånyttfödelse!!
——-

Lögn 8:

”Vi vet att Gamla Testamentet talar om Sonen, men alltid profetiskt, inte som om Kristus vore Sonen vid den tiden. Kristus var inte Sonen i Gamla Testamentets tidsålder. Han blev Sonen i Nya Testamentets tidsålder.”

HaFo:

Här igen denna förnekelse av Skriften kring Jesu preexistens. Ändå har man mage att påstå, att Jesus är Gud kommen i köttet, samtidigt som man förnekar det, med läran om att människan Jesus dör, medan Jesus Gud Anden lever vidare i Kristi kroppsliga uppståndelse. Blandning av lögn och sanning är kännetecknet på falsk lära och falsk tro. Kan det bli mer uppenbart än vad som här serveras via apostlarörelsen och Jesus only!?
——-

HaFo

Forts kring Oneness – rörelsen (Jesus only – apostlarörelsen etc.)
————–

Inlägg 3 kring Oneness – rörelsen (Jesus only – apostlarörelsen etc.)

Att dö andligen enligt Bibeln, är att skiljas från Guds gemenskap. Jag hävdar hela tiden att Gud och människa är förenade/försonade i Kristi person = att Jesus är andligt levande!

Medan, apostlarörelsen och Jesus only, tillika med trosförkunnelsen hävdar, att det är människan Jesus som dör, medan Jesus Guds Ande lever vidare i Kristi uppståndelse.

Det är samma JDS – lära som i trosförkunnelsen, att Gud och människa skiljs åt på korset = en andlig död av Jesus!!!

Orden om Gud uppenbarad i köttet från Jesus only förespråkare, blir till tomma vackra ord, när man samtidigt hävdar att Gud och människa blir åtskilda = JDS, så att människosonen Jesus dör, medan Jesus Gud Anden lever vidare. Då har man så kapitalt missat vad som räddar människan:

Att Gud och människa förenas/försonas i Kristi person och aldrig skiljs åt, utan så att Kristus, som andligt levande – förenad med Gud, kan bära fram det RENA offret av Kristi persons(Gud och människa förenade) kropp och blod på korset, medan Gud och människa förenade (Kristi person), med Guds jordiska kropp död i graven, som andligt levande = Gud och människa förenade, predikar för ”andarna i fängelset”.

Denna verklighet når så sin kulmen, då när inte Jesus bara besegrat åtskillnaden från Gud (den andliga döden) i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, utan som ”Guds fullhet lekamligen”, även besegrar människans kroppsliga död i den kroppsliga uppståndelsen av Gud och människa förenade – ”Guds fullhet lekamligen”.

Allt detta blir förvanskat i lärorna från apostlarörelsen och Jesus only!

Jag lär, att Jesus hela tiden förblir Gud och människa förenade = andligt levande! Medan Apostlarörelsen och Jesus only, lär att människan Jesus dog, medan Jesus Anden levde vidare i kristi uppståndelse. Det är samma lära som i trosförkunnelsen om en andlig död av Jesus = JDS!!

Ska det behöva vara så svårt att inse? Varför? Och varför är det så svårt för andliga ledare, att se detta självklara och att ta avstånd från förförelsen i tiden??

HaFo h HaFo Nov 6, 2011 – 7:04PM Re: Oneness – läran

Jag ställde tidigare en fråga angående rötterna till Oneness – rörelsen (Den nu störst växande rörelsen av förförelse inom familjen Pingst):

”Finns där uppenbara kopplingar via Maria Maria Woodworth-Etter, som synes ha varit själva upphovet till starten av Oneness – rörelsen (se tidigare inlägg), ända fram till Kenyon, Hagin, Kuhlman, Hinn, Pensacola – väckelsen och fram till dagens apostlarörelse – Bentley och Floridaväckelsen??”
——

Jag vill återge delar av svar som nått mig:

”Enligt de uppgifter jag hittat så har Maria Woodworth-Etter haft en mycket stor inverkan på ”the Pentecostal movement”. Hon har blivit kallad för ”grandmother of the Pentecostal movement” (den amerikanska pingströrelsens mormor).

Maria lär ha påverkat tex Aimee Semple McPherson, E.W. Kenyon och också Kathryn Kuhlman.

Citat från

http://www.godsgenerals.com/person_m_woodsworth-etter.htm

She has been called the grandmother of the Pentecostal movement. None has done more than Maria Woodworth-Etter to shed light on the convicting power of the Holy Spirit, the role of women in ministry, and the power of miracle crusades to revive a nation.

In addition, she brought insight on how to effectively administrate massive miracle crusades, build sustainable ministry centers and manage opposition in the public arena.

Her commitment and dedication personally influenced such great heroes of the faith as Smith Wigglesworth, Aimee Semple McPherson, John Alexander Dowie, John G. Lake, E.W. Kenyon, F.F. Bosworth, and Kathryn Kuhlman.

Slut citat

Citat från

http://www.etpv.org/2003/angho.html

Här hänvisar också Todd Bentley till Maria Woodworth-Etter, jag känner att jag får visst ett obehag av att läsa av detta som Todd Bentley skriver!!

”I believe that God will open the windows of heaven for you as you read and that, just as in the old Maria Woodworth-Etter meetings, He will give you glimpses into the supernatural realm through visions and trances”. ”It was the kind of thing you read about in the old Maria Woodworth-Etter meetings. Children coming into the service began to see angels”

Angelic Hosts

Todd Bentley
—————

”Through this article, I pray that heaven, the second heaven and the realm of the invisible would become more real to you. I’m asking the Father that heavenly glory would touch your life along with the spirit of prophecy. I pray that God would give you divine wisdom and revelation to see and experience Him in the reality of the supernatural.

I believe that God will open the windows of heaven for you as you read and that, just as in the old Maria Woodworth-Etter meetings, He will give you glimpses into the supernatural realm through visions and trances.”

Mera klipp:

Even unsaved people in the meeting who were into Transcendental Meditation began to see the lightning’s of God manifest in the physical realm.
They saw lightning bolts zip across the room for two and a half hours. The congregation began to freak out. This prophetic download went on until 11:30 that night.

It was the kind of thing you read about in the old Maria Woodworth-Etter meetings. Children coming into the service began to see angels. People began to scream out, ”I’m in a trance and Jesus is coming to me” or others, all at the same time, would shout, ”We are in a garden.”

Then I would see a lightening bolt and shout out, ”Did you see it?” In response, many others would yell, ”I saw it!” The lightning’s of God were manifesting.

The meeting became pandemonium for two and a half hours. Then the Lord spoke to me about the thunder and lightning which proceed from the throne. I said, ”Do you know where we are right now guys?
We are in the throne room.”

Slut citat
———-

Alltså, finns där en andlig koppling mellan Todd Bentley – Maria Woodwort-Etter ? I varje fall tycks Todd gilla vad hon stod för och tycker tydligen
att Maria Woodworth-Etter är ett slags ”bra föredöme” att ta efter, enligt vad han själv menar sig själv ha blivit undervisad om av Den Helige Ande.

Todd Bentley menar sig att ha av Den Helige Ande blivit påmind om hur det gick till på Maria Woodwort-Etters möten och att detta enligt Den Helige Ande skulle vara något som Todd borde ha tro för och ta efter.

Så här skriver Todd om Maria Woodworth-Etter:

”The Holy Spirit reminded me that many who attended Marias meetings testified of a dimension of revelatory visitation, dreams , angels , being taken into Heaven , and trances that would last as long as three days. It was very common for children to see angels. The Lord said , ”Todd , I want you to belive for that”
——–

http://www.schizophrenia-info.info/healing_ministries.htm

Etter, Maria Woodworth – biography – authored by Todd Bentley www.soundoffire.com in The Reality of the Supernatural World Subtitle = Exploring Heavenly Realms and Prophetic Experiences Chapter 1 The Reality of the Supernatural

Author was reminded by the Holy Spirit ”that many who attended Maria’s meetings testified of a dimension of revelatory visitation, drams, angels, being taken into Heaven, and trances that would sometimes last as long as 3 days. It was very common for children to see angels.”

The Lord wants us nobodies who are born-again to believe for that for ourselves, now in our generation.
Slut citat

Citat av Todd Bentley som jag själv skrivit ner ut ifrån Todds bok ”The Reality of the Supernatural World” som man kan se lite ur på Amazon.com

http://www.amazon.com/reader/0768426707?_encoding=UTF8&query=etter

The Reality of the Supernatural World: Exploring Heavenly Realms and Prophetic Experiences

”One of the reasons i began to teach on the different levels of revelations and the open heavens is because of a unique prophetic experience i had in Iowa. The Holy Spirit spoke to me about the anointing that was on Maria Woodworth – Etter ( one of the great Christian history makers ) and how her meetings weren’t only filled with miracles , signs , wonders, healings, and evangelism.
Rather The Holy Spirit reminded me that many who attended Marias meetings testified of a dimension of revelatory visitation, dreams, angels, being taken into Heaven, and trances that would last as long as three days. It was very common for children to see angels The Lord said, ”Todd, I want you to belive for that”

Slut citat

Jag har också hittat att Maria Woodworth-Etter menade sig ha fått en övernaturlig smörjelse för att hela sjuka , haft änglabesök och hört Jesus tala till henne.

Citat översatt

http://www.deceptioninthechurch.com/the2.htm

Maria Woodworth-Etter:

Då hade Maria en stor vision. Änglar kom in i hennes rum. De tog henne västerut, över prärier, sjöar, skogar och floder där hon såg ett långt, brett fält av vajande gyllene säd. Medan bakgrunden utvecklades började hon predika och såg korn börja falla som kärvar. Och Jesus sa till henne att ”precis som säden föll, så skulle människor falla” medan hon predikade. (Wayne E. Warner, ”inte försumma den gåva som är i dig”

Slut citat
————-

Man hittar väldigt ofta Maria Woodworth-Etters namn ihop med sådana som man måste betrakta som andliga ”skummisar”

Citat klipp från

http://www.loveandbloodministries.com/

Our lives have been affected by the anointing of many powerful ministries including Benny Hinn, Kathryn Kuhlman, Smith Wigglesworth, Maria Woodworth Etter, and John G. Lake.

Pastors Scott & Erica Higgins

Slut citat
———–

Här har jag hittat uppgifter på att det skall finns en ”arvslinje” från ”Mother Etter” där ”manteln går vidare från ”Mother Etter” via Aimee Semple-McPherson och Kathryn Kuhlman och sedan till Benny Hinn.
http://www.apostasyalert.org/generals.htm

Enligt detta skulle Hinn vara ett slags ”andlig arvtagare” till ”Mother Etter”!!
——-
Jag har tex läst en del från Maria Woodworth-Etters ”dagbok” , jag måste tyvärr säga att det inte är mycket till teologi så långt som jag ännu har läst
i denna dagbok.

Jag skickar i alla fall nu lite kort detta om att Kenyon tydligen hade något slags samarbete , ”working relations” med Maria Woodworth-Etter och Aimee Semple McPerson

Enligt vad jag hittat så skall Kenyon ha gjort sin första bekantskap med the New Pentecostal Movement år 1907-1908 Efter detta så så växte så småningom något slag av samarbete fram med bland annat Maria Woodworth-Etter och Aimee Semple McPerson

”It was during this two-year period(1907-1908) that Kenyon made his first acquaintance with the new pentecostal movement. ”Later he would develop working relations with among others Maria Woodworth-Etter , Aimee Semple McPherson”

Citat av Douglas Gordon Jacobsen ur boken
”Thinking in the Spirit: theologies of the early Pentecostal movement”

http://books.google.com/books?hl=sv&id=sMih7IBW2x8C&q=kenyon#v=onepage&q=etter&f=false

”It was during this two-year period (1907-1908) that Kenyon made his first acquaintance with the new pentecostal movement. In Chicago he was especially impressed with the ministry of William Durham. And in Los Angeles he spent a good deal of time with George B. Studd of the Azusa Mission.

Later he would develop working relations with among others Maria Woodworth-Etter , Aimee Semple McPerson and E.E. Bosworth. Kenyon’s connections with the emerging pentecostal movement were never simple, but it may be remembered that the pentecostal movement itself was a highly complex phenomenon during these early years.

Slut citat
——–

HaFo kommentar så här långt (Ge gärna kommentarer!):

Oneness – rörelsens kopplingar bakåt till Maria Woodworth-Etter synes enligt tidigare inlägg vara otvetydiga.

Dess kopplingar framåt via Kenyon, Hagin, Kuhlman, Hinn, Pensacola – väckelsen och fram till dagens apostlarörelse – Bentley och Floridaväckelsen synes enligt ovanstående vara uppenbar!!

Varför då så tyst från ”väktarna på muren”, kring den förförelse som Oneness – rörelsen förmedlar och som idag utgör den snabbast växande förförande rörelsen inom ”familjen Pingst”!?

HaFo h HaFo Nov 7, 2011 – 11:29PM Re: Oneness – läran

Återger härunder delar från ett mail som nått mig angående Oneness och dess koppling till Maria Woodworth-Etter.

Påminner dock först om citat från första inlägget i ämnet:

Det är mycket troligt att Maria Woodworth-Etter, som är också lär ha haft öknamnet ”trans-evangelisten” har en hel del att göra med den andlighet som sedan dess präglar Oneness Pentecostalismens konstiga teologiska upplägg och dess villfarelser.

Maria menade sig ha fått ett andedop hos kväkarna, till detta kommer sedan detta med människor som på hennes möten faller till golvet i tranceliknande tillstånd, och människor som rapporterar om djupa andliga upplevelser i ett sådant tillstånd.
———

Citat översatt från http://www.seekgod.ca/quakers.htm

Quakerism är märkt med trance, skakningar (som konvulsioner), glossolalia (tungotal) och visioner, kan jämföras med mystiker av det ockulta.

Dessa yttringar och beteenden låter inte helt olikt vad som registreras om Toronto Blessing och Brownsville eller Pensacola.

Det var Maria Woodworth-Etter (1844-1924) som introducerade ”Holiness-rörelsen” i att vara ”slagna i Anden.”

Hon hade öknamnet ”trans-evangelisten” och anhängare skulle falla baklänges ofta tillsammans med ett transliknande tillstånd, ansikts-och kroppsförvridningar, darrningar eller skratt och så vidare, inte annorlunda än resultatet av ”helbrägdagörelse” av hypnotisören Franz Anton Mesmer och vad som ses i karismatiska kretsar idag.

——–
Kathryn Kuhlman var starkt influerad av Maria Woodworth-Etter. Hur vilset ute Kuhlman var, är väl de flesta medvetna om idag. Att bejaka Maria ledde alltså fram till denna vilsenhet som Kuhlman förmedlade och så vidare förmedlade till Benny Hinn!!

Maria accepterade år 1920 inbjudan från Mormonerna att predika i Nebraska! (Vad har sann kristen tro att göra med mormonerna, kan man då undra??)

Hon blev också kallad för ”trans-evangelisten” och ”voodooprästinna”. ”Hennes möten präglades av spirit slaying, profeterande, trance, och allmänt tumult.

”Hon gick ofta in i trance under ett möte, stod som en staty i en timme eller mer med händerna upp medan mötet fortsatte ”(Dictionary of Pentecostal, s. 901)”
—-

Det är alltså denna Maria Woodworth-Etter som i april 1913 arrangerar ”the World-Wide Apostolic Camp Meeting” i Arroyo Seco, Kalifornien vid vilket det kom till en brytning mellan modalister och treenighetstroende inom den unga pingströrelsen”

http://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Woodworth-Etter

Dvs med andra ord starten för ”the Oneness movement”. Den falska rörelse idag inom Pingst som växer allra mest!
————–

Återger så från mailet till mig:

http://thangaswamy.tripod.com/revival/id6.html

The following extracts are taken from the book, ’A Diary of Signs and Times’ by Maria Woodworth-Etter:

Följande är alltså hämtat från Maria Woodworth-Etters ”dagbok” , jag måste tyvärr säga att det inte är mycket till teologi så långt som jag läst ur denna ”dagbok”.

Med tanke på att Maria Woodworth-Etter tillskrivs att ha förmedlat en sån kraftfull smörjelse så borde också hennes teologiska framtoning ha hållit en mycket, mycket högre klass än vad jag hittills hittat.

Maria W verkar inte ha haft dess mera intresse för själva skriften och Ordet. Det ser ut som att inte Ordet stått i fokus utan istället verkar det som att kraft, upplevelser, manifestationer var det som var viktigare för henne.

Dock skriver Paulus i Rom 10:

Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (Rom. 10:17)

Jag är inte emot detta med tecken och under men om det blir huvudfokus i en verksamhet så måste man vara mycket vaksam.

I Maria Ws verksamhet verkar det som att ”tron” mest skulle ha tillkommit genom ”tecken under och kraftmanifestationer” och att de som drogs till hennes möten gjorde det mest pga det spektakulära.

Inte för att höra en kompetent, sund evangelist som hade en fast teologisk grundplattform. Jag upplever hos Maria W detta att hon inte står på en fast teologisk grund.

Mest verkar hennes fokus vara satt på dessa ”övermåttan höga” uppenbarelser som innehåller tex änglar och ”Jesus-uppenbarelser” och tilltal från ”Jesus”.

Tex detta att ”Jesus”? visat sig för henne som Korsfäst och talat till henne Och sedan detta att Maria också tagit på hans sargade kropp:

http://thangaswamy.tripod.com/revival/id6.html

Följande utdrag är hämtade från boken, ”En dagbok om tidstecken ” av Maria Woodworth-Etter:

”En gång när jag bad för syndares frälsning , så visade Frälsaren sig på korset för mig, och talade till mig, jag lade min hand på hans sargade kropp, och såg upp i hans leende ansikte.”…

… ”Den käre Frälsaren stod i en vision bredvid mig en natt och pratade ansikte mot ansikte med mig…

… ”Du kan säga till människor vad Herren har gjort för din själ, berätta om Guds härlighet och kärleken till Jesus. Säg syndare att omvända sig och förbereda sig för döden och domen, och jag skall vara med dig”
—–

En Korsfäst leende Jesus som talar till Maria W? Jag tror inte på detta!! Här det något som inte stämmer!!

Maria talar här om Korset och om Jesus som Korsfäst men vilket Kors är det? Och vilken Jesus är det egentligen frågan om som visar sig för och talar till Maria Woodworth-Etter?

( Jag kommer faktiskt att tänka lite på ”Mother” Basilea som också hon hade en hel del mycket underliga saker för sig!!)

Enligt Maria W säger Jesus:

”Säg till syndare att omvända sig och förbereda sig för döden och domen, och jag skall vara med dig”

Vad då? Om en syndare har omvänt sig och tror så ska denne fortfarande förbereda sig för domen? Låter detta faktiskt som Bibelns Jesus? Skulle inte tro det!!

Bibelns sanne Jesus säger faktiskt så här i Joh Ev 5:24:

”Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet”

Jag kan inte låta bli att jämföra Maria W med vad Paulus skriver i Rom 3:

21. Men nu har, utan lag, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittna om,

22. en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad.

23. Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud; 24. och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,

25. honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud — då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna – nu visa att han dock var rättfärdig.

26. Ja, så ville han i den tid som nu är lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig, som låter det bero på tro på Jesus.
———-

HaFo kommentar:

Tycker det var tänkvärda ord förmedlade i detta mail. Att denna Maria Woodworth-Etter var vilset ute torde väl stå bort om allt rimligt tvivel!

Märkligt då att Pingsts ledarskap aldrig riktigt tagit avstånd från vad hon framförde och som har färgat rörelsen.

Jag har heller aldrig sett Pingsts ledarskap ta avstånd från Oneness – rörelsen som sprungit fram ur dessa grumliga vatten!

Dess kopplingar framåt via Kenyon, Hagin, Kuhlman, Hinn, Pensacola – väckelsen och fram till dagens apostlarörelse – Bentley och Floridaväckelsen synes enligt föregående inlägg vara uppenbar!!

——

Vad som kunde vara riktigt intressant att se, vore kopplingen mellan Maria Woodworth-Etter – Branham – latter rain och Magee (som enligt Oneness – rörelsen företrädare är 100 % rätt – trots att jag i tidigare inlägg visat på lögner i vad denne Magee framför – se igen inläggen om Du missat det)

Att här torde föreligga kopplingar borde vara uppenbart.

Branham tar i likhet med Oneness – rörelsen avstånd från Bibelns budskap om den oupplösliga, sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den Ende Guden av ”jag är Herren, Herren är en” (Se denna sammansatta oupplösliga enhet av Fader Son och Ande i Joh. Kap. 14 – 17)
—-

Kort summering av vad Oneness lär, är att Fadern i GT hade namnet Jesus, att människosonen (som blev till först vid Guds människoblivande) hade namnet Jesus. Och att det nu är Anden som har namnet Jesus (= Jesus only) och att man därför bara ska döpa i ”Jesu namn”.

Precis som Branham och även trosförkunnelsen lär att Gud lämnade Jesus, så att han kunde dö som människa (andlig död), så har Oneness –rörelsen denna densamma JDS – lära, att Gud och människa är åtskilda på korset (JDS), så att det är människosonen som dör, medan Guds Ande lever vidare i Kristus i uppståndelsen.
——-

Jag upprepar då som alltid:

Vad som räddar människan är att Gud och människa förenade i Kristi person (Guds fullhet lekamligen), aldrig blir åtskilda (andlig död) på grund av Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

Vad som räddar människan är, att därigenom kan Kristus som andligt levande (Gud och människa förenade) bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset. Kristi kropp för Dig utgiven. Kristi blod för Dig utgjutet!!
—-

Oneness – rörelsen lär att även om ”Anden nu har namnet Jesus”, så är det inte Jesus som vi ska bedja till, utan till Fadern.

Detta trots att Stefanus vände sig direkt till Jesus när han stenades och bad Jesus att ta emot hans livsande. Det kunde han göra för han visste att Fadern och Sonen var ett.

Man kan undra vilken ”fader” det är som man inom Oneness – rörelsen tillber, om man ser till att man faktiskt har en annan ande, en annan Jesus och ett annat evangelium!

Och så jublar Pingsts ledarskap över vilken framgång rörelsen har utöver världen, utan att inse att det är förförelse, som under namnet Pingst drar fram!! Ur led är tiden och det kanske allra mest på den andliga arenan.

Här springer en samlad symbios fram under kristet sken, med förförelsen i katolicismen, trosförkunnelsen, olika grenar av ”nyjudiansim”, oneness – rörelsen etc. etc. (där man lite skuggboxas med varandra, men ändå förbereder samma villfarelse).

Den villfarelse som kommer att hälsa en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsare välkommen.

Och det såväl under ett skeende av falsk väckelse i ”den kristna församlingen”, såväl som falsk väckelse inom det Judiska folket och israels nation (förförda av en falsk kristenhet).

Hälsa rätt Kristus välkommen och inte det falska plagiatet!!

HaFo h HaFo Nov 9, 2011 – 6:28PM Re: Oneness – läran

Att avslöja villfarelsens andemakter rymmer en paradox. Man blir både välsignad, samtidigt som det innebär ett obehag, en slags vanmakt och förtvivlan över vad man ser. Speciellt när andra inte ser det, utan bara rullar vidare med avfallets tåg.

Fel och brister är en sak inom kristenheten. Avfall är ngt helt annat, där man bejakar en annan Jesus, ett annat evangelium förmedlat av en falsk ande.

Ja, denna Maria Woodworth-Etter, som synes ha varit själva upphovet till starten av Oneness – rörelsen (se tidigare inlägg), ända fram till Kenyon, Hagin, Kuhlman, Hinn, Pensacola – väckelsen och fram till dagens apostlarörelse – Bentley och Floridaväckelsen var verkligen indragen i konstiga saker.

Att här torde föreligga kopplingar borde vara uppenbart mellan Maria Woodworth-Etter – Branham – latter rain och Magee (som enligt Oneness – rörelsen företrädare är 100 % rätt – trots att jag i tidigare inlägg visat på lögner i vad denne Magee framför – se igen inläggen om Du missat det)

Branham tar i likhet med Oneness – rörelsen avstånd från Bibelns budskap om den oupplösliga, sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den Ende Guden av ”jag är Herren, Herren är en” (Se denna sammansatta oupplösliga enhet av Fader Son och Ande i Joh. Kap. 14 – 17)
—-

Roberts Liardon höll seminarier på Livets ord, där han upplevde en kallelse att lyfta fram ”God’s generals”. Varje gång han kom till Uppsala tog detta en stor del av hans presentation.

Där ingick även Maria Woodworth-Etter, som synes ha varit själva upphovet till starten av Oneness – rörelsen (se tidigare inlägg, ända fram till Kenyon, Hagin, Kuhlman, Hinn, Pensacola – väckelsen och fram till dagens apostlarörelse – Bentley och Floridaväckelsen.

Så här presenterar Liardon sajten God’s Generals:

”God’s Generals is a reliable one-stop resource for Christian History from a Spirit-filled perspective. We are a group of historians and artifact collectors pooling our resources to educate absolutely everyone interested in church and revival history.”

Vad gäller Roberts Liardon så kan man lugnt sätta honom i kategorin ”andliga skummisar” troligen i samma klass om Maria W

Citat från

http://www.gospelcenter.se/

Här handlar det ju om en bok som Liardon skrivit

Jag var i himlen – en pojkes upplevelse

Av: Roberts Liardon

Roberts Liardon var åtta år, när Jesus förde honom genom himlen ch invigde honom till tjänst. Under åren sedan dess har denne märklige unge man varit trogen sin himmelska kallelse och studerat livet hos Guds stora trosgeneraler och dessutom undervisat, predikat och förmedlat helande över hela Nordamerika.”

—-

Att Liardon bejakat Maria Woodworth-Etter, som synes ha varit själva upphovet till starten av Oneness – rörelsen (se tidigare inlägg), ända fram till Kenyon, Hagin, Kuhlman, Hinn, Pensacola – väckelsen och fram till dagens apostlarörelse – Bentley och Floridaväckelsen talar väl starkt för, ur vilka grumliga vatten som Oneness – rörelsen sprungit fram.
—–

Kort summering igen av vad Oneness lär, är att Fadern i GT hade namnet Jesus, att människosonen (som blev till först vid Guds människoblivande) hade namnet Jesus. Och att det nu är Anden som har namnet Jesus (= Jesus only) och att man därför bara ska döpa i ”Jesu namn”.

Precis som Branham och även trosförkunnelsen lär att Gud lämnade Jesus, så att han kunde dö som människa (andlig död), så har Oneness–rörelsen denna densamma JDS – lära, att Gud och människa är åtskilda på korset (JDS), så att det är människosonen som dör, medan Guds Ande lever vidare i Kristus i uppståndelsen.

Oneness – rörelsen lär att även om ”Anden nu har namnet Jesus”, så är det inte Jesus som vi ska bedja till, utan till Fadern.

Detta trots att Stefanus vände sig direkt till Jesus när han stenades och bad Jesus att ta emot hans livsande. Det kunde han göra för han visste att Fadern och Sonen var ett.

Man kan undra vilken ”fader” det är som man inom Oneness – rörelsen tillber, om man ser till att man faktiskt har en annan ande, en annan Jesus och ett annat evangelium!
——-

Detta är en hel vilsen kultur som hänger samman, som drar fram emot det avfall som ska möjliggöra en annan en istället för Kristus framträdande! Och de som är på ngt vilset spår, med förankring i denna vilsna ”kultur”, behöver bli varnade för och varse att de behöver ”växla spår”!

Bland dessa lömska vilsna spår hör även ett bejakande av Wilkersons användande av Bibelcitat, som syftar på det Judiska folket, som att det skulle syfta på den kristna församlingen. Wilkerson var m.a.o. inbegripen i samma vilsna kultur, även om han delvis tog avstånd ifrån en stor del av den. Men likväl inbegripen.

Till samma vilsna kultur sällar sig nu även grenar av nyjudianismen. Samtidigt som man förvirrande nog tar avstånd från delar av denna vilsna kultur.

Förvirringen är total. Och vill man finna den gemensamma nämnaren i denna snart världsvida ”vilsna kultur som hänger samman”, så ska man finna att man på ett eller annat sätt förvanskar vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

Det sker inte minst i sammanhang, där man menar sig ta avstånd från JDS. Men uppbarligen aldrig inset vad en JDS – lära innebär, utan bara på olika vägar ändå egentligen utifrån en konsekvens av sin lära, bejakar att Fadern och Sonen och Gud och människa skulle vara åtskilda på korset:

I trosförkunnelsen genom att mena att ”Jesus blir gjord till synd” och därmed åtskild från Guds gemenskap (andligt död) och som behöver pånyttfödelse (åter bli förenad med Gud)

Det är samma lära som i Oneness – rörelsen, om att det är människan Jesus som dör, medan Jesus Guds Ande lever vidare i Kristi uppståndelse. Precis enligt Branham, att Gud lämnade Jesus för att kunna som människa dö, för att så åter komma in i Jesus i Kristi uppståndelse.

Allt är det en förnekelse av vem Jesus ÄR, inte längre är Gud själv kommen i kroppslig gestalt (”Guds fullhet lekamligen” och förnekelse av att Jesus förenar/försonar Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, genom att den sammansatta enheten av Fader Son och Ande i Guds person av ”Jag är Herren, Herren är en”, blir upplöst!

Det blir då därmed även till en förnekelse av det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

—–

Många är de sammanhang som förvirrar på arenan, genom att så riktigt ta avstånd från delar av förförelser i tiden. Exempelvis Sola Scriptura,som har ett gediget bra material kring mycken förförelse, men som ändå samtidigt förmedlar Calvins förförande utkorelselära, där Jesus inte dött för alla människor, utan enbart för dem som Gud i förväg utvalt till att få nåd.

Ett annnat vilset sammanhang med väldigt avståndstagande till trosförkunnelsen är ”Apologeten”, men där man bara en annan väg, mitt i att man menar sig ta avstånd från JDS, bara har en annan form av JDS – lära

(Se på ”Häften”: ”KAN GUD DÖ – Jesu Kristi person – Den stora stötestenen
———-

Jag upprepar som alltid:

Vad som räddar människan är att Gud och människa förenade i Kristi person (Guds fullhet lekamligen), aldrig blir åtskilda (andlig död) på grund av Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

Vad som räddar människan är, att därigenom kan Kristus som andligt levande (Gud och människa förenade) bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset.

Kristi kropp för Dig utgiven. Kristi blod för Dig utgjutet!!
—-

Här springer en samlad symbios fram under kristet sken, med förförelsen i katolicismen, trosförkunnelsen, olika grenar av ”nyjudiansim”, oneness – rörelsen etc. etc. (där man lite skuggboxas med varandra, men ändå förbereder samma villfarelse).

Den villfarelse som kommer att hälsa en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsare välkommen.

Och det såväl under ett skeende av falsk väckelse i ”den kristna församlingen”, såväl som falsk väckelse inom det Judiska folket och israels nation.

(förförda av en falsk kristenhet – Den sanna väckelsen bland det Judiska folket och Israels nation och kommande in i sin kallelse, sker när den sanne Jesus kommer efter att det falska plagiatet spelat ut hela sitt register).

Därför ska inte heller profetiorna som syftar på Judarna appliceras på den kristna församlingen om ”en stor väckelse i ändtiden” à la ”latter rain”.

Det är avfall som råder i den kristna församlingen i ändtiden. Ngt som vi ser framför våra ögon nu.

Och så jublar Pingsts ledarskap över vilken framgång rörelsen har utöver världen, utan att inse att det är förförelse, som under namnet Pingst drar fram!!

Ur led är tiden och det kanske allra mest på den andliga arenan.

Hälsa rätt Kristus välkommen och inte det falska plagiatet – den falske världsfrälsaren som nu förbereds!! Politiskt, ekonomiskt, andligt, genom strid och ofred på alla områden, miljökatastrofer som kräver en global lösning med en ny världsordning.

Låt oss inte luras av ett falskt plagiat med global ny världsordning. Utan hälsa rätt Kristus och rätt Guds rike välkommen.

HaFo